ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запровадження електронної соціальної картки

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади забезпечення прав громадян при наданні та отриманні державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають між одержувачем та надавачем державних соціальних гарантій, іншими суб'єктами при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) активація даних - процедура надання користувачу електронної соціальної картки права користування наданими йому відповідно до законів соціальними пільгами, пенсійним, страховим забезпеченням, здійснення грошових сплат та інших можливостей, що встановлює Спеціально уповноважений орган;

2) база "стоп-лист" - електронна база даних про електронні соціальні картки, за якими заборонено проведення соціальні трансакції;

3) графічна персоналізація - процедура нанесення на електронну соціальну картку у вигляді візуальних реквізитів персональних даних користувача електронної соціальної картки та додаткової інформації, що визнається Спеціально уповноваженим органом;

4) єдина інформаційно-аналітична система обліку соціальної допомоги і управління коштами соціальної сфери - міжвідомча автоматизована система, що об'єднає відомчі база даних державних органів влади, які мають відношення до соціальної сфери;

5) Єдиний державний реєстр фізичних осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії - автоматизована база даних, створена для забезпечення єдиного державного обліку громадян, які мають оформлене згідно із законом право на отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, містить відомості щодо їх видів, розмірів і строків надання, а також інформацію про документи, що підтверджують таке право;

6) електронна соціальна картка - електронний ідентифікаційний документ пільговика у вигляді електронної картки з умонтованим до неї носієм для збереження та обробки певних видів даних соціальної сфери та здійснення грошових переказів;

7) електронний додаток електронної соціальної картки (далі - електронний додаток) - є авторизована база даних, що записана на електронному носії електронної соціальної картки і призначена для авторизованого доступу користувача такою картою до одержання соціальної послуги (соціальний додаток, пенсійний додаток, страховий додаток, платіжний додаток, додаток електронний цифровий підпис та/або інший додаток за визначенням Спеціально уповноваженого центрального органу;

8) електронне термінальне обладнання (електронний термінал) - автономний програмно-технічний комплекс, що дозволяє зчитувати та заносити інформацію на електронну соціальну картку, здійснювати ідентифікацію її власника, та використовується для проведення операцій поповнення електронних додатків, здійснення грошових операцій, формування квитанцій за проведеними операціями і відвантаженню даних про них та інших трансакцій до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку соціальної допомоги і управління коштами соціальної сфери;

9) електронна форма представлення інформації - спосіб документування інформації, що означає створення, запис, передачу, або збереження інформації у цифровій чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, електромагнітних, безпровідникових, оптичних або ж інших засобів зв'язку, здатних до відтворення, передачі чи зберігання інформації;

10) користувач електронної соціальної картки - громадянин, який має право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії та/або є застрахованою особою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і на законних підставах використовує електронну соціальну картку;

11) процесинг - сукупність операцій при отриманні, обміну і обробці інформацій при отриманні соціальної допомоги або проведення платежів;

12) стоп-лист - список електронних соціальних карток (номерів електронних соціальних карток) в паперовому або електронному вигляді, за якими заборонено проведення операцій;

13) соціальна трансакція - електронна операція стосовно отримання користувачем пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, що здійснюється з використанням електронної соціальної картки через електронне термінальне обладнання (електронний термінал), за результатами якої формується інформація про таку операцію в електронному вигляді;

14) соціальний процесинг - збір, обробка, зберігання і передача інформації про соціальні трансакції;

15) соціальний процесинговий центр - суб'єкт господарської діяльності державної форми власності, який здійснює соціальний процесинг;

16) Спеціально уповноважений орган - Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

17) трансакція - інформація в електронній формі про окрему операцію, яка здійснена з використанням електронної соціальної картки.

Стаття 3. Законодавство про надання та отримання державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки.

1. Відносини, що виникають при наданні та отриманні передбачених законодавством державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки, регулюються Конституцією України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Суб'єкти правовідносин у сфері надання та отримання державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки.

1. Суб'єктами правовідносин у сфері надання та отримання державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки є:

1) Мінсоцполітики (далі - Спеціально уповноважений орган) та його територіальні органи;

2) Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

4) соціальний процесинговий центр;

5) громадяни;

6) організації, які надають соціальні послуги;

7) юридичні особи, що здійснюють технологічне та інформаційне обслуговування у процесі використання електронної соціальної картки;

8) державні банки, які беруть участь у процесі надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади та фондів соціального страхування у сфері надання та отримання державних соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки.

1. Кабінет Міністрів України:

1) затверджує положення про Реєстр емітованих електронних карток;

2) затверджує положення про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії;

3) порядок визначення суб'єктів господарювання, що здійснюють технологічне та інформаційне обслуговування у процесі використання електронної соціальної картки;

4) встановлює порядок визначення державних банків, які можуть брати участь у процесі надання користувачам пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій;

5) затверджує державну програму створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери з використанням електронної соціальної картки громадянина України;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Пенсійний фонд України та фонди соціального страхування за погодженням із Спеціально уповноваженим органом:

1) забезпечують розробку і функціонування інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України та здійснюють інформаційний обмін з єдиною інформаційно-аналітичною системою обліку та управління коштами соціальної сфери щодо пенсійних та страхових додатків;

2) формують і оновлюють інформацію в їх додатках та здійснюють підтримку в актуальному стані інформації про електронні соціальні картки, внесені до бази "стоп-лист";

3) виконують автоматизоване ведення бази даних емітованих пенсійних та страхових додатків та взаємодію з емітентом електронних соціальних карток;

4) здійснюють інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку використання пенсійних посвідчень та посвідчень застрахованої особи та інші повноваження, передбачені законом.

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

3. Спеціально уповноважений орган:

1) розробку і координацію реалізації Державної програми створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери з використанням електронної соціальної картки громадянина України;

2) забезпечує розробку і функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами, необхідними для забезпечення прав фізичних осіб на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії і запровадження електронних соціальних карток;

3) веде Реєстр емітованих електронних карток;

4) здійснює емісію та організацію видачі електронних соціальних карток,

5) формує і оновлює в соціальних додатках електронної соціальної картки інформацію про зміни у видах, розмірах і строках дії визначених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, право на які має користувач, і здійснює підтримку в актуальному стані інформації про електронні соціальні картки, внесені до бази "стоп-лист";

6) забезпечує автоматизоване ведення бази даних емітованих електронних соціальних карток;

7) встановлює порядок здійснення соціального процесингу;

8) здійснює звірку отриманих від соціального процесингового центру і надавачів послуг відомостей про фактично надані пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії користувачам, які мають право на їх отримання згідно із законодавством;

9) забезпечує взаємодію системи емісії та супроводу електронної соціальної картки з її виробником;

10) визначає перелік банків, які беруть участь у процесі надання користувачам пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій;

11) здійснює інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку використання електронної соціальної картки;

12) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 6. Соціальний процесинговий центр

1. Соціальний процесинговий центр створюється відповідно до закону. Соціальний процесинговий центр належить до сфери управління Спеціально уповноваженого органу і провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), який затверджується Спеціально уповноваженим органом.

2. Соціальний процесинговий центр:

1) організовує взаємодію інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України та Спеціально уповноваженого органу щодо актуалізації Реєстру емітованих електронних соціальних карток та бази "стоп-лист";

2) забезпечує взаємодію автоматизованих систем, що здійснюють формування, обробку та зберігання інформації про соціальні трансакції;

3) звітує про соціальні трансакції та передає їх в електронному вигляді Спеціально уповноваженому органу та центральному органу виконавчої влади у сфері фінансів;

4) за результатами аналізу проведених соціальних трансакцій готує та подає Спеціально уповноваженому органу та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері фінансів інформацію щодо сум компенсацій, що належить виплатити надавачам послуг.

Стаття 7. Електронна соціальна картка

1. Електронна соціальна картка є документом суворої звітності, що засвідчує особистість громадянина, права застрахованої особи в системах обов'язкового страхування, інші права громадянина.

Електронна соціальна картка є єдиним ідентифікатором громадянина для набутих ним соціальних прав, що встановлені законом.

Електронна соціальна картка містить:

1) пенсійний додаток;

2) страховий додаток;

3) соціальний додаток.

2. Електронна соціальна картка містить відомості про її користувача:

1) прізвище, ім'я та по-батькові, дату, місце народження, стать користувача;

2) ідентифікаційний номер або персональні дані про громадянина, що відмовився від отримання ідентифікаційного номера на підставі умов, встановлених законом;

3) оцифровану фотографію користувача;

4) серію та номер електронної соціальної картки і строк її дії;

5) назву емітента електронної соціальної картки;

6) оцифрований підпис користувача.

3. Зазначені відомості відображаються на електронній соціальній картці у вигляді візуальних реквізитів, що наносяться способом графічної персоналізації. Крім цього, на електронну соціальну картку у вигляді візуальних реквізитів способом графічної персоналізації можуть бути нанесені відомості щодо видів (категорій) пільг, на які має право користувач відповідно до законодавства.

4. Порядок емісії, видачі, повернення та використання електронної соціальної картки, її зразок і технічний опис бланку встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Спеціально уповноваженого органу.

Стаття 8. Додатки електронної соціальної картки

1. Електронна соціальна картка обов'язково містить соціальний додаток, пенсійний додаток, страховий додаток та платіжний додаток.

2. Страховий додаток активується в електронній соціальній картці у разі набуття фізичною особою прав у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Соціальний і пенсійний додатки активуються в електронній соціальній картці у разі набуття користувачем права на отримання певного виду пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.

4. Соціальний додаток формується на підставі інформації з Єдиного державного реєстру, а пенсійний та страховий додатки формуються на підставі інформації Пенсійного фонду України.

5. У соціальному додатку зберігається інформація про перелік пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, право на які має користувач, та відомості про види, розміри і строки їх надання.

Соціальний додаток забезпечує отримання передбачених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій на всій території України.

6. У разі виникнення в користувача змін у правах на отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій та/або змін видів, розмірів і строків їх виплати, такі зміни потребують актуалізації інформації, що міститься в додатках електронної соціальної картки.

7. В електронній соціальній картці активується платіжний додаток банку, який бере участь у наданні пільг, послуг та виплат.

8. Інші додатки можуть бути встановлені емітентом у електронну соціальну картку у випадках, визначених законодавством України.

Стаття 9. Випуск та видача електронних соціальних карток

1. Випуск електронних соціальних карток здійснює Спеціально уповноважений орган.

2. При випуску електронних соціальних карток Пенсійний фонд України та Спеціально уповноважений орган в автоматизованому режимі обмінюються відповідною інформацією, потрібною для цього, та надають таку інформацію виробнику електронних соціальних карток. Зазначена інформація вноситься виробником електронних соціальних карток у додатки.

3. Закупівля електронних соціальних карток здійснюється у порядку, встановленому законом.

4. Виготовлення електронних соціальних карток здійснюється виробником електронних соціальних карток за заявкою Спеціально уповноваженого органу.

5. Виробник електронних соціальних карток після їх виготовлення не має права копіювати, зберігати та/або іншим чином використовувати інформацію про користувачів.

6. Порядок фінансування (співфінансування) витрат на виготовлення, та обслуговування електронних соціальних карток встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Персоналізація соціального додатка, графічна персоналізація, оновлення (зміна) інформації, що міститься в електронних соціальних картках

1. Персоналізація соціального додатку та графічна персоналізація електронних соціальних карток виконуються централізовано виробником електронних соціальних карток під час їхнього виготовлення.

2. Порядок визначення переліку даних, що містяться у соціальному додатку, його персоналізації та графічної персоналізації електронних соціальних карток, а також внесення, оновлення (зміни) інформації, що міститься в електронних соціальних картках, встановлюється Спеціально уповноваженим органом.

Стаття 11. Отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток

1. Отримання користувачем пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток із встановленим соціальним додатком здійснюються із застосуванням термінального обладнання, яке розміщується у центрах (пунктах) надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток.

2. Термінальне обладнання обов'язково має інформаційний зв'язок із соціальним процесинговим центром.

3. Під час проведення трансакцій з використанням соціальних або платіжних додатків електронних соціальних карток з надавача послуг стягується плата у розмірі, визначеному договором, укладеним між надавачем послуг та юридичними особами, що здійснюють технологічне та інформаційне обслуговування у процесі використання електронної соціальної картки. Розмір комісійної винагороди регулюється Національним банком України.

4. Під час проведення соціальних трансакцій з використанням соціального, пенсійного і страхового додатків електронної соціальної картки плата з її користувача не стягується.

5. Користувач отримує пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії шляхом використання електронної соціальної картки та здійснення відповідних соціальних трансакцій.

6. Користувач отримує пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії шляхом використання електронної соціальної картки у порядку, встановленому Спеціально уповноваженим органом.

7. Електронна соціальна картка зберігається в її користувача і не може бути використана для отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій іншими особами.

8. У разі якщо користувач є інвалідом, обмежено дієздатною, недієздатною особою і не може скористатися своїм правом на отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки, то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники зазначених осіб, або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії, що надаються органами місцевого самоврядування

1. Надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій органами місцевого самоврядування здійснюється з урахуванням вимог цього Закону.

2. Інформація про надання органами місцевого самоврядування зазначених у цій статті пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій підлягає включенню до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії.

Стаття 13. Відшкодування витрат надавачам послуг

1. Відшкодування витрат надавачам пільгових послуг послуг здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з державного або місцевих бюджетів на підставі інформації соціального процесингового центру про отримання користувачем пільг, послуг та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток.

2. Порядок відшкодування витрат надавачам послуг з використанням електронної соціальної картки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Вирішення спорів у сфері надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток

Спори, що виникають у сфері надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток, вирішуються відповідно до закону.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. З моменту набрання чинності цим Законом та до 31 грудня 2014 року надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій

може здійснюватись як з використанням електронної соціальної картки так і без її використання.

3. Надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з 1 січня 2015 року здійснюється виключно з використанням електронних соціальних карток.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

5) затвердити порядок введення поетапного надання фізичним особам пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронних соціальних карток.

  

Голова Верховної Ради
України

 


 

  

* * *

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про запровадження електронної соціальної картки"

1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону України "Про запровадження електронної соціальної картки" розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 22.04.2011 N 19644/1/1-11 до доручення Президента України від 14.04.2011 р. N 1-1/662 з метою вжиття додаткових заходів щодо реформування системи соціальної підтримки.

Завдання розвитку в Україні інформаційного суспільства в частині використання досягнень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення реформи системи соціальної підтримки громадян України визначені пріоритетними в Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та у відповідному Національному плані дій на 2011 рік щодо впровадження зазначеної Програми, затвердженому Указом Президента України від 27.04.2011 N 504. Реформування у цій сфері спрямовано на поглиблення реалізації адресності в наданні соціальної допомоги, створення системи обліку і моніторингу фактично спожитої соціальної допомоги, ведення обліку всіх категорій населення, яке потребує таку допомогу.

Проект Закону підготовлено з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 N 947 "Про запровадження електронної соціальної картки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 585-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню".

На сьогодні в державі процеси соціальної підтримки населення є надто складними та непрозорими, що в основному викликано:

- негармонійністю та недосконалістю діючої системи нормативно-правового регулювання процесу інформатизації соціальної сфери;

- відсутністю дієвої системи обліку й моніторингу фактично отриманої громадянами України соціальної підтримки й відповідної оцінки їхніх доходів;

- нестворенням до цього часу загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи призначення та надання соціальної підтримки.

Діючі державні інформаційні системи і ресурси з питань соціального захисту громадян формувалися окремими органами державної влади в умовах відсутності єдиної нормативної та технологічної бази. Відомості, що містяться в них, недоступні іншим органам державної влади для оперативного використання, що на практиці призводить до значних часових затримок при міжвідомчому обміні інформацією, багаторазового збору і дублювання інформації в різних системах.

До основних проблем діючої системи соціальної підтримки слід віднести:

- низький рівень охоплення бідного населення соціальною підтримкою. Усього 56,8 % осіб, які мають доходи нижче за прожитковий мінімум, одержують принаймні один вид соціальної підтримки;

- низька адресність при наданні соціальної підтримки. Розподіл державних соціальних трансфертів є несправедливим: менше 23 % їх загальної суми потрапляють до бідних, інші (майже 17 млрд. грн. щороку, тобто близько 6 % доходів бюджету) надаються небідному населенню;

- механізм надання житлових субсидій та пільг з оплати житлово-комунальних послуг побудований на завищених нормативах споживання цих послуг, що призводить до неефективного використання коштів бюджету.

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з впровадженням електронних соціальних карток як документа, що засвідчує особу громадянина, права застрахованої особи в системах обов'язкового страхування, інші права громадянина для автоматизованого підтвердження прав на отримання соціальної підтримки та обліку її фактичного надання є необхідним кроком, що забезпечить удосконалення системи соціального захисту населення, дасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти, що спрямовуються до соціальної сфери, організовувати контроль за їх використанням, формувати звітність у розрізі конкретних одержувачів соціальної підтримки.

Основним завданням законопроекту є впровадження прозорого та ефективного механізму адресної реалізації соціальних пільг та державних гарантій з метою оптимізації використання та довгострокового планування витрат бюджетних коштів на соціальні потреби населення.

Реалізація реформи системи соціальної підтримки населення повинна забезпечити вирішення таких завдань:

- впровадження прозорого механізму видавання одержувачам соціальної допомоги, нарахованих компенсаційних і дотаційних виплат;

- персональне надання та облік наданої соціальної допомоги на транспорті, в сфері житлово-комунального господарства, на лікарське і медичне забезпечення тощо;

- забезпечення централізованого контролю за цільовим використанням коштів, що виділяються на соціальні цілі.

Такі завдання можуть бути вирішені в стислі терміни виключно на основі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою законопроекту "Про запровадження електронних соціальних карток" є вдосконалення системи соціальних виплат шляхом створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери, впровадження на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій прозорого механізму адресної реалізації соціальних пільг та контролю за обсягом наданих соціальних пільг із державного та місцевих бюджетів.

Зокрема, планується в результаті прийняття законопроекту досягти таких результатів:

- підвищити рівень охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;

- забезпечити адресний характер надання соціальної підтримки;

- забезпечити повноту обліку осіб, що мають право на отримання соціальної підтримки;

- отримання громадянами соціальних послуг на всій території країни з забезпеченням у кожному регіоні обліку послуг, наданих за допомогою електронних соціальних карток як мешканцям цього, так і інших регіонів;

- забезпечення зручності та оперативності обслуговування одержувачів соціальних послуг;

- збільшення кількості послуг населенню, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- спрощення взаємодії громадян з органами соціального забезпечення та процедури ідентифікації громадян і підтвердження їх права на отримання соціальної підтримки;

- отримання громадянами додаткових знижок при обслуговуванні у торгових і сервісних підприємствах, що підтримують електронну соціальну картку.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає функціонування єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії (ЄДАРП), на основі якого буде створено Єдину інформаційно-аналітичну систему обліку та управління коштами соціальної сфери і запроваджено електронну соціальну картку як єдиний ідентифікатор громадянина для набутих ним соціальних прав, що встановлені законом.

2. Електронна соціальна картка відповідно до законопроекту буде засвідчувати особу громадянина, права застрахованої особи в системах обов'язкового страхування, інші права громадянина та містити:

1) пенсійний додаток;

2) страховий додаток;

3) соціальний додаток.

Передбачається, що громадяни будуть мати тільки одну електронну соціальну картку, на якій буде міститися інформація про всі пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії, на які вони мають право.

Страховий додаток буде активізуватися в електронній соціальній картці у разі набуття фізичною особою прав у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Соціальний і пенсійний додатки будуть активізуватися в електронній соціальній картці у разі набуття користувачем права на отримання певного виду пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.

Зазначені електронні соціальні картки будуть видаватися за місцем проживання пільговика при реєстрації його в ЄДАРП органами праці та соціального захисту населення.

Відповідно до проекту, емісію електронних соціальних карток буде здійснювати Спеціально уповноважений орган - Міністерство соціальної політики.

