КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 220

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство молоді та спорту України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 220

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство молоді та спорту України

1. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

2. Мінмолодьспорт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

4. Мінмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту;

2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

5) провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

6) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;

7) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

8) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;

9) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних заходів;

11) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

12) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

13) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

14) встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорій;

15) засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки;

16) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, навчальним закладам - статус спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки;

17) затверджує:

положення про школу вищої спортивної майстерності;

положення про центр фізичного здоров'я населення;

умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні;

положення про проведення всеукраїнських спортивних змагань;

порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює його виконання;

п'ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та проводить аналіз їх виконання;

положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні;

порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;

Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;

перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;

18) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів;

19) визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

20) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям інвалідів з нозологій - у розвитку видів спорту інвалідів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;

21) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, штатних спортивних команд резервного спорту;

22) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України;

23) комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

24) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях;

25) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

26) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

27) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов'язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;

28) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфери фізичної культури і спорту, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;

29) встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів;

30) приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

31) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;

32) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;

33) готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;

34) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;

35) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;

36) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;

37) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету;

38) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

39) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

40) забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;

41) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

42) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх;

43) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів, надає йому фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту інвалідів;

44) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

45) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

46) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінмолодьспорту;

47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Мінмолодьспорті;

49) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінмолодьспорт з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції і контроль за їх виконанням в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

2) здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Мінмолодьспорту;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм.

6. Мінмолодьспорт для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Мінмолодьспорт під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінмолодьспорт в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінмолодьспорту нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінмолодьспорту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Мінмолодьспорту, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Мінмолодьспорт очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінмолодьспорт, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту;

3) визначає пріоритети роботи Мінмолодьспорту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

4) представляє Мінмолодьспорт у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

5) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання апаратом Мінмолодьспорту Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

6) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату;

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінмолодьспорт;

8) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади і звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

10) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту, присвоює їм ранги державних службовців;

11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників Мінмолодьспорту до відзначення державними нагородами України;

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату;

13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра - керівнику апарату;

14) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

15) погоджує у передбачених законодавством випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

16) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, затверджує їх положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту;

17) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінмолодьспорту доручення;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінмолодьспорт;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінмолодьспорту;

21) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

22) організовує роботу колегії Мінмолодьспорту і головує на її засіданнях;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінмолодьспорту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінмолодьспорті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінмолодьспорту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінмолодьспорту затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис Мінмолодьспорту затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

Мінмолодьспорт є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

____________