ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.04.2011

м. Київ

N 10-3


 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2011 р. за N 816/19554

Про затвердження Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Відповідно до частини двадцять шостої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом пенсійного забезпечення (Машкін В. Г.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Никитенко В. С.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

Є. М. Суліма

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Президент Національної академії
наук України

Б. Патон

Голова Комісії з питань проведення
реорганізації,
перший заступник Міністра праці та соціальної політики України

Л. Дроздова


 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
06.04.2011 N 10-3

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 липня 2011 р. за N 816/19554


 

Перелік та порядок подання
документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

1. Для призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" подаються такі документи:

а) заява про призначення (перерахунок) пенсії за формою згідно із додатком 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846 (далі - Порядок подання документів N 22-1);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

в) документи про стаж, що визначені Порядком подання документів N 22-1, та довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації або їх правонаступників (далі - довідка).

За відсутності правонаступника довідку надає орган державної влади, або Національна академія наук України, або національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належали підприємство, установа, організація або до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної) діяльності.

Довідка надається:

для наукових працівників за формою згідно з додатком 1 до цього Переліку;

для науково-педагогічних працівників за формою згідно з додатком 2 до цього Переліку;

для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - за формою згідно з додатком 3 до цього Переліку;

г) довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника (додатки 4, 5);

ґ) диплом про вищу освіту;

д) диплом про присудження наукового ступеня - для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;

е) документи про місце проживання (реєстрації) особи.

2. До заяви про призначення пенсії по інвалідності, крім документів, передбачених пунктом 1 цього Переліку, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) додає одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

3. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, окрім документів, передбачених підпунктами "а", "б" і "е" пункту 1 цього Переліку, та документів померлого годувальника, передбачених підпунктами "б" - "д" пункту 1 цього Переліку, надаються також такі документи:

а) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

б) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

в) документи про вік померлого годувальника при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;

г) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), навчаються за денною формою навчання;

ґ) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дідусь, бабуся, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

д) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. Для осіб, які визнані інвалідами з дитинства після досягнення 18-річного віку, додається висновок МСЕК про час настання інвалідності.

4. До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням наукового стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, надаються документи, передбачені підпунктами "в", "г" пункту 1 цього Переліку.

5. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви:

опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду;

батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

патронатного вихователя додається копія договору про патронат.

6. Довідка про заробітну плату (дохід) за основним місцем роботи наукового (науково-педагогічного) працівника надається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій, архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

7. Для визначення різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, надаються документи, передбачені підпунктами "б" і "в" пункту 7 Порядку подання документів N 22-1.

8. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, визначення переліку документів, що подаються для призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, для встановлення до пенсії надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень, документів, які засвідчують родинні стосунки, місце проживання, перебування на утриманні та здійснення догляду, порядок виплати пенсії у разі виїзду за кордон, смерті пенсіонера, поновлення виплати раніше призначеної пенсії визначаються відповідно до Порядку подання документів N 22-1.

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін


 

  

Додаток 1
до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


 

ДОВІДКА
про підтвердження стажу наукової роботи

Штамп
____________ N __________
          (дата)

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що зазначена особа працює (працювала) в
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування підприємства, установи, організації,
_____________________________________________________________________________________
                               інформація про статус підприємства, установи, організації (державне бюджетне, державне
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       небюджетне, недержавне))
з ______________________________, наказ від ___________________________ N ______,
                                (дата)                                                                                             (дата)
по _____________________________, наказ від __________________________ N ______,
                                (дата)                                                                                             (дата)
на посаді (посадах)_____________________________________________________________________
                                                                                           (найменування посади, наукового підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що передбачено пунктом ___ Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 257
_____________________________________________________________________________________
                                       (основний напрям діяльності підприємства, установи, організації, підрозділу,
_____________________________________________________________________________________
                                  періоди атестації підприємства, установи, організації недержавної форми власності
_____________________________________________________________________________________
                                 відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.04.93 N 269-р, від 08.05.96
_____________________________________________________________________________________
                                      N 332-р, постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 "Про затвердження
_____________________________________________________________________________________
                                  Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ")

