КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2013 р. N 717

Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, з урахуванням можливостей державного бюджету.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у місцевих бюджетах видатки, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені відповідальними за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2013 р. N 717


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Мета Програми

Метою Програми є впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три варіанти розв'язання проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Перший варіант передбачає удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків шляхом приведення його у відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу, що не сприятиме належному розв'язанню проблеми.

Другий варіант передбачає формування у суспільстві культури гендерної рівності шляхом заохочення роботодавців до запровадження європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці, навчання фахівців з гендерних питань, впровадження гендерних підходів у систему освіти, проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою запобігання формуванню стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

Зазначений варіант потребує тривалого часу для реалізації.

Третій варіант, який пропонується реалізувати, є оптимальним і передбачає комплексний підхід до розв'язання проблеми шляхом:

удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу;

здійснення заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, зокрема, в частині забезпечення гендерної рівності;

проведення серед роботодавців інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці;

здійснення заходів щодо скорочення гендерного розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків;

проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності. При цьому особливу увагу слід приділити жінкам із сільської місцевості, представникам національних меншин та жінкам з особливими потребами;

підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

виконання на постійній основі робіт із впровадження гендерних підходів у систему освіти;

проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації;

виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань у частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

залучення до виконання завдань, передбачених Програмою, міжнародних організацій та громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, привести її у відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу;

створити умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;

підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;

створити належні умови для забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;

підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

забезпечити включення до навчальних програм стандартів гендерної освіти;

забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою статі;

скоротити кількість випадків використання у рекламі, засобах масової інформації та Інтернеті елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків;

забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить у 2014 році - 430,36 тис. гривень, у 2015 році - 563,75 тис., у 2016 році - 274,4 тис. гривень.

Орієнтовний обсяг видатків з місцевих бюджетів у 2014 році становить 569,1 тис. гривень, у 2015 році - 593,59 тис., у 2016 році - 624,44 тис. гривень.

Обсяг видатків з інших джерел протягом 2013 - 2016 років становить 2841,5 тис. гривень.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

 

Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1002 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3796).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. N 717.

3. Державний замовник-координатор - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, МОН, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Нацдержслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також за згодою міжнародні організації та громадські об'єднання.

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.

тис. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

1268,51

 

430,36

563,75

274,4

Місцеві бюджети

1787,13

 

569,1

593,59

624,44

Інші джерела

2841,5

1495,12

1275,98

70,4

 

Усього

5897,14

1495,12

2275,44

1227,74

898,84


 

Додаток 2
до Програми


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
до Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування
(державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

I. Удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у відповідність з міжнародними стандартами та законодавством

1. Створення нормативно-правових умов для забезпечення гендерної рівності

кількість нормативно-правових актів, одиниць

3

 

1

1

1

1) приведення нормативно-правових актів у сфері гендерної рівності у відповідність з вимогами Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2) приведення нормативно-правових актів у сфері гендерної рівності у відповідність з Конвенцією про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100, Конвенцією про дискримінацію в галузі праці та занять N 111, Конвенцією про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

1

 

1

 

 

3) проведення аналізу економічної ефективності впровадження пріоритетів гендерної рівності

Мінсоцполітики
Мін'юст
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

86,77

41,92

44,85

 

 

- " -

1

 

1

 

 

4) проведення гендерного аналізу державного та місцевих бюджетів і програм соціально-економічного розвитку

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

- " -

52,03

25,12

26,91

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

138,8

67,04

71,76

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

інші джерела

138,8

67,04

71,76

 

 

2. Приведення нормативно-правових актів за окремими галузями у відповідність із законодавством про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

кількість внесених змін

1

1

 

 

 

1) внесення змін до Національного класифікатора ДК 003:2010 "Класифікатор професій" для приведення його термінології у відповідність із законодавством про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Федерація роботодавців України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість показників гендерної статистики, одиниць

25

 

10

10

5

2) удосконалення системи показників гендерної статистики у формах державних статистичних спостережень та адміністративної звітності відповідно до міжнародних стандартів

Мінсоцполітики
Держстат
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

кількість рекомендацій, одиниць

1

 

 

1

 

3) вивчення питання щодо запровадження права на двотижневу відпустку батька у зв'язку з народженням дитини та підготовка відповідних пропозицій

Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

 

 

 

 

 

 

 

138,8

67,04

71,76

 

 

II. Здійснення заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, зокрема, в частині забезпечення гендерної рівності

1. Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у представницьких органах влади та на вищих керівних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади

кількість нормативно-правових актів, одиниць

3

 

 

3

 

внесення змін до виборчого законодавства щодо впровадження гендерних квот у представницьких органах влади і на вищих керівних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади

Мінсоцполітики
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

2. Запровадження гендерних підходів під час виконання цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН

кількість доповідей, одиниць

1

 

 

1

 

підготовка Державної доповіді про виконання цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, з урахуванням гендерних підходів у процесі їх досягнення

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

III. Проведення серед роботодавців інформаційно-роз'яснювальної роботи із запровадження європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці

1. Здійснення заходів щодо досягнення економічної рівноваги з урахуванням гендерних підходів

частка жінок, що працюють на керівних посадах на великих та середніх підприємствах, в установах та організаціях, відсотків

30

15

20

25

30

1) застосування комплексного гендерного підходу в діяльності Державної служби зайнятості шляхом запровадження гендерних програм і надання послуг для шукачів роботи, роботодавців та молоді

центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість досліджень, одиниць

1

 

1

 

 

2) проведення дослідження стану зв'язків між пріоритетами гендерної рівності та пріоритетами, що визначені Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та галузевими соціально-економічними програмами

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

89,7

 

89,7

 

 

- " -

1

1

 

 

 

3) проведення дослідження на тему "Ефективна гендерна політика - запорука сталого економічного розвитку країни"

- " -

- " -

83,84

83,84

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

173,54

83,84

89,7

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

інші джерела

173,54

83,84

89,7

 

 

2. Розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці

кількість рекомендацій, одиниць

3

1

1

1

 

1) підготовка для роботодавців і профспілок рекомендацій щодо:
запобігання дискримінації у сфері праці та забезпечення гнучких умов праці для працівників із сімейними обов'язками
забезпечення рівного ставлення і рівних можливостей для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками

Мінсоцполітики
Федерація профспілок України (за згодою)
Федерація роботодавців України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

3

1

1

1

 

забезпечення гнучких умов праці для жінок і чоловіків, що мають дітей віком до трьох років, та сприяння реалізації чоловіками права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та реалізації жінками можливостей кар'єрного зростання

Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість підприємств, одиниць

15

5

5

5

 

2) розроблення моделі реінтеграції матерів і батьків до професійного життя після повернення з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і проведення апробації такої моделі на пілотних підприємствах

- " -

- " -

222,3

138,5

13,4

70,4

 

кількість охоплених осіб

246

 

170

37

39

3) проведення семінарів-тренінгів для роботодавців з питань запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків у сфері праці на основі міжнародних трудових стандартів та кращого європейського досвіду

Мінсоцполітики
Федерація профспілок України (за згодою)
Федерація роботодавців України (за згодою)

державний бюджет

93,64

 

29,79

31,19

32,66

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

134,56

 

134,56

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

17,5

 

5,6

5,8

6,1

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

468

138,5

183,35

107,39

38,76

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

93,64

 

29,79

31,19

32,66

місцевий бюджет

17,5

 

5,6

5,8

6,1

інші джерела

356,86

138,5

147,96

70,4

 

Усього за розділом III

 

 

 

 

 

 

 

 

641,54

222,34

273,05

107,39

38,76

IV. Здійснення заходів щодо скорочення гендерного розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків

1. Проведення аналізу стану оплати праці жінок і чоловіків для встановлення диспропорції та зменшення розриву в оплаті праці

кількість моніторингів, одиниць

4

1

1

1

1

1) проведення аналізу стану оплати праці жінок і чоловіків у різних галузях за останні десять років та запровадження щорічного моніторингу

