ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

31.07.2012

м. Київ

N 44


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1429/21741

Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 травня 2010 року N 16 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 червня 2010 року за N 419/17714.

3. Ця постанова правління Фонду набирає чинності з 01 січня 2013 року.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України цієї постанови в установленому законодавством порядку.

 

Голова правління

В. М. Горбатов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
31.07.2012 N 44

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1429/21741


ПОРЯДОК
часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.2. Часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за умови існування інших джерел фінансування ДЮСШ.

1.3. Виконавча дирекція Фонду здійснює часткове фінансування ДЮСШ Центральних рад фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), виконавчі дирекції відділень Фонду здійснюють часткове фінансування ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що не підпорядковані ФСТ, які є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

1.4. Рішення щодо здійснення часткового фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду приймається:

1.4.1. Правлінням Фонду за умови надання ДЮСШ Центральних рад ФСТ до Виконавчої дирекції Фонду документів, зазначених у пункті 1.5 цього розділу.

1.4.2. Правлінням відділення Фонду за умови надання ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, до виконавчої дирекції відділення Фонду документів, зазначених у пункті 1.5 цього розділу.

1.5. Рішення щодо здійснення часткового фінасування ДЮСШ приймається правлінням Фонду (правлінням відділення Фонду) за умови надання таких документів:

копії Статуту ДЮСШ;

довідки установи банку про відкриття поточного рахунку ДЮСШ або довідки органу Державної казначейської служби України про відкриття ДЮСШ спеціального реєстраційного рахунку (якщо ДЮСШ є бюджетною установою);

копії Звіту дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву) (форма N 5-ФК) за попередній рік, складеного за формою, затвердженою наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05 червня 2006 року N 1861 "Про затвердження форм звітності N 5-ФК, N 5-ФК (зведена) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та Інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за N 741/12615;

копії штатного розпису працівників ДЮСШ (оригінал для звірки);

інформації про спеціалізацію ДЮСШ за видами спорту та чисельність вихованців;

копії плану навчально-тренувальної роботи ДЮСШ на наступний рік.

1.6. У разі внесення змін до установчих документів, наданих Виконавчій дирекції Фонду та виконавчій дирекції відділення Фонду, та при зміні банківських реквізитів ДЮСШ у десятиденний строк з моменту внесення змін письмово повідомляє відповідно Виконавчу дирекцію Фонду або виконавчу дирекцію відділення Фонду.

II. Часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду

2.1. До початку наступного фінансового року (не пізніше 1 листопада поточного року) ДЮСШ Центральних рад ФСТ за погодженням з Центральною радою ФСТ подає до Виконавчої дирекції Фонду, а ДЮСШ регіональних організацій ФСТ за погодженням з відповідною регіональною організацією ФСТ до виконавчої дирекції відділення Фонду проекти кошторисів, які враховують усі джерела фінансування, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та розрахунки потреби в коштах за кожною статтею видатків.

ДЮСШ, що не підпорядковані ФСТ, до початку наступного фінансового року (не пізніше 1 листопада поточного року) за погодженням з відповідними органами освіти і науки, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, подають до виконавчих дирекцій відділень Фонду проекти кошторисів, які враховують всі джерела фінансування, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та розрахунки потреби в коштах за кожною статтею видатків.

2.2. Правління Фонду та правління відділень Фонду відповідно до кошторису програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей у межах своїх фінансових можливостей та на підставі наданих проектів кошторисів визначають перелік ДЮСШ та обсяги їх часткового фінансування за рахунок коштів Фонду в наступному фінансовому році за умови наявності інших джерел фінансування ДЮСШ.

2.3. Після затвердження правлінням Фонду та правліннями відділень Фонду обсягу часткового фінансування ДЮСШ кошториси для погодження подаються:

до Виконавчої дирекції Фонду, якщо ДЮСШ підпорядковані Центральним радам ФСТ;

до виконавчих дирекцій відділень Фонду, якщо ДЮСШ підпорядковані регіональним організаціям ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковуються.

