МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 578

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1837/24369

Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого

Відповідно до статей 89, 91, 92, 94, 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого, що додається.

2. Департаменту обслуговування платників податків Міністерства доходів і зборів України (Мальцева В. В.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України,

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
10.10.2013 N 578

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1837/24369

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує правила призначення та звільнення, функції та повноваження податкового керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим.

1.2. Податковий керуючий має права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України (далі - Кодекс).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

1.4. Податковий керуючий - посадова (службова) особа органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків.

II. Призначення податкового керуючого

2.1. Податковий керуючий призначається наказом керівника (виконуючого обов'язки керівника) органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків.

2.2. Посадова (службова) особа органу доходів і зборів наділяється повноваженнями податкового керуючого з дати видання наказу керівника (виконуючого обов'язки керівника) органу доходів і зборів про призначення цієї особи податковим керуючим.

III. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо податкової застави

3.1. Заведення на кожного платника податків, який має податковий борг, справи, у якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, які стосуються здійснених заходів із погашення податкового боргу платника податків.

3.2. Надсилання (вручення) платнику податків податкової вимоги.

3.3. Здійснення опису майна, на яке поширюється право податкової застави, та складання акта опису такого майна.

3.4. Реєстрація податкової застави у відповідному державному реєстрі та її виключення із такого реєстру.

3.5. Одержання від платника податків документів, необхідних для опису майна в податкову заставу.

3.6. Складання акта про відсутність майна, що має бути описане у податкову заставу.

3.7. Складання акта відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

3.8. Підготовка документів для звернення органу доходів і зборів до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків.

3.9. Здійснення перевірки стану збереження майна, що перебуває у податковій заставі.

3.10. Складання акта про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3.11. Підготовка рішення про складання відповідних актів та направлення такого рішення банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків та скасування заборони на відчуження майна.

3.12. Підготовка рішення щодо дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та направлення такого рішення банкам та іншим фінансовим установам для дострокового поновлення операцій на рахунках платника податків.

3.13. Підготовка відповіді платнику податків на його звернення щодо надання (ненадання) згоди на відчуження майна та/або заміну майна, яке перебуває у податковій заставі.

3.14. Отримання від платника податків інформації та документів про операції з майном, яке перебуває у податковій заставі.

3.15. Вимагання від платника податків або його службових (посадових) осіб пояснення щодо відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу доходів і зборів (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов'язковою згідно з вимогами Кодексу).

3.16. Підготовка матеріалів для застосування штрафу у разі відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди органу доходів і зборів.

3.17. Розгляд звернення платника податків та підготовка документів для надання йому розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу).

3.18. Здійснення заходів щодо списання безнадійного податкового боргу.

3.19. Забезпечення отримання від платника податків інформації про майно, яке перебуває у податковій заставі, а також технічної, технологічної та іншої супровідної документації на таке майно.

IV. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо адміністративного арешту майна

4.1. Підготовка матеріалів для прийняття керівником органу доходів і зборів (його заступником) рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

4.2. Надсилання рішення про адміністративний арешт майна:

1) платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;

2) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасової заборони його відчуження.

4.3. Підготовка матеріалів для звернення органу доходів і зборів до суду щодо застосування (звільнення) адміністративного арешту на кошти на рахунках платника податків.

4.4. Підготовка матеріалів для звернення органу доходів і зборів до суду щодо обґрунтування застосування адміністративного арешту майна.

4.5. Організація опису майна платника податків при процедурі адміністративного арешту та складання відповідного протоколу.

4.6. Визначення порядку збереження та охорони майна, до якого застосовано адміністративний арешт.

4.7. Підготовка матеріалів для надання дозволу органом доходів і зборів платнику податків на здійснення будь-якої операції з його майном під час застосування умовного адміністративного арешту такого майна.

4.8. Підготовка матеріалів щодо прийняття рішення про звільнення майна з-під адміністративного арешту.

4.9. Підготовка і направлення до суду повідомлення щодо звільнення майна платника податків з-під адміністративного арешту.

V. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, та стягнення коштів

5.1. Підготовка матеріалів для звернення до суду органом доходів і зборів щодо:

стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків;

стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків за рахунок готівки, що належить такому платнику податків;

отримання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;

стягнення податкового боргу платника податків - фізичної особи.

5.2. Стягнення згідно з рішенням суду коштів з банківських рахунків платників податків, що мають податковий борг.

5.3. Отримання від платника податків у разі продажу його майна, на яке поширюється право податкової застави в рахунок погашення податкового боргу, документів, що засвідчують право власності на зазначене майно.

5.4. Підготовка матеріалів для прийняття органом доходів і зборів рішення про погашення усієї суми податкового боргу на підставі дозволу суду на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

5.5. Забезпечення виконання рішення суду щодо стягнення коштів з банківських рахунків платника податків, що має податковий борг.

5.6. Вилучення готівкових коштів на підставі рішення суду та забезпечення погашення податкового боргу платника податків за їх рахунок.

5.7. Підготовка подання до державного органу приватизації щодо організації продажу цілісного майнового комплексу відповідного платника податків.

5.8. Здійснення заходів щодо огляду та оцінки майна, яке пропонується до продажу.

5.9. Організація продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

5.10. Здійснення додаткового опису майна платника податків у податкову заставу у разі, якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу.

5.11. Підготовка подання до органів місцевого самоврядування та/або виконавчої влади щодо прийняття рішень, спрямованих на погашення податкового боргу платників податків державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств.

5.12. Здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків за рахунок інших джерел погашення податкового боргу.

5.13. Підготовка матеріалів для звернення органу доходів і зборів до суду щодо стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває державне (комунальне) підприємство або його майно.

5.14. Підготовка звернень до державних та комунальних підприємств, які допустили виникнення податкового боргу, щодо розірвання трудових договорів (контрактів) з керівниками таких підприємств.

VI. Порядок звільнення від виконання повноважень податкового керуючого

6.1. Податковий керуючий зобов'язаний дотримуватись комерційної та службової таємниць.

6.2. Посадова (службова) особа органу доходів і зборів звільняється від виконання повноважень податкового керуючого наказом керівника органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків.

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

 

Додаток 1
до Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого
(пункт 3.10)

 

 

 

 

АКТ
про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим

від ____________ 20__ року

N ______

Я, податковий керуючий ________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
призначений наказом _____________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______,
                                                     (найменування органу доходів і зборів)
підтверджую факт перешкоджання
______________________________________________________________________________________
            (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
            облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                 переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
виконанню повноважень, визначених Податковим кодексом України, зокрема:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                   (зазначаються дії, вчинені платником податків, наприклад: недопущення на територію платника податків;
                   ненадання або несвоєчасне надання необхідних документів; надання недостовірної інформації та інші дії)

Податковий керуючий

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

       
 

 

 

Додаток 2
до Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого
(пункт 3.12)

 

 

 

 

РІШЕННЯ
щодо дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків

від ____________ 20__ року

N ______

Я, податковий керуючий ________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

призначений наказом _____________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______,
                                                     (найменування органу доходів і зборів)
підтверджую факт виконання
_____________________________________________________________________________________,
                (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
               облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                   переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
законних вимог податкового керуючого, передбачених Податковим кодексом України, і відповідно до пункту 91.4 статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України прийняв це рішення, яке є підставою для дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках цього платника податків, та направляю це рішення банкам, іншим фінансовим установам, які обслуговують такого платника податків.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

       
 

 

____________