ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

від                                         

 

м. Київ

 

 

Про порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок формування та  подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – Порядок), що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21 „Про форму звітності по коштах Фонду та Порядок її подання та обліку”, від 18.05.2006 р. № 48 „Про затвердження Методичних рекомендацій по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП та додатка до нього” та від 25.12.2003 р. № 123 „Про затвердження Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників”.

 

3. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

від                        № 

 

 

Порядок

формування та подання страхувальниками звітності

по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням

 

Цей Порядок відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (далі – Закон) встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – органи Фонду) та їх форму.

 

I. Визначення термінів 

 

1.1. У Порядку та у текстах таблиць звітів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

відповідальна особа органу Фонду – працівник органу Фонду, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає, здійснює перевірку заповнення звіту (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних;

відповідальна особа страхувальника – працівник, на якого покладено обов’язки щодо здійснення комплексу робіт, пов’язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Фонду;

Державний реєстр – Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

ДРФО – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

ЕЦП – електронний цифровий підпис;

звіт в електронній формі (електронний звіт) – звіт, що сформований страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і подається до органів Фонду за нормами, визначеними цим Порядком в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів Виконавчої дирекції Фонду відповідно до Законів України від 22.05.2003  № 851 „Про електронні документи та електронний документообіг” та № 852 „Про електронний цифровий підпис”; 

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП – звіт страхувальника по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за визначеною Фондом формою;

звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП – звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за визначеною Фондом формою;

застрахована особа – найманий працівник, а у випадках, передбачених  Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою  втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

П.І.Б. – прізвище, ім’я, по батькові;

 

страхувальник відповідно до Закону–  це:

а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій статті 6 Закону;

б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 Закону;

 

1.2. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі.

 

II. Загальні правила формування та подання звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням

 

2.1. Звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП до органів Фонду подаються в повному обсязі, страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі – місце обліку).

2.2. Звіти подаються в паперовій або електронній формі за вибором страхувальника.

2.3. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

2.4. Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

2.5. Звіти формуються у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, а другий в органі Фонду.

2.6. Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

2.7. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. В разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених цим Порядком, звіти не приймаються.

2.8. У разі ліквідації страхувальника звіти до органу Фонду можуть подаватися правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

2.9. Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий, чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.

 

III. Форми та строки подання звітів

 

3.1. Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом для них є квартал.

Звіти подаються за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку.

3.2. Відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов’язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

3.3. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

відсутності у страхувальника сальдо розрахунків субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;

наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

         3.4. У випадку, коли страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

3.5. У разі неподання за даний звітний період страхувальником звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП до зведеного звіту включається звіт такого страхувальника за попередній звітний період (при звіті за І квартал – залишки цього страхувальника на початок звітного року).

         За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів  на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі і порядку, передбаченому діючим законодавством.

 

IV. Формування звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

 

4.1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з Додатком 1 до цього Порядку  складається наростаючим підсумком з початку року.

 

4.2. Звіт складається із заголовної частини та чотирьох таблиць.

 

4.3. У заголовній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, повна назва страхувальника (прізвище та ініціали фізичної особи –страхувальника), реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), код ЄДРПОУ для юридичних осіб, (код ДРФО (за наявності) – для фізичних осіб), банківські реквізити (МФО, номер поточного рахунку страхувальника, назва банку), місцезнаходження та телефон.

 

4.4. У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

 

4.5. У таблиці I „Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за звітний період (осіб)” заповнюються дані про кількість працівників визначені відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286.

 

4.6. У таблиці II „Сума нарахованої заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок та з якого здійснюється розподіл до ФСС з ТВП” відображається загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з якого здійснюється розподіл до Фонду.

Інформація у цій таблиці заповнюється в цілих гривнях.

 

4.7. Таблиця III „Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування” заповнюється у гривнях з копійками.

 

Рядок 1 „Заборгованість за страхувальником на початок року”

Відображається сума заборгованості за страхувальником, яка відповідає сумі заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

 

Рядок 2 „Заборгованість за страхувальником згідно актів приймання-передавання” заповнюється у разі, коли страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа –місце проживання) та має заборгованість за попереднім місцем обліку.

