МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2013

м. Київ

N 329

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1748/24280

Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

Відповідно до статей 350, 351 розділу XVIII 2 Податкового кодексу України, пункту 21 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію", підпункту 40 пункту 6 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, з метою поліпшення ефективності діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності, дієвого супроводження оперативно-службової діяльності, а також покращення роботи з персоналом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів України, головних управлінь Міністерства доходів і зборів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників, митниць за необхідності ініціювати застосування у роботі комп'ютерних поліграфів.

3. Начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Стетюсі О. М. забезпечити:

1) вжиття необхідних заходів для впровадження комп'ютерних поліграфів у діяльність Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів;

2) визначення у складі Головного управління внутрішньої безпеки, регіональних підрозділів внутрішньої безпеки працівників, до функціональних обов'язків яких буде віднесено роботу з поліграфами, а також проведення навчання таких працівників;

3) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
02.08.2013 N 329

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1748/24280

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні напрями, принципи та умови використання поліграфів.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

поліграф - комп'ютерний технічний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів, не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу;

психофізіологічне інтерв'ю із застосуванням поліграфа - опитування з використанням комп'ютерного технічного засобу (поліграфа), під час якого здійснюється аналіз (оцінка) динаміки психофізіологічних реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо.

3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від незаконних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків, зняття з них безпідставних звинувачень або підозр.

4. Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки за наслідками використання поліграфа мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

5. Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використовуються виключно як відомості ймовірного або орієнтувального характеру для можливого формування у службових (посадових) осіб Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), його територіальних органів внутрішнього переконання для здійснення заходів у сфері службової діяльності (висунення оперативно-слідчих версій, визначення найоптимальніших шляхів з їх перевірки, організації подальшої перевірки кандидатів на службу, навчання та роботи з працівниками Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій тощо).

Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Підставою для необхідності застосування поліграфа є документально підтверджені сумніви у правдивості інформації, що надається особою щодо обставин, які є предметом розслідування або перевіряються у встановленому законодавством порядку службовими (посадовими) особами Міндоходів, його територіальних органів та належать до сфер, визначених у розділі III цієї Інструкції, коли іншим шляхом отримати будь-які відомості щодо них неможливо.

7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа, які перебувають у штаті підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та його територіальних підрозділів.

З питань використання поліграфа спеціалісти поліграфа підпорядковуються старшому спеціалісту, який перебуває у штаті Головного управління внутрішньої безпеки Міндоходів.

До здійснення опитування із використанням поліграфа та проведення психофізіологічного інтерв'ю допускаються спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку та допущені до цієї роботи.

8. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, та інших нормативно-правових актів.

9. Опитування проводиться за завданням на його проведення із використанням поліграфа (додатки 1, 2), яке готується ініціатором з числа працівників підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та затверджується: на рівні апарату Міндоходів - начальником Головного управління внутрішньої безпеки або його заступниками, на регіональному рівні - начальниками регіональних підрозділів внутрішньої безпеки або особами, які виконують їх обов'язки.

Якщо ініціаторами використання поліграфа є інші структурні підрозділи Міндоходів або його територіальні органи, до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки направляється клопотання за підписом керівника такого структурного підрозділу (органу). У такому разі завдання готують працівники структурних підрозділів (органів), які є ініціаторами опитування.

Ініціатор до завдання додає перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа.

10. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються.

Зазначений документ (документи) додається(ються) до завдання.

II. Основні принципи використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Оскільки опитування із застосуванням поліграфа являє собою комплексну процедуру, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань, то її проведення передбачає дотримання таких загальних принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає психофізіологічне інтерв'ю із використанням поліграфа лише за умови отримання письмової згоди особи (додатки 3, 4, 5) і обов'язково пересвідчившись у тому, що ця згода справді добровільна, а не є наслідком примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова особи від участі в психофізіологічному інтерв'ю із використанням поліграфа не може тягти утиску особи, порушення її законних прав та свобод.

3. За принципом правомірності психофізіологічне інтерв'ю із застосуванням поліграфа проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє особу, яка опитується.

Ініціатива щодо опитування також може належати особі, стосовно якої, на її думку, висунуті безпідставні звинувачення або підозр.

4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних можливостей, застосованих під час психофізіологічного інтерв'ю, із використанням поліграфа з метою забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо особи, яка опитується. Спеціаліст поліграфа має забезпечити особі, яка опитується психологічний комфорт.

5. Принцип забезпечення прав і свобод людини (невтручання в приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії, вираження поглядів, задекларовані статтями 8 - 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) для спеціаліста поліграфа є провідним.

Особа повинна знати, щодо якої події проводиться психофізіологічне інтерв'ю із використанням поліграфа, бути ознайомленою зі змістом тестів, має право відмовитись від обстеження на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення у неї тих чи інших реакцій.

III. Сфери можливого використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Використання поліграфа із проведення заходів сприяння оперативно-розшуковій діяльності в системі Міндоходів та його територіальних органів:

звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності особи, що опитується, до планування, підготовки або вчинення правопорушення;

оцінювання правдивості свідчень, наданих особою;

одержання інформації орієнтувального характеру про підготовку або вчинення правопорушень, щодо напрямів здобуття доказів;

отримування ймовірної та орієнтувальної інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення;

визначення оперативно-слідчих версій та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів для виявлення, розкриття та припинення правопорушень.

2. Перевірки кандидатів із використанням поліграфа можуть проводитися в процесі вирішення питань щодо прийому особи на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.

Використання поліграфа у роботі з кандидатами здійснюється за допомогою основних блоків тестів для отримання інформації про:

анкетні дані, що приховуються або викривлені;

наявність алкогольної або наркотичної залежності;

прояви девіантної поведінки та їх особливості;

конфліктні зони особистості, схильність до суїциду;

приховані мотиви вступу (переходу, поновлення) на службу (роботу), навчання;

кримінальне минуле, зв'язки з криміналітетом.

3. Використання поліграфа під час проведення службових розслідувань та перевірок, профілактичних заходів може здійснюватися для отримання інформації про:

правдивість відомостей, що надаються особою при проведенні службових розслідувань та перевірок;

наміри або підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників;

наявність небезпеки, незаконних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, для визначення необхідних заходів щодо захисту працівника;

можливе розголошення працівником відомостей, що містять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

4. Наведений перелік сфер застосування поліграфа є вичерпним.

IV. Загальні умови проведення психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа

1. Для забезпечення об'єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності приміщення;

належного фізичного та психологічного стану особи, що опитується.

2. У разі потреби до участі в опитуванні може залучатися перекладач.

Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - не менше 10 - 15 м 2;

висота - не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори (світло-бежевий, білий, сірий тощо), без деталей (картин, календарів, оздоблення тощо), які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум та інші фактори), які можуть вплинути на об'єктивність опитування.

3. Опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років, а також якщо у опитуваного виявлено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування із використанням поліграфа не проводиться щодо особи у стані вагітності.

Опитування із використанням поліграфа також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об'єктом опитування;

об'єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа підпорядкований особі, яка є об'єктом опитування з використанням поліграфа, опитування проводиться іншим спеціалістом поліграфа, не підпорядкованим цій особі.

Терміни "близькі особи" та "конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4. Керівники, інші посадові особи структурних підрозділів (органів) Міндоходів, які є ініціаторами дослідження, забезпечують конфіденційність інформації про опитування особи із використанням поліграфа.

V. Порядок проведення психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа

1. Отримавши завдання на проведення опитування із використанням поліграфа, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, місце та умови опитування, про що повідомляє ініціатора.

2. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне та оперативне забезпечення опитування на всіх етапах, у тому числі явку особи у визначені термін та місце.

3. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з'ясовує в опитуваного його фізичний або психологічний стан, визначений пунктом 3 розділу IV цієї Інструкції. У разі встановлення, що особа перебуває хоча б в одному з наведених станів, дослідження не проводиться.