Інформація, що вноситься до електронних соціальних карток, буде формуватися емітентом та надаватися виробнику електронних соціальних карток.

Порядок емісії, видачі, повернення та використання електронної соціальної картки, її зразок і технічний опис бланку встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Спеціально уповноваженого органу.

Порядок фінансування (співфінансування) витрат на виготовлення та обслуговування електронних соціальних карток буде встановлено Кабінетом Міністрів України.

Під час проведення соціальних трансакцій з використанням соціального, пенсійного і страхового додатків електронної соціальної картки не передбачається стягнення плати з її користувача.

Основними суб'єктами правовідносин з використання електронних соціальних карток відповідно до проекту є:

1) Міністерство соціальної політики - Спеціально уповноважений орган та його територіальні органи;

2) Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

4) соціальний процесинговий центр;

5) громадяни;

6) організації, які надають послуги;

7) юридичні особи, що здійснюють технологічне та інформаційне обслуговування у процесі використання електронної соціальної картки;

8) державні банки, які беруть участь у процесі надання державних соціальних гарантій.

Одержання установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням електронної соціальної картки буде здійснюватися через термінальне обладнання, яке буде встановлюватися у надавачів послуг (товарів).

Користувач буде отримувати пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії шляхом використання електронної соціальної картки у порядку, встановленому Спеціально уповноваженим органом.

Порядок відшкодування витрат надавачам послуг з використанням електронної соціальної картки буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з допомогою електронної соціальної картки на рівні закону не врегульовано.

Частково окремі питання надання пільг послуг, виплат та інших соціальних гарантій з допомогою електронної соціальної картки регулюються Законами України від 05.10.2000 N 2017-III "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", від 09.01.2007 N 537-V "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", від 22.05.2003 N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", від 02.10.92 N 2657-XII "Про інформацію", від 19.06.2003 N 966-IV "Про соціальні послуги", від 01.06.2010 N 2297-VI "Про захист персональних даних", а також Указом Президента України від 10.05.2006 N 359/2006 "Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню", постановами Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 N 947 "Про запровадження електронної соціальної картки", від 29 січня 2003 N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" і розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 585-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Обсяг фінансового забезпечення впровадження соціальної картки за джерелами фінансування та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел визначатимуться під час розроблення завдань і заходів з виконання Державної програми створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери з використанням електронної соціальної картки громадянина України.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації заходів Програми, буде уточнюватися щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів, умов договорів з міжнародними фінансовими організаціями, програм міжнародної технічної допомоги, зацікавлених учасників проекту (банки, недержавні підприємства і установи) тощо.

Крім бюджетних коштів фінансування доцільно проводити за рахунок коштів Світового банку передбачених на реалізацію Проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" зважаючи на те, що метою цього проекту є сприяння в досягненні значного підвищення ефективності системи соціальної допомоги України шляхом максимального спрощення процедури надання допомоги та більш адресного її спрямування. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки повною мірою відповідає меті Проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" та частково може бути профінансовано з цього джерела.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття та реалізація законопроекту забезпечить вдосконалення системи соціального захисту населення, дасть змогу об'єктивно управляти бюджетними коштами, що спрямовуються на фінансування соціальної сфери, організовувати контроль за їх використанням, формувати достовірну звітність у розрізі конкретних одержувачів соціальної підтримки.

Основні економічні показники, яких планується досягти в результаті реалізації законопроекту:

забезпечення точного обліку та оперативного контролю обсягів фактично наданої соціальної підтримки;

забезпечення своєчасного і повного відшкодування фактичних витрат надавачам послуг за надані пільговикам послуги, що підтверджені звітними даними;

формування загальнодержавного механізму взаєморозрахунків між регіонами під час надання соціальної допомоги.

Крім цього, реалізація законопроекту дасть можливість здійснювати аналіз даних про надані соціальні пільги, виплати субсидії та інші соціальні гарантії для опрацювання й запровадження системи економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг, наданих пільговим верствам населення з подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки, підвищення точності прогнозування бюджетних витрат на соціальні програми.

  

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко