МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 573

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1843/24375

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
10.10.2013 N 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1843/24375

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі.

1.3. Метою проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, є встановлення фактичної (фізичної) наявності в платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.

II. Проведення перевірок

2.1. Перевірка стану збереження майна платника податків проводиться в разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2.2. Право на проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, надано органам доходів і зборів в особі податкового керуючого.

2.3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, покладається на податкових керуючих.

2.4. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

2.5. Для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 1).

2.6. Підставою для оформлення зазначеного повідомлення є погоджене керівником (заступником керівника) органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків подання податкового керуючого, в якому зазначається обґрунтування необхідності проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2.7. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному органі доходів і зборів.

2.8. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись шляхом візуального контролю наявності в такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації) наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

2.9. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

3.1. Про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків.

3.2. Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий пред'являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника органу доходів і зборів;

копію наказу органу доходів і зборів про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, підписане керівником органу доходів і зборів та зареєстроване в такому органі доходів і зборів.

3.3. Зазначені документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не є необхідним.

3.4. У разі знаходження майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження майна платника податків може бути залучено інший орган доходів і зборів.

3.5. У разі залучення до перевірки стану збереження майна платника податків іншого органу доходів і зборів перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цього розділу.

3.6. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

3.7. За результатами проведеної перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 2), який реєструється в журналі реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 3). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід'ємною частиною цього акта.

3.8. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може не допустити податкового керуючого до проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, а також повідомити про факт порушення керівника відповідного органу доходів і зборів або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

 

Додаток 1
до Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі
(пункт 2.5)

 

_________________________________
           (найменування платника податків
          (прізвище, ім'я, по батькові), код за
          ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                  облікової картки платника
                                 податків*)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ___________ 20__ року

N _________

______________________________________________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів та його місцезнаходження)

повідомляє про проведення "___" ____________ 20___ року перевірки стану збереження майна

_____________________________________________________________________________________,
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

яка проводиться на підставі пункту 91.3 статті 91 розділу II Податкового кодексу України.

На перевірку направляється _____________________________________________________________,
                                                         (прізвище та ініціали податкового керуючого)
який (яка) відповідно до наказу ___________________________________________________________
                                                                   (найменування органу доходів і зборів)

від "___" ____________ 20__ року N ___ призначений(а) податковим керуючим

_____________________________________________________________________________________.
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
картки платника податків*)

 

 

Керівник органу доходів і зборів

М. П.

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

 

 

Додаток 2
до Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі
(пункт 3.7)

 

 

 

 

 

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N ____

За результатами проведеної _____________________________________________________________
                                                      (найменування органу доходів і зборів)
перевірки стану збереження майна _______________________________________________________
                                                                           (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за

______________________________________________________________________________________
ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

встановлено таке: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зміст з посиланням на пункти та статті законодавчих актів)

У разі встановлення порушення зазначається його зміст, а також наводиться перелік майна, яке було відчужено.

Акт складається у двох примірниках.

 

 

Податковий керуючий

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

 

 

Додаток 3
до Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі
(пункт 3.7)

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

N
акта

Дата акта

Найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Код структурного підрозділу, який провів перевірку

П. І. Б. податкового керуючого, який провів перевірку

Сума податкового боргу платника податків на момент перевірки, грн

Вартість майна, що перебуває у податковій заставі, згідно з актом опису

Короткий зміст результатів перевірки

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта

____________