ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Цей Закон визначає особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, особливості оренди та концесії таких об'єктів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Для цілей цього Закону термін "об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" вживається у такому значенні: цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.

2. Майно, що входить до складу об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, визначається договором.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з:

передачею в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності;

передачею в концесію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;

наданням концесії на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;

господарським використанням об'єктів оренди чи концесії відповідно до цього Закону.

2. Зазначені у частині першій цієї статті відносини у частині, не врегульованій цим Законом, регулюються Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, законами України "Про концесії", "Про оренду державного та комунального майна", іншими законодавчими актами.

Стаття 3. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, приймають:

стосовно об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;

стосовно об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада за дорученням відповідних рад територіальних громад.

Стаття 4. Вимоги до суб'єктів, яким передаються в оренду чи концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Орендарем, концесіонером об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа - підприємець.

2. Особа, з якою укладено договір оренди чи концесії щодо об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкта в експлуатацію, якщо об'єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в оренду чи концесію, і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності.

Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду чи концесію

1. Передача об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до цього Закону, або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи місцевих органів виконавчої влади.

2. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, визначеній статтею 3 цього Закону, для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) рада приймає рішення про пропозицію передачі об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.

3. При прийнятті рішення про пропозицію щодо передачі об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди чи концесії та про умови договору оренди чи концесії не є обов'язковим.

4. У разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про пропозицію передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду чи концесію.

5. Без оголошення та проведення конкурсу можуть передаватися в оренду чи концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села та забезпечують відповідними послугами споживачів тільки в межах її території.

6. У разі прийняття відповідною радою рішення про відмову в передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повторно до розгляду цього питання рада може повернутися не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення.

Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в оренду чи концесію

1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом дванадцяти місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, спільно з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об'єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з відповідною радою зазначений строк може бути продовжено.

2. Організаційно-технічна підготовка об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію включає:

проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у складі такого об'єкта;

впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;

визначення вартості об'єкта шляхом здійснення незалежної оцінки, при цьому видом вартості визначається ринкова вартість. Оцінка об'єкта, який передається в оренду чи концесію, здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність;

виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості).

3. Одночасно з організаційно-технічною підготовкою орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує проект конкурсної документації, що включає:

інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок і конкурсних пропозицій, інформацію щодо умов конкурсу, інформацію стосовно об'єкта оренди чи концесії, що повинна міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об'єкта в оренду чи концесію);

проект договору;

інформацію про оголошення конкурсу.

4. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, погоджує умови конкурсу з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства зобов'язаний погодити умови конкурсу або надати письмову вмотивовану відмову протягом десяти календарних днів. Відмова в такому погодженні можлива лише з мотивів невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.

5. У разі якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.

Стаття 7. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Після завершення підготовки об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:

затверджує конкурсну документацію;

утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;

оголошує конкурс;

визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (у розмірі від одного до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дня свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:

об'єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);

орган, який передає об'єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;

строк, на який об'єкт передається в оренду чи концесію;

строк подання заявок на участь у конкурсі;

розмір реєстраційного внеску;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.

Конкурсна комісія також надсилає інформацію щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання і водовідведення не менш як десять тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

3. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом шістдесяти днів з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

4. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство має право отримати об'єкт в оренду без проведення конкурсу.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

5. У заявці на участь у конкурсі зазначаються:

повне найменування претендента;

дані про його державну реєстрацію;

відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;

відомості про наявність досвіду обслуговування об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

6. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претендента (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).

7. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, у тому числі відомостями щодо:

умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;

обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;

орендаря чи концесіонера;

основних обов'язків орендаря чи концесіонера;

фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;

особливих вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

8. Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

9. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

10. Претенденти протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції). Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

11. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.

13. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі якщо зареєстровано лише одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийнято рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.

14. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.

15. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможця.

16. У разі якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, з'ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.

17. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем у договорі виступає відповідна рада.

Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем.

18. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розглядаються в судовому порядку.

Стаття 8. Умови договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, крім визначених законами України "Про концесії" і "Про оренду державного та комунального майна", є:

порядок та умови відновлення переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення та його повернення;

порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди, концесії;

обов'язок орендаря, концесіонера щодо страхування взятого в оренду чи концесію об'єкта тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

обов'язки орендаря, концесіонера щодо використання переданого в оренду, концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;

максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та/або теплової енергії на одиницю продукції (послуг);

порядок здійснення орендодавцем, концесієдавцем контролю за станом орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря, концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта.

2. Крім визначених частиною першою цієї статті, істотними умовами договору концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, є:

обсяги інвестування концесіонером власних коштів в об'єкт концесії та обсяги робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та/або перелік майна, що повинно бути створене концесіонером;

перелік майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і повинно перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого переходу;

умови встановлення і зміни цін (тарифів) на вироблені (надані) концесіонером комунальні послуги.

3. У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду чи концесію, договором визначається гарантована кількість працівників, звільнених внаслідок ліквідації такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, концесіонером, та умови відбору таких працівників.

4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди чи концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.

5. Договір концесії може визначати комплекс додаткових зобов'язань концесіонера щодо поліпшення якості надання відповідних послуг та/або розвитку об'єкта концесії (бізнес-план) строком не менш як на п'ять років. При цьому для реалізації таких зобов'язань (бізнес-плану) сторони можуть у договорі визначити розмір чинних на день його укладення цін (тарифів) на комунальні послуги, що вироблятимуться та/або надаватимуться концесіонером, та умови і порядок зміни таких цін (тарифів).

У такому разі повноваження щодо встановлення (затвердження) таких цін (тарифів) належать концесієдавцю і здійснюються відповідно до умов договору.

Стаття 9. Нотаріальне посвідчення договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Договори оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії таких об'єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку.

2. У разі якщо інше не передбачено договором, витрати на проведення нотаріального посвідчення договору оренди чи концесії несе відповідно орендар чи концесіонер.

Стаття 10. Повідомна реєстрація договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Укладені договори оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення реєструються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Реєстрація є повідомною і проводиться безоплатно.

2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації надсилає орендарю чи концесіонеру, виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.

4. Передбачена цією статтею реєстрація договору оренди чи концесії центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства, є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного бюджету України на ремонт, реконструкцію та/або модернізацію відповідних об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, переданих в оренду чи концесію.

Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ'ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Стаття 11. Особливості оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом. Надані в оренду об'єкти водо-, теплопостачання і водовідведення залишаються в комунальній власності.

2. Орендар забезпечує відповідно до умов укладеного договору використання орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта. Для виробництва та надання споживачам відповідних комунальних послуг орендар може залучати інших юридичних і фізичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг).

3. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення.

4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, належать орендареві.

5. Поточний ремонт орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкта проводиться у визначені договором оренди строки орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.

6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендодавець. Орендар страхує орендований об'єкт на користь орендодавця.

7. Припинення діяльності (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду, не тягне за собою приєднання такого підприємства до орендаря чи правонаступництва орендаря щодо такого підприємства.

8. Контроль за використанням переданого в оренду об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення та за виконанням орендарем умов укладеного договору оренди здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про надання такого об'єкта в оренду, та уповноважені нею органи і посадові особи в порядку, визначеному договором оренди.

9. Орендна плата за користування об'єктом тепло-, водопостачання і водовідведення вноситься орендарем в безготівковій формі незалежно від результатів його господарської діяльності, у розмірі та в строк, визначені договором оренди. Розмір орендної плати визначається, враховуючи вартість орендованого об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розмір орендної плати підлягає індексації відповідно до законодавства.

10. Договір оренди може передбачати надання орендареві пільг щодо орендної плати.

Стаття 12. Умови поліпшення орендованих об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна не підлягає відшкодуванню орендарю орендодавцем у разі припинення договору оренди.

2. Нарахування амортизації на переданий в оренду об'єкт (основні фонди), у тому числі поліпшений орендарем відповідно до умов договору, здійснюється орендарем, а амортизаційні відрахування залишаються в його розпорядженні та використовуються виключно на відновлення (капітальний ремонт) такого об'єкта (основних фондів).

3. Орендодавець має право за власний рахунок та за згодою орендаря проводити поліпшення орендованого об'єкта. У разі проведення таких поліпшень орендований об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а орендна плата - пропорційному збільшенню. Орендар, який дав згоду на проведення орендодавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру орендної плати, пов'язаного з такими поліпшеннями.

4. Будь-які поліпшення орендованого об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що не можуть бути відокремлені від орендованого об'єкта, не завдавши йому шкоди, можуть здійснюватися орендарем лише за згодою орендодавця. До таких поліпшень належать, зокрема, прокладені нові трубопроводи або їх частини, а також проведені нові інженерні комунікації або їх частини, системи енергопостачання або їх елементи.

Стаття 13. Строк дії договорів оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави його дострокового припинення

1. Строк дії договору оренди об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається в самому договорі. Такий строк не може бути менше двох та більше десяти років.

2. Договір оренди об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, укладений на строк більш як три роки, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення в установленому законодавством порядку.

3. Об'єкт, що передається в оренду, має бути переданий орендареві не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об'єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.

4. Договір оренди об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється у разі:

знищення орендованого об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації юридичної особи - орендаря або орендодавця - з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

смерті або припинення підприємницької діяльності орендарем - фізичною особою - з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

позову орендодавця щодо систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, а також у разі неодержання орендарем з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами;

в інших випадках, передбачених законом.

5. Припинення договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов'язань. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець несе до моменту повернення орендованого об'єкта орендодавцеві.

6. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець має право вимагати відстрочення припинення договору оренди на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення орендованого об'єкта.

7. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди у строки і на умовах, визначених договором, та в установленому цим Законом порядку надати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов'язань за об'єктом оренди.

Стаття 14. Порядок повернення об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення дії договору оренди

1. При припиненні договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення орендованого об'єкта) переданий в оренду об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повинен бути повернутий орендодавцеві протягом десяти календарних днів з моменту припинення договору. У разі дострокового припинення договору оренди у зв'язку із смертю орендаря - фізичної особи об'єкт вважається повернутим орендодавцеві з дня припинення договору.

2. Орендар повертає орендодавцеві орендований об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час його оренди, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час оренди. При цьому орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об'єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від цього об'єкта, не завдаючи йому шкоди.

Інші поліпшення, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендарю орендодавцем.

Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, проведені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендований об'єкт, а також компенсація вартості таких поліпшень.

3. Про повернення об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ'ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Стаття 15. Особливості концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1. Концесіонер зобов'язаний виробляти та/або надавати у визначеному концесійним договором обсязі та належної якості відповідні комунальні послуги з використанням переданого в концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення.

2. Концесіонер не має права передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором або стосуються переданого йому в концесію об'єкта. Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об'єкті третіх осіб.

3. У разі якщо концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, це право не може бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.

4. Поточний ремонт наданого в концесію об'єкта концесіонер зобов'язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об'єкта проводиться концесіонером у визначені концесійним договором строки за рахунок амортизаційних відрахувань.

5. Припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в концесію, не тягне за собою приєднання такого підприємства до концесіонера чи правонаступництва концесіонера щодо такого підприємства.

6. Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному сторонами концесійним договором. Концесійні платежі вносяться грошовими коштами, у безготівковій формі у строки, встановлені договором концесії.

7. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та/або як частка (у відсотках) прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером.

8. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

9. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта розмір концесійних платежів визначається як частка (у відсотках) прибутку, отриманого концесіонером від використання такого об'єкта.

10. Договір концесії може передбачати, крім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг.

11. Контроль за виконанням концесіонером умов укладеного договору концесії здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про передачу такого об'єкта в концесію, та уповноважений нею орган або посадова особа в порядку, визначеному договором концесії.

Стаття 16. Умови проведення поліпшень наданого в концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Нарахування амортизації на переданий у концесію об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення (основні фонди), у тому числі поліпшений або створений (збудований) концесіонером відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером.

2. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. У разі проведення таких поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а концесійний платіж - пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.

3. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

4. На наданий у концесію об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, на майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право комунальної власності відповідної територіальної громади. У разі припинення концесійного договору вартість створених (збудованих) об'єктів, проведених концесіонером поліпшень та придбаного за рахунок амортизаційних відрахувань майна концесіонеру концесієдавцем не відшкодовується.

5. У разі якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору полягають у заміні обладнання в складі об'єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) обладнання належить концесіонеру, а на встановлене нове - відповідній територіальній громаді (громадам).

Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави для його дострокового припинення

1. Строк дії договору концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менше трьох та більше п'ятдесяти років.

Щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання і водовідведення сто і більше тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії 50 і більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не може бути менше десяти років.

2. Договір концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.

3. Об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об'єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

4. Об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, спеціально створений (збудований) відповідно до умов концесійного договору, або об'єкт незавершеного будівництва чи законсервований об'єкт, що може бути добудований з метою його використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, вважається переданим концесіонерові з моменту здачі його в експлуатацію та складання відповідного акта.

5. Договір концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації концесіонера - юридичної особи - з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

смерті або припинення підприємницької діяльності концесіонером - фізичною особою - з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

позову концесієдавця щодо систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду, але не раніше ніж через рік після набрання чинності договором концесії;

позову концесієдавця щодо неодержання концесіонером з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору концесії відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами;

в інших випадках, передбачених законом.

6. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов'язань. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

7. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення наданого в концесію об'єкта.

Стаття 18. Порядок повернення об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення договору концесії

1. У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об'єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час дії договору концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів з дня припинення договору. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв'язку із смертю концесіонера - фізичної особи об'єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.

2. У разі припинення договору концесії у зв'язку із знищенням об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.

3. Відшкодування витрат, понесених концесіонером у зв'язку з поліпшенням наданого в концесію об'єкта тепло-, водопостачання і водовідведення, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації концесієдавцеві не підлягають.

4. Про повернення об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 48, ст. 411; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547; 2009 р., N 24, ст. 296, N 51, ст. 757) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Відносини оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

2) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст. 554; 2009 р., N 25, ст. 312, N 27, ст. 351, N 42, ст. 634; 2010 р., N 40, ст. 524):

у частині другій статті 3:

абзац другий після слів "очищення стічних вод" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзац тринадцятий після слів "постачання тепла" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзаци двадцять перший - двадцять четвертий частини першої статті 10 виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
21 жовтня 2010 року
N 2624-VI