КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2014 р. N 100

Київ

Про випуск казначейських зобов'язань "Військові"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів:

здійснити випуск казначейських зобов'язань "Військові" (далі - казначейські зобов'язання) на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн. гривень із строком обігу 24 місяці у кількості 100000 штук номінальною вартістю 1000 гривень однією серією В;

передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення казначейських зобов'язань;

визначати строки випуску серії казначейських зобов'язань згідно з Умовами, затвердженими цією постановою;

забезпечити в установленому порядку виготовлення бланків сертифікатів казначейських зобов'язань на Банкнотно-монетному дворі Національного банку;

укласти з генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань відповідний договір, передбачивши винагороду за виконання ним зазначених функцій у розмірі 0,5 відсотка номінальної вартості реалізованих казначейських зобов'язань.

2. Затвердити Умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові", що додаються.

3. Взяти до відома, що генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань є публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2014 р. N 100

 

 

 

 

 

УМОВИ
розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові"

1. Казначейські зобов'язання "Військові" (далі - казначейські зобов'язання) розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб. На вторинному ринку казначейські зобов'язання перебувають в обігу вільно.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов'язань АТ "Ощадбанк" може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов'язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості.

Викуплені АТ "Ощадбанк" казначейські зобов'язання можуть бути продані на вторинному ринку іншим особам.

2. Казначейські зобов'язання випускаються однією серією В загальним обсягом 100 млн. гривень у кількості 100000 штук номінальною вартістю 1000 гривень.

3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі - купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов'язанні.

Сертифікат казначейського зобов'язання (далі - сертифікат) містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном казначейського зобов'язання становить 35 гривень.

Форма бланка сертифіката затверджується Мінфіном.

4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у національній валюті та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо АТ "Ощадбанк" або із залученням ним інших банків на договірних умовах.

6. АТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за п'ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань під час їх розміщення установлюється Мінфіном.

Інформація про вартість продажу казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:

повідомляє покупцю про вартість продажу казначейського зобов'язання;

ставить на зворотному боці сертифіката свій підпис, зазначає найменування та місцезнаходження установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

Після закінчення купонного періоду казначейські зобов'язання продаються без купонів за попередні періоди.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, АТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, визначений у договорі про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань, укладеному з Мінфіном.

13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються АТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок АТ "Ощадбанк", що визначений у договорі, зазначеному в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з дня закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам сертифіката виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.

Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката такий сертифікат вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.

____________