ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

03.04.2012

м. Київ

N 9


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2012 р. за N 924/21236

Про затвердження Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", статті 24411 Кодексу України про адміністративні правопорушення правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 грудня 2003 року N 119 "Про затвердження Порядку накладення адміністративних штрафів органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

3. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. М. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 9

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2012 р. за N 924/21236


ПОРЯДОК
розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.2. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі за порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів (стаття 1655 КУпАП), за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом (стаття 18823 КУпАП), та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та цим Порядком.

Відповідно до цього Порядку проводяться розгляд та оформлення документів у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі винесення посадовими особами органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - органи Фонду) постанов про накладення адміністративних стягнень (далі - постанова) чи про закриття справ згідно з чинним законодавством, передачу виконавчих документів до виконання органам Державної виконавчої служби України.

1.3. Згідно зі статтею 24411 КУпАП від імені органів Фонду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення у вигляді штрафу (далі - адміністративні штрафи) мають право:

керівник виконавчої дирекції Фонду та його заступники;

керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники;

керівники районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій відділень Фонду.

II. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

2.1. Про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів та вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом, відповідно до вимог статті 254 КУпАП складається у двох примірниках протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) уповноваженою на те посадовою особою органу Фонду за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Перелік осіб, які мають право складати протоколи, затверджується наказом керівника відповідного органу Фонду. При цьому надане право на складання протоколів має бути передбачене посадовими інструкціями зазначених осіб.

2.2. Відповідно до вимог статті 256 КУпАП у протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

прізвища, адреси свідків, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У протоколі робиться відмітка про роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, про її права і обов'язки, які передбачені статтею 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи.

2.3. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.4. Протокол складається у двох екземплярах. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. При наявності свідків протокол може бути підписано також ними.

Один екземпляр протоколу надсилається посадовій особі, яка розглядатиме справу про адміністративне правопорушення, другий - надсилається або вручається під розписку особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.5. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання та отримання протоколу в ньому робиться відповідний запис про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

III. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

3.1. Відповідно до статей 276, 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання посадовою особою органу Фонду, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (актів перевірки, інших додаткових матеріалів тощо).

3.2. Адміністративний штраф відповідно до статті 38 КУпАП може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

3.3. При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення (стаття 278 КУпАП) посадова особа органу Фонду вирішує такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

3.4. Розгляд справи посадовою особою органу Фонду, яка уповноважена її розглядати, здійснюється відповідно до статей 279 та 280 КУпАП.

Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол та заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.5. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.6. За результатами розгляду справи посадова особа, уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, виносить постанову про накладання адміністративного стягнення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку або постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення за формами згідно з додатками 3, 4.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено (стаття 285 КУпАП), про це робиться відповідна відмітка у справі.

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься у разі звільнення від адміністративної відповідальності особи через малозначність вчиненого правопорушення (стаття 22 КУпАП) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у разі, якщо матеріали направлені до органів прокуратури, досудового слідства, дізнання у зв'язку з виявленням ознак злочину (стаття 253 КУпАП) або за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

3.7. Відповідно до статті 283 КУпАП у постанові обов'язково вказуються:

найменування органу Фонду, його місцезнаходження, телефон, факс, код за ЄДРПОУ;

посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка винесла постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа.

У постанові зазначаються обставини, встановлені при розгляді справи, а також вказується нормативний акт, який передбачає відповідальність за вчинене правопорушення. З урахуванням усіх обставин згідно зі статтею 284 КУпАП виноситься постанова про накладання стягнення або про закриття справи.

При накладенні адміністративного штрафу в постанові зазначаються його розмір та назва установи банку і поточний рахунок одержувача.

Постанова містить вказівку про строки та порядок її оскарження.

Постанова підписується посадовою особою, яка розглянула справу про адміністративне правопорушення, скріплюється печаткою.

3.8. Посадова особа, уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, керуючись статтею 22 КУпАП, має право самостійно вирішувати питання про можливість звільнення правопорушника від адміністративної відповідальності, враховуючи малозначність вчиненого адміністративного правопорушення.

При звільненні правопорушника від адміністративної відповідальності згідно зі статтею 22 КУпАП посадова особа, уповноважена розглядати справу, повинна враховувати характер та суть вчиненого правопорушення, фактичні обставини справи.

До постанови про закриття справи у зв'язку з малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення обов'язково додаються документи, що підтверджують вказані обставини, про що зазначається в самій постанові.

3.9. Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП, а саме:

відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП;

наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного штрафу або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

До постанови про закриття справи у зв'язку з обставинами, передбаченими пунктами 2 - 6, 8, 9 статті 247 КУпАП, обов'язково додаються документи, що підтверджують вказані обставини, про що зазначається в самій постанові.

3.10. Копія постанови вручається під розписку або висилається протягом трьох днів посадовій особі, щодо якої її винесено.

У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

IV. Оскарження, опротестування постанов по справі про адміністративне правопорушення

4.1. Відповідно до статей 287, 288 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, вищестоящій посадовій особі органу Фонду або до суду.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається посадовій особі, яка винесла цю постанову, якщо інше не встановлено законодавством України. Отримана посадовою особою скарга протягом трьох діб надсилається разом зі справою посадовій особі, правомочній її розглядати відповідно до статті 288 КУпАП.

Скаргу на постанову може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови (стаття 289 КУпАП). У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено посадовою особою Фонду, яка правомочна розглядати скаргу. Постанову може бути опротестовано прокурором (статті 250, 290, 297 КУпАП).

4.2. Постанова посадової особи органу Фонду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови.

4.3. Скарга й протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються посадовою особою органу Фонду у десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.4. Посадова особа органу Фонду при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

скасовує постанову і направляє справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, а про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

4.5. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

5.1. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

При оскарженні або опротестуванні постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення. Постанова звертається до виконання посадовою особою, яка винесла цю постанову.

5.2. Виконання постанови може бути припинено посадовою особою, яка винесла постанову, у випадках:

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного штрафу;

скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;

смерті особи, щодо якої винесена постанова.

Про припинення виконання постанови посадова особа органу Фонду виносить відповідну постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення.

5.3. Згідно зі статтею 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладання адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.

5.4. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою органу Фонду, яка винесла постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

5.5. Відповідно до статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України на рахунки Фонду.

5.6. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини другої статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

VI. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

6.1. Наказом керівника органу Фонду із числа працівників дирекції визначається відповідальна особа, яка здійснює облік складених протоколів, фіксує дату надходження протоколів та прийнятих за результатами їх розгляду постанов про накладання адміністративного стягнення чи про закриття справи про адміністративне правопорушення, контролює стан виконання постанов.

6.2. Складені протоколи та винесені за результатами розгляду матеріалів постанови реєструються у журналі реєстрації справ про адміністративні правопорушення, який ведеться відповідальною особою в письмовому вигляді за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений підписом керівника органу та відповідною печаткою.

Журнал реєстрації справ про адміністративні правопорушення ведеться кожен рік окремо та зберігається протягом трьох років.

6.3. Реєстрація постанов здійснюється в журналі реєстрації справ про адміністративні правопорушення. Нумерація справ про адміністративні правопорушення здійснюється, починаючи з першого номера, в межах календарного року.

Постанові про накладання адміністративного стягнення чи про закриття справи про адміністративне правопорушення присвоюється номер, що відповідає порядковому номеру зареєстрованої справи про адміністративне правопорушення в журналі реєстрації.

6.4. Усі матеріали, що стосуються правопорушення конкретної особи, відповідальна особа формує в одну справу про адміністративне правопорушення.

До справи про адміністративне правопорушення долучаються документи:

протокол про адміністративне правопорушення;

копії акта перевірки страхувальника (у разі наявності);

пояснення, повідомлення;

постанова про накладення адміністративного стягнення чи постанова про закриття провадження по справі;

листування з особою, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші документи, що мали значення при вирішенні справи.

6.5. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві Фонду в установленому порядку протягом трьох років.

 

Начальник юридичного управління

К. Ю. Карєв


 

Додаток 1
до Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення


ПРОТОКОЛ N
про адміністративне правопорушення щодо порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів, вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

"___" ____________ 20__ року

м. ___________

Мною, _______________________________________________________________________________
                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Фонду, уповноваженої на складання протоколу)

виконавчої дирекції ______________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, під час проведення перевірки щодо дотримання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,

найменування та код за ЄДРПОУ підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю (далі - страхувальник): ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження страхувальника: _______________________________________________________
виявлено такі правопорушення: __________________________________________________________
                                                                                      (суть правопорушення, дата та період вчинення правопорушення)
_____________________________________________________________________________________,

що є порушенням ______________________________________________________________________
                                                                                 (пункт, частина, стаття нормативно-правового акта, який порушено)
_____________________________________________________________________________________
і передбачає відповідальність згідно з частиною _____ статті 1655, частиною _____ статті 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне заповнити та підкреслити).

Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Місце проживання: ____________________________________________________________________

Місце роботи і займана посада: __________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________________

Обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, передбачену статтями 1655, 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

я, ___________________________________________________________________________________,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
з протоколом ознайомлений(а), права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України, мені роз'яснено.

"___" ____________ 20__ року

___________________
(підпис)


Стаття 63 Конституції України

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Витяг із статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Витяг із статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ______________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол ____________________________________________

Розгляд справи про адміністративне правопорушення призначено на ____ год. ____ хв.

"___" ____________ 20__ року в приміщенні _____________________________ виконавчої дирекції ____________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за адресою: __________________________________________

Про місце і час розгляду справи повідомлено, копію протоколу отримав(ла)

"___" ____________ 20__ року _____________
                                                                                 (підпис)

(У разі відмови від підпису посадова особа органу Фонду зазначає цю обставину та засвідчує своїм підписом, за наявності свідків ставляться їх підписи)


 

Додаток 2
до Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

_____________________ відділення
____________________________________________________ виконавча дирекція
м. ____________, вул. _____________, тел./ факс _____________, код за ЄДРПОУ _____________


ПОСТАНОВА N
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року

м. ___________

Я, керівник _________________________________________________________________ виконавчої дирекції _______________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, _______________________________________________________________________,
                     (прізвище та ініціали посадової особи, уповноваженої розглядати справу про адміністративне правопорушення)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N _____ стосовно _______________________________________________________________________
                                                   (П. І. Б. особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
   місце роботи та займана посада, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
         податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
                   прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
                                          відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та акт перевірки від "___" ____________ 20__ року N ______,

встановив:

_______________________________________________________________ допустив(ла) порушення
                             (П. І. Б. особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва та суть порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Такі дії __________________________________________________________________ є порушенням
                       (займана посада та П. І. Б. особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                        (пункт, частина, стаття нормативно-правового акта, який порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

         Враховуючи наведене вище, відповідно до частини ______ статті 1655, частини ______  статті 18823 (необхідне залишити), керуючись статтями 24411, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 6 частини першої статті 28, статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"

постановив:

накласти на __________________________________________________________________________
                                       (П. І. Б. і займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                      місце роботи, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
           податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
          прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
                                     орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
штраф у розмірі _______  гривень (сума цифрами і словами), що становить ____   неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф підлягає перерахуванню на поточний рахунок _______________________________ в банку ___________________________, МФО _________, код _________________ у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови.

У разі несплати штрафу в добровільному порядку у вищезазначений строк відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення в порядку примусового стягнення через органи Державної виконавчої служби України стягнути з _____________________________________
                                                                                                     (П. І. Б. особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
штраф у подвійному розмірі в сумі ______________________  гривень (сума цифрами і словами), що становить _____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з дня її винесення до вищестоящої посадової особи або до районного (міського) суду.

Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з дня винесення або з дня залишення скарги або протесту на постанову без задоволення. Строк пред'явлення постанови до виконання до "___" ____________ 20__ року.


Керівник

м. п.

____________________________
(підпис)

Примірник постанови отримав(ла):

"___" ____________ 20__ року.

 

____________________________
(підпис)


 

Додаток 3
до Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

_____________________________  відділення
___________________________  виконавча дирекція
м. __________, вул. _____________, тел./ факс ________, код за ЄДРПОУ ____________


ПОСТАНОВА N
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

м. ______________

Я, керівник __________________________________________________________________________
виконавчої дирекції __________________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності _________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище та ініціали посадової особи, уповноваженої
                                                                     розглядати справу про адміністративне правопорушення)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N ____ стосовно ________________________________________________________________________
                                                       (П. І. Б. і займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
    місце роботи, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
   та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
         номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                                 служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ та
акт перевірки від "___" ____________ 20__ року N ______,

встановив:

_______________________________________________________________ допустив(ла) порушення
                         (П. І. Б. особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (вид порушення)

Такі дії __________________________________________________________________ є порушенням
                            (займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                           (пункт, частина, стаття іншого нормативно-правового акта, який порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Однак, беручи до уваги ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (зазначаються обставини, які підтверджують малозначність вчиненого порушення)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
керуючись статтями 22, 24411, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

звільнити ____________________________________________________________________________
                                   (П. І. Б. і займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
   місце роботи, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
   та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
        номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                             служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
від адміністративної відповідальності та обмежитись усним зауваженням.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з дня її винесення до вищестоящої посадової особи або до районного (міського) суду.


Керівник

М. П.

____________________________
(підпис)

Примірник постанови отримав(ла):

"___" ____________ 20__ року

 

____________________________
(підпис)


 

Додаток 4
до Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

___________________________ відділення
_____________________________ виконавча дирекція
м. __________, вул. _____________, тел./ факс ____________, код за ЄДРПОУ ________


ПОСТАНОВА N
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

м. ______________

Я, керівник ___________________________________________________________________________
виконавчої дирекції ______________  відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _______________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище та ініціали посадової особи, уповноваженої
                                                                  розглядати справу про адміністративне правопорушення)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N _____  стосовно ________________________________________________________________________
                                                 (П. І. Б. і займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
    місце роботи, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
   та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
        номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                     служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та акт перевірки від "___" ____________ 20__ року N ____,

встановив:

________________________________________________________________ допустив(ла) порушення
                              (П. І. Б. особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (вид порушення)

Такі дії __________________________________________________________________ є порушенням
                                      (займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                           (пункт, частина, стаття іншого нормативно-правового акта, який порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Однак, беручи до уваги ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (вказати обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
керуючись пунктом _________ статті 247, статтею 253 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо ____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (П. І. Б. і займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
    місце роботи, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
    та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
        номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                                служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
закрити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з дня її винесення до вищестоящої посадової особи або до районного (міського) суду.


Керівник

М. П.

____________________________
(підпис)

Примірник постанови отримав(ла):

"___" ____________ 20__ року

 

____________________________
(підпис)


 

Додаток 5
до Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення


ЖУРНАЛ
реєстрації справ про адміністративні правопорушення

N
з/п

Номер, дата складання протоколу

П. І. Б., посада особи, що склала протокол

П. І. Б. особи, що притягається до адміністративної відповідальності

Місце роботи та займана посада особи, що притягається до адміністративної відповідальності

Місце проживання особи, що притягається до адміністративної відповідальності

Дата розгляду адміністративної справи

Результат розгляду (N постанови, розмір штрафу, підстава закриття (стаття КУпАП))

Відмітка про вручення постанови (дата, номер листа)

Дата передачі постанови для примусового виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


____________