ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) у статті 537:

частину першу доповнити пунктами 13 1 і 13 2 такого змісту:

"13 1) про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи виконання покарань;

13 2) про застосування заходу стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери)";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи попереднього ув'язнення здійснюється в порядку, встановленому для пункту 13 1 частини першої цієї статті";

2) у статті 539:

у частині другій:

пункт 1 після слів " (крім клопотання про припинення примусового лікування, яке подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні)" доповнити цифрами "13 1, 14";

пункт 2 після цифр "11, 13" доповнити цифрами "13 2";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Клопотання (подання) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про примусове годування засудженого розглядаються протягом 24 годин з моменту надходження відповідного клопотання (подання) до суду суддею одноособово".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 13 1 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства".

2. Частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87; 2015 р., N 33, ст. 323, N 45, ст. 408) доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов'язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 вересня 2016 року
N 1491-VIII