ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

08.10.2013

м. Київ

N 49

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2013 р. за N 1982/24514

Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 31 липня 2012 року N 44 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1429/21741.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Голова правління

Г. В. Осовий

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра освіти
і науки України - керівник апарату

О. С. Дніпров

Заступник Міністра
молоді та спорту України

В. М. Сисюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
08.10.2013 N 49

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2013 р. за N 1982/24514

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

I. Загальні положення

1.1 Цей Порядок визначає умови часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ), які відповідають вимогам Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.2. Часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, за умови існування інших джерел фінансування ДЮСШ.

1.3. Виконавча дирекція Фонду здійснює часткове фінансування ДЮСШ через всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства (далі - ВФСТ), які перераховують кошти Фонду:

місцевим осередкам ВФСТ (Кримським республіканським, обласним, міським в містах Києві та Севастополі) для ДЮСШ, що їм підпорядковані;

ДЮСШ, що безпосередньо підпорядковані ВФСТ.

Виконавча дирекція відділення Фонду здійснює часткове фінансування ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ та є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

1.4. За рахунок коштів Фонду часткове фінансування ДЮСШ може здійснюватись за умови надання таких документів:

1) до Виконавчої дирекції Фонду від ВФСТ:

копії Статуту ВФСТ;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

довідки банківської установи про відкриття окремого поточного рахунку ВФСТ для надходження та здійснення витрат за коштами Фонду;

2) до виконавчої дирекції відділення Фонду ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ:

копії Статуту ДЮСШ;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

довідки банківської установи про відкриття окремого поточного рахунку ДЮСШ або довідки органу Державної казначейської служби України про відкриття спеціального реєстраційного рахунку ДЮСШ (якщо ДЮСШ є бюджетною установою) для надходження та здійснення витрат за кошти Фонду;

копії звітності N 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)", затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05 червня 2006 року N 1861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за N 741/12615, за попередній рік;

копії штатного розпису працівників ДЮСШ (оригінал для звірки);

плану навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ на наступний рік.

1.5. У разі внесення змін до установчих документів, наданих Виконавчій дирекції Фонду та виконавчій дирекції відділення Фонду, та при зміні банківських реквізитів ВФСТ та ДЮСШ у 10-денний строк з моменту внесення змін письмово повідомляють Виконавчу дирекцію Фонду, відповідну виконавчу дирекцію відділення Фонду та надають копії документів, до яких були внесені зміни.

II. Часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду

2.1. До початку наступного фінансового року (не пізніше 01 листопада поточного року) ВФСТ подає до Виконавчої дирекції Фонду проект кошторису по ВФСТ (зведений) та кошториси в розрізі місцевих осередків по кожній ДЮСШ за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ, до початку наступного фінансового року (не пізніше 01 листопада поточного року) подають до виконавчої дирекції відділення Фонду проект кошторису за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Правління Фонду відповідно до асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи", у межах фінансових можливостей бюджету Фонду та на підставі наданих ВФСТ проектів зведеного кошторису та кошторисів у розрізі місцевих осередків по кожній ДЮСШ визначає обсяги часткового фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду в наступному фінансовому році за умови існування інших джерел фінансування ДЮСШ.

Правління відділення Фонду відповідно до кошторису програми відділення Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей у межах фінансових можливостей відділення Фонду та на підставі наданих проектів кошторисів визначає перелік ДЮСШ та обсяги їх часткового фінансування за рахунок коштів Фонду в наступному фінансовому році за умови існування інших джерел фінансування ДЮСШ.

2.3. Після затвердження правлінням Фонду та правліннями відділень Фонду обсягу часткового фінансування ДЮСШ кошториси для погодження подаються:

ВФСТ до Виконавчої дирекції Фонду (зведений кошторис по ВФСТ та кошториси в розрізі місцевих осередків по кожній ДЮСШ);

ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ, до виконавчої дирекції відділення Фонду.

У разі потреби достовірність наданих у кошторисі витрат перевіряється Виконавчою дирекцією Фонду у ВФСТ, місцевих осередках та їх ДЮСШ, а виконавчою дирекцією відділення Фонду - в ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ.

2.4. Кошти Фонду відповідно до погодженого кошторису та укладених договорів на часткове фінансування ДЮСШ перераховуються:

1) виконавчою дирекцією Фонду на відкритий в установі банку окремий поточний рахунок ВФСТ, яке перераховує кошти Фонду на відкриті в установах банків окремі поточні рахунки:

місцевим осередкам ВФСТ для ДЮСШ, що їм підпорядковані;

ДЮСШ, які безпосередньо підпорядковані ВФСТ;

2) Виконавчою дирекцією відділення Фонду на відкриті в установах банків окремі поточні рахунки або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України (якщо ДЮСШ є бюджетною установою) ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ.

2.5. За рахунок коштів Фонду передбачається часткове фінансування на:

1) оплату праці та нарахування на фонд оплати праці працівників ДЮСШ відповідно до затвердженого штатного розпису, структури ДЮСШ та наявних власних споруд.

При обчисленні заробітної плати працівників ДЮСШ, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, застосовуються умови оплати праці, передбачені для працівників бюджетних установ, закладів та організацій у сфері фізичної культури і спорту;

2) утримання власних спортивних споруд, що перебувають на балансі ДЮСШ.

До цієї статті витрат належить оплата ДЮСШ за тарифами послуг з електропостачання, теплопостачання (у тому числі придбання та транспортування палива: дров, мазуту, торфу, вугілля тощо), водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, дезінсекції, дезінфекції та дератизації власних спортивних споруд;

3) оплату за договорами оренди спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу, за відсутності власних спортивних споруд.

До цієї статті витрат належить оплата ДЮСШ іншим організаціям та установам за договором оренди про довгострокове або короткострокове використання спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу, а також компенсація витрат за комунальні послуги орендованих спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу;

4) проведення навчально-тренувальних зборів та участь у спортивних змаганнях у межах України відповідно до їх кошторисів.

До цієї статті витрат належить оплата ДЮСШ відряджень (проїзду, враховуючи перевезення багажу, проживання, добові) учасників на навчально-тренувальні збори і змагання, оплата за користування транспортом для проведення спортивних заходів у межах території їх проведення, а також витрати на харчування та медико-відновлювальні засоби;

5) придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім спортивної форми та взуття індивідуального користування) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-тренувального процесу та участі у спортивних змаганнях.

Придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття за рахунок коштів Фонду здійснюється ДЮСШ відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

2.6. За рахунок коштів Фонду передбачаються витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим ДЮСШ для обліку коштів Фонду.

2.7. У разі потреби ВФСТ за погодженням з Виконавчою дирекцією Фонду може вносити зміни до кошторисів у межах передбачених асигнувань на бюджетний рік.

ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ, у разі потреби можуть вносити зміни до кошторисів у межах передбачених асигнувань на бюджетний рік за погодженням з виконавчою дирекцією відділення Фонду.

III. Облік та звітність за коштами Фонду

3.1. ВФСТ, його місцеві осередки та ДЮСШ відкривають в установах банку окремий поточний рахунок або спеціальний реєстраційний рахунок в органі Державної казначейської служби України (якщо ДЮСШ є бюджетною установою) для надходжень та здійснення витрат за коштами Фонду.

3.2. Облік коштів Фонду на часткове фінансування ДЮСШ здійснюється їх одержувачем на окремих субрахунках бухгалтерського обліку з веденням картки обліку цих коштів.

3.3. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ВФСТ надає Виконавчій дирекції Фонду зведений звіт про використання коштів Фонду по ВФСТ, його місцевих осередках та підпорядкованих їм ДЮСШ за формами, наведеними у додатках 2, 3, 4 до цього Порядку.

До 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ, подають виконавчій дирекції відділення Фонду звіт про використання коштів Фонду за формами, наведеними у додатках 3, 4 до цього Порядку.

3.4. У разі неподання ВФСТ або ДЮСШ звітів за звітний період часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду припиняється відповідно до умов договору на часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом відповідно Виконавчої дирекції Фонду чи виконавчої дирекції відділення Фонду.

3.5. До 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ВФСТ та ДЮСШ перераховують відповідно на рахунок Виконавчої дирекції Фонду, виконавчої дирекції відділення Фонду суми відсотків, нарахованих банком на залишки коштів Фонду на окремому поточному рахунку.

3.6. Протягом п'яти банківських днів після здачі річного звіту про використання коштів Фонду ВФСТ та ДЮСШ повертають на рахунок відповідно Виконавчої дирекції Фонду, виконавчої дирекції відділення Фонду не використані за звітний рік кошти Фонду.

IV. Контроль за правомірним (цільовим) використанням коштів Фонду

4.1. Контроль за правомірним (цільовим) використанням коштів Фонду за призначенням здійснюють Виконавча дирекція Фонду та виконавчі дирекції відділень Фонду.

4.2. У разі виявлення порушень використання коштів Фонду, несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду фінансування ВФСТ та ДЮСШ припиняється відповідно до умов договору на часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом відповідно Виконавчої дирекції Фонду, виконавчої дирекції відділення Фонду. Кошти Фонду, використані одержувачами неправомірно (не за цільовим призначенням), відшкодовуються до бюджету Фонду з урахуванням вимог статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

4.3. Фінансування ВФСТ та ДЮСШ відновлюється відповідно до умов договору на часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом відповідно Виконавчої дирекції Фонду, виконавчої дирекції відділення Фонду за умови виконання ВФСТ, місцевим осередком ВФСТ та ДЮСШ вимог пункту 4.2 цього розділу.

4.4. У разі ліквідації або реорганізації ВФСТ, його місцевих осередків та ДЮСШ не пізніше ніж за місяць ВФСТ, його місцевий осередок та ДЮСШ повідомляють про зміни в організації діяльності відповідно Виконавчу дирекцію Фонду, виконавчу дирекцію відділення Фонду та протягом зазначеного періоду повертають невикористані кошти Фонду на поточний рахунок відповідно Виконавчої дирекції Фонду, виконавчої дирекції відділення Фонду.

Виконавча дирекція Фонду здійснює перевірку ВФСТ, місцевих осередків ВФСТ та підпорядкованих їм ДЮСШ, що перебувають у стадії ліквідації або реорганізації, а виконавча дирекція відділення Фонду - ДЮСШ, що не підпорядковані місцевим осередкам ВФСТ та перебувають у стадії ліквідації або реорганізації, а також місцевих осередків ВФСТ та підпорядкованих їм ДЮСШ за дорученням Виконавчої дирекції Фонду і в разі виявлення порушень використання коштів Фонду або залишку коштів Фонду вживають заходів щодо їх повернення.

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

С. В. Буринський

 

 

Додаток 1
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(пункт 2.1)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО*:

Директор ДЮСШ / Голова ВФСТ / Голова місцевого осередку ВФСТ

Голова ВФСТ / Голова місцевого осередку ВФСТ / Посадова особа структурного підрозділу з фізичної культури і спорту місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування

Директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (директор виконавчої дирекції ________ відділення Фонду)

_________ _________
      (підпис)       (прізвище)

________ _________
    (підпис)      (прізвище)

_________ _________
      (підпис)        (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

М. П.

 

 

Кошторис

ДЮСШ / місцевий осередок ВФСТ / ВФСТ ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 20__ рік)

 

 

Найме-
нування місцевого осередку / ДЮСШ

Кіль-
кість ставок за штат-
ним розпи-
сом ДЮСШ (оди-
ниць)

Кіль-
кість штат-
них оди-
ниць за штат-
ним розпи-
сом ДЮСШ

Фактична чисель-
ність працівни-
ків ДЮСШ (осіб)

Чисель-
ність вихован-
ців ДЮСШ (осіб)

Джерела фінансування ДЮСШ, тис. грн

Видатки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тис. грн

 

усього

у тому числі

усього

у тому числі

 

кошти держав-
ного бюдже-
ту

кошти місце-
вого бюдже-
ту

кошти Фонду соціаль-
ного страху-
вання з тимчасо-
вої втрати працездат-
ності

інші джерела фінансу-
вання

 

оплата праці та нараху-
вання на фонд оплати праці праців-
ників ДЮСШ згідно з чинним законо-
давством відповід-
но до затвердже-
ного штатно-
го розпису, структу-
ри ДЮСШ та наявних власних споруд

утримання власних спортив-
них споруд, що перебу-
вають на балансі ДЮСШ

оплата за догово-
рами оренди спортив-
них споруд та приміщень, пристосо-
ваних для прове-
дення навчально-
тренуваль-
ного та органі-
заційно-
методич-
ного процесу, за відсут-
ності власних спортив-
них споруд

прове-
дення навчально-
тренуваль-
них зборів та участь у спортив-
них змаган-
нях у межах України відповід-
но до їх кошто-
рисів

придбання ДЮСШ спортив-
ного інвента-
рю, спортив-
ного облад-
нання, запас-
них частин до спортив-
ного інвента-
рю та облад-
нання, спортив-
ної форми та спортив-
ного взуття (крім спортив-
ної форми та взуття індивіду-
ального призна-
чення) для вихован-
ців в обсягах, необхідних для прове-
дення навчально-
тренуваль-
ного процесу та участі у спортив-
них змаган-
нях

оплата розрахун-
ково-
касового обслуго-
вування за рахун-
ком, відкри-
тим ДЮСШ для обліку коштів Фонду

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ДЮСШ / місцевого осередку ВФСТ / ВФСТ

____________
(підпис)

_________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Кошторис погоджується директором виконавчої дирекції відділення Фонду для ДЮСШ, які не підпорядковані ВФСТ.

