КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 229

Київ

Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну виконавчу службу України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 229

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну виконавчу службу України

1. Державна виконавча служба України (ДВС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень) відповідно до законів.

2. ДВС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями ДВС є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері виконання рішень;

3) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

4. ДВС відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові юстиції;

2) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

3) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

4) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

5) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

6) аналізує результати діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування таких органів;

7) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

8) надає роз'яснення та рекомендації державним виконавцям з питань примусового виконання рішень;

9) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю ДВС, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

10) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, зокрема у засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання її завдань;

11) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

12) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями з питань, що належать до її компетенції;

13) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує міжнародні зв'язки з міжнародними організаціями;

14) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов'язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

15) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

16) здійснює управління об'єктами державної власності;

17) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДВС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДВС та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДВС та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДВС і бере участь в організації такої роботи у структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

3) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДВС, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує представництво інтересів ДВС у судових та інших органах;

7) організовує роботу із соціально-побутового забезпечення працівників ДВС, їх соціального захисту;

8) забезпечує висвітлення інформації про діяльність апарату ДВС та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, у засобах масової інформації та на власному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції ДВС;

9) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. ДВС для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

7. ДВС здійснює повноваження безпосередньо та через структурні підрозділи головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС.

8. ДВС під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. ДВС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мін'юсту видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

10. ДВС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції.

Голова ДВС:

1) очолює ДВС, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДВС у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра юстиції пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері примусового виконання рішень та розроблені ДВС проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра юстиції проекти нормативно-правових актів Мін'юсту з питань, що належать до сфери діяльності ДВС;

4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті ДВС та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту з питань, що належать до сфери діяльності ДВС, та доручень Міністра юстиції;

5) подає Міністру юстиції для затвердження плани роботи ДВС;

6) звітує перед Міністром юстиції про виконання планів роботи ДВС та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДВС, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить на розгляд Міністра юстиції пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДВС;

10) здійснює керівництво структурними підрозділами територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, щодо забезпечення примусового виконання рішень та методичне забезпечення їх діяльності;

11) погоджує структуру та штатний розпис, зміни до структури та штатного розпису структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, а також положення про них;

12) погоджує розрахунки видатків до кошторису на утримання головних управлінь юстиції, в частині структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

13) вносить Міністру юстиції подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

14) призначає на посаду за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС:

заступників керівників відповідних структурних підрозділів;

керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

15) звільняє з посади за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, або керівників відповідних управлінь юстиції:

заступників керівників відповідних структурних підрозділів, керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

16) вносить Міністру юстиції подання та погоджує подання керівників головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щодо заохочення керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

17) вносить Міністру юстиції подання та погоджує подання керівників головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

18) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, або керівників відповідних головних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників відповідних структурних підрозділів головних управлінь юстиції та керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень;

19) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС, або керівників відповідних районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

20) забезпечує взаємодію ДВС із визначеним Міністром юстиції структурним підрозділом в апараті Мін'юсту;

21) забезпечує додержання встановленого Міністром юстиції порядку обміну інформацією між Мін'юстом та ДВС і вчасність її подання;

22) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром юстиції керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДВС, призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців і працівників апарату ДВС;

23) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату ДВС до відзначення державними нагородами;

24) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату ДВС;

25) присвоює ранги:

державним службовцям ДВС;

заступникам керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

керівникам структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

керівникам структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

26) залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за домовленістю з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції ДВС;

27) утворює комісії, робочі та експертні групи;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує накази ДВС;

30) дає у межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату ДВС та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень ДВС;

31) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДВС;

32) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДВС;

33) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова ДВС має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДВС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДВС може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДВС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДВС.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДВС затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДВС затверджує її Голова за погодженням з Міністром юстиції.

Штатний розпис, кошторис апарату ДВС затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

ДВС є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства, інші рахунки для зарахування стягнутих із боржників коштів, у тому числі валютні.

____________