У разі встановлення, що об'єкт під час опитування із використанням поліграфа перебував хоча б в одному з наведених станів, отримані висновки не можуть бути враховані, а опитування вважається таким, що не відбулося.

4. Після цього спеціаліст поліграфа в бесіді з опитуваним переконується у добровільній згоді особи на проведення опитування, відсутності примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

У разі встановлення добровільності спеціаліст поліграфа оформлює заяву про добровільну згоду особи до участі в проведенні психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа. Заяву особа заповнює власноручно. У випадку відмови опитування не проводиться.

Одночасно опитуваному роз'яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу, про що відмічається у заяві про добровільну згоду.

5. У процесі проведення опитування особа має право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в його проведенні або відповідати на будь-яке запитання, що не свідчитиме про приховання або недостовірність інформації, що нею надається.

6. З опитуваним обговорюється зміст запитань, які будуть йому поставлені.

Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя опитуваного, обмежувати свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

7. У процесі опитування спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, що були попередньо обговорені з особою, яка опитується.

8. Спілкування спеціаліста поліграфа з особою, яка опитується, ведеться мовою, якою особа володіє. Якщо спеціаліст поліграфа та особа, яка опитується, не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення опитування перекладача.

9. Під час опитування за письмовою згодою опитуваного виключно для фіксації дотримання порядку, визначеного цією Інструкцією, можуть використовуватись аудіо- та відеозапис.

10. Опитування не може тривати більше ніж одну годину без перерви, а в цілому - більше семи годин протягом одного дня. Опитування не проводиться в нічний час.

11. По закінченні опитування спеціаліст поліграфа знайомить особу з результатами опитування щодо її реагування на пред'явлені психологічні стимули, з'ясовує, чи бажає особа ознайомитися з довідкою, та інформує про можливість та порядок ознайомлення.

VI. Оформлення матеріалів психофізіологічного інтерв'ю із використанням поліграфа

1. Після закінчення роботи спеціаліст поліграфа готує довідку (додаток 6) про результати проведеного опитування в одному примірнику за такою формою:

1) загальна частина:

підстави для проведення психофізіологічного інтерв'ю із використанням поліграфа (правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів та якими документами ці сумніви підтверджуються) та його мета (питання, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа);

прізвище, ім'я та по батькові особи, з якою проводилося інтерв'ю;

місце і час проведення психофізіологічного інтерв'ю із використанням поліграфа;

поліграф, що використовувався, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;

назви основних блоків тесту;

загальні відомості про спеціаліста поліграфа;

2) опис отриманих результатів та їх обговорення:

отримані позитивні реакції по кожному пред'явленому тесту;

особливості поведінки особи, з якою проводилось інтерв'ю;

3) висновки:

аналіз реагувань, що були зафіксовані під час проведення психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа;

обґрунтування найбільш перспективних оперативно-слідчих версій, необхідності проведення певних оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, перевірка отриманої орієнтувальної інформації, а також результатів з'ясування поставлених ініціатором питань;

характеристика поведінки особи, яка опитувалась;

4) відмітка про ознайомлення опитуваного з довідкою.

2. У довідці спеціаліста поліграфа зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

3. До довідки не вносяться будь-які персональні дані особи, крім анкетних даних (прізвище, ім'я та по батькові) та тих, що стосуються обставин, які перевірялися.

4. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати опитувань із використанням комп'ютерної поліграфної техніки, який ведеться спеціалістом поліграфа.

VII. Зберігання та використання результатів застосування поліграфа

1. Інформація, викладена в довідці, завданні на проведення опитування, заяві про добровільну згоду на участь у проведенні опитування, журналі обліку довідок про результати опитування з використанням комп'ютерної поліграфної техніки, а також що міститься на носіях аудіо- та відеозапису, належить до службової.

Порядок обліку, зберігання, використання та знищення довідок, складених за результатами використання поліграфа, а також інших документів та носіїв інформації, зазначених у цьому пункті як такі, що містять службову інформацію, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. Якщо ініціатором опитування є працівник податкової міліції, довідка направляється керівнику відповідного підрозділу податкової міліції в 10-денний строк для долучення до оперативно-розшукової справи, матеріалів службового розслідування (перевірки), перевірки кандидатів при прийомі на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.

