КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2014 р. N 44

Київ

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків

Відповідно до частини першої статті 39 4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності через 15 днів після затвердження Регламенту електронного майданчика, але не раніше дня її опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

С. АРБУЗОВ

 

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2014 р. N 44

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків, вимоги до електронних майданчиків, зокрема умови їх функціонування, та операторів таких майданчиків, а також процедуру підтвердження відповідності електронних майданчиків та їх операторів таким вимогам.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна заявка - заявка на участь у конкурсному відборі, яка подається відповідно до вимог цього Порядку;

конкурсний відбір - процедура визначення оператора електронного майданчика, який відповідає вимогам, визначеним у цьому Порядку, для забезпечення проведення процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

учасник конкурсного відбору - юридична особа, яка подала Мінекономрозвитку (далі - уповноважений орган) конкурсну заявку.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про здійснення державних закупівель", "Про електронний цифровий підпис" і "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Оператор електронного майданчика має право провадити передбачений Законом України "Про здійснення державних закупівель" вид діяльності з дати включення такого оператора відповідно до законодавства до Реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків (далі - Реєстр).

4. Уповноважений орган для проведення конкурсного відбору утворює конкурсну комісію.

5. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується актами законодавства та цим Порядком.

6. Основними завданнями конкурсної комісії є:

організація та проведення конкурсного відбору;

оприлюднення інформації про проведення конкурсного відбору;

розгляд конкурсних заявок;

складення та затвердження протоколів про результати проведення конкурсного відбору.

7. Кількісний і персональний склад конкурсної комісії та її голова затверджуються уповноваженим органом.

8. Конкурсна комісія має право залучати в разі потреби експертів та консультантів з правом дорадчого голосу.

9. Керівництво та організацію роботи конкурсної комісії здійснює її голова.

Голова комісії:

приймає рішення щодо проведення засідань конкурсної комісії;

визначає дату і місце проведення засідань конкурсної комісії;

пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії;

головує на засіданнях;

призначає заступника голови та секретаря конкурсної комісії;

визначає функції секретаря та членів конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні конкурсної комісії;

вносить на розгляд уповноваженого органу пропозиції щодо зміни складу конкурсної комісії.

У разі відсутності голови конкурсної комісії його функції виконує заступник голови.

Рішення голови конкурсної комісії щодо призначення заступника голови та секретаря конкурсної комісії, а також рішення з інших питань фіксуються у протоколі засідання конкурсної комісії.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів конкурсної комісії.

Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Оператор електронного майданчика забезпечує проведення електронних реверсивних аукціонів згідно з визначеною Законом України "Про здійснення державних закупівель" процедурою та повинен мати:

державну реєстрацію, проведену в установленому законодавством порядку;

матеріально-технічну базу, що дає змогу проводити електронні реверсивні аукціони, у тому числі володіти електронним майданчиком;

фінансову спроможність (відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та із сплати відсотків за кредитами, відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати).

Крім того, щодо операторів електронних майданчиків не повинно бути порушено провадження у справі про банкрутство, а також вони не повинні перебувати у процесі ліквідації.

12. Для підтвердження відповідності оператора електронного майданчика вимогам, зазначеним у пункті 11 цього Порядку, учасники конкурсного відбору подають:

1) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, останню проміжну звітність з підтвердженням про надання до територіального органу Держстату, а новоутворені юридичні особи - учасники конкурсного відбору - проміжну звітність, сформовану за період з моменту утворення такої особи до дати подання конкурсної заявки, засвідчену підписом керівника юридичної особи, скріпленим печаткою;

3) довідку (довідки), видану (видані) не раніше ніж за три тижні до дати початку приймання конкурсних заявок банківськими установами, в яких обслуговується учасник конкурсного відбору, про наявність поточних рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та із сплати відсотків за кредитами;

4) довідку територіального органу Міндоходів про відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

5) довідку про відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника юридичної особи (на фірмовому бланку за його наявності);

6) документ про наявність/відсутність щодо юридичної особи порушеного провадження у справі про банкрутство за встановленою Мін'юстом формою;

7) довідку про володіння електронним майданчиком за підписом керівника юридичної особи (на фірмовому бланку за його наявності), яка повинна містити інформацію про:

наявність програмно-апаратного засобу, систем електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, що дасть змогу забезпечити проведення електронних реверсивних аукціонів на постійній основі;

адресу електронної пошти і власного веб-сайту;

8) довідку про наявність зареєстрованого доменного імені та копію сертифіката про реєстрацію доменного імені.