 

Рядки 3 та 4 „Донараховано самостійно (за період до 01.01.2011) внесків, пені”

Відображаються суми самостійно донарахованих страхувальником страхових внесків, виявлених за минулі роки, та нарахованої пені на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу.

 

Рядки 5, 6, та 7 „Нараховано за актами перевірок внесків, штрафів, пені”

Відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011 року, штрафів та пені, нарахованих спеціалістами органу Фонду під час перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства.

 

Рядок 8 „Не прийнято до зарахування витрат”

Відображаються не прийняті до зарахування суми витрат страхувальника, що були здійснені з порушеннями чинного законодавства до 1 січня 2011 року та віднесені за рахунок коштів Фонду, сума вартості путівок, отриманих страхувальником від органу Фонду та використаних з порушенням Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009  № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 за № 339/16355 (далі –Порядок № 12), та неправомірно витрачені після 01.01.2011 року суми страхових коштів.

 

Рядок 9 „Отримано від часткової оплати за путівки”

Вказується сума, яка була отримана в якості часткової оплати вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи.

 

Рядок 10 „Отримано від Фонду з початку року”

Відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду для виплати  матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, та часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

 

Рядок 11 „у т.ч. для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011”

Відображається сума коштів, отриманих від Фонду для погашення заборгованості за Фондом, що мала місце станом на 01.01.2011.

 

Рядок 12 „Списано згідно законодавства”

Відображаються суми заборгованості страхувальника перед Фондом, списані органами Фонду згідно чинного законодавства та суми внесків, штрафів, пені та не прийнятих до зарахування витрат по скасованих у встановленому порядку рішеннях органів Фонду.

 

Рядок 13 „ВСЬОГО (р.1 +…+ р.10 – р.12)”

Відображається сума даних рядків 1 – 10 за мінусом даних рядка 12.

 

Рядок 14 Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р.21 – р.13)”

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду. Визначається як різниця показників рядка 21 та рядка 13.

Дані рядка 14 не можуть мати від’ємного значення. Якщо дані рядка 21 дорівнюють даним рядка 13, у рядку 14 ставиться прочерк.

 

Рядок 15 „у т. ч: непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011”

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011 року.

 

Рядок 16 „Заборгованість за Фондом на початок року”

Відображається сума заборгованості за Фондом, яка відповідає сумі заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

 

Рядок 17 „Заборгованість за Фондом згідно актів приймання-передавання” заповнюється у разі, коли страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа –місце проживання) та залишається невідшкодована заборгованість за Фондом.

 

Рядок 18 „Перераховано з початку року”

Відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року.

 

Рядок 19 „у т.ч. заборгованість станом на 01.01.2011”

Відображається погашена сума заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011.

 

Рядок 20 „Витрати з початку року”

Відображається загальна сума нарахованих страхувальником витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровка даних рядка 20 таблиці III по видах витрат надається у таблиці IV „Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду”.

Показник рядка 20 таблиці III має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці IV звіту.

 

Рядок 21 „ВСЬОГО (р.16 + р.17 + р.18 + р.20)”

Відображається загальна сума даних рядків 16, 17, 18 та 20 звіту.

 

Рядок 22 „Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р.13 – р.21) = (р.23 + р.28)”

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по коштах Фонду, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

Якщо сума нарахованих надходжень до Фонду за звітний період (рядок 13) більша за суму витрат і перерахованих до Фонду коштів (рядок 21), виникає заборгованість за страхувальником, сума якої відображається в рядку 22.

Дані рядка 22 не можуть мати від’ємного значення. Якщо дані рядка 13 дорівнюють даним рядка 21, у рядку 22 ставиться прочерк.

 

Довідково слід зазначити, що сума показників рядків 13 та 14 має дорівнювати сумі даних рядків 21 та 22. Ця перевірка може застосовуватися для контролю балансу звіту. 

 

Рядок 23 „у т.ч. заборгованість поточного року”

Наводяться дані про суму заборгованості по коштах Фонду, які не сплачені страхувальником, з розшифровкою, наведеною у рядках 24-27 звіту.

Сума даних рядків 24-27 може не відповідати загальній сумі заборгованості поточного року (р. 23 таблиці III).

 

Рядок 28 „непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011”

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011 року.

 

У разі наявності заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011 року суми відображені страхувальником у рядках 3 – 8 таблиці зараховуються як погашення цієї заборгованості (зменшується показник рядка 15).

4.8. У таблиці IV „Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів” наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Інформація у цій таблиці заповнюється у гривнях з копійками.

 

Рядок 1 „По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)”

 

Заповнюються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи – страхувальника та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) у звітному періоді (колонка 4).

 

Рядок 2 „По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї”

 

Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Слід врахувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

 

Рядок 3 „По вагітності та пологах”

 

Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду (колонка 4).

 

У колонках 5 і 6 „В тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи” таблиці вказуються кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до статті 35, 37, пункту 1 статті 38 Закону, пункту 16 статті 20 та пункту 2 статті 30 Закону України від 28.02.1991 № 796 „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та суми цих витрат.

У наведеній таблиці перелічено, коли і в якому порядку в зазначених колонках (5 та 6 таблиці IV) потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

 

                                                                                                               Таблиця

 

Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених законом 

Підлягають відображенню
в колонках 5 та 6віту
 

 

Застрахованим особам, віднесеним до 1  4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 %  середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу (стаття 37 Закону).  

 

 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам, залежно від страхового стажу в таких розмірах:

• 60 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 5 років; 

• 80 % – застрахованим особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

• 100 % – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років (стаття 37 Закону).  

 

Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 %, але йому оплачують його в розмірі 100 %. Саме цю суму різниці в оплаті лікарняного листка (40 %) потрібно відобразити у колонці 6 таблиці IV звіту. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися.

 

 

Жінкам, віднесеним до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів)
(пункт 1 статті 38 Закону).

 

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох або більше дітей - 70) календарних днів після пологів (стаття 38 Закону). 

 

У колонках 5 і 6 таблиці IV Звіту потрібно відобразити різницю в кількості днів та сумі допомоги (виплаченої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах жінкам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1  4 категорій. (У колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів).

 

 

Особам, віднесеним до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (пункт 16 статті 20 Закону № 796). 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, та в разі направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку. (пункт 10 статті 35 Закону).

 

 

У колонках 5 і 6 таблиці IV звіту відображаються дні та сума допомоги, яка виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ці ж дні і сума відображаються в колонках 3 і 4. 

 

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (пункт 2 статті 30 Закону № 796). 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як 14 календарних днів (абзац 1 пункту 3 статті 35 Закону).

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною (абзац 2 пункту 3 статті 35 Закону).

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею (абзац 3 пункту 10 статті 35 Закону)

 

 

У колонках 5 і 6 таблиці IV звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах. Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка  постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 5 по 23.04.2010 р. включно. Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів (при п’ятиденному робочому тижні). За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги, виплаченої за період із 19 по 23 квітня, тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачених законодавством на загальних підставах. А у колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів (15) і суму допомоги. 

 

 

Рядок 4 „На поховання”

 

Проставляються дані про суми виплаченої допомоги на поховання.

В колонці 3 проставляються дані про кількість виплат, в колонці 4 про загальну суму виплат з початку року. Сума повинна відповідати розмірам, встановленим правлінням Фонду, з урахуванням кількості виплат.

 

Рядок 5 „ВСЬОГО (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)”

 

Проставляються підсумовані дані про суми нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду: в колонці 4 – сума всього, в колонці 6 – суми допомоги, наданої постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад встановленої законодавством межі для виплат на загальних підставах, в колонці 7 – суми заборгованості з виплати допомоги (які виникли до 01.01.2011) на кінець звітного періоду.

 

Рядок 6 „Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)”

 

У цьому рядку наводяться дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення. У колонці 3 проставляються дані про кількість придбаних путівок, у колонці 4 – сума витрат на вказані цілі.

Фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду, здійснюється Фондом у порядку, встановленому правлінням Фонду.

 

Рядок 7 „Інші витрати (якщо є – додати пояснювальну записку)”

 

Заповнюється у разі зміни законодавчих актів або при проведенні витрат страхувальником, пов’язаних із соціальним страхуванням, на підставі рішень правління Фонду.

 

Рядок 8 „РАЗОМ ВИТРАТ (р.5 + р.6 +7) (III.р.20)”

 

Проставляється загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, зарахованих у звітному періоді (з початку року).

Дані рядка 8 таблиці IV відповідають даним рядка 20 розділу III звіту.

 

V. Формування звіту

за формою Ф14-ФСС з ТВП

 

5.1. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП згідно з Додатком 2 до цього Порядку  складається за кожен квартал окремо і подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом із звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

5.2. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП заповнюється в гривнях з копійками.

 

5.3. Путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, що отримані страхувальником від органу Фонду, зазначаються у звіті на підставі журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП, затвердженою постановою правління Фонду від 25.02.2009  № 12.

 

5.4. У графі „Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду” (колонки 5 – 6) зазначаються кількість путівок, отриманих від органу Фонду з термінами дії у межах звітного та наступних кварталів, та загальна сума їх вартості.

 

5.5. У графі „Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу” (колонки 7 – 8) зазначаються видані застрахованим особам і членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться у межах звітного кварталу.

 

5.6У графі „Повернено путівок органу Фонду” (колонки 9 – 10) зазначаються путівки, які з поважних причин повернені  органу Фонду.

 

5.7. Надані застрахованим особам у звітному кварталі путівки із термінами дії наступних кварталів включаються до графи „Залишок путівок на кінець звітного кварталу” (колонки 11  12). Дані колонок 11  12 повинні відповідати даним колонок 3  4 графи „Залишок путівок на початок звітного кварталу” звіту за формою Ф14-ФСС з ТВП наступного кварталу.

 

5.8. У графі „Із загальної кількості путівок видано” (колонки 15  22) зазначаються внесені до каси страхувальника суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 9 „Отримано від часткової оплати за путівки” таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Часткова оплата за путівки з термінами дії наступних кварталів відображається у формі Ф14-ФСС з ТВП відповідних (наступних) кварталів та  зазначається у звіті звітного кварталу, в якому прийнята від застрахованої особи часткова оплата.

 

5.9. У графі „Не використано путівок в терміни їх дії, що минули” (колонки 23  24) зазначаються путівки, які своєчасно не видані страхувальником застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких минув.

 

5.10. По видах путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів (рядок 2, колонки 13 – 14) звіт надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, виконавчій дирекції відділення Фонду відповідно до пункту 5.5 Порядку № 12.

 

 

5.11. У рядку 5 страхувальник звітує за путівки до дитячого закладу оздоровлення, що отримані від органу Фонду і придбані Фондом за повну вартість, відповідно до пункту 3.2 Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009  № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2009 за № 502/16518.

 

 

VI. Виправлення помилок

        

6.1. У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного цим Порядком.  

 

6.2. При наявності методологічних або арифметичних помилок (наприклад, відмінність показників в різних таблицях звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП щодо витрат за рахунок коштів Фонду, не відображення або невірне відображення суми коштів, отриманих від органу Фонду на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, не відображення сум донарахованих страхових внесків, пені, штрафів та не прийнятих до зарахування витрат, які страхувальником не оскаржуються, або процедура оскарження завершена), виявлених при прийманні звітів відповідальною особою органу Фонду, страхувальнику має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки. У разі відмови страхувальника виправити помилки, орган Фонду зобов’язаний самостійно визначити відповідні показники, врахувати їх при складанні зведених звітів, після чого, у разі необхідності, проводиться перевірка цього страхувальника.

         Обов’язок доведення того, що будь-яке коригування, здійснене органом Фонду у зазначених випадках, є  помилковим, покладається на страхувальників.

 

6.3. У разі, якщо страхувальник самостійно, до початку перевірки органом Фонду, виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 року та витрат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок сум донарахованих (зменшених) внесків або витрат.

 

6.4. Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити наступну інформацію:

• найменування страхувальника;

• реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та код ЄДРПОУ;

• період виявлення помилки;

• зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, згідно з яким робляться виправлення;

• сума відкоригованих внесків або витрат;

• сума донарахованої пені;

• дата складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

6.5. Страхувальник при виявленні помилки, що спричинила появу заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється відповідно до Закону.

 

6.6. Пеня на суму недоїмки не стягується, якщо існувала заборгованість за Фондом перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки.

 

6.7. Зайво перерахована сума пені за несвоєчасну сплату внесків підлягає поверненню страхувальнику за його письмовою заявою.

 

6.8. У разі самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум нарахованих ним, у разі недоплати, страхових внесків та пені, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду, штрафи до страхувальника не застосовуються.

 

6.9. При виявленні помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості страхувальника перед Фондом, страхувальник повинен здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної до сплати суми страхових коштів. За неповну сплату страхових внесків, несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальника накладається штраф відповідно до статті 30 Закону.

 

6.10. Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних статей звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів по листках непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці IV звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

 

 

Начальник відділу методології,

бухгалтерського обліку та

фінансових розрахунків управління

фінансів, обліку та звітності                                                           Г.О. Бур’яновська

 

 

Додатки

  

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності „П
ро порядок формування та подання звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови правління Фонду розроблено відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001  № 2240 (далі – Закон України № 2240) з метою реалізації положень щодо встановлення форм звітності по коштах Фонду та Порядку їх формування та подання.

Страхувальники відповідно до статті 27 Закону України № 2240 зобов’язані вести облік коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо цих коштів.

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю встановлення порядку формування, строків подання страхувальниками звітів по коштах Фонду до органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх форми.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

 

Ціллю прийняття запропонованого акту є затвердження форм звітності
по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та визначення Порядку їх формування, строків подання страхувальниками,
що дозвол
ить органам Фонду відповідно до покладених завдань здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів, повнотою та своєчасністю їх сплати.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Розв’язання за допомогою чинних регуляторних актів

Спосіб оцінюється як такий, що не забезпечить реалізацію єдиного підходу у вирішені визначеної проблеми.

 

Не забезпечує вирішення поставленої цілі

Прийняття нового регуляторного акту (обраний спосіб)

Відповідає потребам у вирішенні визначених проблем

Відповідає вимогам чинного законодавства та дає можливість здійснювати контроль за використанням коштів Фонду

 

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

Цей Порядок визначає загальні принципи подання страхувальниками звітності по коштах Фонду до органів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Зокрема, Порядок передбачає форми звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП, Ф14-ФСС з ТВП), які включають інформацію про суми нарахованих страхувальником витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення за їх видами та суми коштів, отриманих від Фонду для їх виплати, а також інформацію про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення, які отримані страхувальниками від органів Фонду та надані застрахованим особам та членам їх сімей.

Страхувальники  формують та подають до органів Фонду звітність по коштах Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Звіти формуються у двох примірниках та подаються страхувальником до органу Фонду за місцем взяття його на облік.

Звіти подаються в паперовій або в електронній формі за вибором страхувальника.

Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

Звіти в електронній формі (електронний звіт) формуються страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і подаються до органів Фонд в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів Виконавчої дирекції Фонду відповідно до Законів України від 22.05.2003 № 851 „Про електронні документи та електронний документообіг” та № 852 „Про електронний цифровий підпис”.

Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

        

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Прийняття регуляторного акта дає змогу забезпечити досягнення визначених цілей: встановлення форм звітності по коштах Фонду та визначення Порядку їх формування та подання до органів Фонду.

Для досягнення цілей дана постанова негативних зовнішніх факторів не несе, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог Закону України № 2240.

Зовнішніх факторів, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту, не передбачається. Інші негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Державний нагляд за додержанням вимог цього регуляторного акту здійснюватиме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

 

6. Очікуваний результат прийняття регуляторного акта

 

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 

Забезпечення виконання вимог Закону України
„Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 2240.

Немає

Сфера інтересів Фонду

 

Врегулювання відносин страхувальників та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в процесі подання звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Немає

Сфера інтересів страхувальників та застрахованих осіб

 

Забезпечення реалізації права застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Немає

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з дня офіційного опублікування. Термін дії його необмежений.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

1. Дія регуляторного акта поширюється в якості страхувальника на підприємства, установи, організації та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

2. Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат суб’єктами господарювання та/або фізичними особами.

3. Додаткових надходжень до бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв’язку з прийняттям проекту – не передбачається.

4. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду соціального соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено на сайті Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності www.fse.gov.ua в мережі Інтернет.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу звітних даних органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу зауважень та пропозицій.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

 

Заступник  директора 

Виконавчої  дирекції Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності                                            О.І. Леонов

 

Додатки