КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 219

Київ

Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну реєстраційну службу України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 219

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну реєстраційну службу України

1. Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

2. Укрдержреєстр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Укрдержреєстру є:

1) реалізація державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

2) внесення на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.

4. Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові юстиції;

2) координує та контролює діяльність у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

3) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у визначених сферах, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності такої роботи;

4) здійснює державний нагляд та/або контроль за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів до запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

5) здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів державної реєстрації, органів державної реєстрації актів цивільного стану щодо проведення державної реєстрації, надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

6) здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності нотаріусів щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за погодженням з Мін'юстом;

7) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

8) надає адміністративну послугу щодо проставлення апостиля на офіційних документах, виданих Укрдержреєстром та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

9) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

10) забезпечує доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

11) забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав;

12) видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

13) забезпечує на своєму офіційному веб-сайті доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

14) забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому Мін'юстом;

15) здійснює відповідно до законодавства реєстрацію політичних партій, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців; здійснює акредитацію в Україні відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, а також припинення такої акредитації; здійснює підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та приймає рішення про втрату всеукраїнського статусу; здійснює реєстрацію (державну реєстрацію) постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, Будівельної палати України, Аудиторської палати України, всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування; здійснює реєстрацію статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва; здійснює відповідно до законодавства легалізацію на відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань; реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань; здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

16) здійснює реєстрацію символіки громадських об'єднань, політичних партій;

17) засвідчує копії статутів та свідоцтв політичних партій і громадських об'єднань у випадках, передбачених законодавством;

18) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

19) забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані об'єднання громадян, політичні партії, інші громадські формування, легалізовані всеукраїнські професійні спілки, їх об'єднання, інформації про відмову в реєстрації об'єднання громадян, політичних партій та інших громадських формувань;

20) веде облік надходження обов'язкових безоплатних примірників видань;

21) забезпечує ведення та функціонування: Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об'єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об'єднань;

22) надає органам державної влади передбачену законодавством інформацію з реєстрів, функціонування яких забезпечує Укрдержреєстр;

23) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, облік бланків та звітність щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

24) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Укрдержреєстру, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укрдержреєстру;

25) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

26) здійснює управління об'єктами державної власності;

27) взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до його компетенції;

28) організовує і бере участь у проведенні конгресів, форумів, семінарів, нарад, інших заходів, провадить інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

29) інформує громадськість про свою діяльність та про стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності;

30) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Укрдержреєстр з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Укрдержреєстру та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укрдержреєстру, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) контролює, зокрема шляхом проведення перевірок, діяльність структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

5) бере участь у перевірках нотаріусів як спеціальних суб'єктів, на яких покладено функції державного реєстратора, із залученням Мін'юсту;

6) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Укрдержреєстр для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Укрдержреєстр здійснює свої повноваження безпосередньо та через структурні підрозділи головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру.

8. Укрдержреєстр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Укрдержреєстр у межах своїх повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Укрдержреєстр очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції.

Голова Укрдержреєстру:

1) очолює Укрдержреєстр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укрдержреєстр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра юстиції пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності та розроблені Укрдержреєстром проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра юстиції проекти нормативно-правових актів Мін'юсту з питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру;

4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Укрдержреєстру та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту з питань, що належать до сфери діяльності Укрдержреєстру;

5) подає Міністру юстиції для затвердження плани роботи Укрдержреєстру;

6) звітує перед Міністром юстиції про виконання планів роботи Укрдержреєстру та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрдержреєстру, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує взаємодію Укрдержреєстру з визначеним Міністром юстиції структурним підрозділом в апараті Мін'юсту;

8) забезпечує додержання встановленого Міністром юстиції порядку обміну інформацією між Мін'юстом та Укрдержреєстром і вчасність її подання;

9) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрдержреєстру;

10) подає на розгляд Міністра юстиції пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укрдержреєстру;

13) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром юстиції керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укрдержреєстру, призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців і працівників апарату Укрдержреєстру;

14) вносить Міністру юстиції подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

15) призначає на посаду за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру:

заступників керівників відповідних структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

16) звільняє з посади за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, або керівників відповідних управлінь юстиції:

заступників керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

17) вносить Міністру юстиції подання та погоджує подання керівників головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щодо заохочення керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

18) вносить Міністру юстиції подання та погоджує подання керівників головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

19) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, або керівників відповідних головних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників відповідних структурних підрозділів головних управлінь юстиції;

20) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, або керівників відповідних районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

21) здійснює керівництво структурними підрозділами територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, та методичне забезпечення їх діяльності;

22) погоджує структуру та штатний розпис, зміни до структури та штатного розпису структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру, а також положення про них;

23) погоджує розрахунки видатків до кошторису на утримання головних управлінь юстиції в частині структурних підрозділів Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

24) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

25) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укрдержреєстру, присвоює їм ранги державних службовців;

26) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укрдержреєстру до відзначення державними нагородами;

27) залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру;

28) утворює комісії, робочі та експертні групи;

29) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

30) підписує накази Укрдержреєстру;

31) дає у межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру;

32) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укрдержреєстр;

33) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Укрдержреєстру має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укрдержреєстрі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрдержреєстрі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрдержреєстру.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укрдержреєстру затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Укрдержреєстру затверджує його Голова за погодженням з Міністром юстиції.

Штатний розпис, кошторис апарату Укрдержреєстру затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Укрдержреєстр є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

____________