Зазначені документи повинні бути чинними та достовірними на день подання конкурсної заявки.

13. Електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявності:

1) програмно-апаратних засобів, які забезпечують швидкість роботи веб-сайту під час одночасного звернення більш як 5 тис. користувачів;

2) основних і резервних програмно-апаратних засобів, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;

3) системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, а також електронних класифікаторів, баз даних, що забезпечують підготовку та проведення електронного реверсивного аукціону за процедурою, визначеною розділом VIII 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

4) можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету. При цьому доступ до електронного майданчика учасників процедури закупівлі та суб'єктів нагляду (контролю) за здійсненням зазначеної процедури повинен забезпечуватися за допомогою каналів зв'язку відповідно до встановлених протоколів інформаційного обміну шляхом їх реєстрації та подальшої ідентифікації;

5) можливості здійснювати обмін інформацією з веб-порталом уповноваженого органу за допомогою захищених каналів зв'язку в автоматичному режимі відповідно до Регламенту електронного майданчика, що затверджується уповноваженим органом;

6) загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників конкурсного відбору у процедурі електронного реверсивного аукціону та можливості замовників одержувати необхідні товари і послуги за найнижчими цінами;

7) не менш як двох операторів телекомунікацій, що забезпечують доступ користувачів до електронного майданчика. Такими операторами телекомунікацій можуть бути зареєстровані відповідно до законодавства юридичні особи з місцезнаходженням на території України та/або фізичні особи - підприємці з місцем проживання на території України;

8) комплексної системи захисту інформації електронного майданчика з підтвердженою відповідністю згідно із статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Комплексна система захисту інформації електронного майданчика повинна забезпечувати здійснення таких основних функцій:

розмежування доступу користувачів до інформації;

регламентація дій користувачів під час доступу та обробки інформації;

ідентифікація та автентифікація користувачів;

проведення перевірки повноважень користувачів і надання їм права на виконання певних дій з оброблення інформації (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);

блокування несанкціонованих дій щодо інформації;

захист від атак на електронний майданчик з Інтернету та спроб заблокувати його функціонування;

реєстрація подій, пов'язаних з доступом до інформації електронного майданчика та діями щодо неї, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів тощо;

захист інформації під час її передачі через незахищене середовище;

антивірусний захист інформації;

забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для захисту інформації;

9) надійних засобів електронного цифрового підпису.

Програмно-апаратний засіб електронного майданчика повинен забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу.

14. Для підтвердження відповідності електронного майданчика вимогам, зазначеним у пункті 13 цього Порядку, учасники конкурсного відбору подають на розгляд конкурсної комісії:

довідку про технічні засоби та програмні продукти, що використані у процесі створення електронного майданчика та його складових частин, за підписом керівника юридичної особи (на фірмовому бланку за його наявності);

засвідчену в установленому порядку копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації електронного майданчика вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту інформації, виданого Адміністрацією Держспецзв'язку. На момент подання конкурсної заявки строк дії атестата відповідності повинен становити не менш як один рік до закінчення строку його дії;

організаційно-методичні документи з питань забезпечення функціонування електронного майданчика (інструкції користувачів, програму та методику випробувань);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує наявність прав на використання програмного забезпечення електронного майданчика на строк не менш як три роки;

засвідчені в установленому порядку копії позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації на засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі електронного майданчика;

документ в електронній формі, який презентує процеси організації та проведення електронних реверсивних аукціонів, зокрема реєстрації претендентів на електронному майданчику, подання заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, проведення торговельної сесії та підписання договору.

