ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини, підписану 25 листопада 2005 року в м. Москві (додається), з таким застереженням:

"Україна не вважає себе зв'язаною положеннями про гармонізацію законодавства і здійснення погоджених заходів для виконання положень конвенції ООН, інших міжнародних договорів".

Угода набирає чинності з дати передачі на зберігання депозитарієві повідомлення про виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, але не раніше набрання чинності Угодою відповідно до статті 16 цієї Угоди.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5434-VI

 


 

УГОДА
про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав в особі урядів (далі - Сторони),

будучи стурбованими масштабами й тенденціями розвитку торгівлі людьми, органами й тканинами людини, особливо в її організованих формах;

виходячи з прагнення забезпечити надійний захист від посягань на життя й здоров'я, права та свободи, честь і гідність людини, насамперед жінок і дітей, інтереси суспільства та держави, а також створення ефективних механізмів боротьби із цими явищами;

беручи до уваги положення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року і Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покаранні за неї від 15 листопада 2000 року та Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю від 15 листопада 2000 року, які її доповнюють;

керуючися загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права,

домовилися про таке:

Стаття 1
Уживані терміни

Для цілей цієї Угоди вживаються такі терміни:

"торгівля людьми" - здійснювані для цілей експлуатації вербування, перевезення, передача, переховування або отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю положення або шляхом підкупу, у вигляді платежів чи вигод, для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, схожі з рабством, підневільне становище або вилучення органів і тканин людини для цілей їхнього продажу;

"діти" - особи, що не досягли 18-річного віку;

"орган" - частина організму, що є комплексом тканин, який склався еволюційно, об'єднаний загальною функцією, структурною організацією та розвитком;

"тканина" - система клітин і неклітинних структур, об'єднаних загальною функцією, будовою та (або) походженням.

Стаття 2
Загальні положення

1. Цілями цієї Угоди є:

вироблення погодженої стратегії та вживання комплексних сумісних заходів правового, соціально-економічного, інформаційного та іншого характеру в боротьбі з торгівлею людьми, ліквідації причин і умов, які сприяють її виникненню, а також захисті жертв торгівлі людьми та їхньої реабілітації;

об'єднання зусиль усіх державних органів, суспільних та інших організацій, а також громадян для досягнення максимально ефективних результатів у протидії торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми.

2. Сторони відповідно до цієї угоди за дотримання свого законодавства й міжнародних договорів, учасницями яких вони є, здійснюють співробітництво через свої компетентні органи в недопущенні, виявленні, припиненні та розкритті злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також захисті жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, та реабілітації їх.

3. Перелік компетентних органів визначається кожною Стороною й передається депозитарію під час здачі повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

Про зміни переліку компетентних органів кожна зі Сторін протягом місяця письмово повідомляє депозитарієві.

4. Територіальні підрозділи компетентних органів Сторін для цілей виконання положень цієї Угоди можуть установлювати безпосередні робочі контакти в порядку, який визначається компетентними органами Сторін.

Стаття 3
Основні напрями співробітництва

Сторони здійснюють співробітництво в таких основних напрямках:

удосконалення нормативної правової бази співробітництва Сторін у боротьбі з торгівлею людьми, гармонізації національного законодавства в цій галузі;

здійснення погоджених заходів для виконання положень конвенцій ООН, інших міжнародних договорів, учасницями яких Сторони є, спрямованих на боротьбу з торгівлею людьми;

аналізу стану й динаміки злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми, та результатів боротьби з нею;

удосконалення механізмів взаємодії правоохоронних органів, органів прикордонного й міграційного контролю, соціального забезпечення, охорони здоров'я та освіти, неурядових та інших організацій для вживання погоджених заходів протидії торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми;

створення сумісного банку даних про транснаціональні злочинні групи, їхніх лідерів, юридичних і фізичних осіб, причетних до торгівлі людьми, а також про зниклих осіб, які, імовірно, стали жертвами торгівлі людьми;

забезпечення контролю за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які можуть бути залучені до злочинної діяльності чи бути співучасниками торгівлі людьми;

уживання заходів для забезпечення ефективного захисту жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, та реабілітації їх.

Стаття 4
Основні форми співробітництва

1. Сторони здійснюють співробітництво в таких основних формах:

обміну оперативною, криміналістичною, статистичною та іншою інформацією, зокрема відомостями про підготовлювані та скоєні злочини, легалізацію доходів від цих діянь та причетних до них фізичних або юридичних осіб;

виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів;

планування та здійснення скоординованих оперативно-розшукових та профілактичних заходів;

обміну нормативними правовими актами, публікаціями та науково-методичними матеріалами;

обміну досвідом роботи, проведення робочих зустрічей, консультацій, нарад, практичних конференцій та семінарів, а також спільних наукових досліджень;

розроблення та здійснення погоджених заходів попередження та припинення використання мережі Інтернет для цілей торгівлі людьми;

обміну досвідом упровадження інформаційних систем паспортно-візового контролю, зокрема використання біометричних даних;

надання сприяння в підготовці кадрів і підвищенні кваліфікації спеціалістів;

розроблення та впровадження нових методів соціальної та медичної реабілітації жертв торгівлі людьми, особливо жінок та дітей.

2. Ця Угода не зачіпає питань надання правової допомоги в кримінальних справах і видачі.

Стаття 5
Запит про надання сприяння

1. Співробітництво компетентних органів Сторін здійснюється шляхом виконання запитів про надання сприяння (далі - запит).

Інформація може бути надана іншій Стороні без запиту, якщо є підстави вважати, що вона становить інтерес для цієї Сторони.

2. Запит надсилається в письмовій формі. У невідкладних випадках запит може передаватися усно з подальшим обов'язковим письмовим підтвердженням у строк не пізніше, ніж три доби. При цьому можуть бути використані технічні засоби передачі тексту. У випадку виникнення сумніву в справжності або змісті запиту може бути запитано його додаткове підтвердження.

3. У запиті зазначаються:

а) найменування компетентних органів запитуючої та запитуваної Сторін;

б) короткий зміст матеріалу, за яким надсилається запит;

в) зазначення мети й обґрунтування запиту;

г) за необхідності опис особливого порядку під час виконання запиту й обґрунтування цієї необхідності;

д) строки, протягом яких очікується виконання запиту;

є) інші відомості, які можуть бути корисні для виконання запиту.

Компетентний орган запитуваної Сторони має право запитати додаткові відомості, необхідні для належного виконання запиту.

4. Запит, надісланий або підтверджений у письмовій формі, на офіційному бланку компетентного органу запитуючої Сторони повинен бути підписаний керівником чи особою, яка його заміщає, та засвідчений гербовою печаткою цього органу.

5. Якщо компетентний орган запитуючої Сторони встановлює, що необхідність у виконанні запиту відпала, то цей орган негайно повідомляє про це компетентному органові запитуваної Сторони.

Стаття 6
Конфіденційність інформації

1. Компетентний орган кожної зі Сторін забезпечує конфіденційність відомостей, отриманих від компетентного органу іншої Сторони, зокрема факту отримання й змісту запиту, якщо компетентний орган запитуючої Сторони вважає небажаним розголошування їхнього змісту.

2. У випадку неможливості дотримання конфіденційності під час виконання запиту компетентний орган запитуваної Сторони інформує про це компетентний орган запитуючої Сторони для прийняття рішення про можливість виконання запиту на таких умовах.

Стаття 7
Виконання запиту

1. Компетентний орган запитуваної Сторони вживає всіх необхідних заходів для забезпечення повного та якісного виконання запиту в строки, зазначені компетентним органом запитуючої Сторони.

2. Компетентному органові запитуючої Сторони негайно повідомляється про обставини, що перешкоджають або істотно затримують виконання запиту.

3. Якщо виконання запиту про надання сприяння не належить до компетенції органу, що отримав запит, то цей орган негайно передає його відповідному компетентному органові запитуваної Сторони й повідомляє про це компетентному органові запитуючої Сторони.

4. Під час виконання запиту застосовується законодавство запитуваної Сторони, проте на прохання компетентного органу запитуючої Сторони може бути застосовано її законодавство, якщо це не суперечить національному законодавству та (або) міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони.

5. Компетентний орган запитуваної Сторони на прохання компетентного органу запитуючої Сторони може надати можливість присутності його представників під час виконання запиту.

6. Якщо запитувана Сторона вважає, що негайне виконання запиту може перешкодити кримінальному переслідуванню або іншому провадженню, що здійснюється на її території, то вона може відкласти виконання запиту або пов'язати його виконання з дотриманням умов, визначених як необхідні, після консультацій із запитуючою Стороною. Якщо запитуюча Сторона згодна на надання їй сприяння на запропонованих умовах, то вона повинна дотримуватися цих умов.

7. Запитувана Сторона в можливо короткі строки інформує запитуючу Сторону про результати виконання запиту.

Стаття 8
Використання результатів запиту

1. Результати виконання запиту не можуть бути використані без згоди компетентного органу, що надав їх, для цілей, інших, ніж ті, для яких вони запитувалися й були надані.

2. Компетентний орган запитуючої Сторони може використовувати результати виконання запиту для інших цілей тільки за письмовою згодою компетентного органу запитуваної Сторони. У таких випадках компетентний орган запитуючої Сторони дотримується обмежень використання результатів запиту, установлених компетентним органом запитуваної Сторони.

