КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. N 700

Київ

Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції

Відповідно до статті 15 1 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. N 700


ПОЛОЖЕННЯ
про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції

1. Це Положення встановлює загальні засади та основні завдання мережі випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції (далі - випробувальні лабораторії).

2. Мережею випробувальних лабораторій є система установ, яка створена центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

3. Випробувальні лабораторії у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами та цим Положенням.

4. Основним завданням випробувальних лабораторій, які входять до мережі випробувальних лабораторій, є визначення шляхом проведення необхідних випробувань та досліджень вмісту генетично модифікованих організмів та/або продуктів їх переробки у продукції, зокрема зерні, насінні сільськогосподарських культур, плодоовочевій продукції, виноматеріалах, тютюні, садивному матеріалі, харчових продуктах, кормах, кормових добавках, косметичних засобах, лікарських засобах та ветеринарних препаратах, а також інших видах продукції, які містять генетично модифіковані організми та/або отримані з їх використанням.

5. Випробувальні лабораторії мають право:

використовувати в установленому законодавством порядку інформацію, розпорядниками якої є центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук, за профілем своєї діяльності;

надавати протоколи випробувань суб'єктам господарювання за результатами визначення вмісту генетично модифікованих організмів у зразках продукції;

вносити науково-методологічному центру з питань випробувань генетично модифікованих організмів (далі - науково-методологічний центр) пропозиції щодо удосконалення системи випробувань генетично модифікованих організмів та їх відстеження;

здійснювати на договірних умовах підвищення кваліфікації фахівців випробувальних лабораторій на базі науково-методологічного центру шляхом проходження курсів і стажування, проведення нарад-семінарів, наукових та науково-практичних конференцій;

брати участь у:

- розробленні та виданні матеріалів наукового, інформаційного, методичного та просвітницького спрямування з питань випробувань генетично модифікованих організмів;

- роботі міжнародних організацій і центрів, діяльність яких відповідає меті діяльності мережі випробувальних лабораторій, а також у міжнародних програмах визначення та відстеження генетично модифікованих організмів;

використовувати колекції культур мікроорганізмів, рослинних зразків та клонованої ДНК на базі колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук;

разом з науково-методологічним центром брати участь у:

- розробленні методів і методик ідентифікації та визначення генетично модифікованих організмів, що відповідатимуть міжнародним стандартам, наданні оцінки ефективності таких методик, включаючи відбір зразків (проб) та ідентифікацію трансформаційних подій, інформаційних матеріалів та рекомендацій щодо випробувань генетично модифікованих організмів, методів дослідження та сучасних досягнень у цій галузі для наукових установ, навчальних закладів;

- міжлабораторних порівняннях;

- розробленні та забезпеченні розвитку виробництва вітчизняних тест-систем для виявлення та відстеження генетично модифікованих організмів.

6. Науково-методична координація діяльності мережі випробувальних лабораторій здійснюється науково-методологічним центром.

7. Вимоги до управління випробувальною лабораторією та її персоналу передбачені ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

Перелік вимог до документів та зразків, необхідних для проведення дослідження з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції, граничний строк проведення таких досліджень визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Випробувальні лабораторії повинні бути акредитовані національним органом України з акредитації, а у разі, коли національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави.

9. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, що використовується у випробувальних лабораторіях, здійснюється відповідно до законодавства у сфері метрологічної діяльності.

10. Випробувальні лабораторії в установленому порядку ведуть облікову документацію щодо проведених випробувань та досліджень.

11. Фінансування випробувальних лабораторій здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

____________