Підстава видачі довідки: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Відповідно до частини вісімнадцятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посадові особи суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрів

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін


 

  

Додаток 2
до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


 

ДОВІДКА
про підтвердження стажу науково-педагогічної роботи

Штамп
________________ N __________
           (дата)

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

про те, що зазначена особа працює (працювала) у _____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування вищого навчального закладу, рівень акредитації,
_____________________________________________________________________________________
                             інформація про статус вищого навчального закладу (державний бюджетний, державний
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     небюджетний, недержавний))
з ____________________________, наказ від ________________________ N ______,
                               (дата)                                                                                           (дата)
по ___________________________, наказ від ________________________ N ______,
                               (дата)                                                                                           (дата)
на посаді (посадах) ____________________________________________________________________
                                                                               (найменування посади, наукового підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що передбачено пунктом 2 Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 257.
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (періоди акредитації вищого навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                 основний напрям діяльності підрозділу вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________

Підстава видачі довідки: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Відповідно до частини вісімнадцятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посадові особи суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрів

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін


 

  

Додаток 3
до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


 

ДОВІДКА
про підтвердження стажу наукової роботи для призначення пенсії особам, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь

Штамп
________________ N __________
              (дата)
Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
  
про те, що зазначена особа працює (працювала)
 _____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу)
з _________________________, наказ від ____________________ N ______,
                              (дата)                                                                        (дата)
по _______________________, наказ від ____________________ N ______,
                             (дата)                                                                         (дата)
на посаді (посадах) ____________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування посади)
за спеціальністю ______________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування спеціальності, код професій)
відповідно до групи спеціальностей ______________________________________________________
                                                                                                                 (найменування групи спеціальностей)
галузі науки __________________________________________________________________________,
                                                                                                                          (найменування галузі науки)
за якою присуджено науковий ступінь кандидата (доктора) наук.
_____________________________________________________________________________________
                                        (інформація про статус підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу
 _____________________________________________________________________________________
                                                                     (державне бюджетне, державне небюджетне, недержавне),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             напрям діяльності,
_____________________________________________________________________________________
                                   періоди атестації підприємства, установи, організації недержавної форми власності
_____________________________________________________________________________________
                                 відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.04.93 N 269-р, від 08.05.96
_____________________________________________________________________________________
                                    N 332-р, постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 "Про затвердження
_____________________________________________________________________________________
                                          Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ"),
_____________________________________________________________________________________
                                                                             акредитації вищого навчального закладу)

Підстава видачі довідки: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

     Відповідно до частини вісімнадцятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посадові особи суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрів

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін


 

  

Додаток 4
до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


 

Довідка
про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що подається для призначення/перерахунку пенсії

Штамп
________________ N __________
                (дата)

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що його (її) заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії, становила:


 

(грн)


 

Місяці

___ рік

___ рік

___ рік

___ рік

____ рік

Січень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


 

      На всі виплати, включені у довідку, нараховані страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з 01.01.2011 - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

      Довідка видана на підставі ___________________________________________________________
                                                                                                  (особових рахунків, платіжних відомостей
_____________________________________________________________________________________
                                                             або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату)

     Відповідно до частини вісімнадцятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посадові особи суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін


 

  

Додаток 5
до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


 

Довідка
про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації для призначення/перерахунку пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Штамп

________________ N __________
                (дата)

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що його (її) заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії, становила:


 

(грн)


 

Місяці

___________ рік

___________ рік

____________ рік

сума заробітної плати

сума заробітку з обмеженням згідно з частиною чотирнадцятою статті 24 Закону

сума заробітної плати

сума заробітку з обмеженням згідно з частиною чотирнадцятою статті 24 Закону

сума заробітної плати

сума заробітку з обмеженням згідно з частиною чотирнадцятою статті 24 Закону

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


 

     На всі виплати, включені у довідку, нараховані страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з 01.01.2011 - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

     Довідка видана на підставі ____________________________________________________________
                                                                                                         (особових рахунків, платіжних відомостей
_____________________________________________________________________________________
                                                         або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату)

     Відповідно до частини вісімнадцятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посадові особи суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.


 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

  

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін