КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2013 р. N 819

Київ

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Відповідно до частини шостої статті 91 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1399).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2013 р. N 819

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає механізм проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

2. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, ДСНС разом з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування утворює навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.

3. Навчально-методичні центри сфери цивільного захисту - це бюджетні установи системи освіти у сфері цивільного захисту, які проводять функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - функціональне навчання), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб'єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту виконує функції головного навчально-методичного центру.

4. Перелік навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, формується ДСНС в установленому нею порядку з територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - навчально-методичні центри).

5. Основні засади функціонування, завдання, повноваження та функції навчально-методичних центрів визначаються типовим положенням про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що затверджується Міноборони за погодженням з МОН.

Права, обов'язки і гарантії педагогічних працівників навчально-методичних центрів визначаються відповідно до законодавства у сфері освіти.

6. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання визначають щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також забезпечують періодичність його проведення.

7. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки.

8. Функціональне навчання - це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.

9. Практична підготовка - це спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту, що проводяться суб'єктами господарювання відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, затверджених в установленому законодавством порядку.

10. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три - п'ять років зобов'язані проходити функціональне навчання.

11. Перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання наведено у додатку 1.

12. Для організації проведення функціонального навчання навчально-методичними центрами розробляються відповідні програми, що затверджуються:

керівником ДСНС - для потреб центральних органів виконавчої влади;

керівниками територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту - для потреб органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання.

Вимоги до структури і змісту програм функціонального навчання визначаються Міноборони за погодженням з МОН.

13. Формування навчальних груп з функціонального навчання здійснюється згідно з планом комплектування навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

14. Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.

15. Навчальний процес з функціонального навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом Міноборони.

16. Особам, які пройшли функціональне навчання, видається посвідчення встановленого зразка (додаток 2). Відповідний запис про навчання вноситься у трудову книжку.

17. Облік осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання, ведеться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

18. Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.

Проект державного замовлення з функціонального навчання формує ДСНС та подає його Мінекономрозвитку.

19. Функціональне навчання суб'єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

20. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування закріплюють на праві оперативного управління за навчально-методичними центрами приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності.

21. Посадові особи, уповноважені здійснювати державний нагляд з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, здійснюють контроль за дотриманням періодичності проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та вживають заходів до усунення виявлених недоліків.

 

Додаток 1
до Порядку

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання

Категорія

Періодичність проходження навчання

Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступники

один раз на п'ять років

Посадові особи, які очолюють комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності, та відповідальні секретарі комісій

- " -

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту)

- " -

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівники суб'єктів господарювання, які очолюють евакуаційні органи, виконують обов'язки секретарів евакуаційних комісій

- " -

Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та навчальних закладів незалежно від форми власності

один раз на три роки

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, та їх заступники

один раз на три роки

Особи, які очолюють територіальні та об'єктові формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи

- " -

Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

- " -

Працівники чергово-диспетчерських та керівники аварійно-технічних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання

- " -

Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

- " -

Фахівці суб'єктів господарювання, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки

- " -

Науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності

один раз на п'ять років

Керівники міжшкільних методичних об'єднань та методичних кабінетів (центрів) при місцевих органах управління освітою, педагогічні працівники, які викладають предмети з основ цивільного захисту і безпеки життєдіяльності

- " -

Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об'єктових навчань, тренувань з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період

один раз на
три роки

Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб'єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях, а також інструктори консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

- " -

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

 

 

 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ПОСВІДЧЕННЯ
про функціональне навчання
(підвищення кваліфікації цільового призначення)
у сфері цивільного захисту
N _______

Видано _______________________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      ім'я та по батькові)
посада ________________________________________________________________________________
місце роботи __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в тому, що він (вона) пройшов (пройшла) навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в 
______________________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування навчально-методичного центру
______________________________________________________________________________________
                                                                                       сфери цивільного захисту)

За час навчання з ___ ____________ 20__ р.
до ___ ____________ 20__ р.
опрацював (опрацювала) навчальний курс _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ в обсязі _________________ годин.

Керівник ___________
                          (підпис)

____________________________
                  (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

Реєстраційний номер ___________

 

 

____________