ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

30.05.2014

м. Київ

N 18

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2014 р. за N 687/25464

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 12

Відповідно до статті 11 та статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за N 339/16355, такі зміни:

1) у пункті 1.2 розділу I слова та цифри "(форма N 072/о - для дорослого, форма N 076/о - для дітей та підлітків, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)")" замінити словами та цифрами "(форма N 072/о - для дорослого, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", форма N 076/о - для дітей віком 0 - 17 років включно, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності"), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522";

2) пункт 2.9 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку отримання відповідною районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду двох письмових відмов страхувальників від запланованої путівки виконавчою дирекцією відділення Фонду може здійснюватися її перерозподіл іншій районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду із внесенням відповідних змін до плану розподілу путівок.";

3) у розділі IV:

у пункті 4.1:

слова та цифри "наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" замінити словами та цифрами "наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рішення про виділення путівки добровільно застрахованій особі приймає директор районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду з урахуванням вимог цього розділу";

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Відповідно до рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємство, установа, організація, а також фізична особа, у якої працює за трудовим договором (контрактом) найманий працівник (далі - підприємство), яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки, а до санаторію-профілакторію - у період відпустки або без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду, окрім осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1, яким путівки видаються без оформлення відпустки.";

абзац третій пункту 4.11 викласти в такій редакції:

"Путівки для лікування дитини та дорослого або двох дітей та дорослого не підлягають поділу для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих та дитини. Поділ таких путівок можливий тільки для лікування одного дорослого та дітей.";

пункт 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси або на поточний рахунок страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, або через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника із зазначенням у призначенні платежу номера путівки, за яку здійснюється часткова сплата. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси або на поточний рахунок підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси або на поточний рахунок страхувальника, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.

Повернення коштів, що перераховані страхувальником або застрахованою особою на рахунок робочого органу Фонду як часткова сплата за санаторно-курортну путівку, яка використана частково або не була використана застрахованою особою, здійснюється за умови надання застрахованою особою, її законним представником, спадкоємцями або членом її сім'ї (у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) до робочого органу Фонду звернення, документів, які підтверджують факт повернення (часткового використання) путівки та пояснюють причини неможливості її використання, копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду.

У разі часткового використання путівки повернення коштів оплаченої часткової вартості путівки здійснюється у пропорційних розмірах за фактично ненадані послуги.";

у пункті 4.16 абзац перший після слів "скріпленою печаткою цього підприємства" доповнити словами "(за наявності)";

4) пункт 6.2 розділу VI викласти в такій редакції:

"6.2. Сума витрат Фонду за путівки, що видані або використані з порушенням цього Порядку, у тому числі, що залишилися невикористаними, відшкодовується за рахунок страхувальника.";

5) у таблиці додатка 1 до Порядку:

назву колонки 11 "для дитини в супроводі дорослого" замінити назвою "для дитини та дорослого";

назву колонки 12 "для двох дітей в супроводі дорослого" замінити назвою "для двох дітей та дорослого";

6) додаток 4 до Порядку викласти в новій редакції:

"Додаток 4
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

надана _____________________________________________________, __________ року народження,
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
у тому, що він (вона) працює на посаді ____________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
                         (найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
що є платником єдиного внеску та перебуває на обліку в органі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд).

Підприємство (установа, організація, фізична особа) перебуває на обліку в
______________________________________________________________________________________
                                              (найменування районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції)
________________________________ обласного (міського) відділення Фонду за N ________________
та бере участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на _______________________________________________________________ засадах.
                                                                               (загальних, добровільних (указати словами))

Код за ЄДРПОУ

______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Телефон ____________________

Протягом ______________________ календарного року путівку на санаторно-курортне лікування,
                                          (указати рік)
у тому числі до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за рахунок коштів Фонду ______________________________________________________________________________________
                                                                 (не отримував(ла), отримував(ла) (указати словами))

Дата заповнення довідки "___" ____________ 20__ року.
 

Керівник

____________
(підпис)

 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Голова комісії (уповноважений)
із соціального страхування

 
____________
(підпис)

 

 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________

Заповнюється за місцем обліку страхувальника в органі Фонду

______________________________________________________________________________________
                         (найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
перебуває на обліку в ______________________________________________ районній, міжрайонній,
міській виконавчій дирекції ____________________________________________ обласного (міського)
відділення Фонду за N ______________________________________________

Директор

____________
(підпис)

 
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року".

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

           
 

 

 

Голова правління

Д. Ю. Третьяков