ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб

(назва у редакції Закону України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 січня 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 22 грудня 1995 року N 494/95-BP)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
від 21 грудня 1999 року N 1329-XIV,
 від 15 травня 2003 року N 762-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3205-IV,
від 1 червня 2010 року N 2289-VI
(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI,
 вводяться в дію з 31 липня 2010 року),
 від 12 травня 2011 року N 3352-VI,
 від 24 травня 2012 року N 4851-VI,
 від 22 червня 2012 року N 5026-VI

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для задоволення пріоритетних державних потреб у суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності. 

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб

1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України.

(абзац перший частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Державне замовлення - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності.

(абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Державні замовники - Верховна Рада України та інші центральні органи державної влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації та інші установи - головні розпорядники коштів державного бюджету.

(абзац третій частини першої статті 1 у редакції 
Закону України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 із змінами, внесеними згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення пріоритетних державних потреб.

(абзац четвертий частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

2. Поставки товарів, робіт і послуг для пріоритетних державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються до цього.

(абзац перший частини другої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Обсяги коштів для закупівлі зазначених товарів, робіт і послуг передбачаються в Законі про Державний бюджет України на поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України відповідними рішеннями про використання позабюджетних джерел фінансування.

(абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

3. Потреба в товарах, роботах і послугах, необхідних для забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до положень цього Закону.

(абзац перший частини третьої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Поставки товарів, робіт і послуг для виконання регіональних програм забезпечуються за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети.

(абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, випуском видавничої продукції на умовах державного замовлення, поставками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України.

(частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV,
 від 12.05.2011 р. N 3352-VI,
 від 22.06.2012 р. N 5026-VI)

Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення контролю за його виконанням

(назва статті 2 у редакції Закону
 України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників.

(частина перша статті 2 у редакції
Закону України від 21.12.99 р. N 1329-XIV)

2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів України визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги та склад державного замовлення.

(абзац перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Порядок формування державного замовлення та пріоритетні державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий частини другої статті 2 у редакції
 Закону України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

(частина друга статті 2 у редакції 
Закону України від 21.12.99 р. N 1329-XIV)

3. Державні замовники:

здійснюють, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців державного замовлення у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель", крім послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

(абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 15.12.2005 р. N 3205-IV,
від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з 31 липня 2010 року,
 від 24.05.2012 р. N 4851-VI)

укладають з виконавцями державного замовлення державні контракти;

абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Абзац п'ятий частини третьої статті 2 виключено 

(згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної оплати державного замовлення, якщо інше не передбачене законом, і є відповідальними за задоволення пріоритетних державних потреб у відповідних товарах, роботах і послугах.

(частина четверта статті 2 у редакції 
Закону України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 із змінами, внесеними згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

(частина п'ята статті 2 у редакції 
Законів України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

6. Частину шосту статті 2 виключено

(частина шоста статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 21.12.99 р. N 1329-XIV,
 виключено згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

7. Частину сьому статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

8. Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю або частково на державній власності (державних підприємств, установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних підприємств, заснованих на державній власності), а також для суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності - монополістів на відповідному ринку продукції, державні замовлення на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання державного замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям державного замовлення.

Стаття 3. Виключена 

(стаття 3 у редакції Закону
 України від 15.12.2005 р. N 3205-IV,
виключена згідно із Законом України
 від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з 31 липня 2010 року)

Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення

1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
у редакції Закону України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів державного бюджету

1. Відповідальність за нецільове використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із законодавством.

(Закон доповнено статтею 5 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання державного замовлення

1. Складання та подання звітності про виконання державного замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель".

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з 31 липня 2010 року)

2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про виконання державного замовлення та ефективність використання коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель".

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з 31 липня 2010 року)

(Закон доповнено статтею 6 згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3205-IV)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
22 грудня 1995 року 
N 493/95-ВP