Мінсоцполітики
Федерація профспілок України (за згодою)
Федерація роботодавців України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

41,92

41,92

 

 

 

кількість досліджень, одиниць

1

 

 

1

 

2) проведення дослідження стану застосування роботодавцями практики у сфері зменшення розриву в оплаті праці

Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)

державний бюджет

113,15

 

 

113,15

 

кількість кампаній, одиниць

5

5

 

 

 

3) проведення інформаційних кампаній для роботодавців, спрямованих на забезпечення гендерної рівності на робочому місці

Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

83,84

83,84

 

 

 

кількість співробітників, охоплених роз'яснювальною роботою, осіб

200

100

100

 

 

4) проведення для працівників Державної служби зайнятості та територіальних центрів зайнятості роз'яснювальних кампаній з питань усунення стереотипів щодо жіночих та чоловічих професій для сприяння влаштуванню жінок на високооплачувані посади

- " -

- " -

43,38

20,96

22,42

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

282,29

146,72

22,42

113,15

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

113,15

 

 

113,15

 

інші джерела

169,14

146,72

22,42

 

 

Усього за розділом IV

 

 

 

 

 

 

 

 

282,29

146,72

22,42

113,15

 

V. Проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини

1. Підтримка професійної активності працівників із сімейними обов'язками

кількість кампаній, одиниць

50

25

25

 

 

1) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками та чоловіками щодо виховання дитини

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

409,24

241,04

168,2

 

 

кількість учасників семінарів, осіб

466

 

332

65

69

2) проведення семінарів для батьків, що спрямовані на забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками

Мінсоцполітики

державний бюджет

195,41

 

62,17

65,09

68,15

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

269,12

 

269,12

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

873,77

241,04

499,49

65,09

68,15

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

195,41

 

62,17

65,09

68,15

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

інші джерела

678,36

241,04

437,32

 

 

Усього за розділом V

 

 

 

 

 

 

 

 

873,77

241,04

499,49

65,09

68,15

VI. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності

1. Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень

кількість охоплених навчанням жінок, осіб

600

 

200

200

200

проведення заходів, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства, залучення до провадження підприємницької діяльності

Мінсоцполітики

державний бюджет

161,72

 

51,45

53,87

56,4

кількість проведених заходів, одиниць

15

 

5

5

5

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

383,9

 

122,1

127,9

133,9

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

545,62

 

173,55

181,77

190,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

161,72

 

51,45

53,87

56,4

місцевий бюджет

383,9

 

122,1

127,9

133,9

інші джерела

 

 

 

 

 

Усього за розділом VI

 

 

 

 

 

 

 

 

545,62

 

173,55

181,77

190,3

VII. Підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, охоплених професійним навчанням, осіб

4500

 

1500

1500

1500

1) розроблення програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації представників органів державної влади, в яких передбачається використання навчальних модулів з основ гендерної рівності

Мінсоцполітики
Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

кількість учасників семінарів, осіб

736

 

509

111

116

2) проведення щорічних семінарів-тренінгів для підвищення рівня обізнаності фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

державний бюджет

77,16

 

24,55

25,7

26,91

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

253,7

 

80,7

84,5

88,5

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

403,68

 

403,68

 

 

кількість учасників навчальних тренінгів, осіб

25

25

 

 

 

3) проведення тренінгів для підвищення рівня компетенції співробітників Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку щодо застосування підходів гендерної рівності під час розроблення програм соціально-економічного розвитку

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

41,92

41,92

 

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

12

5

6

 

1

4) проведення тренінгів для керівників громадських організацій з питань застосування підходів гендерної рівності

- " -

- " -

78,08

37,72

40,36

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4,7

 

2,2

 

2,5

кількість проведених кампаній, одиниць

15

6

7

1

1

5) проведення серед фахівців різних сфер інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань застосування підходів гендерної рівності

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

78,08

37,72

40,36

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

14,1

 

4,5

4,7

4,9

кількість рекомендацій, одиниць

1

 

 

1

 

6) розроблення рекомендацій щодо застосування гендерного підходу у процесі розроблення державних цільових та регіональних програм

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

951,42

117,36

596,35

114,9

122,81

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

77,16

 

24,55

25,7

26,91

місцевий бюджет

272,5

 

87,4

89,2

95,9

інші джерела

601,76

117,36

484,4

 

 

Усього за розділом VII

 

 

 

 

 

 

 

 

951,42

117,36

596,35

114,9

122,81

VIII. Виконання на постійній основі робіт із запровадження гендерних підходів у систему освіти

1. Запровадження підходів гендерної рівності в системі освіти

кількість експертиз, одиниць

3

 

1

1

1

1) розроблення та затвердження плану проведення гендерної експертизи підручників та навчальних планів

МОН

 

 

 

 

 

 

кількість планів, одиниць

3

 

1

1

1

2) розроблення плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників із включенням до нього програми або компоненти з питань гендерної рівності

МОН
Національна академія педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних закладів, одиниць

30

 

10

10

10

3) розроблення навчальних планів для вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти із включенням до них навчальних курсів, тематичних занять з питань гендерної рівності

МОН

 

 

 

 

 

 

кількість спеціалістів, охоплених навчанням, осіб

120

 

40

40

40

4) проведення навчання для педагогічних працівників та науковців вищих навчальних закладів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

19,39

 

6,17

6,46

6,76

кількість заходів, одиниць

9

 

3

3

3

5) проведення заходів щодо розв'язання гендерних проблем в освіті

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

70,49

 

22,43

23,48

24,58

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

89,88

 

28,6

29,94

31,34

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

89,88

 

28,6

29,94

31,34

інші джерела

 

 

 

 

 

2. Посилення інституційної спроможності механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері вищої освіти

кількість проведених заходів, одиниць

9

1

2

3

3

проведення аналізу стану утвердження гендерної рівності в українському суспільстві

МОН

 

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

17,57

 

5,6

5,87

6,1

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

17,57

 

5,6

5,87

6,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

17,57

 

5,6

5,87

6,1

інші джерела

 

 

 

 

 

Усього за розділом VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

107,45

 

34,2

35,81

37,44

IX. Проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка

1. Гармонізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловіків

кількість матеріалів, одиниць

14

3

4

4

3

1) виготовлення для різних категорій населення просвітницьких матеріалів з метою подолання гендерних стереотипів та формування у суспільстві культури гендерної рівності

Мінсоцполітики
Мінкультури

державний бюджет

202, 28

 

98,82

103,46

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

28

 

8,9

9,3

9,8

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

26,2

26,2

 

 

 

кількість охоплених навчанням осіб

150

 

50

50

50

2) проведення для представників засобів масової інформації інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
МОН
Мінкультури

державний бюджет

142,45

 

45,32

47,45

49,68

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

48,58

 

15,3

16,08

17,2

кількість проведених кампаній, одиниць

3

1

1

1

 

3) проведення інформаційних кампаній з питань формування в суспільстві культури гендерної рівності

Мінсоцполітики
МОН
Мінкультури
Держкомтелерадіо

державний бюджет

166,26

 

81,22

85,04

 

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

5,24

5,24

 

 

 

кількість, одиниць

1

 

1

 

 

4) скорочення кількості випадків використання у рекламі, засобах масової інформації та Інтернеті елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
Мінкультури
Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

260

260

 

 

 

5) проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів щодо подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

- " -

27,2

27,2

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

646,21

58,64

249,56

261,33

76,68

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

510,99

 

225,36

235,95

49,68

місцевий бюджет

76,58

 

24,2

25,38

27

інші джерела

58,64

58,64

 

 

 

Усього за розділом IX

 

 

 

 

 

 

 

 

646,21

58,64

249,56

261,33

76,68

X. Розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації

1. Забезпечення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статі

кількість розглянутих скарг, одиниць

40

10

10

10

10

1) проведення дослідження щодо рівня доступу до правосуддя жінок і чоловіків, які зазнали дискримінації та насильства за ознакою статі, і розроблення за його результатами відповідних рекомендацій

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість моніторингових досліджень, одиниць

3

 