Учасники конкурсного відбору можуть додатково подавати інші експертні, нормативні та технічні документи, що підтверджують відповідність електронного майданчика вимогам, установленим законодавством, а також цим Порядком.

15. Конкурсний відбір проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

У разі коли в Реєстрі залишилося менш як три оператори електронних майданчиків унаслідок їх виключення з Реєстру згідно із частиною третьою статті 39 4 Закону України "Про здійснення державних закупівель", проводиться додатковий конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

Конкурсний відбір проводиться двома етапами.

На першому етапі здійснюється розгляд конкурсних заявок, на другому - тестування електронного майданчика на відповідність вимогам законодавства, а також з метою проведення оцінки його технічної реалізації та функціонування (далі - тестування електронного майданчика).

16. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється конкурсною комісією на веб-порталі уповноваженого органу за 30 днів до дати проведення такого відбору.

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору є датою початку приймання конкурсних заявок.

Оголошення про проведення конкурсного відбору містить:

інформацію про дату, час і місце розкриття конвертів з конкурсними заявками;

інформацію про дату, час і місце проведення конкурсного відбору;

перелік документів, які подаються для участі в конкурсному відборі та документального підтвердження відповідності вимогам до електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків;

інформацію про строк прийняття конкурсних заявок;

адресу, на яку подаються конкурсні заявки;

номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсного відбору.

17. Конкурсна заявка подається уповноваженому органові в письмовій формі разом з документами, зазначеними в пунктах 12 і 14 цього Порядку, та їх описом за підписом уповноваженої посадової особи учасника конкурсного відбору, прошита, пронумерована і скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Учасник конкурсного відбору має право подати лише одну конкурсну заявку.

Повноваження посадової особи щодо підписання зазначених документів підтверджується протоколом засновників юридичної особи, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом.

Конкурсна заявка запечатується в конверт, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсного відбору, скріплений печаткою.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування та місцезнаходження уповноваженого органу;

повне найменування учасника конкурсного відбору, його місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи, номери контактних телефонів та опис поданих документів.

На конверті робиться напис "Конкурсна заявка для участі в конкурсному відборі електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків", а також "Не відкривати до ___ ____________ 20__ р. ___ год. ___ хв." відповідно до дати та часу розкриття конвертів з конкурсними заявками, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Подані конкурсні заявки реєструються секретарем конкурсної комісії у спеціальному журналі за датою їх реєстрації в уповноваженому органі.

Учасник конкурсного відбору має право відкликати подану конкурсну заявку до закінчення строку прийняття конкурсних заявок.

Конкурсні заявки, що надійшли після закінчення строку їх прийняття, не розглядаються.

18. Комісія проводить конкурсний відбір за наявності не менш як трьох конкурсних заявок.

19. Строк розгляду конкурсних заявок становить не більш як 20 робочих днів.

20. Підставами для відхилення конкурсної заявки є:

подання учасником конкурсного відбору документів не в повному обсязі та/або з порушенням вимог законодавства щодо їх оформлення;

установлення факту порушення щодо учасника конкурсного відбору провадження у справі про банкрутство або його перебування у процесі ліквідації;

наявність в учасника конкурсного відбору простроченої заборгованості з виплати заробітної плати та/або сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

невідповідність учасника конкурсного відбору вимогам, зазначеним у пункті 11 цього Порядку;

невідповідність електронного майданчика вимогам, зазначеним у пункті 13 цього Порядку.

21. Учасники конкурсного відбору, конкурсні заявки яких не відхилені на підставі пункту 20 цього Порядку, допускаються до другого етапу конкурсного відбору.

Протокол про результати першого етапу конкурсного відбору із зазначенням учасників конкурсного відбору, допущених до другого етапу, переліку відхилених конкурсних заявок та підстав їх відхилення оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу наступного робочого дня після його затвердження. Копії протоколу надсилаються всім учасникам конкурсного відбору.

