РАДА СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 11 квітня 2014 року N 299

Верховною Радою України 08 квітня 2014 року прийнятий Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".

З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих судів та їх заступники. З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені зі своїх посад, також секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат апеляційних судів.

Зазначеним Законом також внесені зміни до статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частину другу якої викладено у такій редакції: "Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступник, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді".

Враховуючи вищенаведені норми права, для надання методичної допомоги Радою суддів господарських судів України на виконання повноважень, визначених пунктом першим частини шостої статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", розроблено Рекомендації про порядок призначення на посаду голови місцевого господарського суду, його заступника, голови апеляційного господарського суду, його заступників, секретарів палат апеляційного господарського суду, Голови Вищого господарського суду України, його заступників та секретарів палат.

Заслухавши інформацію Голови Ради суддів господарських судів України Ємельянова А. С., керуючись частиною шостою статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів господарських судів України вирішила:

1. Інформацію Голови Ради суддів господарських судів України Ємельянова А. С. взяти до відома.

2. Схвалити Рекомендації про порядок призначення на посаду голови місцевого господарського суду, його заступника, голови апеляційного господарського суду, його заступників, секретарів палат апеляційного господарського суду, Голови Вищого господарського суду України, його заступників та секретарів палат.

3. Рекомендувати Вищому господарському суду України, апеляційним та місцевим господарським судам застосовувати Рекомендації про порядок призначення на посаду голови місцевого господарського суду, його заступника, голови апеляційного господарського суду, його заступників, секретарів палат апеляційного господарського суду, Голови Вищого господарського суду України, його заступників та секретарів палат при проведенні зборів суддів з вирішення відповідних питань.

4. Рекомендувати Вищому господарському суду України, апеляційним та місцевим господарським судам відповідно до статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цих Рекомендацій провести в найкоротший строк збори суддів та засідання палат для призначення голів господарських судів, їх заступників та секретарів судових палат.

 

Голова Ради суддів
господарських судів України

А. Ємельянов

 

 

СХВАЛЕНО
Рішення Ради суддів господарських судів України
від 11 квітня 2014 року N 299

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
про порядок призначення на посаду голови місцевого господарського суду, його заступника, голови апеляційного господарського суду, його заступників, секретарів палат апеляційного господарського суду, голови Вищого господарського суду України, його заступників та секретарів палат

1. Загальні положення

1.1. Ці Рекомендації розроблені Радою суддів господарських судів України з метою надання методичної допомоги господарським судам та забезпечення єдиних підходів у застосуванні положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" під час призначення суддів на адміністративні посади в судах та посади секретарів судових палат.

1.2. Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 08 квітня 2014 року N 1188-VII):

- голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді;

- секретарі палат апеляційного та вищого спеціалізованого судів призначаються на посаду рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідної палати.

2. Порядок проведення зборів

2.1. Зборами суддів (суду або судової палати) затверджуються форма бюлетеня для таємного голосування (зразок додається) та форма протоколу про результати таємного голосування.

2.2. До списку кандидатур на відповідну посаду в суді вносяться судді, запропоновані (усно або письмово) суддями цього суду (судової палати) або шляхом самовисування. Кількість кандидатур не обмежується.

До зазначеного списку вносяться лише судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду. Кандидат може надати згоду балотуватися щодо однієї адміністративної посади при проведенні зборів з одночасного обрання голови відповідного суду та його заступників. Після обговорення запропонованих кандидатур список затверджується зборами суддів.

2.3. Зборами суддів обирається лічильна комісія у складі трьох або п'яти суддів. До складу цієї лічильної комісії не можуть бути включені судді, які балотуються на відповідну посаду, а також головуючий на зборах суддів.

2.4. Лічильна комісія для організації та проведення виборів голови суду, його заступника, секретаря судової палати забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування, до якого вносяться в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на відповідну посаду.

На звороті бюлетенів для таємного голосування ставляться підписи членів лічильної комісії та печатка суду. Бюлетені без зазначених підписів та/або відтиску печатки суду є недійсними.

2.5. Судді засвідчують одержання бюлетеня для таємного голосування своїм підписом в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

2.6. До початку голосування члени лічильної комісії надають для огляду суддям скриньку для голосування, яку опечатують у їх присутності. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування.

2.7. При голосуванні суддя проставляє позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, проти прізвища кандидата на відповідну посаду, за якого він голосує, або проти напису "Не підтримую жодного кандидата".

Бюлетені для таємного голосування, в яких проставлено дві чи більше позначок або не проставлено жодної позначки, вважаються недійсними.

2.8. Після проведення голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" по кожній кандидатурі на відповідну посаду та складає протокол про результати таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії.

Протокол про результати таємного голосування з виборів голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати оголошується головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування та затверджується зборами суддів.

2.9. Суддя, який за результатами проведеного таємного голосування набрав визначену в частині другій статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 08 квітня 2014 року N 1188-VII) необхідну кількість голосів, вважається призначеним на посаду відповідно голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати в день проведення зборів.

2.10. Матеріали зборів суддів опечатуються лічильною комісією в присутності головуючого на зборах суддів, обраного голови суду, заступника голови суду або секретаря судової палати і долучаються до відповідного протоколу зборів суддів.

3. Порядок проведення повторного голосування і повторних виборів

3.1. Якщо жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, за рішенням зборів може проводитись повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів на відповідну посаду, або за пропозицією судді чи суддів, присутніх на зборах, зборами суддів відповідного суду може бути прийняте рішення про проведення повторних виборів в порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

3.2. У разі, якщо один із кандидатів, щодо яких проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до списку включається наступний за кількістю одержаних голосів під час голосування кандидат. Якщо немає інших кандидатів, голосування проводиться за однією кандидатурою. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість суддів, які працюють у відповідному суді.

3.3. Якщо повторне голосування не дало можливості визначити кандидата, обраного на посаду голови, заступників голови суду, оскільки обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів або якщо голосування проводилося за однією кандидатурою і за неї не проголосувала більшість суддів, які працюють у відповідному суді, проводяться повторні вибори.

4. Розгляд скарг щодо проведення виборів

4.1. Скарги щодо проведення виборів подаються головуючому на зборах щодо проведення виборів не пізніше дня, наступного за днем проведення виборів. В разі подання скарги головуючий на зборах щодо проведення виборів не пізніше 2 робочих днів скликає та проводить збори суддів, на яких розглядається питання про обрання комісії з розгляду скарг, яка складається з не менш як трьох або більше осіб непарної кількості та обирається зборами суддів із числа суддів відповідного суду. Членами комісії з розгляду скарг не можуть бути кандидати на відповідні посади, члени лічильної комісії та особа, яка подала скаргу або особа, в інтересах якої подано скаргу. У разі необхідності комісія з розгляду скарг має право витребувати необхідні матеріали щодо проведених виборів.

4.2. Протягом 3 робочих днів комісія розглядає надані скарги та готує висновок, який обговорюється зборами суддів.

Рішення за результатами розгляду скарг приймають збори суддів.

 

Додаток

 

Лицьовий бік

 

 

__________________________________________________________
(назва господарського суду)

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ
з виборів ________________________
                 (назва посади)

"___" ____________ 201__ року

 

 

 

     ________________________________________________________________
                   (                                                                                                  )

 

 

 

     ________________________________________________________________
                   (                                                                                                  )

 

 

 

     ________________________________________________________________
                   (                                                                                                  )

 

 

 

Не підтримую жодного кандидата

 

 

 

 

Зворотний бік

 

 

 

Члени лічильної комісії:

 

1.

___________________________________________
                  (                                                   )

_________________
(         )

 

2.

___________________________________________

_________________

 

3.

___________________________________________

_________________

 

 

                 Печатка суду

 

 

 

 

 

____________