КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2014 р. N 195

Київ

Про Раду міжнаціональної злагоди

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду міжнаціональної злагоди у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду міжнаціональної злагоди, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. N 195

 

 

 

 

СКЛАД
Ради міжнаціональної злагоди

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Ради

Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики, заступник голови Ради

Міністр культури

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату

Заступник Міністра юстиції

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Представники громадських об'єднань національних меншин і корінних народів, народні депутати України, науковці (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. N 195

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду міжнаціональної злагоди

1. Рада міжнаціональної злагоди (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань державної етнонаціональної політики, захисту прав національних меншин і корінних народів;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної етнонаціональної політики, спрямованої на дотримання прав національних меншин і корінних народів, збереження міжнаціональної злагоди в українському суспільстві, недопущення виникнення міжнаціональних конфліктів, проявів дискримінації за расовою, національною, мовною та релігійною ознаками; удосконалення законодавства з відповідних питань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики, захисту прав національних меншин і корінних народів;

2) проводить аналіз стану та причин виникнення проблемних питань у процесі реалізації державної етнонаціональної політики, захисту прав національних меншин і корінних народів;

3) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин і корінних народів;

4) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів з питань міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин і корінних народів;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, науковців, представників громадських об'єднань національних меншин і корінних народів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань, що стосуються її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями національних меншин і корінних народів, інститутами громадянського суспільства.

7. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад Ради затверджується її головою.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

9. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів, що забезпечує діяльність Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики.

11. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

12. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається усім членам Ради та Кабінету Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

14. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

15. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________