Достовірність наданих у кошторисі витрат може перевірятися в ДЮСШ Виконавчою дирекцією Фонду та виконавчими дирекціями відділень Фонду.

2.4. Кошти Фонду згідно з кошторисами та укладеними договорами на часткове фінансування ДЮСШ щомісяця перераховуються:

Виконавчою дирекцією Фонду на відкриті в установах банків поточні рахунки для ДЮСШ, які підпорядковані Центральним радам ФСТ;

виконавчими дирекціями відділень Фонду на відкриті в установах банків поточні рахунки або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України (якщо ДЮСШ є бюджетною установою) для ДЮСШ, які підпорядковані та не підпорядковані регіональним організаціям ФСТ.

2.5. За рахунок коштів Фонду передбачаються витрати (часткове фінансування) на:

2.5.1. Оплату праці працівників ДЮСШ, які відповідають вимогам, наведеним у Положенні про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993, згідно з укомплектованим штатом відповідно до спеціалізації ДЮСШ та наявних власних споруд.

2.5.2. Утримання спортивних споруд, які перебувають на балансі ДЮСШ.

До цієї статті витрат належить оплата ДЮСШ за чинними тарифами послуг з електропостачання, теплопостачання (у тому числі придбання та транспортування палива: дров, мазуту, торфу, вугілля тощо), водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, дезінсекції, дезінфекції та дератизації спортивних споруд.

2.5.3. Оплату за договорами оренди спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального і організаційно-методичного процесу, за відсутності власних спортивних споруд.

До цієї статті витрат належать оплата ДЮСШ іншим організаціям та установам за договором оренди (довгострокове або короткострокове використання спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального і організаційно-методичного процесу), а також компенсація витрат за комунальні послуги орендованих спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального і організаційно-методичного процесу.

2.5.4. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у межах України відповідно до кошторисів.

До цієї статті витрат належать оплата відряджень (проїзд (враховуючи перевезення багажу), проживання, добові) учасників на навчально-тренувальні збори і змагання, оплата за користування транспортом для проведення спортивних заходів у межах території їх проведення. Витрати на харчування та медико-відновлювальні засоби здійснюються відповідно до Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів, затверджених наказом Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06 травня 1998 року N 917, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за N 456/2896.

2.5.5. Придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім спортивної форми та взуття індивідуального призначення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-тренувального процесу.

Після закінчення звітного періоду ДЮСШ Центральних рад ФСТ надають Виконавчій дирекції Фонду, а ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, виконавчим дирекціям відділень Фонду звіт про рух товарно-матеріальних цінностей (основних засобів та інших матеріальних активів), придбаних за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Придбання спортивного інвентарю, обладнання, спортивної форми та спортивного взуття за рахунок коштів Фонду здійснюється ДЮСШ відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5.6. Оплату розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим для обліку коштів Фонду.

2.6. У разі потреби ДЮСШ може вносити зміни до кошторисів у межах передбачених асигнувань за погодженням з Виконавчою дирекцією Фонду або з виконавчою дирекцією відділення Фонду, яке здійснює фінансування.

III. Облік та звітність за коштами Фонду

3.1. ДЮСШ у встановленому порядку відкриває в установі банку поточний рахунок або спеціальний реєстраційний рахунок в органі Державної казначейської служби України (якщо ДЮСШ є бюджетною установою) для надходжень та здійснення витрат за коштами Фонду.

3.2. Облік коштів Фонду на часткове фінансування ДЮСШ здійснюється їх одержувачем на окремих субрахунках бухгалтерського обліку.

3.3. До 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ДЮСШ надає до Виконавчої дирекції Фонду або до виконавчої дирекції відділення Фонду, яка здійснювала фінансування, звіти про використання коштів Фонду та рух товарно-матеріальних цінностей (основних засобів та інших матеріальних активів), придбаних за рахунок коштів Фонду, за формами, наведеними у додатках 2 та 3 до цього Порядку.

3.4. У разі неподання ДЮСШ звіту за звітний період або надання звіту, що містить недостовірні відомості, часткове фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду припиняється відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду або виконавчої дирекції відділення Фонду, яка здійснювала фінансування. У разі усунення виявлених порушень фінансування може бути відновлено відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду або виконавчої дирекції відділення Фонду, яка здійснювала фінансування.

3.5. До 5-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, перераховуються суми відсотків, нарахованих банком на залишки коштів Фонду, а саме:

ДЮСШ Центральної ради ФСТ на рахунок Виконавчої дирекції Фонду;

ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду.

3.6. Протягом п'яти банківських днів з дня подання річного звіту ДЮСШ Центральної ради ФСТ повертає на рахунок Виконавчої дирекції Фонду, а ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду не використані за звітний рік кошти Фонду.

IV. Контроль за використанням коштів Фонду

4.1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють Виконавча дирекція Фонду та виконавчі дирекції відділень Фонду.

4.2. У разі виявлення порушень використання коштів Фонду, несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду фінансування ДЮСШ Центральних рад ФСТ припиняється відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду, а фінансування ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, - відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ за наказом виконавчої дирекції відділення Фонду.

4.3. Фінансування ДЮСШ Центральних рад ФСТ відновлюється відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду, фінансування ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, - відповідно до умов договору про часткове фінансування ДЮСШ згідно з наказом виконавчої дирекції відділення Фонду після повернення на поточний рахунок Виконавчої дирекції Фонду або виконавчої дирекції відділення Фонду в повному обсязі коштів, використаних з порушенням порядку їх використання.

4.4. У разі ліквідації або реорганізації ДЮСШ Центральної ради ФСТ не пізніше ніж за місяць повідомляє про зміни в організації або припинення діяльності Виконавчу дирекцію Фонду, а ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, - відповідну виконавчу дирекцію відділення Фонду та протягом зазначеного періоду повертає невикористані кошти Фонду на поточний рахунок Виконавчої дирекції Фонду або виконавчої дирекції відділення Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду та виконавчою дирекцією відділення Фонду здійснюються перевірки ДЮСШ, що перебувають в стані ліквідації або реорганізації, та у разі виявлення порушень використання коштів Фонду або залишку коштів Фонду вживаються заходи щодо їх повернення.

У разі ліквідації ДЮСШ Центральної ради ФСТ активи, придбані за рахунок коштів Фонду, передаються відповідно до законодавства за пропозицією засновника (власника) ДЮСШ та погодженням Виконавчої дирекції Фонду іншим ДЮСШ ФСТ, які фінансуються Виконавчою дирекцією Фонду.

У разі ліквідації ДЮСШ регіональних організацій ФСТ та ДЮСШ, що їм не підпорядковані, активи, придбані за рахунок коштів Фонду, передаються відповідно до законодавства за пропозицією засновника (власника) ДЮСШ та погодженням виконавчої дирекції відділення Фонду іншим ДЮСШ ФСТ, які фінансуються виконавчою дирекцією відділення Фонду.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг

Г. Б. Семенченко


 

Додаток 1
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО*

 

ПОГОДЖЕНО

Директор ДЮСШ

Голова ради центральної/регіональної організації фізкультурно-спортивного товариства / посадова особа уповноваженого органу з питань фізичної культури та спорту, освіти

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / директор виконавчої дирекції
_______________________
(відділення Фонду)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище)

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

 

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

 

М. П.

             


Кошторис

ДЮСШ

___________________________________________________________________________________________________________________
(за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 20__ рік)


Чисельність, осіб

Джерела фінансування ДЮСШ, тис. грн

Видатки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тис. грн

 

працівників ДЮСШ

вихован-
ців ДЮСШ

усього

у тому числі

усього

у тому числі

 

кошти держав-
ного бюджету

кошти місце-
вого бюд-
жету

кошти Фонду соціаль-
ного стра-
хуван-
ня з тим-
часо-
вої втрати праце-
здат-
ності

інші джерела фінансу-
вання

 

за штатним розписом

фактично зайнято посад

оплата праці праців-
ників ДЮСШ, які відпові-
дають вимогам, наведеним у Поло-
женні про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердже-
ному постано-
вою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993, згідно з уком-
плекто-
ваним штатом відповідно до спеціа-
лізації ДЮСШ та наявних власних споруд

утри-
мання спортив-
них споруд, які перебу-
вають на балансі ДЮСШ

оплата за догово-
рами оренди спортив-
них споруд та приміщень, пристосо-
ваних для проведення навчально-тренуваль-
ного і органі-
заційно-
методоло-
гічного процесу за відсутності власних спортив-
них споруд

прове-
дення навчально-
трену-
вальних зборів і змагань у межах України відпо-
відно до кошто-
рисів

придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім універсаль-
ної спортивної форми та взуття індивіду-
ального призна-
чення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-
тренуваль-
ного процесу

оплата розра-
хунково-
касового обслуго-
вування за рахун-
ком, відкри-
тим для обліку коштів Фонду

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер ДЮСШ

____________
(підпис)

________________________
(прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 


____________
* Кошторис погоджується головою Центральної ради ФСТ або головою ради регіональної організації ФСТ за підпорядкуванням дитячо-юнацької спортивної школи; для ДЮСШ, які не підпорядковані ФСТ, кошторис погоджується з відповідними органами освіти і науки, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.


 

Додаток 2
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Звіт про рух товарно-матеріальних цінностей (основних засобів та інших матеріальних активів), придбаних за рахунок коштів Фонду

(подається щокварталу)

Назва показника

Код рядка

Всього

У тому числі

основні засоби

інші матеріальні активи

кількість, штук

сума, грн

кількість, штук

сума, грн

кількість, штук

сума, грн

Залишок на початок звітного періоду

1

 

 

 

 

 

 

Придбано*

2

 

 

 

 

 

 

Надходження товарно-матеріальних цінностей від ліквідованих ДЮСШ

3

 

 

 

 

 

 

Вибуло - всього (5 + 6 + 7), у тому числі:

4

 

 

 

 

 

 

за зносом

5

 

 

 

 

 

 

за терміном використання

6

 

 

 

 

 

 

з інших причин**

7

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду (1 + 2 + 3 - 4)***

8

 

 

 

 

 

 


____________
* За первісною вартістю.

** Розшифрувати причини вибуття.

*** З урахуванням суми зносу.

 

Додаток 3
до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


ЗВІТ
про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

____________________________________________________________________________
за ____________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________________________
(підстава для виділення коштів)

(грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на 20__ рік

Виконання

усього з початку року

у тому числі за ____ квартал

1

2

3

4

5

1

Залишок коштів Фонду на початок року, звітного періоду

Х

 

 

2

Надходження коштів,
у тому числі:

 

 

 

2.1

Фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

2.2

Нарахування установою банку відсотків на залишки коштів Фонду

Х

 

 

3

Видатки,
у тому числі:

 

 

 

3.1

Оплата праці працівників ДЮСШ, які відповідають вимогам, наведеним у Положенні про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993, згідно з укомплектованим штатом відповідно до спеціалізації ДЮСШ та наявних власних споруд

 

 

 

3.2

Утримання спортивних споруд, які перебувають на балансі ДЮСШ

 

 

 

3.3

Оплата за договорами оренди спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального і організаційно-методичного процесу, за відсутності власних спортивних споруд

 

 

 

3.4

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у межах України відповідно до кошторисів

 

 

 

3.5

Придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім універсальної спортивної форми та взуття індивідуального призначення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-тренувального процесу

 

 

 

3.6

Оплата розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим для обліку коштів Фонду

 

 

 

4

Перераховано суми відсотків, нарахованих установою банку на залишки коштів Фонду

Х

 

 

5

Повернуто невикористані кошти Фонду

Х

 

 

6

Залишок коштів Фонду на кінець звітного періоду

Х

 

 


 

Чисельність вихованців ДЮСШ, усього _____ осіб,
у тому числі віком до 18 років _____ осіб.

 

 

 


Директор ДЮСШ

____________
(підпис)

________________________
(прізвище)

 

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер ДЮСШ

____________
(підпис)

________________________
(прізвище)

 


____________