ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2011 року N 73

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік

Відповідно до абзацу сьомого частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", підпункту 7 "е" пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), затвердженого постановою правління Фонду від 18.04.2000 N 4 (зі змінами), правління Фонду постановляє:

1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік (додається).

2. Контроль за виконанням постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков

 

 

Додаток

 

 

 

ПРОГРАМА
робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік

Розділ I. Загальна частина

Програма робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) розробляється та затверджується правлінням Фонду відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) та підпункту 7 "е" пункту 12 Статуту Фонду.

Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Фонду щодо реалізації завдань загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку) та основних статутних завдань Фонду.

Програма містить аналіз проблемних питань, визначає пріоритетні завдання діяльності Фонду та заходи щодо їх реалізації згідно з додатком.

Розділ II. Пріоритетні напрями, завдання та механізми їх реалізації

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Принципи державної політики у галузі охорони праці, які визначено законодавством України, спрямовані на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, адаптацію трудових процесів до спроможностей працівника з урахуванням стану його здоров'я і психологічного стану. Одним з основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та профзахворюваності.

Відповідно до проведеного аналізу стану виробничого травматизму протягом останніх років намітилась тенденція до зниження виробничого травматизму (щорічно від 6 до 12 %).

В Україні ще досить високий рівень професійної захворюваності, який безпосередньо пов'язаний з важкими та шкідливими умовами праці на виробництві, роботою в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам за рівнями або концентраціями небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Плани заходів з охорони праці, що розробляються роботодавцями, в цілому спрямовані на вирішення локальних, здебільшого технічних завдань, і не вирішують корінні причини щодо незадовільних умов праці та безпеки виробництва.

Нормативна база з охорони праці, не дивлячись на її значний обсяг, не є досконалою й не вирішує питання, що виникають у зв'язку з розвитком нових економічних відносин, появою нових форм власності. Значна частина державних нормативних актів з охорони праці застаріла та потребує перегляду.

б) пріоритетні завдання:

1) здійснити аналіз причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2) забезпечити організацію проведення навчання та підвищення рівня знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

3) забезпечити організацію проведення та фінансування навчання спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ і організацій, технічних інспекторів праці профспілок, спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

5) здійснити систему комплексних заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України";

2) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про затвердження Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань";

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 25.04.2005 р. N 10";

4) організувати та провести навчання і перевірку знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

5) організувати проведення та фінансування навчання спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ і організацій, технічних інспекторів праці профспілок, спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

6) організувати проведення та фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

2. Розвиток сфери медико-соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1. Надання медичних послуг потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (далі - Закон) визначено організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров'я в зазначених регіонах. Цей Закон передбачає реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я з метою впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України.

Статтею 12 цього Закону також передбачено, що Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону необхідно:

- прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

- забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Таким чином, виникає необхідність перегляду в 2012 році норм Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09.06.2010 р. N 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 р. за N 489/17784.

Крім того, при застосуванні зазначеного Положення робочими органами виконавчої дирекції Фонду виникають деякі питання, які ним не врегульовано (наприклад, організація первинного лікування потерпілих в амбулаторно-поліклінічних умовах при відсутності необхідності в госпіталізації до закладів охорони здоров'я на стаціонарне лікування до моменту відновлення працездатності або огляду МСЕК).

б) пріоритетні завдання:

1) внести зміни та доповнення до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09.06.2010 р. року N 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за N 489/17784, з метою удосконалення порядку організації лікування потерпілих у закладах охорони здоров'я.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення".

2.2. Надання соціальних послуг потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою виконання Фондом своїх обов'язків щодо медико-соціальної реабілітації потерпілих необхідно своєчасно та в повному обсязі забезпечити потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, колясками інвалідними, спецавтотранспортом та протезно-ортопедичними виробами.

На даному етапі розвитку Фонду потребують додаткового врегулювання питання щодо вдосконалення правового механізму забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням.

б) пріоритетні завдання:

1) підготувати та провести конкурсні торги на закупівлю:

- послуг із санаторно-курортного лікування;

- колясок інвалідних;

- спеціального автотранспорту;

2) здійснити аналіз щодо потреби потерпілих на виробництві у протезно-ортопедичних виробах;

3) внести зміни до постанови правління Фонду від 31.10.2007 р. N 49 "Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування".

в) механізми реалізації:

1) укласти договори із переможцями конкурсних торгів щодо закупівлі послуг із санаторно-курортного лікування, колясок інвалідних та спеціального автотранспорту;

2) укласти договір-доручення із ПО "Укрпротез";

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування".

2.3. Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Відсутність чіткого визначення Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" який коефіцієнт повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня наступного року.

Врегулювання цього питання дозволить провести перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня 2012 року на коефіцієнт росту середньої заробітної плати в Україні, затверджений правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити нормативну базу щодо перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня шляхом внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. N 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. за N 715/13982;

2) здійснити заходи щодо осучаснення страхових виплат інвалідам внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, які отримали травми до 2001 року.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. N 24".

3. Забезпечення надходження доходів

3.1. Тарифна політика

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Основним проблемним питанням в тарифній політиці Фонду є відсутність механізмів реалізації основного принципу страхування від нещасного випадку на виробництві в частині диференціації страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці на кожному підприємстві. Діючі підходи до формування страхового тарифу забезпечують диференціацію лише на рівні виду економічної діяльності, що не в повній мірі забезпечує економічну зацікавленість роботодавців створювати безпечні умови праці на підприємстві.

Виходячи з цього, необхідно вирішити такі питання:

- поглиблення диференціації страхових тарифів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України, які спричинили втрату працездатності в умовах єдиного соціального внеску;

- вдосконалення нормативно-правових документів та розробка методики встановлення індивідуальних страхових тарифів для підприємств, установ та організацій;

- підтримка та вдосконалення бази даних для визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності та накопичення інформації для визначення розмірів індивідуальних страхових тарифів.

б) пріоритетні завдання:

1) розробка проектів нормативно-правових документів щодо вдосконалення законодавчої бази з метою запровадження індивідуальних страхових тарифів;

2) розвиток та підтримка в актуальному стані інформаційної (доказової) бази звітних та персоніфікованих даних про страхову діяльність Фонду (на базі ПК "Тариф") в умовах впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків на виробництві України щодо внесення змін до нормативно-правових документів з метою запровадження індивідуальних страхових тарифів для підприємств, установ та організацій";

2) забезпечити супровід та модернізацію програмного комплексу "Тариф".

3.2. Робота із страхувальниками

а) аналіз проблемних питань за напрямом

В умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" актуальним є питання забезпечення функціонування інформаційного обміну між Пенсійним фондом України і Фондом відповідно до підписаних протоколів.

Запровадження з 2012 року Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" (ДК 009:2010).

б) пріоритетні завдання:

1) удосконалення функціонування інформаційного обміну між Пенсійним фондом України і Фондом в умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

2) проведення заходів, пов'язаних із запровадженням з 2012 року Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" (ДК 009:2010).

в) механізми реалізації:

1) проведення заходів щодо вдосконалення механізму обміну інформацією з Державним реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема, шляхом внесення змін до протоколів обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Фондом;

2) проведення комплексу робіт, пов'язаних з введенням в дію Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" (ДК 009:2010).

4. Удосконалення управління Фондом

4.1. Нормативно-правова робота

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Діяльність Фонду врегульовано Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". На сьогодні повноваження правління Фонду при прийнятті відповідних постанов правління Фонду обмежені частиною 7 статті 17 Закону, що у подальшому ускладнює питання визначення компетентності правління Фонду на прийняття тих чи інших нормативно-правових актів, та їх подальшу реєстрацію у Міністерстві юстиції України у відповідності із Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731 (із змінами).

б) пріоритетні завдання:

1) потребує законодавчого врегулювання питання повноваження правління Фонду у частині 7 статті 17 Закону.

в) механізми реалізації:

1) внесення відповідних змін до частини 7 статті 17 Закону.

4.2. Управління фінансами і ресурсами

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Необхідність своєчасного планування фінансових ресурсів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням.

б) пріоритетні завдання:

1) підготовка звіту про виконання бюджету Фонду за 2011 рік, опублікування та оприлюднення його відповідно до законодавства;

2) формування бездефіцитного бюджету Фонду на 2013 рік для забезпечення виконання основних завдань страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

- "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Фонду за 2011 рік";

- "Про затвердження бюджету Фонду на 2013 рік".

4.3. Розвиток інформатизації Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Основними проблемами на даному етапі є складний механізм внутрішнього інформаційного обміну та опрацювання інформації щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; дублювання інформації; наявність ризиків, пов'язаних з неконтрольованим втручанням в технології опрацювання інформації; відсутність необхідної кількості фахівців з організації використання та адміністрування комп'ютерних технологій.

б) пріоритетні завдання:

1) забезпечення реалізації Концепції розвитку інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) завершення створення корпоративної мережі Фонду;

3) створення комплексної системи захисту інформації;

4) підтримка працездатності інформаційно-аналітичної системи Фонду та забезпечення постійної актуалізації інформаційних баз даних;

5) забезпечення на основі інформаційно-аналітичної системи Фонду:

- ефективного обміну інформацією між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами;

- інформаційно-аналітичної підтримки для ситуативного аналізу та прийняття рішень керівництвом Фонду;

- технічної підтримки працездатності комп'ютерної техніки та оргтехніки.

в) механізми реалізації:

1) розробити та забезпечити виконання плану заходів з реалізації Концепції розвитку інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) здійснювати постійний аналіз результатів проведених перевірок баз даних та вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

3) аналізувати квартальну звітність щодо ведення баз даних робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

4.4. Інформаційна політика Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Низький рівень поінформованості суспільства про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у зв'язку з цим є необхідність проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів про діяльність Фонду з метою стимулювання розвитку соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання шляхом економічного реформування, що забезпечить фінансову стабільність Фонду і, як результат, гарантований соціальний захист громадян. Виходячи з цього, необхідно провести комплекс інформаційних заходів через засоби масової інформації з пропаганди діяльності Фонду.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення та реалізація інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду на 2012 рік;

2) забезпечити виготовлення збірників, буклетів, іншої довідково-роз'яснювальної, корпоративної друкованої продукції Фонду;

3) готувати інформаційні матеріали, коментарі, роз'яснення про діяльність Фонду для друкованих та електронних засобів масової інформації;

4) здійснювати інформаційне наповнення корпоративного веб-сайту, надавати інформаційні матеріали про діяльність Фонду для розміщення їх на веб-сайтах органів державної влади та інших Інтернет-порталах.

в) механізми реалізації:

1) здійснити закупівлю послуг щодо розроблення та реалізації інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік;

2) підготувати та видати збірники, буклети, довідково-роз'яснювальну, корпоративну друковану продукцію Фонду;

3) готувати та розміщувати матеріали про діяльність Фонду у друкованих та електронних засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, органів державної влади та інших Інтернет-порталах.

4.5. Удосконалення контрольно-ревізійної роботи

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Однією із основних причин незадовільного стану відомчого контролю є проблема забезпечення кваліфікованими кадрами. У переважній більшості штатних розписів обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду відсутня посада контролера-ревізора, а його функції покладено на бухгалтерів управління.

Зазначене сумісництво негативно позначається на якості та ефективності виконання обов'язків як бухгалтера, так і контролера-ревізора. Окрім того, підпорядкування ревізорів головним бухгалтерам створює умови для укривання негативних наслідків ревізій та перевірок, що негативно позначається на результатах перевірок та ревізій.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення та запровадження нових форм контролю та методичних рекомендацій з перевірки всіх статутних напрямів діяльності Фонду, що безумовно вплине на підвищення ефективності внутрішнього контролю;

2) створити служби внутрішнього аудиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1001.

в) механізми реалізації:

1) вивести контролерів-ревізорів із підпорядкування головних бухгалтерів та підпорядкувати їх начальнику управління.

5. Перспективні завдання Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою забезпечення своєчасного та повного виконання Фондом своїх зобов'язань перед потерпілими на виробництві та членами їх сімей, а також стимулювання страхувальників до створення безпечних умов праці є гостра необхідність вдосконалення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

в) механізми реалізації:

1) підготувати із залученням фахівців у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, наукових установ проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Розділ III. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми
(розміщено у додатку до цієї Програми)

 

 

Додаток
до Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік, затвердженої постановою правління Фонду від 20.12.2011 року
N 73 "Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік"

 

 

 

 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення реалізації Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік

N
з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:

 

 

1.1.

- про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 19.04.2011 р. N 18, із змінами, внесеними постановою правління Фонду від 20.07.2011 р. N 39

I квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

1.2.

- про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 25.04.2005 р. N 10

II квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

1.3.

- про затвердження Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

II квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

2.

Організувати та провести навчання і перевірку знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

3.

Організувати та провести комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.

Організувати проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці суб'єктів господарювання

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

2. Розвиток сфери медико-соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1. Надання медичних послуг потерпілим на виробництві

5.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про внесення змін та доповнень до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09.06.2010 р. N 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 р. за N 489/17784"

IV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.2. Надання соціальних послуг потерпілим на виробництві

6.

Забезпечити потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:
- санаторно-курортним лікуванням;
- колясками інвалідними;
- протезно-ортопедичними виробами;
- спеціальним автотранспортом.

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

7.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування"

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

2.3. Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

8.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. N 715/13982"

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

3. Забезпечення надходження коштів

3.1. Тарифна політика

9.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків на виробництві України щодо внесення змін до нормативно-правових документів з метою запровадження індивідуальних страхових тарифів для підприємств, установ та організацій"

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

3.2. Робота із страхувальниками

10.

Удосконалити функціонування інформаційного обміну між Пенсійним фондом України і Фондом в умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зокрема, шляхом внесення змін до протоколів обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Фондом та інформаційно-аналітичної системи обліку страхувальників для визначення класу професійного ризику виробництва

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

11.

Провести заходи, пов'язані із запровадженням з 2012 року Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" (ДК 009:2010)

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

12.

Формувати для підтримання в актуальному стані базу даних обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

4. Удосконалення управління Фондом

4.1. Нормативно-правова робота Фонду

13.

Внести зміни до Регламенту роботи правління Фонду

I квартал

Виконавча дирекція Фонду

13.1

Внести зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", зокрема, до статті 17 в частині розширення повноважень правління Фонду

I півріччя

Виконавча дирекція Фонду

4.2. Управління фінансами і ресурсами

14.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:

 

 

14.1.

- про затвердження Звіту про виконання бюджету Фонду за 2011 рік;

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

14.2.

- про затвердження бюджету Фонду на 2013 рік.

грудень

Виконавча дирекція Фонду, постійна з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

4.3. Розвиток інформатизації Фонду

15.

Забезпечити виконання заходів з реалізації Концепції розвитку інформаційно-аналітичної системи Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.4. Інформаційна політика Фонду

16.

Здійснити закупівлю послуг щодо розроблення та реалізації інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

17.

Організувати виготовлення збірників, буклетів, довідково-роз'яснювальної, корпоративної друкованої продукції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

18.

Здійснювати інформаційне наповнення веб-сайту Фонду та готувати інформаційні матеріали щодо діяльності Фонду для розміщення їх у друкованих на електронних засобах масової інформації

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.5. Контрольно-ревізійна робота Фонду

19.

Розробити та запровадити нові форми внутрішнього контролю щодо ефективності здійснення процесу управління ресурсами, збереження коштів Фонду, наповнення бюджету Фонду, зміцнення фінансової дисципліни

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

20.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року N 1001 здійснити підвищення кваліфікації працівників відділів контрольно-ревізійної роботи управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

21.

Розробити методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту у робочих органах виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

 

____________