Проект

вноситься Кабінетом Міністрів України
М. АЗАРОВ
"__" 2012 р.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з тероризмом

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 18 після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити словами ", справи про визнання організацій, які є юридичними особами, терористичними";

2) доповнити Кодекс статтею 1836 такого змісту:

"Стаття 1836. Особливості провадження у справах за зверненням органів прокуратури щодо визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною

1. Провадження у справах щодо визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною здійснюється на підставі адміністративного позову Генерального прокурора України або його заступника.

2. Адміністративний позов подається до Вищого адміністративного суду України у письмовій формі та повинен містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування відповідача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі відомі;

3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень.

3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявнику та визначає строк для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.

Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення таких недоліків.

4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті позову в разі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.

5. Постанова по суті заявлених вимог приймається судом у триденний строк з дня надходження позову.

6. У постанові суду зазначається:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог з посиланням на закон;

4) у разі задоволення заявлених вимог - наслідки визнання організації терористичною (ліквідація організації та конфіскація належного їй майна);

5) порядок вчинення дій, передбачених постановою.

7. Судові рішення, які набрали законної сили, щодо визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною є остаточними та підлягають негайному виконанню.";

3) частину першу статті 256 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"11) визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною.".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

2. Частину другу статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) ініціювати згідно із законом перед Генеральною прокуратурою України питання щодо подання позову до суду про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною.".

3. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 із наступними змінами):

1) друге речення абзацу сімнадцятого статті 1 викласти у такій редакції: "Організація, яка є юридичною особою (крім юридичних осіб, що повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету чи місцевих бюджетів та/або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави), визнається терористичною в установленому законом порядку за рішенням суду у разі наявності обвинувального вироку суду України, що набрав законної сили, щодо хоча б одного з членів цієї організації, який здійснював терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) або засновників цієї організації і така діяльність пов'язана з використанням у будь-який спосіб самої організації, чи безпосередньо одного з керівників цієї організації, який здійснював терористичну діяльність і така діяльність пов'язана з використанням у будь-який спосіб самої організації.";

2) частину першу статті 5 після слів "забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей" доповнити словами "; ініціює згідно із законом перед Генеральною прокуратурою України питання щодо подання позову до суду про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною";

3) доповнити Закон статтею 113 такого змісту:

"Стаття 113. Визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною

Підставою для ініціювання питання про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною є наявність обвинувального вироку суду України, що набрав законної сили, щодо хоча б одного з членів цієї організації, який здійснював терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) або засновників цієї організації і така діяльність пов'язана з використанням у будь-який спосіб самої організації, чи безпосередньо одного з керівників цієї організації, який здійснював терористичну діяльність і така діяльність пов'язана з використанням у будь-який спосіб самої організації.

У разі отримання суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, документів, що містять підстави для ініціювання питання про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною, зазначені суб'єкти невідкладно подають такі матеріали до Служби безпеки України.

Рішення щодо подання адміністративного позову до суду про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною приймається Генеральним прокурором України або його заступником.

Визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною здійснюється в установленому законом порядку за рішенням суду.";

4) частини першу і другу статті 24 викласти у такій редакції:

"Організація, яка є юридичною особою, що визнана за рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно конфіскується.

У разі визнання судом України діяльності організації, зареєстрованої за межами України, терористичною діяльність цієї організації на території України забороняється, її українське відділення (філія, представництво) на підставі рішення суду ліквідується, а належне йому майно і майно зазначеної організації, яке перебуває на території України, конфіскується.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України