Стаття 9
Передача відомостей третій стороні

Для передачі третій стороні відомостей, отриманих компетентним органом однієї Сторони на підставі цієї Угоди, потрібна попередня письмова згода компетентного органу іншої Сторони, який надав ці відомості.

Стаття 10
Відмова у виконанні запиту

1. У наданні сприяння може бути цілком або частково відмовлено, якщо компетентний орган запитуваної Сторони вважає, що виконання запиту може завдати шкоди суверенітетові, безпеці, громадському порядку або суперечить її національному законодавству та (або) міжнародним зобов'язанням, а також спричинити порушення прав і законних інтересів громадян.

2. Компетентному органові запитуючої Сторони негайно повідомляється письмово про цілковиту або часткову відмову у виконанні запиту із зазначенням причин відмови.

Стаття 11
Вирішення спорів

Сторони та їхні компетентні органи вирішують спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 12
Витрати

Сторони самостійно здійснюють витрати, що виникають у ході виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку.

Стаття 13
Взаємодія з міжнародними організаціями

Під час виконання зобов'язань, що випливають із цієї Угоди, Сторони прагнутимуть взаємодіяти з міжнародними організаціями, що діють у цій сфері.

Стаття 14
Стосунок до інших міжнародних договорів

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

Стаття 15
Міжвідомчі угоди

Для цілей реалізації цієї Угоди заінтересовані компетентні органи Сторін укладають за необхідності угоди міжвідомчого характеру.

Стаття 16
Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності з дати здачі на зберігання депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Для Сторін, що виконали необхідні процедури пізніше, вона набирає чинності з дати здачі ними відповідних документів на зберігання депозитарію.

3. До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються протоколом, що є її невід'ємною частиною й набирає чинності в порядку, передбаченому цією статтею.

4. Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарієві документів про таке приєднання.

5. Для держав, які не входять до Співдружності Незалежних Держав і поділяють положення цієї Угоди, приєднання вважається таким, що набрало чинності, якщо жодна зі Сторін не надішле заперечення протягом трьох місяців після надіслання депозитарієм відповідного повідомлення.

6. Кожна зі Сторін може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві не менше, ніж за шість місяців до дати виходу.

7. Ця Угода укладається на п'ять років. Після закінчення цього періоду вона автоматично продовжується на подальші п'ятирічні періоди.

Учинено в місті Москва 25 листопада 2005 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки 

За Уряд
Республіки Молдова 

(Підпис із застереженням) 

(Підпис із застереженням) 

За Уряд
Республіки Білорусь 

За Уряд
Російської Федерації 

(Підпис) 

(Підпис із застереженням) 

За Уряд
Республіки Вірменія 

За Уряд
Республіки Таджикистан 

(Підпис з урахуванням застереження) 

  

За Уряд
Грузії 

За Уряд
Туркменістану 

(Підпис із застереженням) 

  

За Уряд
Республіки Казахстан 

За Уряд
Республіки Узбекистан 

За Уряд
Киргизької Республіки 

За Уряд
України 

(Підпис) 

(Підпис із застереженням) 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
до Рішення Ради глав урядів від 25 листопада 2005 року "Про Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"

За винятком положень, що передбачають гармонізацію національного законодавства та здійснення погоджених заходів.

 

Перший заступник
Прем'єр-міністра
Азербайджанської Республіки 

 
 
(Підпис) 

 
 
А. Аббасов 

  

  

25.XI.2005 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ
до пункту 8.3. "Про Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"

Пункт 3 статті 16 Угоди приймається в редакції: "До цієї Угоди за взаємною згодою сторін можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються протоколами, що є невід'ємною частиною цієї Угоди. Протоколи набирають чинності в порядку, передбаченому для набрання чинності цією Угодою".

 

Прем'єр-міністр
Республіки Вірменія 

 
(Підпис) 

 
А. Маргарян 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
до пункту 8.3 порядку денного засідання Ради глав урядів СНД

25 листопада 2005 р. 

м. Москва 


"Угода про співробітництво держав - учасниць СНД у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"

"За винятком положення про гармонізацію законодавства й здійснення погоджених заходів".

 

Перший заст. Прем'єр-міністра 

(Підпис) 

Зінаїда Гречаний 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
до "Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"

25 листопада 2005 р. 

м. Москва 


"У частині, що стосується понять "орган" і "тканина", передбачених статтею 1 Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини, Російська Федерація керується своїм законодавством."

 

Голова Уряду
Російської Федерації 

 
(Підпис) 

 
М. Фрадков 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
до пункту 8.3 порядку денного засідання Ради глав урядів СНД "Про Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"

25 листопада 2005 року

"Україна не вважає себе зв'язаною положеннями про гармонізацію законодавства та здійснення погоджених заходів для виконання положень конвенції ООН, інших міжнародних договорів".

 

Перший Віце-прем'єр-міністр
України, керівник делегації 

 
(Підпис) 

 
С. Сташевський