КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 квітня 2014 р. N 197

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. N 197

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

2. Мінрегіон у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінрегіону є:

1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо:

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

промисловості будівельних матеріалів;

благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання;

2) забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

3) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства.

4. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер;

2) затверджує:

державні будівельні норми, зокрема з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам'яток архітектури і містобудування, планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорони, порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, кошторисну нормативну базу у будівництві, порядок її застосування під час здійснення будівництва із залученням державних коштів; положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію та її склад; положення про експериментальне будівництво; типове положення про архітектурно-містобудівні ради, форму будівельного паспорта; склад, зміст і порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць;

програми підвищення енергоефективності у будівельній галузі; кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

методологію проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах;

порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об'єктів житлової та соціальної сфери, у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; індекси балансової вартості об'єктів житлового фонду;

методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства;

порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання, методичні рекомендації щодо проведення моніторингу процесів підтоплення міст і селищ міського типу;

нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

3) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

4) сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

5) розробляє державну стратегію регіонального розвитку, щорічні плани заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки регіональних стратегій розвитку;

6) здійснює відповідно до законодавства:

проведення в установленому порядку моніторингу соціально-економічних та інших показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і проведення моніторингу їх виконання;

щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання коштів, передбачених на зазначені потреби в державному бюджеті;

загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

загальну координацію розвитку сільських територій; розробляє та забезпечує виконання за участю інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм розвитку сільських територій; розробляє і здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток сільських територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, прийняття рішень про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, визначення офіційного видання, в якому публікуються такі рішення;

розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, внесення змін, скасування стандартів у сфері житлово-комунального господарства, стандартів з питань житлової політики, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устатковання);

нормативне, науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на об'єкті "Укриття" та інших об'єктах Чорнобильської АЕС;

8) здійснює:

повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві;

управління у сфері містобудування шляхом планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації та проведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування; проведення містобудівного моніторингу на державному рівні;

організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та реалізації інфраструктурних проектів; підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності;

організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

методичне забезпечення з питань інженерно-сейсмометричних спостережень, інженерного захисту територій та об'єктів, сейсмічного мікрорайонування територій; технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і споруд, розроблення технічних регламентів;

заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

9) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань застосування єдиної державної геодезичної системи координат і картографічної основи для розроблення містобудівної документації та встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;

10) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою; об'єднання територіальних громад;

нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

нормативного забезпечення ведення містобудівного кадастру на державному, регіональному, районному та міському рівні;

здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, які підлягають регулюванню (крім цін і тарифів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

12) веде містобудівний кадастр на державному рівні та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

13) затверджує перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві; подає відповідному центральному органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

14) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, проекти експериментального будівництва; титули будов і титули на виконання проектно-вишукувальних робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України; умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тис. осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання; регіональні програми у сфері житлово-комунального господарства;

15) проводить в межах повноважень, передбачених законом:

галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалів;

архітектурно-містобудівні конкурси; професійну атестацію виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

16) утворює та забезпечує функціонування центрального фонду будівельних норм, галузевого фонду нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, здійснює наповнення фондів; утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів;

17) утворює та визначає в межах повноважень, передбачених законом, функції, права та обов'язки метрологічної служби для координації (проведення) робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду у визначених сферах діяльності;

18) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні;

19) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії;

20) забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах, функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;

21) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарства;

22) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку", щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів;

23) сприяє створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів;

24) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

25) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінрегіон з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенції;

3) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

6) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) виконує завдання з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах, визначених законом;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

9) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

10) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства;

11) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів, розробляє та впроваджує в межах повноважень, передбачених законом, сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

13) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Мінрегіон для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підзвітних та підконтрольних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції.

7. Мінрегіон під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінрегіон у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі - Міністр), організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінрегіону підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінрегіону, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Мінрегіону, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінрегіон очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує та координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінрегіону;

3) спрямовує і координує діяльність Держархбудінспекції, зокрема:

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Держархбудінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи Держархбудінспекції і шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Держархбудінспекції повністю чи в окремій частині;

доручає керівнику Держархбудінспекції скасувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти зазначених територіальних органів повністю чи в окремій частині;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на Держархбудінспекцію завдань і планів її роботи;

вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника Держархбудінспекції і за пропозицією її керівника - щодо кандидатур на посади заступників;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції;

погоджує структуру апарату Держархбудінспекції;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції;

погоджує пропозиції керівника Держархбудінспекції щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

визначає структурний підрозділ апарату Мінрегіону, що відповідає за взаємодію з Держархбудінспекцією;

визначає посадових осіб Мінрегіону, які включаються до складу колегії Держархбудінспекції;

визначає порядок обміну інформацією між Мінрегіоном та Держархбудінспекцією, періодичність її подання;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Держархбудінспекції, його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів і заступників зазначених керівників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держархбудінспекції;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника Держархбудінспекції, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держархбудінспекції;

видає обов'язкові до виконання Держархбудінспекцією накази та доручення з питань, що належать до її компетенції;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності Держархбудінспекції;

4) визначає пріоритети роботи Мінрегіону та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінрегіону, звіти про їх виконання;

5) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання апаратом Мінрегіону Конституції, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

7) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняє з посади їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;

8) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, розглядає в установленому порядку питання про заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, присвоює їм відповідні ранги державних службовців;

10) порушує в установленому порядку питання про заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

11) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

12) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Міністерства до відзначення державними нагородами;

13) погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

14) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

15) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Мінрегіоном;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіону.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінрегіону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінрегіону затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінрегіону затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням із Мінфіном.

Мінрегіон є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

____________