КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2014 р. N 105

Київ

Про утворення Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Експертно-аналітичну раду з питань участі держави у статутному капіталі банків у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Експертно-аналітичну раду з питань участі держави у статутному капіталі банків, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2014 р. N 105

 

 

 

 

СКЛАД
Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків

ШЛАПАК
Олександр Віталійович

- Міністр фінансів, голова Ради

КУБІВ
Степан Іванович

- Голова Національного банку, заступник голови Ради (за згодою)

КОЦЮБА
Володимир Олександрович

- директор департаменту фінансової політики Мінфіну

КРОТЮК
Володимир Леонідович

- перший заступник Голови Національного банку (за згодою)

ЛІСОВЕНКО
Віталій Васильович

- заступник Міністра фінансів

МАТУЗКА
Ярослав Васильович

- директор юридичного департаменту Мінфіну

НОВІКОВ
Віктор Володимирович

- директор юридичного департаменту Національного банку (за згодою)

ПАСІЧНИК
Василь Васильович

- директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

ХОМЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра доходів і зборів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2014 р. N 105

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-аналітичну раду з питань участі держави у статутному капіталі банків

1. Експертно-аналітична рада з питань участі держави у статутному капіталі банків (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка рекомендацій і пропозицій щодо можливої участі держави у статутному капіталі банків шляхом придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. Рада відповідно до покладеного на неї завдання:

визначає критерії до банків, відповідність яким може бути підставою для участі держави у їх статутному капіталі;

проводить аналіз пропозицій Мінфіну щодо можливої участі держави у статутному капіталі банків, розміру частки держави в їх статутному капіталі;

розробляє пропозиції і рекомендації щодо можливої участі держави у статутному капіталі банків за результатами розгляду пропозицій Мінфіну;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Раду очолює голова, який має заступника.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби.

Засідання Ради проводить голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар. Секретар Ради призначається на її першому засіданні.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінфін.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінфін.

____________