Проведення тестування електронного майданчика починається не пізніше ніж на третій робочий день після оприлюднення протоколу про результати першого етапу конкурсного відбору.

22. Тестування електронного майданчика проводиться технічною комісією, утвореною уповноваженим органом.

23. До складу технічної комісії входять представники державного підприємства, що належить до сфери управління уповноваженого органу і здійснює наповнення веб-порталу уповноваженого органу. До роботи технічної комісії в разі потреби можуть залучатися експерти, спеціалісти, фахівці, а також представники учасників конкурсного відбору (за згодою). Технічну комісію очолює голова. Голова технічної комісії та її секретар призначаються із числа працівників уповноваженого органу.

Формою роботи технічної комісії є засідання. Засідання технічної комісії веде її голова.

Основним завданням технічної комісії є організація та проведення тестування електронних майданчиків учасників конкурсного відбору і підготовка висновку про результати проведеного тестування.

24. Під час тестування електронних майданчиків учасників конкурсного відбору технічна комісія перевіряє можливість автоматизованого інформаційного обміну між програмно-апаратним засобом електронного майданчика та веб-порталом уповноваженого органу, який повинен здійснюватися відповідно до Регламенту електронного майданчика, з урахуванням таких вимог:

автоматичне ініціювання сеансів зв'язку програмно-апаратного засобу електронного майданчика з програмно-апаратним засобом веб-порталу уповноваженого органу повинно відбуватися не рідше ніж один раз на 30 хвилин;

автоматична передача електронних документів та інших даних, які надходять на електронний майданчик від претендентів, учасників конкурсного відбору, замовників, інших суб'єктів на веб-портал уповноваженого органу згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", повинна здійснюватися протягом однієї години;

автоматичне розміщення інформації, яка відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу, повинно здійснюватися протягом 30 хвилин з моменту її отримання програмно-апаратним засобом електронного майданчика.

25. Під час опрацювання електронних документів програмно-апаратним засобом електронного майданчика повинна бути проведена перевірка електронного цифрового підпису та відповідності структури таких документів шаблону електронного документа.

26. Технічна комісія перевіряє відповідність алгоритмів роботи електронного майданчика вимогам Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Регламенту електронного майданчика щодо:

реєстрації абонентів електронного майданчика;

ведення реєстру абонентів електронного майданчика;

інформування про проведення процедури електронного реверсивного аукціону;

подання заявок для участі в процедурі закупівлі;

відкриття та ведення рахунків претендентів (учасників процедури закупівлі);

проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону;

складення протоколу про результати торговельної сесії;

визначення переможця процедури закупівлі;

укладення договору про закупівлю;

взаємодії оператора електронного майданчика з органом, уповноваженим на здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних майданчиків, та іншими органами, що здійснюють контроль у сфері державних закупівель.

27. Інтерфейс веб-сайту оператора електронного майданчика повинен відповідати таким критеріям:

розміщення інформації про реєстраційні дані абонентів та стан коштів на рахунках претендентів (учасників процедури закупівлі), оголошень про проведення процедури закупівель, хід та результати торговельної сесії у видимій частині сторінок веб-сайту;

здійснення не більше трьох дій абонента на веб-сайті для отримання інформації про проведення процедури закупівель, хід та результати торговельної сесії, стан коштів на рахунку претендента (учасника процедури закупівель), стан укладення договору між замовником і переможцем процедури закупівель;

сумісність з такими поширеними веб-браузерами, як Internet Explorer версії 8 та вище, Firefox, Safari, Chrome.

28. Програмно-апаратні засоби електронного майданчика повинні забезпечувати швидкість роботи під час одночасного звернення більш як 5 тис. користувачів. Час завантаження сторінок у разі максимального навантаження на веб-сайт електронного майданчика не повинен перевищувати 10 секунд.

