УКАЗ
Президента України

Питання Ради з питань судової реформи

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань судової реформи;

персональний склад Ради з питань судової реформи.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 жовтня 2014 року
N 826/2014

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 жовтня 2014 року N 826/2014

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань судової реформи

1. Рада з питань судової реформи (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Рада підзвітна Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій стосовно стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії;

2) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розгляд і оцінка пропозицій та ініціатив державних органів, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій із зазначених питань;

4) здійснення моніторингу впровадження та аналізу ефективності реалізації в Україні стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, досягнення цілей такого реформування;

5) забезпечення інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації і зміст стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати в разі потреби робочі групи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених робочих груп, заслуховувати їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів;

4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, нарад із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, співпрацює з Національною радою реформ, Дорадчою радою реформ, Виконавчим комітетом реформ, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями.

Рада ураховує у своїй діяльності рішення Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ, інформує зазначені органи про хід розроблення і впровадження стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

6. До складу Ради входять керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, а також за згодою - Голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України, голови вищих спеціалізованих судів, Голова Державної судової адміністрації України, Генеральний прокурор України, представники правничих громадських об'єднань, юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, відповідних міжнародних організацій, провідні фахівці у галузі права.

Персональний склад Ради затверджується Президентом України за поданням координатора Ради.

У разі потреби координатор Ради вносить Президентові України пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

Координатор та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Координатор Ради:

організовує роботу Ради;

визначає порядок денний засідань Ради, скликає засідання та головує на них, забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ради;

подає на розгляд Ради пропозиції щодо визначення секретаря Ради;

представляє Раду у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

За результатами засідання Ради секретарем Ради оформляється протокол засідання, який підписують координатор та секретар Ради.

9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

11. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. ЛОЖКІН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 жовтня 2014 року N 826/2014

 

СКЛАД
Ради з питань судової реформи

БАУЛІН
Юрій Васильович

- Голова Конституційного Суду України (за згодою)

БЕЛЯНЕВИЧ
Вадим Едуардович

- адвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)

БОЙКО
Андрій Михайлович

- декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БУТКЕВИЧ
Володимир Григорович

- суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Віргіліюс
ВАЛАНЧЮС

- представник проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" (за згодою)

ВАХЕЛЬ
Юрій Володимирович

- представник громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" (за згодою)

ВОДЯННІКОВ
Олександр Юрійович

- національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)

ВОЛКОВ
Олександр Федорович

- Керівник Головного управління з питань судоустрою та правової політики Адміністрації Президента України

ГУЛЬКО
Борис Іванович

- Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

Крістос
ДЖАКОМОПУЛОС

- голова директорату з прав людини Ради Європи, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні (за згодою)

ДІДКОВСЬКИЙ
Олексій Володимирович

- адвокат (за згодою)

КИСІЛЬ
Василь Іванович

- професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЗЛЕНКО
Володимир Григорович

- координатор групи "Судова реформа Нової Країни" громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова Країна" (за згодою)

КОЗЬЯКОВ
Сергій Юрійович

- адвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОЗЮБРА
Микола Іванович

- завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОТ
Олексій Олександрович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Асоціація цивілістів України", кандидат юридичних наук (за згодою)

КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

- академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КУЙБІДА
Роман Олексійович

- заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", експерт громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", кандидат юридичних наук (за згодою)

ЛЬВОВ
Богдан Юрійович

- Голова Вищого господарського суду України (за згодою)

МУСІЯКА
Віктор Лаврентійович

- професор кафедри галузевих правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

НАЗАРОВА
Ірина Володимирівна

- голова комітету з альтернативних вирішень спорів Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", член Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (за згодою)

НЕЧИТАЙЛО
Олександр Миколайович

- Голова Вищого адміністративного суду України (за згодою)

ОГРЕНЧУК
Ганна Олександрівна

- голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (за згодою)

ПЕТРЕНКО
Павло Дмитрович

- Міністр юстиції України

РОМАНЮК
Ярослав Михайлович

- Голова Верховного Суду України (за згодою)

СІМОНЕНКО
Валентина Миколаївна

- голова Ради суддів України (за згодою)

Верая Кейт
СОМВОНГСІРІ

- директор Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (за згодою)

ФІЛАТОВ
Олексій Валерійович

- Заступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради

ХОЛОДНЮК
Зеновій Васильович

- Голова Державної судової адміністрації України (за згодою)

ШКЛЯР
Сергій Володимирович

- адвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)

ШЛАПАК
Олександр Віталійович

- Міністр фінансів України

ЯРЕМА
Віталій Григорович

- Генеральний прокурор України (за згодою).

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. ЛОЖКІН