1

1

1

2) проведення моніторингу соціальних послуг, що надаються особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість звернень, одиниць

1000

1000

 

 

 

3) забезпечення ефективної діяльності телефонних "гарячих ліній" та "телефонів довіри" центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і громадських організацій для надання консультацій особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі

- " -

інші джерела

57,2

57,2

 

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

52

4

16

16

16

4) проведення заходів, спрямованих на недопущення дискримінації за ознакою статі та гендерного насильства

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

929,2

 

295,6

309,5

324,1

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

10,48

10,48

 

 

 

кількість досліджень, одиниць

1

1

 

 

 

5) проведення дослідження становища жінок похилого віку та розроблення за його результатами відповідних рекомендацій

- " -

- " -

553,34

553,34

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1550,22

621,02

295,6

309,5

324,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

929,2

 

295,6

309,5

324,1

інші джерела

621,02

621,02

 

 

 

Усього за розділом X

 

 

 

 

 

 

 

 

1550,22

621,02

295,6

309,5

324,1

XI. Виконання договірних та інших міжнародних зобов'язань у частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Забезпечення виконання Україною договірних та інших міжнародних зобов'язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість доповідей, одиниць

1

 

1

 

 

1) підготовка восьмої Державної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Мінсоцполітики
Національна академія наук інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість звітів, доповідей та рекомендацій, одиниць

20

5

5

5

5

2) підготовка звітів, доповідей та рекомендацій про виконання міжнародних зобов'язань у сфері гендерної рівності

Мінсоцполітики
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

XII. Залучення до виконання завдань, передбачених Державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, міжнародних організацій та громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Забезпечення співпраці міжнародних організацій та громадських об'єднань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві

 

 

 

 

 

 

1) використання координаційного механізму утвердження гендерної рівності між Кабінетом Міністрів України, міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями

Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість гендерних підходів, одиниць

 

 

 

 

 

2) застосування гендерних підходів у діяльності донорсько-урядових робочих груп

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

43,38

20,96

22,42

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

3

 

1

1

1

3) проведення всеукраїнської наради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

державний бюджет

116,44

 

37,04

38,8

40,6

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

159,82

20,96

59,46

38,8

40,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

116,44

 

37,04

38,8

40,6

інші джерела

43,38

20,96

22,42

 

 

Усього за розділом XII

 

 

 

 

 

 

 

 

159,82

20,96

59,46

38,8

40,6

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

5897,14

1495,12

2275,44

1227,74

898,84

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1268,51

 

430,36

563,75

274,4

місцевий бюджет

1787,13

 

569,1

593,59

624,44

інші джерела

2841,5

1495,12

1275,98

70,4

 


 

Додаток 3
до Програми


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

1. Розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці

кількість підприємств

одиниць

15

5

5

5

 

2. Проведення аналізу стану оплати праці жінок і чоловіків для встановлення диспропорції та зменшення розриву в оплаті праці

кількість досліджень

- " -

1

 

 

1

 

3. Підтримка професійної активності працівників із сімейними обов'язками

кількість учасників семінарів

осіб

466

 

332

65

69

4. Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень

кількість охоплених навчанням жінок

- " -

600

 

200

200

200

кількість проведених заходів

одиниць

15

 

5

5

5

5. Підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість учасників семінарів

осіб

736

 

509

111

116

кількість проведених заходів

одиниць

12

5

6

 

1

6. Гармонізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловіків

кількість матеріалів

одиниць

14

3

4

4

3

кількість охоплених навчанням осіб

осіб

150

 

50

50

50

кількість проведених заходів

одиниць

263

261

1

1

 

7. Забезпечення співпраці міжнародних організацій та громадських об'єднань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві

- " -

- " -

3

 

1

1

1

8. Забезпечити ефективне реагування на випадки дискримінації за ознакою статі

- " -

- " -

52

4

16

16

16

9. Запровадження підходів гендерної рівності в освіті

кількість спеціалістів, охоплених навчанням

осіб

120

 

40

40

40

кількість заходів

одиниць

9

 

3

3

3


____________