Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 25 березня 2004 року N 4-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2004 р. за N 427/9026

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
 від 31 січня 2005 року N 3-2,
 від 28 березня 2007 року N 6-1,
 від 25 березня 2011 року N 8-5,
 від 29 квітня 2011 року N 11-1,
 від 26 вересня 2011 року N 28-5

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" з метою виконання пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах (додається).

2. Затвердити зразок та опис бланка пенсійного посвідчення (додаток).

3. Установити, що пенсійні посвідчення старого зразка дійсні на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.

4. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 25 березня 2004 р. N 4-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2004 р. за N 427/9026 

 

Порядок
обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень
в Пенсійному фонді України та його органах

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" та пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення (далі - посвідчення), що видається органом Пенсійного фонду України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

2. Бланки посвідчень є документами суворої звітності і виготовляються Поліграфкомбінатом "Україна" на підставі замовлення Пенсійного фонду України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року N 936-р, постановами Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 року N 868 та від 18 жовтня 1999 року N 1919).

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 25.03.2011 р. N 8-5,
у зв'язку з цим пункти 4 - 12 вважати відповідно пунктами 3 - 11)

3. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах забезпечують у місячний термін виготовлення пенсійних посвідчень щодо тих осіб, які перебувають у них на обліку як одержувачі пенсії, на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна (піклувальника).

Відомості про групу, причину інвалідності та термін, на який встановлено інвалідність, зазначаються в пенсійному посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в пенсійному посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи/загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у пенсійному посвідченні після виду пенсії зазначається назва органу, в якому особа перебувала на військовій службі.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-2,
 від 28.03.2007 р. N 6-1,
 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 25.03.2011 р. N 8-5)

4. Пункт 4. виключено 

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

5. Посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

Посвідчення оформлюється і видається безкоштовно особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних документів, під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень (додаток).

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1,
 від 25.03.2011 р. N 8-5)

6. Посвідчення до їх передання або видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

7. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявленні помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законом.

(пункт 7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

8. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, у кількості не менше 3 осіб.

Головою комісії за посадою є начальник управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

9. У разі, якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою пенсіонера видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

Посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

10. Пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі.

Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню.

11. В пенсійних посвідченнях, виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та назв органів, в яких особа перебувала на військовій службі:

1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;

2) з дитинства - інвалідність з дитинства;

3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;

5) інвалід війни - інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнані інвалідами;

7) інвалід армії - інвалідність внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби;

8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань - інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

9) потерпілі від аварії на ЧАЕС - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

10) МО України - Міністерство оборони України;

11) СБ України - Служба безпеки України;

12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України;

13) МНС України - Міністерство надзвичайних ситуацій України;

(підпункт 13 пункту 11 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

14) ДПС України - Державна податкова служба України;

(підпункт 14 пункту 11 у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба України;

(підпункт 15 пункту 11 у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;

(підпункт 16 пункту 11 у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України;

18) УДО України - Управління державної охорони України;

19) АДПС України - Адміністрація Державної прикордонної служби України;

(підпункт 19 пункту 11 у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

(підпункт 20 пункту 11 у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 29.04.2011 р. N 11-1)

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

 

Начальник
юридичного управління 

 
Т. Б. Рябцева 

 

 

Додаток 1
до підпункту 4.4 Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах 

 

АКТ
приймання-передання пенсійних посвідчень 

Додаток 1 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 25 березня 2011 року N 8-5,
у зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком)

 

Додаток
до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах 

 

ЖУРНАЛ
обліку пенсійних посвідчень
 в управлінні Пенсійного фонду України у _________________

N
з/п 

N пенсійного посвідчення 

N та дата акта приймання-
передання пенсійних посвідчень 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала пенсійне посвідчення 

Документ, що був пред'явлений при отриманні пенсійного посвідчення, із вказанням його реквізитів 

Підпис особи, яка видала пенсійне посвідчення 

Підпис особи, яка отримала пенсійне посвідчення 

 

Примітка. Графи 1 - 4 заповнюються відразу після прийняття пенсійних посвідчень за актом приймання-передання. 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.03.2011 р. N 8-5)

 

Додаток
до постанови правління Пенсійного фонду України
від 25 березня 2004 р. N 4-1

 

Зразок та опис бланка пенсійного посвідчення

1. Зразок бланка пенсійного посвідчення

Лицьовий бік

  

УКРАЇНА
Пенсійний фонд України
ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
N ________________________ 

  

  

Прізвище:
Ім'я:
По батькові:
Дата народження:
Стать:
Номер особового рахунку:
Вид пенсії:
Термін дії:
Дата видачі:
Ким видано:
 

 

 

 

М. П. 

 
  

фото

 

  

 

Ідентифікаційний
штрих-код 

 

Серія ААА
N 000000 

Підпис: 

         

 

 

 

Зворотний бік

Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і засвідчує особу його власника при одержанні належних до виплати сум пенсії, зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших державних органів з питань пенсійного забезпечення.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органи Пенсійного фонду України за місцем проживання про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення.

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 0-000, 200_ р. 

 

2. Опис бланка пенсійного посвідчення

1) Бланк пенсійного посвідчення (далі - посвідчення) має вигляд прямокутного аркуша паперу з закругленими кутами, надрукованого способами офсетного та високого друку.

2) Посвідчення надруковано на захищеному папері з двотоновим водяним знаком "Епіциклоїда" та включеннями у вигляді точок, які набувають під дією ультрафіолетового проміння жовто-зеленого та блакитного кольору.

3) З лицьового боку надруковано:

фарбою жовтого кольору - зображення Малого Державного Герба України;

фарбою червоного кольору - контур зображення Малого Державного Герба України, фрагменти сіток різної геометрії, сітка із ліній, виконаних мікротекстом у позитивному зображенні "Пенсійний фонд України" (висота літер 0,20 мм), дві лінії мікротексту в негативному зображенні "Пенсійне посвідчення", зображення Малого Державного Герба, що повторюються багато разів;

фарбою темно-жовтого кольору - фрагменти сіток різної геометрії, спеціальні растрові зображення;

фарбою, невидимою при денному світлі, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння слабкого блакитного свічення, в центрі посвідчення виконано орнаментальний рисунок.

Захисною фарбою чорного кольору у верхній частині посвідчення надруковано слово "УКРАЇНА", нижче "Пенсійний фонд України", "ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ" та знак "N". У нижній частині бланка цією самою фарбою надруковано слово "Серія" та три літери, що її позначають, а також печатка Пенсійного фонду України.

Посвідчення має два чистих поля розміром:

35,0 х 50,0 мм - для ідентифікації власника посвідчення та його особистого підпису;

15,0 х 30,0 мм - для розміщення ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення.

Посвідчення має шестизначну нумерацію, виконану захисною фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння оранжевого свічення.

4) Зі зворотного боку надруковано:

фарбами червоного та жовтого кольору - дві антисканерні сітки з псевдорельєфним рисунком у вигляді решітки та словами "Пенсійне посвідчення". Одну із сіток виконано райдужним друком з використанням фарби жовтого кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння жовтого свічення;

фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння червоного свічення, - текст такого змісту:

"Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і засвідчує особу його власника при одержанні належних до виплати сум пенсій, зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших державних органів з питань пенсійного забезпечення.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити органи Пенсійного фонду України за місцем проживання про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення". Реквізити виготовлювача: "Держзнак. ПК "Україна". Зам. (далі - номер замовлення із п'яти цифр (0-0000) та рік виготовлення бланка".

5) Після внесення відомостей про власника посвідчення документ ламінується захисною термоплівкою розміром 105,0 х 74,0 ± 0,5 мм.

 

Начальник
юридичного управління 

 
Т. Б. Рябцева 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1,
 від 29.04.2011 р. N 11-1,
 від 26.09.2011 р. N 28-5)