 

 

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

С. В. Буринський

 

 

Додаток 2
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(пункт 3.3)

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ВФСТ (місцевого осередку всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства)

_____________________________________________________________________________________
за __________________________ 20 ___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________________________
(підстава для виділення коштів)

 

 

(грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на 20__ рік

Виконання

усього з початку року

у тому числі за ______ квартал

1

2

3

4

5

1

Залишок коштів Фонду на початок року, звітного періоду

Х

 

 

2

Надходження коштів,
у тому числі:

 

 

 

2.1

фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

2.2

нарахування установою банку відсотків на залишки коштів Фонду

Х

 

 

3

Видатки,
у тому числі:

 

 

 

3.1

оплата праці та нарахування на фонд оплати праці працівників ДЮСШ згідно з чинним законодавством відповідно до затвердженого штатного розпису, структури ДЮСШ та наявних власних споруд

 

 

 

3.2

утримання власних спортивних споруд, що перебувають на балансі ДЮСШ

 

 

 

3.3

оплата за договорами оренди спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу, за відсутності власних спортивних споруд

 

 

 

3.4

проведення навчально-тренувальних зборів та участь у спортивних змаганнях у межах України відповідно до їх кошторисів

 

 

 

3.5

придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім спортивної форми та взуття індивідуального призначення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-тренувального процесу

 

 

 

3.6

оплата розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим ДЮСШ для обліку коштів Фонду

 

 

 

4

Перераховано суми відсотків, нарахованих установою банку на залишки коштів Фонду

Х

 

 

5

Повернуто невикористані кошти Фонду

Х

 

 

6

Залишок коштів Фонду на кінець звітного періоду

Х

 

 

 

 

Кількість ДЮСШ (у підпорядкуванні ВФСТ та місцевого осередку ВФСТ) ______ одиниць.

Чисельність вихованців ДЮСШ усього ______ осіб,

у тому числі віком до 18 років ______ осіб.

Голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства
(місцевого осередку ВФСТ)

____________
(підпис)

________________
(прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства
(місцевого осередку ВФСТ)

____________
(підпис)

________________
(прізвище)

 

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

С. В. Буринський

 

 

Додаток 3
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(пункт 3.3)

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

дитячо-юнацької спортивної школи __________________________________________

за __________________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________________________
(підстава для виділення коштів)

 

 

(грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на 20__ рік

Виконання

усього з початку року

у тому числі за ______ квартал

1

2

3

4

5

1

Залишок коштів Фонду на початок року, звітного періоду

Х

 

 

2

Надходження коштів,
у тому числі:

 

 

 

2.1

фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

2.2

нарахування установою банку відсотків на залишки коштів Фонду

Х

 

 

3

Видатки,
у тому числі:

 

 

 

3.1

оплата праці та нарахування на фонд оплати праці працівників ДЮСШ згідно з чинним законодавством відповідно до затвердженого штатного розпису, структури ДЮСШ та наявних власних споруд

 

 

 

3.2

утримання власних спортивних споруд, що перебувають на балансі ДЮСШ

 

 

 

3.3

оплата за договорами оренди спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу, за відсутності власних спортивних споруд

 

 

 

3.4

проведення навчально-тренувальних зборів та участь у спортивних змаганнях у межах України відповідно до їх кошторисів

 

 

 

3.5

придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім спортивної форми та взуття індивідуального призначення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-тренувального процесу

 

 

 

3.6

оплата розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим ДЮСШ для обліку коштів Фонду

 

 

 

4

Перераховано суми відсотків, нарахованих установою банку на залишки коштів Фонду

Х

 

 

5

Повернуто невикористані кошти Фонду

Х

 

 

6

Залишок коштів Фонду на кінець звітного періоду

Х

 

 

 

 

Чисельність вихованців ДЮСШ усього ______ осіб,

у тому числі віком до 18 років ______ осіб.

Керівник дитячо-юнацької спортивної школи

___________
(підпис)

_____________
(прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер дитячо-юнацької спортивної школи

___________
(підпис)

_____________
(прізвище)

 

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

С. В. Буринський

 

 

Додаток 4
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(пункт 3.3)

 

 

 

 

 

 

Звіт
про рух товарно-матеріальних цінностей (основних засобів та інших матеріальних активів), придбаних за рахунок коштів Фонду

дитячо-юнацької спортивної школи  _______________________________________

за __________________________ 20 ___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

 

Назва показника

Код рядка

Усього

У тому числі

основні засоби

інші матеріальні активи

кількість, штук

сума, грн

кількість, штук

сума, грн

кількість, штук

сума, грн

Залишок на початок звітного періоду

1

 

 

 

 

 

 

Придбано*

2

 

 

 

 

 

 

Надходження товарно-матеріальних цінностей від ліквідованих ДЮСШ

3

 

 

 

 

 

 

Вибуло - всього (5 + 6 + 7), у тому числі:

4

 

 

 

 

 

 

за зносом

5

 

 

 

 

 

 

за строком використання

6

 

 

 

 

 

 

з інших причин**

7

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду (1 + 2 + 3 - 4)***

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За первісною вартістю.

** Розшифрувати причини вибуття.

*** З урахуванням суми зносу.

Керівник дитячо-юнацької спортивної школи

____________
(підпис)

_____________
(прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер дитячо-юнацької спортивної школи

____________
(підпис)

_____________
(прізвище)

 

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

С. В. Буринський