Якщо ініціатором опитування був інший структурний підрозділ Міндоходів чи його територіальний орган, уповноважений його керівником працівник у зазначений спеціалістом поліграфа 10-денний строк ознайомлюється з довідкою. При цьому здійснення будь-яких виписок, виготовлення ксерокопій довідки тощо не допускаються.

3. Довідки про результати опитувань, проведених за ініціативою структурних підрозділів Міндоходів чи його територіальних органів, що не відносяться до податкової міліції, а також завдання на проведення опитування, заяви про добровільну згоду на участь у проведенні опитування та носії аудіо- та відеозапису зберігаються у спеціаліста в окремій номенклатурній справі - "Довідки про результати опитувань із використанням комп'ютерної поліграфної техніки" - протягом трьох років та знищуються у порядку, встановленому законодавством.

4. Особа, яка опитувалась із використанням поліграфа, має доступ до матеріалів, зазначених у пункті 3 цього розділу, протягом всього строку їх зберігання.

5. Також протягом зазначеного строку на вимогу особи проводиться повторне опитування з використанням поліграфа.

Таке опитування здійснюється з дотриманням усіх вимог, передбачених цією Інструкцією, за винятком повторного складання завдання на проведення опитування.

6. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення опитування (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), не накопичуються, у тому числі на фізичних або електронних носіях, не обробляються, а відразу знищуються.

VIII. Контроль за проведенням опитування з використанням поліграфа

1. Контроль за роботою спеціаліста поліграфа при проведенні опитування здійснює начальник або заступник начальника підрозділу внутрішньої безпеки відповідно до розподілу обов'язків.

2. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і становище з метою порушення прав і свобод громадян. Він є відповідальним за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, з якою проводиться психофізіологічне інтерв'ю із застосуванням поліграфа.

3. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

4. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

5. Спеціалісту поліграфа забороняється розповсюджувати будь-яку інформацію щодо результатів використання поліграфа.

6. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа останній повинен негайно повідомити про це керівництво підрозділу та припинити роботу.

 

Начальник Головного управління
внутрішньої безпеки Міністерства
доходів і зборів України

О. М. Стетюха

 

 

Додаток 1
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(пункт 9 розділу I)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління внутрішньої безпеки (управління, відділу внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів в _______ області)

 

                        ________________
                                               (підпис)
"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування із використанням поліграфа

Прошу провести психофізіологічне інтерв'ю із використанням поліграфа
з ____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________.
                                                   (перевірка кандидатів, службові розслідування та перевірки, профілактичні заходи)

Підставою для проведення опитування є сумніви щодо ______________________________________
______________________________________________________________________, які випливають з
                                              (інформація, яка викликає сумнів, що надається особою)
_____________________________________________________________________________________.
                                          (документ, з якого випливає сумнів у правдивості наданої особою інформації)

Прошу дослідити такі питання (необхідне підкреслити):

анкетні дані, що приховуються або викривлені;

наявність алкогольної або наркотичної залежності;

прояви девіантної поведінки та їх особливості;

конфліктні зони особистості, схильність до суїциду;

приховані мотиви вступу (переходу, поновлення) на службу (роботу), навчання;

кримінальне минуле, зв'язки з криміналітетом;

правдивість відомостей, що надаються особою при проведенні службових розслідувань та перевірок;

наміри або підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників;

наявність небезпеки, незаконних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, для визначення необхідних заходів щодо захисту працівника;

можливе розголошення працівником відомостей, що містять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

Необхідні матеріали особової справи (службового розслідування) додаються.

Довідку про результати проведеного опитування прошу направити до _________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    (найменування структурного підрозділу)

Керівник структурного підрозділу Міндоходів або його територіального органу

 

 

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(підпис)

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(пункт 9 розділу I)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління внутрішньої безпеки (управління, відділу внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів в _______ області)

 

                        ________________
                                               (підпис)
"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування з використанням поліграфа

Прошу провести психофізіологічне інтерв'ю із використанням поліграфа з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
у зв'язку із проведенням заходів сприяння оперативно-розшукової діяльності у системі Міндоходів та його територіальних органів.

