МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2016

м. Київ

N 3003/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1439/29569

Про затвердження Положення про Тимчасову дисциплінарну комісію приватних виконавців

Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Тимчасову дисциплінарну комісію приватних виконавців, що додається.

2. Встановити, що Тимчасова дисциплінарна комісія приватних виконавців здійснює повноваження до скликання з'їзду приватних виконавців України та формування Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування..

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21 жовтня 2016 року N 3003/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1439/29569

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Тимчасову дисциплінарну комісію приватних виконавців

1. Це Положення визначає порядок утворення при Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) Тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців (далі - тимчасова дисциплінарна комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.

2. У своїй діяльності тимчасова дисциплінарна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основними завданнями тимчасової дисциплінарної комісії є:

розгляд питань про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків;

прийняття рішень про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

4. Тимчасова дисциплінарна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;

направляє скарги на діяльність приватних виконавців на перевірку до Мін'юсту;

на підставі подання Мін'юсту приймає рішення про застосування або відмову у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

5. До складу тимчасової дисциплінарної комісії входять семеро осіб.

6. Персональний склад тимчасової дисциплінарної комісії затверджується наказом Мін'юсту.

7. Головою тимчасової дисциплінарної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.

8. Голова тимчасової дисциплінарної комісії організовує роботу тимчасової дисциплінарної комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов'язки між її членами.

У разі відсутності голови тимчасової дисциплінарної комісії його обов'язки виконує заступник голови тимчасової дисциплінарної комісії.

9. Секретар тимчасової дисциплінарної комісії обирається тимчасовою дисциплінарною комісією з числа її членів.

Секретар тимчасової дисциплінарної комісії забезпечує направлення на перевірку до Мін'юсту скарг на діяльність приватних виконавців, які надійшли до тимчасової дисциплінарної комісії, підготовку проведення засідань тимчасової дисциплінарної комісії та ведення протоколів засідань тимчасової дисциплінарної комісії.

10. Засідання тимчасової дисциплінарної комісії проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання тимчасової дисциплінарної комісії визначає її голова.

11. Засідання тимчасової дисциплінарної комісії вважається повноважним у разі присутності не менше чотирьох осіб.

12. Засідання тимчасової дисциплінарної комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови тимчасової дисциплінарної комісії.

13. Рішення тимчасової дисциплінарної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

14. Рішення тимчасової дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії протягом двох робочих днів після засідання тимчасової дисциплінарної комісії.

15. На засіданні тимчасової дисциплінарної комісії мають право бути присутніми представники громадських об'єднань та засобів масової інформації.

16. Протокол засідання тимчасової дисциплінарної комісії має містити перелік присутніх на засіданні осіб, порядок денний, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте тимчасовою дисциплінарною комісією рішення.

У разі прийняття тимчасовою дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у протоколі засідання тимчасової дисциплінарної комісії зазначається вид дисциплінарного стягнення, який застосовано до приватного виконавця.

У разі прийняття тимчасовою дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця у протоколі засідання тимчасової дисциплінарної комісії зазначається строк, на який зупинено діяльність приватного виконавця.

17. Тимчасова дисциплінарна комісія має право запросити на засідання учасника виконавчого провадження, скарга якого стала підставою для перевірки діяльності приватного виконавця та внесення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, а також представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб (за згодою) для заслуховування їхньої думки.

18. Члени тимчасової дисциплінарної комісії мають право:

вивчати матеріали, подані на розгляд тимчасової дисциплінарної комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

19. Член тимчасової дисциплінарної комісії зобов'язаний:

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати доручення голови тимчасової дисциплінарної комісії в межах, передбачених цим Положенням.

20. Член тимчасової дисциплінарної комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена тимчасової дисциплінарної комісії.

Відвід члену тимчасової дисциплінарної комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається тимчасовій дисциплінарній комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена тимчасової дисциплінарної комісії із заявою про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена тимчасової дисциплінарної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена тимчасової дисциплінарної комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається таким, що не прийняте. Член тимчасової дисциплінарної комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

21. У разі надходження до тимчасової дисциплінарної комісії скарги на діяльність приватного виконавця тимчасова дисциплінарна комісія не пізніше наступного робочого дня направляє цю скаргу до Мін'юсту для проведення перевірки в порядку, визначеному Мін'юстом.

22. Строк внесення Мін'юстом на розгляд тимчасової дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, його розгляду тимчасовою дисциплінарною комісією та прийняття рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення не може перевищувати двох місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку та двох років з дня його вчинення.

У разі якщо подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності внесено за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження, яка одночасно є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, тимчасова дисциплінарна комісія відкладає розгляд цього питання до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду такої скарги. У такому випадку перебіг строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, зупиняється до набрання судовим рішенням законної сили.

23. Розгляд подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності на засіданні тимчасової дисциплінарної комісії починається із заслуховування доповіді члена тимчасової дисциплінарної комісії, який попередньо за дорученням голови тимчасової дисциплінарної комісії вивчав таке подання, після чого заслуховуються присутні на засіданні члени тимчасової дисциплінарної комісії, приватний виконавець та інші запрошені на засідання особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

Тимчасова дисциплінарна комісія зобов'язана запросити на засідання приватного виконавця, стосовно якого Мін'юстом внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та заслухати його пояснення з питань, що стали підставою для внесення подання.

Приватний виконавець, щодо якого внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання тимчасової дисциплінарної комісії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі неявки приватного виконавця на засідання тимчасової дисциплінарної комісії головуючий виносить на обговорення тимчасової дисциплінарної комісії пропозицію щодо можливості розгляду питання за відсутності приватного виконавця.

Розгляд подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності може бути відкладено у разі неявки приватного виконавця з поважних причин.

24. За результатами розгляду подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності тимчасова дисциплінарна комісія приймає рішення про:

задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, передбаченого частиною першою статті 41 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

відхилення подання та направлення матеріалів для повторної перевірки діяльності приватного виконавця;

відхилення подання та відмову в застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

25. У разі якщо тимчасовою дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, наявність наслідків, розмір заподіяної шкоди, а також факти застосування до приватного виконавця дисциплінарних стягнень протягом останнього року.

26. Протокол засідання тимчасової дисциплінарної комісії у триденний строк направляється до Мін'юсту.

За наявності окрема думка викладається членом тимчасової дисциплінарної комісії в письмовій формі і додається до протоколу засідання тимчасової дисциплінарної комісії, про що зазначається у протоколі.

Витяг із протоколу засідання тимчасової дисциплінарної комісії про розгляд подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності у триденний строк направляється приватному виконавцю, щодо якого розглядалось подання.

27. Рішення тимчасової дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Мін'юсту.

28. Запис про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення вноситься Мін'юстом до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

29. Рішення тимчасової дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, введене в дію наказом Мін'юсту, може бути оскаржено в суді в порядку, встановленому законодавством.

30. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності тимчасової дисциплінарної комісії здійснює Мін'юст.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник