ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 11

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 707/21020


Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, районними (міжрайонними), міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - органи Фонду) за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли органи Фонду є належними розпорядниками інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більше ніж 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Фонду, затвердженого цією постановою.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом бухгалтерського обліку та звітності (фінансовим відділом, головним бухгалтером) органу Фонду.

6. Структурний підрозділ органу Фонду в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є органи Фонду, до відділу бухгалтерського обліку та звітності (фінансового відділу, головному бухгалтеру) органу Фонду за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Одночасно копія цієї заявки подається до юридичного управління чи відділу органу Фонду.

7. На підставі отриманої заявки відділ бухгалтерського обліку та звітності (фінансовий відділ, головний бухгалтер) органу Фонду протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Фонду (далі - Рахунок) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу органу Фонду, у якому знаходиться запитувана інформація, для надання в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок органу Фонду відділ бухгалтерського обліку та звітності (фінансовий відділ, головний бухгалтер) органу Фонду подає структурному підрозділу органу Фонду, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку та звітності (фінансового відділу, головним бухгалтером) органу Фонду з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписка з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до юридичного управління чи відділу для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

12. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

 

Начальник управління організаційного
та документального забезпечення

Ю. Ю. Красіков


 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Заявка N _____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є органи Фонду

______________________________________________________________________________________
(назва документа)
______________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)


Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 


N
з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення
1 аркуша

Кількість
аркушів

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 %
розміру мінімальної заробітної плати

 

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

0,2 %
розміру мінімальної заробітної плати

 

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,4 %
розміру мінімальної заробітної плати

 


Примітка. За відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець

_______________________
                     (посада)

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якому знаходиться запитувана інформація

_______________________
                    (посада)

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)


 

Начальник управління організаційного
та документального забезпечення

Ю. Ю. Красіков


 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Надавач послуг ____________________
Реєстраційний рахунок _____________
МФО банку _______________________
Код за ЄДРПОУ ___________________

Платник: _________________________


Рахунок N ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Фонду

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                          (назва документа)


Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Фонду

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

х

х

 

Разом
 

 

 

 


Усього до сплати ________________________________________________________
                                                                                              (сума словами)

________________________________________ грн _______________ коп.

Виконавець

_______________________
                   (посада)

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)


 

Начальник управління організаційного
та документального забезпечення

Ю. Ю. Красіков