Підставою для проведення опитування є сумніви щодо ______________________________________
______________________________________________________________________, які випливають з
                                             (інформація, яка викликає сумнів, що надається особою)
_____________________________________________________________________________________.
                                      (документ, з якого випливає сумнів у правдивості наданої особою інформації)

Місце роботи, посада опитуваного _______________________________________________________

Відомості про судимість ________________________________________________________________

Обставини справи _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Зміст оперативних матеріалів, що є в наявності ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Мета опитування (необхідне підкреслити):

звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності особи, що опитується, до планування, підготовки або вчинення правопорушення;

оцінювання правдивості свідчень, наданих особою;

одержання інформації орієнтувального характеру про підготовку або вчинення правопорушень, щодо напрямів здобуття доказів;

отримування ймовірної та орієнтувальної інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення;

визначення оперативно-слідчих версій та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів для виявлення, розкриття та припинення правопорушень.

Необхідні матеріали додаються.

Довідку про результати проведеного опитування прошу направити до _________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (найменування структурного підрозділу)

Керівник структурного підрозділу Міндоходів або його територіального органу

 

 

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа
(кадрові перевірки)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
обміркувавши зроблену мені пропозицію, надаю добровільну згоду на проведення опитування із використанням поліграфа щодо обставин, пов'язаних з ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Перед оформленням цієї згоди я ознайомлений(а) з метою та основними правилами проведення опитування.

Мені роз'яснено, що:

1) використання поліграфа не завдає шкоди життю та здоров'ю, навколишньому середовищу та забезпечує здійснення аналізу (оцінки) динаміки психофізіологічних реакцій особи, яка опитується, у відповідь на психологічні стимули, що задаються у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо;

2) опитування із використанням поліграфа буде проведено лише після надання мною письмової згоди, а відмова від участі в інтерв'ю не потягне утиску, порушення законних прав та свобод;

3) перед початком опитування я ознайомлений(а) зі змістом запитань, які будуть мені поставлені;

4) запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя, обмежувати свободу думки і слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань, а також свободи світогляду і віросповідання;

5) я маю право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в проведенні опитування або відповідати на будь-яке запитання, що не свідчитиме про приховання або недостовірність інформації, яка мною надається;

6) за результатами опитування буде складена довідка, яка буде передана ініціатору опитування;

7) інформація, отримана за результатами опитування, не може бути використана як доказ, а потребує додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку;

8) опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років;

9) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об'єктом опитування;

10) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо об'єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

11) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо існує конфлікт інтересів.

Інформую, що не перебуваю в жодному з наведених нижче станів:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

вагітність;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Я висловлюю згоду на проходження мною опитування із застосуванням комп'ютерного поліграфа та готовий(а) дотримуватися правил його використання, оскільки зацікавлений(а) у додержанні методики дослідження для забезпечення достовірності його результатів.

Своє рішення про опитування мене з використанням поліграфа приймаю добровільно, без примусу і без будь-якого тиску. Сутність вищевикладених положень мені зрозуміла.

 

 

 

_____________________
(підпис особи)

 

 

Я особисто обрав(ла) ________________ мову, якою буде проводитись опитування: _____________
                                                           (назва мови)                                                                                                                 (підпис особи)

Під час опитування залучався/не залучався (необхідне підкреслити) перекладач
______________________________________________________________/______________________/
                          (П. І. Б. перекладача)                                                                                                                  (підпис перекладача)

Проти використання під час опитування аудіо- та відеозапису не заперечую: ___________________
                                                                                                                                                                                             (підпис особи)

Про безпечність поліграфа для життя, здоров'я людини та навколишнього середовища мені роз'яснено _____________________
                                          (підпис особи)

Після закінчення опитування із використанням поліграфа засвідчую, що претензій до спеціаліста поліграфа та умов проведення опитування не маю: ____________
                                                                                                                       (підпис особи)

Заяву отримав(ла), процедуру опитування та права роз'яснив(ла):

Спеціаліст поліграфа ___________________________________________________________________
                                                                                               (посада, найменування підрозділу, звання, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа
(службові розслідування та перевірки, профілактичні заходи)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
обміркувавши зроблену мені пропозицію, надаю добровільну згоду на проведення опитування із використанням поліграфа щодо обставин, пов'язаних з ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Перед оформленням цієї згоди я ознайомлений(а) з метою та основними правилами проведення опитування.

Мені роз'яснено, що:

1) використання поліграфа не завдає шкоди життю та здоров'ю, навколишньому середовищу та забезпечує здійснення аналізу (оцінки) динаміки психофізіологічних реакцій особи, що опитується, у відповідь на психологічні стимули, що задаються у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо;

2) опитування з використанням поліграфа буде проведено лише після надання мною письмової згоди, а відмова від участі в інтерв'ю не потягне утиску, порушення законних прав та свобод;

3) опитування із використанням поліграфа проводиться з допоміжною метою з'ясування обставин події, щодо якої проводиться службове розслідування (перевірка), попередження протиправних дій з боку працівника, а також стосовно нього;

4) перед початком опитування я ознайомлений(а) із змістом запитань, які будуть мені поставлені;

5) запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя, обмежувати свободу думки і слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань, а також свободи світогляду і віросповідання;

6) я маю право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в проведенні опитування або відповідати на будь-яке запитання, що не свідчитиме про приховання або недостовірність інформації, яка мною надається;

7) за результатами опитування буде складена довідка, яка буде передана ініціатору опитування;

8) інформація, отримана за результатами опитування, не може бути використана як доказ, а потребує додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку;

9) опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років;

10) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об'єктом опитування;

11) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо об'єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

12) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо існує конфлікт інтересів.

Інформую, що не перебуваю в жодному з наведених нижче станів:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

вагітність;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Я висловлюю згоду щодо проходження мною опитування із застосуванням комп'ютерного поліграфа та готовий(а) дотримуватися правил його використання, оскільки зацікавлений(а) у додержанні методики дослідження для забезпечення достовірності його результатів.

Своє рішення про опитування мене із використанням поліграфа приймаю добровільно, без примусу і без будь-якого тиску. Сутність вищевикладених положень мені зрозуміла.

 

 

 

_____________________
(підпис особи)

 

 

Я особисто обрав(ла) _______________ мову, якою буде проводитись опитування: ______________
                                                          (назва мови)                                                                                                                 (підпис особи)

Під час опитування залучався/не залучався (необхідне підкреслити) перекладач
______________________________________________________________/______________________/
                     (П. І. Б. перекладача)                                                                                                                      (підпис перекладача)

Про безпечність поліграфа для життя, здоров'я людини та навколишнього середовища мені роз'яснено _____________________
                                       (підпис особи)

Проти використання під час опитування аудіо- та відеозапису не заперечую: ___________________
                                                                                                                                                                                          (підпис особи)

Після закінчення опитування із використанням поліграфа засвідчую, що претензій до спеціаліста поліграфа та умов проведення опитування не маю: _________________
                                                                                                                               (підпис особи)

Заяву отримав(ла), процедуру опитування та права роз'яснив(ла):

Спеціаліст поліграфа ___________________________________________________________________
                                                                                           (посада, найменування підрозділу, звання, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа
(проведення заходів сприяння оперативно-розшукової діяльності Міндоходів та його територіальних органів)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
обміркувавши зроблену мені пропозицію, надаю добровільну згоду на проведення опитування із використанням поліграфа щодо обставин, пов'язаних з ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Перед оформленням цієї згоди я ознайомлений(а) з метою та основними правилами проведення опитування.

Мені роз'яснено, що:

1) використання поліграфа не завдає шкоди життю та здоров'ю, навколишньому середовищу та забезпечує здійснення аналізу (оцінки) динаміки психофізіологічних реакцій особи, що опитується, у відповідь на психологічні стимули, що задаються у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо;

2) опитування із використанням поліграфа буде проведено лише після надання мною письмової згоди, а відмова від участі в інтерв'ю не потягне утиску, порушення законних прав та свобод;

3) опитування із використанням поліграфа проводиться з допоміжною метою з'ясування обставин події, щодо якої проводиться перевірка;

4) перед початком опитування я ознайомлений(а) із змістом запитань, які будуть мені поставлені;

5) запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя, обмежувати свободу думки і слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань, а також свободи світогляду і віросповідання;

6) я маю право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в проведенні опитування або відповідати на будь-яке запитання, що не свідчитиме про приховання або недостовірність інформації, яка мною надається;

7) за результатами опитування буде складена довідка, яка буде передана ініціатору опитування;

8) інформація, отримана за результатами опитування, не може бути використана як доказ, а потребує додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку;

9) опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років;

10) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об'єктом опитування;

11) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо об'єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

12) опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо існує конфлікт інтересів.

Інформую, що не перебуваю в жодному з наведених нижче станів:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

вагітність;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Я висловлюю згоду щодо проходження мною опитування із застосуванням комп'ютерного поліграфа та готовий(а) дотримуватися правил його використання, оскільки зацікавлений(а) у додержанні методики дослідження для забезпечення достовірності його результатів.

Своє рішення про опитування мене із використанням поліграфа приймаю добровільно, без примусу і без будь-якого тиску. Сутність вищевикладених положень мені зрозуміла.

 

 

 

_____________________
(підпис особи)

 

 

Я особисто обрав(ла) _______________ мову, якою буде проводитись опитування: ______________
                                                           (назва мови)                                                                                                               (підпис особи)

Під час опитування залучався/не залучався (необхідне підкреслити) перекладач
______________________________________________________________/______________________/
                      (П. І. Б. перекладача)                                                                                                                      (підпис перекладача)

Про безпечність поліграфа для життя, здоров'я людини та навколишнього середовища мені роз'яснено _____________________
                                       (підпис особи)

Проти використання під час опитування аудіо- та відеозапису не заперечую: ___________________
                                                                                                                                                                                          (підпис особи)

Після закінчення опитування із використанням поліграфа засвідчую, що претензій до спеціаліста поліграфа та умов проведення опитування не маю: _________________
                                                                                                                              (підпис особи)

Заяву отримав(ла), процедуру опитування та права роз'яснив(ла):

Спеціаліст поліграфа ___________________________________________________________________
                                                                                            (посада, найменування підрозділу, звання, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 6
до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України
(розділ VI)

 

Гриф обмеження

 

 

ДОВІДКА
про результати опитування із використанням поліграфа

 

Опитування розпочато о ____ год. _____ хв.

Опитування закінчено о ____ год. _____ хв.

 

 

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                              (посада, найменування підрозділу, звання, П. І. Б. спеціаліста поліграфа)
_____________________________________________________________________________________,
що маю допуск на проведення опитування з використанням поліграфа _________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (номер кваліфікаційного свідоцтва чи допуску)
відповідно до завдання від _________________ ініціатора - __________________________________
_____________________________________________________________________________________
з використанням поліграфа _____________________________________________________________,
                                                                         (модель поліграфа, кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників)
у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                                                          (місце проведення опитування, адреса)
проведено опитування _________________________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава для проведення психофізіологічного інтерв'ю із використанням поліграфа _____________
_____________________________________________________________________________________.

Мета проведення опитування та основні тестові блоки ______________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           (питання, що підлягають вирішенню)
_____________________________________________________________________________________.

Питання, що перевірялися: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Опис отриманих результатів ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновки: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновки мають ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

Додаткова інформація, що була отримана в процесі проведення опитування ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (характеристика поведінки особи, яка опитувалась)
_____________________________________________________________________________________.

До довідки додаються: _________________________________________________________________
                                                                            (вказати перелік документів, що додаються до довідки)

Спеціаліст поліграфа ______________________
                                                                      (підпис)

"___" ____________ 20__ року

З довідкою ознайомлений(а) __________________________
                                                                                        (підпис особи)

 

 

____________