29. Складові частини програмно-апаратного засобу електронного майданчика (маршрутизатор, комутатор, мережевий екран, сервер баз даних, сервер застосувань) повинні мати відповідні резервні елементи, які гарантуватимуть функціонування електронного майданчика в разі необхідності.

30. Програмно-апаратний засіб електронного майданчика повинен бути підключеним до Інтернету за допомогою двох незалежних операторів телекомунікацій, які здатні забезпечувати доступ користувачів до електронного майданчика.

31. Конфігурація системи збереження даних повинна мати можливість зберігання всіх документів, що надійшли від абонентів електронного майданчика, протягом не менш як п'ять років. Крім того, функціональні характеристики системи повинні забезпечувати автоматичне резервування та відновлення даних.

32. Програмно-апаратний засіб електронного майданчика повинен здійснювати ідентифікацію та розпізнавання всіх користувачів електронного майданчика.

33. Система захисту програмно-апаратного засобу електронного майданчика повинна унеможливлювати автоматичне заповнення заявок та інших документів, передбачених процедурою електронного реверсивного аукціону, шляхом використання учасниками процедури закупівлі та абонентами програм-роботів.

34. Програмно-апаратний засіб електронного майданчика повинен використовувати лише надійні засоби електронного цифрового підпису.

35. Система захисту електронного майданчика повинна унеможливлювати несанкціонований доступ третіх осіб.

36. Обмін документами між електронним майданчиком та веб-порталом уповноваженого органу повинен здійснюватися захищеним каналом, не підключеним до Інтернету.

37. Оцінка результатів проведення тестування електронного майданчика проводиться технічною комісією з урахуванням вимог, зазначених у пунктах 24 - 36 цього Порядку.

38. Електронний майданчик визнається таким, що успішно пройшов тестування, у разі відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 24 - 36 цього Порядку.

39. За результатами тестування всіх електронних майданчиків технічна комісія оформляє висновок із зазначенням електронних майданчиків, які успішно пройшли тестування. Висновок протягом одного робочого дня з моменту його затвердження технічною комісією передається конкурсній комісії для прийняття рішення про відхилення конкурсних заявок учасників конкурсного відбору, електронні майданчики яких не пройшли тестування, та про визначення учасників конкурсного відбору, що його пройшли.

Тестування всіх електронних майданчиків повинно бути проведено протягом п'яти робочих днів.

Учасники конкурсного відбору, електронні майданчики яких успішно пройшли тестування, визнаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

40. За результатами розгляду конкурсних заявок конкурсна комісія складає протокол про результати проведення конкурсного відбору, в якому зазначаються:

перелік відхилених конкурсних заявок та підстави їх відхилення;

перелік учасників, що пройшли конкурсний відбір, з відповідним обґрунтуванням.

Протокол про результати проведення конкурсного відбору підписується членами комісії, які брали участь у її роботі, та затверджується її головою.

41. Інформація про результати конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу наступного робочого дня після затвердження протоколу про результати проведення конкурсного відбору та надсилається учасникам конкурсного відбору.

42. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсного відбору уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження вносить до Реєстру відомості про учасників конкурсного відбору, що його пройшли. Реєстр оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу.

Уповноважений орган укладає з операторами електронних майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків для провадження діяльності з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не пізніше ніж через 30 днів з дня внесення до Реєстру відповідних відомостей.

43. Конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, у разі:

подання менше трьох конкурсних заявок;

відхилення всіх конкурсних заявок;

коли за результатами конкурсного відбору менш як два учасники конкурсного відбору відповідають вимогам цього Порядку.

У разі коли конкурсний відбір не відбувся або за його результатами менш як три учасники конкурсного відбору його пройшли, відповідно до цього Порядку через 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсного відбору на веб-порталі уповноваженого органу проводиться додатковий конкурсний відбір.

44. Інформація про хід проведення конкурсного відбору не підлягає розголошенню, крім передбачених законодавством випадків. Витяг з протоколу про результати проведення конкурсного відбору видається учасникам конкурсного відбору протягом трьох робочих днів після надходження відповідного запиту.

____________