КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 218

Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1632, N 47, ст. 1730; 1999 р., N 7, ст. 234, N 34, ст. 1778; 2005 р., N 13, ст. 668, N 37, ст. 2284; 2013 р., N 5, ст. 160), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 218

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

1. У пункті 2 слова "загального фонду" виключити.

2. Доповнити Порядок пунктами 3 - 5 такого змісту:

"3. Юридичні та фізичні особи сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі.

4. Під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій формі банк нараховує (утримує) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування одночасно з виконанням заяв про купівлю іноземної валюти від імені та за рахунок його клієнтів, а також за власними операціями і перераховує до державного бюджету в установленому порядку.

Клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти зазначає, що він доручає банку перерахувати з власного поточного рахунка в гривнях суму зазначеного збору в установленому законом розмірі без урахування комісійної винагороди за такою операцією.

Під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі банк (фінансова установа) нараховує (утримує) та перераховує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в установленому законом розмірі за рахунок:

власних коштів - у разі купівлі іноземної валюти у фізичних осіб, а також з метою задоволення власних потреб і підкріплення каси;

коштів клієнтів - у разі купівлі фізичною особою іноземної валюти у касі.

У квитанції про здійснення валютно-обмінної операції сума сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування зазначається лише у разі купівлі фізичною особою - резидентом іноземної валюти у готівковій формі.

5. Для обліку коштів, що надійшли від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, Національний банк та банки використовують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Сума зазначеного збору зараховується банком на відповідний балансовий рахунок одночасно із здійсненням операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі та перераховується на рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного операційного дня з дати зарахування сум збору на балансові рахунки з урахуванням коштів філій за попередній день.

Фінансові установи самостійно визначають порядок обліку та забезпечують перерахування суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з власних рахунків, відкритих у банках, на рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного робочого дня.".

3. У пункті 16 після слів "стільникового рухомого зв'язку" доповнити словами ", під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі", а слова "загального фонду" виключити.

4. Пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням банку звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі згідно з додатком 1.

Оператори стільникового рухомого зв'язку подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку згідно з додатком 2.

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця звіт про нарахування та сплату такого збору згідно з додатком 3.".

5. Доповнити Порядок додатком 1 такого змісту:

"Додаток 1
до Порядку

 

 

 

 

ЗВІТ
про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі

за ____________ 20__ р.
(місяць)

_______________________________________________________________
(найменування банку, його місцезнаходження)

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________

Номер телефону _________________

Порядковий номер

Найменування показника

Усього, гривень

1.

Сума операцій з купівлі іноземної валюти, усього

 

 

у тому числі:

 

1.1.

у безготівковій формі

 

1.2.

у готівковій формі

 

2.

Нарахований збір (підпункт 1.1 + підпункт 1.2) х розмір збору, встановлений законом

 

3.

Сплачений збір

 

 

М. П.

________________________________
         (найменування посади керівника)

 

__________
(підпис)

 

______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.".

 

____________