КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 березня 2014 р. N 156-р

Київ

Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання

З метою запобігання виникненню ризиків розбалансування місцевих бюджетів у процесі їх виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям:

1) розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни з урахуванням вимог, передбачених цим розпорядженням;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання насамперед не менш як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;

8) разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством культури, Міністерством освіти і науки у місячний строк визначити напрями удосконалення мережі бюджетних установ та внести зміни до нормативних актів у частині приведення галузевих нормативів, які застосовуються під час здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у відповідність з фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;

9) ініціювати перед відповідними місцевими радами питання:

доцільності надання пільг із сплати податків та зборів;

перегляду ставок плати за оренду землі та комунального майна відповідно до ринкових умов;

10) заслуховувати на засіданнях колегій головних розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання фінансово-бюджетної дисципліни;

11) забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилити роз'яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

2. Рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад вжити заходів до реалізації положень, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки забезпечити діяльність робочих груп з питань оптимізації мережі бюджетних установ, утворених при відповідних міністерствах, та вживати необхідних заходів з урегулювання проблемних питань, що виникатимуть під час виконання підпункту 8 пункту 1 цього розпорядження.

4. Міністерству доходів і зборів вжити заходів до:

забезпечення збільшення обсягу надходжень до державного та місцевих бюджетів;

активізації претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості із сплати податків та зборів;

активізації роботи з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

забезпечення проведення щомісяця аналізу надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі платежів і виконання планових показників на відповідний звітний період та інформування щомісяця до 5 числа Міністерства фінансів.

5. Державній казначейській службі здійснювати платежі розпорядникам коштів місцевих бюджетів за незахищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів (крім програм (проектів), які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги та коштів, що передаються до державного бюджету з бюджетів інших держав) у разі відсутності простроченої заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за спожиті енергоносії.

6. Державній фінансовій інспекції у двомісячний строк після затвердження місцевих бюджетів провести перевірки дотримання бюджетного законодавства під час складання планових бюджетних показників та поінформувати Кабінет Міністрів України.

7. Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Міністерству доходів і зборів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів інформацію про виконання цього розпорядження.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК