ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 3 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Держава може розміщувати на міжнародних фондових ринках облігації зовнішніх державних позик України та державні деривативи".

2. Статтю 5 2 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Положення цієї статті не застосовуються до облігацій зовнішніх державних позик України та державних деривативів, що розміщуються на міжнародних фондових ринках".

3. Частину чотирнадцяту статті 10 викласти в такій редакції:

"14. Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюється грошима або в іншій формі за згодою сторін".

4. Доповнити статтею 15 1 такого змісту:

"Стаття 15 1. Державний дериватив

1. Державний дериватив - цінний папір, що розміщується державою на міжнародних фондових ринках і підтверджує зобов'язання України відповідно до умов розміщення цього цінного папера здійснити виплати власнику цього цінного папера в разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України, а також здійснити інші виплати.

2. Емісія державних деривативів є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Рішення про розміщення державних деривативів та умови їх розміщення приймається згідно з Бюджетним кодексом України та законами України".

5. Абзац перший частини другої статті 37 доповнити словами "та державних деривативів, що розміщуються без такого дозволу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 вересня 2015 року
N 701-VIII