Проект 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про свободу мирних зібрань

Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) мирне зібрання - публічний захід, що проводиться в публічному місці мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або в будь-якому поєднанні цих форм чи в інших не заборонених законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань;

2) публічне місце - відкрита для вільного доступу територія, будівля чи споруда або їх частина;

3) одночасні мирні зібрання - мирні зібрання, що проводяться в один час і в одному місці, або в безпосередній близькості;

4) контрзібрання - одночасне мирне зібрання, що має на меті вираження незгоди з позицією учасників іншого мирного зібрання;

5) спонтанне мирне зібрання - мирне зібрання, спричинене подією, яку неможливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведення зібрання у строки, визначені цим Законом.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням та захистом права на свободу мирних зібрань.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов'язані з організацією і проведенням:

1) загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення";

3) зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об'єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України, зборів ініціативних груп з організації референдуму;

4) зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських святкових заходів, концертів та інших розважальних заходів, якщо вони не є складовою мирного зібрання;

5) весільних процесій, похорон, якщо вони не є складовою мирного зібрання;

6) релігійних обрядів і церемоній у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Стаття 3. Законодавство України про свободу мирних зібрань

1. Законодавство України про свободу мирних зібрань складається з Конституції України, цього Закону та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ

Стаття 4. Організатор мирного зібрання

1. Організатором мирного зібрання може бути фізична особа, яка є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична особа, а також громадське об'єднання незалежно від наявності у нього статусу юридичної особи.

2. Фізична особа, яка не досягла 16 років або є недієздатною, може бути організатором мирного зібрання, якщо хоча б одним із співорганізаторів є фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

3. Не можуть бути організатором мирного зібрання державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

Стаття 5. Права та обов'язки організатора мирного зібрання

1. Мирні зібрання організовуються на засадах добровільності.

2. Організатор мирного зібрання має право:

1) проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання закону;

2) уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації та проведення зазначеного зібрання;

3) встановлювати без спеціального дозволу на час проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди на місці або маршруті проведення мирного зібрання;

4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;

5) використовувати під час проведення мирного зібрання звукопідсилювальну та іншу апаратуру, транспортні та інші технічні засоби, крім випадків, передбачених цим Законом;

6) на участь або на відмову від участі в переговорах щодо узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань;

7) здійснювати інші дії, не заборонені законом.

3. Організатор мирного зібрання зобов'язаний:

1) дотримуватися порядку та строків повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання;

2) вимагати від учасників мирного зібрання дотримання громадського порядку та визначених у повідомленні умов проведення мирного зібрання;

3) повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом 24 годин орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи про досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;

4) забезпечувати спільно з учасниками мирного зібрання та органами внутрішніх справ проїзд транспортних засобів оперативних і спеціальних служб;

5) мати при собі під час проведення мирного зібрання документ, що посвідчує особу, крім випадків, коли організатором є особа, яка не досягла 16 років;

6) здійснювати демонтаж встановлених ним наметів, сцен та інших тимчасових споруд після завершення мирного зібрання.

Стаття 6. Права та обов'язки учасника мирного зібрання

1. Участь у мирних зібраннях здійснюється на засадах добровільності.

2. Учасник мирного зібрання має право:

1) брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання;

2) використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби, а також засоби агітації, не заборонені законом;

3) приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських об'єднань, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні;

4) здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили.

3. Учасник мирного зібрання зобов'язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.

Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного зібрання

1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за два робочі дні до його початку.

2. Організатор мирного зібрання, його уповноважений представник можуть подати повідомлення про проведення мирного зібрання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особисто або надіслати рекомендованим листом чи телеграмою.

3. Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

4. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:

1) виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) - якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного села, селища чи міста;

2) районної (обласної) державної адміністрації - якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного району, кількох районів або області;

3) Київської або Севастопольської міської державної адміністрації - якщо мирне зібрання заплановано провести на території міст Києва чи Севастополя;

4) Ради міністрів Автономної Республіки Крим - якщо мирне зібрання заплановано провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.

5. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох сіл, селищ, міст, областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його проведення відповідно до кожної районної, обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання

1. У повідомленні про проведення мирного зібрання зазначаються:

1) дата проведення, час початку і тривалість мирного зібрання;

2) мета проведення мирного зібрання;

3) місце або маршрут проведення мирного зібрання;

4) очікувана кількість учасників мирного зібрання;

5) прізвище, ім'я та по батькові особи, яка є організатором мирного зібрання, або представника юридичної особи, громадського об'єднання, що є організатором мирного зібрання, адреса, номери телефонів та адреса електронної пошти за наявності;

6) якщо організатором мирного зібрання є юридична особа, громадське об'єднання - їх найменування, місцезнаходження, для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

7) інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо.

2. Повідомлення про проведення мирного зібрання підписує особа, яка є організатором мирного зібрання, або представник юридичної особи, громадського об'єднання, що є організатором мирного зібрання, крім випадку, коли повідомлення надсилається телеграмою.

3. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, додавати до нього інші документи.

4. У разі виявлення невідповідності повідомлення про проведення мирного зібрання вимогам частини першої цієї статті організатор мирного зібрання має право подавати обов'язкову для розгляду заяву про усунення таких невідповідностей.

Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання

1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.

2. Не допускається проведення мирного зібрання:

1) на закритих для вільного доступу територіях:

об'єктів підвищеної небезпеки;

магістральних трубопроводів та в охоронній зоні об'єктів магістрального трубопровідного транспорту;

об'єктів природно-заповідного фонду України;

військових та інших оборонних об'єктів, а також захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування навколо цих об'єктів;

2) на постійних злітно-посадкових майданчиках, вертодромах, злітно-посадкових смугах та руліжних доріжках постійно діючих аеропортів (аеродромів);

3) на території режимних та спеціальних зон об'єктів енергетики, територіях ядерних установок чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в санітарно-захисних зонах;

4) в інших місцях, визначених законом.

3. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування невідкладно доводять до відома організатора мирного зібрання інформацію про місця, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно із законом, якщо такі місця перетинаються з місцем (маршрутом) проведення мирного зібрання, зазначеним у повідомленні про проведення такого зібрання.

4. Під час проведення мирного зібрання забороняється повністю перекривати прохід (проїзд) до закладу, підприємства, установи, організації, державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться.

5. Проведення мирного зібрання допускається в будь-який час доби.

6. Під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, стаціонарних закладів охорони здоров'я, жилих будинків у нічний час (з 23 до 7 години) рівень шуму не має перевищувати норми, встановлені Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

7. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров'я людей.

Стаття 10. Агітація за проведення мирного зібрання

1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити у спосіб, не заборонений законом, агітацію, пов'язану з організацією і проведенням мирного зібрання, а також закликати до участі в ньому.

Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання

1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання здійснюється за рахунок коштів і майна організатора та учасників такого зібрання, благодійної допомоги та інших не заборонених законом джерел.

2. Забороняється фінансування та здійснення матеріально-технічного забезпечення проведення мирного зібрання державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів.

Стаття 12. Повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання

1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:

1) невідкладно здійснює реєстрацію повідомлення про проведення мирного зібрання із зазначенням дати і часу його надходження;

2) невідкладно надає організатору мирного зібрання письмове підтвердження про одержання повідомлення із зазначенням часу його надходження;

3) невідкладно після отримання повідомлення про проведення мирного зібрання інформує про це відповідний орган внутрішніх справ, а також державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим чи орган місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання;

4) взаємодіє з органом внутрішніх справ з питань, пов'язаних з проведенням мирного зібрання;

5) у межах своєї компетенції організовує роботу комунальних служб, служб швидкої медичної допомоги, підрозділів органів державного нагляду у сфері пожежної, техногенної та промислової безпеки, державної пожежної охорони, інших служб.

2. У разі надходження кількох повідомлень про проведення мирних зібрань в одному місці, в один час орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно:

1) інформує організаторів мирних зібрань про те, що в зазначеному місці в цей час вже передбачено проведення іншого мирного зібрання;

2) пропонує організаторам мирних зібрань дійти згоди щодо зміни місця або часу їх проведення чи організації одночасних мирних зібрань.

3. Під час проведення одночасних мирних зібрань орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування вживає необхідних заходів з метою недопущення конфліктних ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню та досягненню мети мирних зібрань.

4. У разі здійснення заходів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права:

1) відмовити в реєстрації повідомлення про проведення мирного зібрання;

2) давати оцінку доцільності проведення мирного зібрання;

3) надавати перевагу одній із сторін у разі проведення контрзібрань;

4) забороняти або обмежувати свободу вибору місця, часу чи маршруту мирних зібрань;

5) перешкоджати досягненню мети проведення мирного зібрання.

Стаття 13. Повноваження державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання

1. Державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання, після отримання інформації про проведення такого зібрання невідкладно вживає заходів для налагодження взаємодії з організатором мирного зібрання та/чи його уповноваженими представниками, яка може здійснюватися у формі зустрічей, нарад, переговорів, засідань за круглим столом, інших заходів, з метою спільного пошуку шляхів вирішення порушених питань.

2. Під час проведення мирного зібрання відповідний державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування має право направити до місця його проведення свого представника, уповноваженого проводити переговори з організатором мирного зібрання та/чи його уповноваженими представниками для спільного пошуку шляхів вирішення порушених питань.

3. У разі отримання під час проведення мирного зібрання чи після його завершення резолюцій, вимог та інших звернень відповідний державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування забезпечує їх розгляд, у тому числі за участю організатора мирного зібрання та/чи його уповноважених представників. Відповідь за результатами розгляду надається організатору мирного зібрання протягом п'яти днів, якщо порушене питання не потребує додаткового вивчення, а в разі потреби додаткового вивчення - протягом 15 днів.

Стаття 14. Особливості проведення спонтанного мирного зібрання

1. Організатор (у разі його наявності) або уповноважений учасник спонтанного мирного зібрання у довільній формі та в будь-який спосіб невідкладно повідомляє орган внутрішніх справ або відповідний орган місцевого самоврядування про дату, час, місце, мету проведення спонтанного мирного зібрання, а також про заходи, яких необхідно вжити для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання.

2. Орган внутрішніх справ з моменту отримання повідомлення про проведення спонтанного мирного зібрання невідкладно вживає заходів, передбачених статтею 15 цього Закону.

3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання з моменту отримання повідомлення про проведення такого мирного зібрання вживає заходів для забезпечення його проведення відповідно до повноважень, визначених статтею 12 цього Закону, повідомляє про такі заходи орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного зібрання, а також може направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого представника для оцінки ситуації та організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення його проведення.

4. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають передбачати:

1) забезпечення безпеки учасників мирного зібрання та інших осіб, які знаходяться в місці проведення спонтанного мирного зібрання;

2) взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання.

Стаття 15. Повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання

1. Орган внутрішніх справ:

1) забезпечує громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного зібрання;

2) невідкладно інформує орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про обставини, дії чи інші публічні прояви, що вказують на підготовку або проведення спонтанного мирного зібрання;

3) здійснює супроводження учасників мирного зібрання, тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків;

4) на прохання організатора одного з одночасних мирних зібрань або в разі необхідності під час проведення контрзібрань забезпечує розведення учасників зібрань на безпечну відстань, при цьому не обмежуючи сторони у праві проведенні одночасних мирних зібрань;

5) у разі необхідності вживає інших заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки громадян і громадського порядку під час проведення мирного зібрання, відповідно до Закону України "Про міліцію".

Розділ III. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

Стаття 16. Обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань

1. Обмеження свободи мирних зібрань застосовується виключно судом на підставі Конституції України та цього Закону, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві, і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

2. Свобода мирних зібрань може бути обмежена з урахуванням принципу пропорційності лише до тієї міри, яка є мінімально необхідною для захисту інтересів, зазначених у частині першій цієї статті.

3. Обмеження свободи мирних зібрань можливе лише з таких підстав:

1) зібрання має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

2) необхідність захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України від незаконних посягань;

3) зібрання має на меті пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

4) запобігання реальній небезпеці застосування з боку організаторів та учасників зібрання фізичної сили, зброї та інших небезпечних засобів для заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб;

5) установлення на відповідній території тимчасового обмеження щодо проведення мирних зібрань указом Президента України про введення надзвичайного стану або воєнного стану, затвердженим Верховною Радою України відповідно до Конституції України та законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану";

6) установлення рішенням Кабінету Міністрів України на відповідній території карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", якщо таке рішення передбачає можливість обмеження судом свободи мирних зібрань з метою захисту населення від епідемії (спалаху) особливо небезпечної інфекційної хвороби;

7) зібрання має на меті перешкоджання реалізації прав та свобод інших осіб.

4. Свобода мирних зібрань може бути обмежена у спосіб:

1) обмеження щодо місця проведення мирного зібрання відповідно до частини другої статті 9 цього Закону;

2) обмеження щодо часу чи тривалості мирного зібрання;

3) обмеження щодо використання звукопідсилювальної апаратури чи інших джерел шуму відповідно до частини шостої статті 9 цього Закону;

4) часткового обмеження щодо місця встановлення тимчасових споруд;

5) заборони проведення мирного зібрання.

5. Обмеження свободи мирних зібрань не має перешкоджати досягненню законної мети мирного зібрання щодо вільного вираження поглядів у межах видимості та чутності адресатів і своєчасного доведення цих поглядів до відома державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суспільства чи інших адресатів.

6. Не можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань:

кількість учасників мирного зібрання;

проведення одночасних мирних зібрань, у тому числі контрзібрань;

проведення одночасно з мирним зібранням інших масових чи охоронюваних заходів, у тому числі святкувань, концертів, візитів посадових осіб.

7. Неподання або несвоєчасне подання повідомлення про проведення мирного зібрання не зумовлює до його обмеження за відсутності підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

8. Обмеження свободи мирних зібрань застосовується виключно щодо конкретного мирного зібрання.

9. Не допускається обмеження свободи мирних зібрань чи надання переваг у її здійсненні за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 17. Узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань

1. Якщо повідомлення про проведення мирного зібрання чи інша інформація, якою володіє орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що отримав таке повідомлення, вказує на наявність підстав для обмеження свободи мирних зібрань, установлених цим Законом, такий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування ініціює проведення переговорів з організатором мирного зібрання щодо зміни умов його проведення.

2. Переговори з організатором мирного зібрання проводяться з метою запобігання обставинам, що є підставою для обмеження свободи мирних зібрань. З цією метою орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про проведення мирного зібрання, може дати організатору мирного зібрання рекомендації щодо зміни часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд чи інших умов проведення мирного зібрання, що виключатиме підстави для обмеження свободи мирних зібрань.

3. За згодою або на прохання організатора мирного зібрання у переговорах можуть брати участь інші особи, зокрема представники засобів масової інформації, органів внутрішніх справ.

4. Рішення про зміну часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд або інших умов проведення мирного зібрання приймає організатор мирного зібрання.

5. Подання позову до суду про обмеження свободи мирних зібрань не є перешкодою для проведення переговорів щодо зміни умов проведення мирного зібрання. Результати переговорів можуть бути зафіксовані в умовах примирення, про які повідомляється суд.

Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирних зібрань

1. Рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирних зібрань, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законом.

Стаття 19. Відшкодування шкоди

1. Шкода, завдана у зв'язку з проведенням мирного зібрання, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.

Стаття 20. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію одночасно з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань".

2. Кабінету Міністрів України:

протягом 90 днів з дня опублікування цього Закону підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

____________