КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2006 р. N 1522

Київ

Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2009 року N 464,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339; 2001 р., N 20, ст. 851, N 52, ст. 2346; 2002 р., N 15, ст. 814) і від 15 березня 2006 р. N 309 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2006 рік" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 735) зміни, що додаються.

3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Службі безпеки, Державній податковій адміністрації, Державному департаменту з питань виконання покарань та іншим органам, що здійснюють призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", забезпечити проведення інвентаризації пенсійних справ, виплатних та інших документів, необхідних для виконання функцій з призначення і виплати пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - призначення і виплата пенсій), передачу їх до 1 січня 2007 р. органам Пенсійного фонду України згідно з актами, складеними за формою, що затверджується органами, зазначеними у цьому пункті, за погодженням з Пенсійним фондом України, та виплату пенсій до визначеного строку.

4. Пенсійному фонду України:

забезпечити створення у центральному апараті, у складі головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі та управлінь у районах, містах і районах у містах спеціальних структурних підрозділів з питань призначення і виплати пенсій особам, зазначеним у пункті 3 цієї постанови, або введення додаткових посад працівників, які будуть виконувати такі функції;

затвердити штатну чисельність працівників та забезпечити в установленому порядку переведення до своїх органів на відповідні посади державних службовців працівників, що займаються призначенням і виплатою пенсій (за їх згодою);

забезпечити дотримання вимог Закону України "Про державну таємницю" під час передачі органам Пенсійного фонду України пенсійних справ та інших виплатних документів (баз даних);

вжити заходів до створення належної матеріально-технічної бази для виконання функцій з призначення і виплати пенсій;

подати до 1 грудня 2006 р. пропозиції щодо збільшення з 1 січня 2007 р. граничної чисельності працівників своїх органів з урахуванням необхідності створення структурних підрозділів з питань призначення і виплати пенсій;

подати у місячний строк пропозиції щодо внесення до нормативно-правових актів змін стосовно передачі органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій.

5. Міністерству фінансів передбачити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2007 рік та складання проекту Державного бюджету України на наступні роки кошти для виплати пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. N 1522 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
передачі органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян

1. Цей Порядок визначає механізм передачі органам Пенсійного фонду України від Міноборони, МВС, МНС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань та інших органів, що здійснюють призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", функцій з призначення і виплати пенсій (далі - передача функцій з призначення і виплати пенсій).

2. Передача функцій з призначення і виплати пенсій здійснюється у такій послідовності:

1) органи, що здійснюють призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":

а) проводять інвентаризацію пенсійних справ та виплатних документів на підставі контрольно-інвентаризаційних відомостей на момент передачі, які складаються в двох примірниках (один примірник передається органам Пенсійного фонду України), здійснюють перевірку наявності в пенсійних справах ідентифікаційних номерів осіб згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, про що робиться відмітка в контрольно-інвентаризаційній відомості, форма якої затверджується Пенсійним фондом України;

б) складають списки одержувачів пенсій у двох примірниках і після звірення з відомостями на момент передачі з метою виявлення подвійних даних передають один примірник органам Пенсійного фонду України;

в) здійснюють за графіками, затвердженими органами Пенсійного фонду України, передачу пенсійних справ та виплатних документів, про що складають акт приймання-передачі за формою, що затверджується Пенсійним фондом України. Разом з пенсійними справами і виплатними документами передається уточнена у процесі інвентаризації електронна база даних про одержувачів пенсій;

г) проводять у місячний строк після передачі пенсійних справ та виплатних документів роботу з відновлення пенсійних справ, відсутніх на момент передачі, після чого передають їх органам Пенсійного фонду України;

ґ) передають за формою, що затверджується Пенсійним фондом України:

інформаційно-довідкову базу даних, систематизовану базу даних законодавчих, інших нормативно-правових актів та документацію, необхідні для забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій;

закриті виплатні документи та відомості на виплату пенсії за останніх три роки;

архівні пенсійні справи, закриті протягом трьох останніх років;

закриті на момент передачі:

- документи про реєстрацію заяв;

- документи про реєстрацію виплатних документів;

- документи з обліку даних про переплату пенсій;

дані про стан заповнення бази одержувачів пенсій;

бланки документів, необхідних для призначення і виплати пенсій;

(абзац десятий підпункту "ґ" підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

2) органи Пенсійного фонду України приймають згідно із затвердженими графіками від органів, що здійснюють призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсійні справи, виплатні та інші документи, необхідні для виконання функцій з призначення і виплати пенсій.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. N 1522 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 і від 15 березня 2006 р. N 309

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

2. У підрозділі "Видатки за рахунок власних надходжень, всього" розділу "Видатки" бюджету Пенсійного фонду України на 2006 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 309:

у позиції "на керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення" цифри "886877,7" замінити цифрами "889377,7";

у позиції "на проведення авансового фінансування виплати пенсій" цифри "580450" замінити цифрами "577950".

____________