МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 569

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1852/24384

Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

Відповідно до пунктів 87.5, 87.6 статті 87, пункту 95.22 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу, що додається.

2. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
10.10.2013 N 569

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1852/24384

 

 

 

 

 

 

 

Порядок використання
додаткових джерел погашення податкового боргу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 87.5 і 87.6 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і визначає механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи доходів і зборів, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.

1.3. У разі коли здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи доходів і зборів.

1.4. Документи, передбачені цим Порядком, складаються в тій кількості примірників, яка відповідає кількості осіб, що їх підписують.

1.5. Визначення сум дебіторської заборгованості, яка є додатковим джерелом погашення податкового боргу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського та аналітичного обліку платника податків, договорів, оформлених належним чином.

II. Порядок організації укладення договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи доходів і зборів

2.1. Орган доходів і зборів повідомляє платника податків про визначення додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.2. Повідомлення розглядається як пропозиція для укладання договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи доходів і зборів (далі - договір).

2.3. Переведення платником податків прав вимоги дебіторської заборгованості, що випливає з відносин платника податків з дебітором, на орган стягнення здійснюється на основі договору, укладеного в письмовій формі між платником податків та органом доходів і зборів.

2.4. У разі згоди платника податків орган доходів і зборів укладає договір з таким платником податків.

Договір повинен містити, зокрема:

назву договору та місце його укладання;

найменування платника податків та органу доходів і зборів;

предмет договору;

порядок виконання зобов'язань за договором;

права та обов'язки сторін;

умови укладання, зміни та припинення договору;

місцезнаходження та реквізити сторін.

2.5. На орган доходів і зборів як орган стягнення можуть переводитися всі види дебіторської заборгованості, а саме:

дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);

дебіторська заборгованість, пов'язана із підзвітними особами;

дебіторська заборгованість працівників, акціонерів перед підприємством;

дебіторська заборгованість за претензіями;

інші види дебіторської заборгованості.

2.6. Визначення такої дебіторської заборгованості здійснюється шляхом перевірки органом доходів і зборів дебіторської заборгованості, яка відображена на рахунках бухгалтерського обліку платника податків та в аналітичному обліку.

2.7. Платник податків передає органу доходів і зборів всі документи, що свідчать про право вимоги.

2.8. У договорі обов'язково зазначається, що платник податків переводить на орган доходів і зборів своє право вимоги до дебітора в рахунок погашення податкового боргу.

2.9. Платник податків та орган стягнення повідомляють дебітора про переведення на орган доходів і зборів права вимоги. Повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи доходів і зборів складається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.10. Орган доходів і зборів звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи доходів і зборів, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

2.11. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості, про що зазначається в договорі між платником податків і органом стягнення, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

2.12. До моменту стягнення органом доходів і зборів у судовому порядку такої дебіторської заборгованості платежі продовжують надходити на рахунки платника податків, що має податковий борг.

2.13. Надходження за дебіторською заборгованістю негайно спрямовуються в рахунок погашення податкового боргу.

2.14. Орган доходів і зборів звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи доходів і зборів, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

2.15. Орган доходів і зборів направляє платнику податків повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

III. Порядок погашення податкового боргу філій, відокремлених підрозділів за рахунок майна юридичної особи

3.1. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов'язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з Кодексом.

3.2. Повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу направляється юридичній особі філії, відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

3.3. Стягнення коштів, опис, оцінка, продаж майна та зарахування коштів проводяться в порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева