ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
29.11.2011 N 36-4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1474/20212

 

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги зі здійснення видачі пенсійного посвідчення

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги щодо видачі пенсійного посвідчення.

1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - органи Фонду).

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є особи, які перебувають на обліку в органах Фонду як одержувачі пенсії (далі - пенсіонер).

III. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги, строк надання адміністративної послуги

3.1. Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.

Відомості надаються органам Фонду відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 N 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 427/9026 (далі - Порядок).

3.2. Органи Фонду після надходження зазначених відомостей від пенсіонера забезпечують виготовлення пенсійних посвідчень з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 3 Порядку.

3.3. Термін виготовлення пенсійних посвідчень - один місяць.

3.4. Пенсійне посвідчення видається органами Фонду особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних документів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень згідно із додатком до Порядку.

3.5. У випадках неточного запису, виявлення помилки, у випадку смерті пенсіонера, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законом, пенсійне посвідчення підлягає знищенню відповідно до пункту 8 Порядку.

3.6. У разі якщо пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, а у разі, якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою особи, якій призначено пенсію, видається його дублікат.

У таких випадках робиться відповідна відмітка у пенсійній справі.

Старе пенсійне посвідчення або пенсійне посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню відповідно до пункту 8 Порядку.

IV. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга щодо видачі пенсійного посвідчення здійснюється безоплатно.

V. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

VI. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Надання адміністративної послуги здійснюється в адміністративних будівлях органів Фонду.

VII. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

7.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами відповідних органів Фонду, розміщеними в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

7.2. Видача пенсійного посвідчення здійснюється відповідно до графіка роботи відповідних органів Фонду.

VIII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

IX. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua та веб-сайтах відповідних органів Фонду.

X. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на дії працівників органів Фонду щодо недотримання Стандарту розглядається відповідними органами Фонду, Пенсійним фондом України в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Ніколаєв