ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2013 року N 4

Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2013 рік

Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 частини сьомої статті 17 та статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та з метою забезпечення дотримання вимог законодавства щодо здійснення соціального захисту, охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, виконання інших статутних напрямів діяльності та організації роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у 2013 році правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2013 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков


 

Додаток
до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
19.03.2013 N 4


Бюджет
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2013 рік

тис. грн.

N п/п

Показники бюджету

Сума коштів

Питома вага (%)

 

Залишок коштів на початок року

1073523,1

13,1

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на початок року

441082,4

5,4

 

I. Доходи.

1

Поточні надходження

6636301,6

81,0

1.1

Внески роботодавців

6615266,6

80,8

1.2

Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

4330,4

0,1

1.3

Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

16704,6

0,2

2

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках

39690,0

0,5

 

Всього доходів

6675991,6

81,5

 

Разом коштів з урахуванням залишку та резерву коштів на початок року

8190597,1

100,0

 

II. Видатки.

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

67600,0

0,8

2

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

87338,4

1,1

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

6427084,7

78,5

4

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

445558,4

5,4

5

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

34750,3

0,4

6

Судові витрати та виконавчий збір

217,1

0,0

7

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

8516,5

0,1

8

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

0,0

0,0

9

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

2453,6

0,0

10

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

8506,4

0,1

11

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

183,1

0,0

12

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

472558,3

5,8

13

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

62115,2

0,8

 

Всього видатків

7616882,0

93,0

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець року

441082,4

5,4

 

Залишок коштів на кінець року

132632,7

1,6


____________