МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2013

м. Київ

N 37


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2013 р. за N 267/22799

Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій

Відповідно до положень пункту 157.12 статті 157 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011 року N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за N 161/18899.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
податкової служби України

А. П. Ігнатов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.01.2013 N 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2013 р. за N 267/22799


ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр неприбуткових установ та організацій

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 157 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи (далі - неприбуткові установи та організації), визначені підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, доходи яких згідно зі статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток.

3. Реєстр ведеться відповідно до пункту 157.12 статті 157 розділу III Кодексу з метою забезпечення:

єдиних принципів ідентифікації неприбуткових установ та організацій, а також їх обліку в органах державної податкової служби (далі - органи ДПС);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - центральний орган ДПС), інформацією з Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими установами та організаціями коштів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями статті 157 розділу III Кодексу;

організації суцільного і вибіркового аналізу;

взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до законодавства.

4. Створення і ведення Реєстру здійснюються центральним органом ДПС.

5. При включенні неприбуткової установи та організації до бази Реєстру їй за кодом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) присвоюється ознака неприбутковості установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами відповідно до пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ та організацій необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової установи та організації, тощо.

Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - територіальні органи ДПС нижчого рівня) відповідно до такої структури ознаки:

5.1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (підпункт "а" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0001) - органи державної влади України;

(0002) - установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

(0003) - органи місцевого самоврядування;

(0004) - установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до пункту 157.10 статті 157 розділу III Кодексу доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом, для провадження благодійної діяльності; громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом (підпункт "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0005) - благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності;

(0006) - громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом;

(0007) - творчі спілки;

(0008) - політичні партії.

5.3. Кредитні спілки, пенсійні фонди, створені у порядку, визначеному відповідними законами (підпункт "в" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0009) - пенсійні фонди;

(0010) - кредитні спілки.

5.4. (0011) - інші, ніж визначені в підпункті "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів (підпункт "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.5. (0012) - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (підпункт "ґ" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.6. (0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом (підпункт "д" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.7. (0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники (підпункт "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.8. (0015) - житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (підпункт "е" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.9. (0016) - професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "є" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.10. (0017) - організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "ж" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.11. (0018) - садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "з" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.12. (0019) - Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (підпункт "а" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

II. Реєстрація неприбуткових установ та організацій

1. Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться територіальним органом ДПС нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення.

2. Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копії установчих документів.

3. Органи ДПС можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

4. За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним органом ДПС нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:

внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;

відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;

присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Рішення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному органі ДПС нижчого рівня.

5. Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові установи та організації:

ідентифікаційні - найменування та код за ЄДРПОУ неприбуткової установи та організації;

довідкові - відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової установи та організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників, реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС нижчого рівня і мають відмітку у паспорті);

реєстраційні - відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік - зняття з обліку в територіальному органі ДПС нижчого рівня;

економічні - відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової установи та організації і справляння податку на прибуток.

6. Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) (далі - територіальні органи ДПС вищого рівня).

7. Центральний орган ДПС здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ та організацій;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з територіальних органів ДПС вищого рівня, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

8. Територіальні органи ДПС вищого рівня здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з територіальних органів ДПС нижчого рівня, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, захист, контроль за правом доступу тощо);

облік неприбуткових установ та організацій, які згідно зі статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток та розташовані на їх території;

передачу змін до Реєстру в центральний орган ДПС;

взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

9. Територіальні органи ДПС нижчого рівня здійснюють:

прийом реєстраційних заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності установчим документам;

присвоєння установам та організаціям ознак неприбутковості;

внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи та організації до/з Реєстру або присвоєння установі та організації іншої ознаки неприбутковості;

обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в територіальні органи ДПС вищого рівня;

формування бази даних неприбуткових установ та організацій;

взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

III. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрація

1. У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової установи або організації, визначених реєстраційною заявою, така неприбуткова установа або організація зобов'язана в 10-денний строк після їх виникнення подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення". Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи або організації при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.

2. У разі зміни найменування, місцезнаходження неприбуткової установи або організації чи територіального органу ДПС нижчого рівня за основним місцем обліку, присвоєння іншої ознаки неприбутковості неприбутковій установі або організації територіальний орган ДПС нижчого рівня видає нове рішення про повторне внесення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення на підставі звернення неприбуткової установи чи організації та доданого до нього оригіналу попереднього рішення.

3. Перереєстрація неприбуткових установ та організацій у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової установи та організації.

У разі перереєстрації неприбуткова установа або організація зобов'язана в 10-денний строк подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням документи, передбачені пунктом 1 цього розділу.

IV. Виключення з Реєстру неприбуткової установи та організації

1. Виключення неприбуткової установи або організації з Реєстру відбувається на підставі рішення територіального органу ДПС нижчого рівня за формою згідно з додатком 2 до цього Положення у разі порушення неприбутковою установою або організацією норм Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням неприбуткової установи або організації. У разі виключення установи або організації з Реєстру така установа або організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру до територіального органу ДПС нижчого рівня.

2. Виключення установи або організації з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової установи або організації.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій


РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку

Форма N 1-РН

Мова заповнення:

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_001.gif 

Українська

 

Дія:

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_001.gif 

Реєстрація

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_001.gif 

Зміни

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_001.gif 

Доповнення1


Код за ЄДРПОУ

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

Код за ЄДРПОУ

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

 

відокремленого підрозділу неприбуткової
установи (організації)

неприбуткової установи
(організації)


2


Найменування

_________________________________________________________________________________


3


Найменування органу державної податкової служби, де реєструється неприбуткова установа (організація)

_________________________________________________________________________________


4


Відомості про державну реєстрацію

_________________________________________________________________________________


 

Найменування органу державної реєстрації

____________________________________________________________


Дата реєстрації

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_007.gif 

Номер рішення про реєстрацію

________________


Організаційно- Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_008.gif  ____________________________________________________________
правова форма


Види діяльності за КВЕД

Основний (код)

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 


Неосновний

Неосновний

Неосновний

Код

Код

Код

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_009.gif 


Код форми фінансування
(бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішане - 9)

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_016.gif 


Статутний капітал
(у грн)

_______________

Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на дату державної реєстрації

____________________


5


Відомості про банківські рахунки


 

МФО банку

Рахунок N

 

Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 
Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 
Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 
Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 
Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 
Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_017.gif 

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 
 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 
 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 
 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 
 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 
 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_023.gif 


6


Місцезнаходження неприбуткової установи (організації)


Поштовий індекс

 Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_029.gif 

Країна _______________________________________

Область

___________________________________________________________________

Район

___________________________________________________________________

Місто

___________________________________________________________________

Район міста

___________________________________________________________________

Вулиця

___________________________________________________________________

Будинок  Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_030.gif

Корпус Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_031.gif 

Офіс/квартира  Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_031.gif

         7


Відомості про відповідальних осіб


КЕРІВНИК (реєстраційний номер облікової картки платника податків або Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
серія та номер паспорта*, прізвище, ім'я та по батькові) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Контактний телефон Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (реєстраційний номер облікової картки  Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
платника податків або серія та номер паспорта*, прізвище, ім'я та по батькові) ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон        Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті.


8


Відомості про реєстрацію неприбуткової установи (організації)


Прізвище, ім'я та по батькові працівника органу державної податкової служби, який вводив дані про неприбуткову установу (організацію) в автоматизовану систему

Підпис _______________________________       Дата _____________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію неприбуткової установи (організації)
____________________________________________________________________________________

Підпис _______________________________       Дата _____________________________________


9


Відомості про засновників - юридичних осіб


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Податковий номер засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 

НАЙМЕНУВАННЯ ______________________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Сторінка N     Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації) Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 


10


Відомості про засновників - фізичних осіб


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_033.gif 
номер паспорта* засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та __________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ        _________________________________________________________________

Внесок у
статутний капітал _____________________________ Назва валюти _________________________


Сторінка N     Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації) Описание: C:\Documents and Settings\kirpenko\Application Data\Liga70\Client\Session\re22799_img_005.gif 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті.


Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН

Форма N 1-РН "Реєстраційна заява платника податку" заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви позначаються позначкою "Х" у відповідному полі.


N
групи

Назва групи показників

Пояснення

1

2

3

1

Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу неприбуткової установи (організації)

Код за ЄДРПОУ наводиться тільки для відокремленого підрозділу. Якщо платник податку не відокремлений підрозділ, поле повинно бути порожнім

Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)

Наводиться код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)

2

Найменування неприбуткової установи (організації)

Наводиться найменування неприбуткової установи (організації) - юридичної особи

3

Найменування органу державної податкової служби, де реєструється неприбуткова установа (організація)

Наводиться найменування органу державної податкової служби, де реєструється неприбуткова установа (організація)

4

Відомості про державну реєстрацію

Наводяться: найменування органу державної реєстрації;
дата реєстрації неприбуткової установи (організації) та номер рішення про реєстрацію;
код і назва організаційно-правової форми;
коди основних видів економічної діяльності за КВЕД.
Мінімальна кількість кодів - 1 (заповнюють неприбуткові установи (організації), для яких відповідним законодавством надано право здійснювати інші види діяльності).
Код форми фінансування - у відповідному полі проставляється цифра: бюджет - 1; госпрозрахунок - 2; за рахунок членських внесків - 3; змішане фінансування - 9.
Кількість працівників згідно зі штатним розкладом на дату державної реєстрації.
Розмір статутного капіталу в національній валюті

5

Відомості про банківські рахунки неприбуткової установи (організації)

Наводяться номери рахунків та коди МФО відповідних банків на дату заповнення заяви

6

Місцезнаходження неприбуткової установи (організації)

Наводяться всі реквізити місцезнаходження неприбуткової установи (організації): поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира

7

Відомості про відповідальних осіб

Наводиться інформація про керівника та головного бухгалтера:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті);
прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефони

8

Відомості про реєстрацію неприбуткової установи (організації)

Заповнюються працівником органу державної податкової служби, який здійснює реєстрацію.
Наводяться: підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про неприбуткову установу (організацію) в автоматизовану систему;
підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за реєстрацію неприбуткової установи (організації)

9

Відомості про засновників - юридичних осіб

Наводяться податковий номер та найменування засновника - юридичної особи, контактні телефони, факс, сума та найменування валюти внеску в статутний капітал. У полі "Сторінка" вказується номер сторінки групи 9 форми N 1-РН, якщо кількість засновників перевищує 6. Для зв'язку групи 9 з іншими групами цієї форми у полі "Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)" наводиться код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації). У разі відсутності засновників - юридичних осіб потрібно у першому полі "Найменування" групи 9 вказати: "Засновників - юридичних осіб немає"

10

Відомості про засновників - фізичних осіб

Наводяться реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті) засновника - фізичної особи, прізвище, ім'я та по батькові, контактні телефони, факс, сума та назва валюти внеску засновника до статутного капіталу.
Поля "Сторінка" та "Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)" заповнюються аналогічно до групи 9.
У разі відсутності засновників - фізичних осіб потрібно у першому полі "Прізвище, ім'я та по батькові" групи 10 зазначити: "Засновників - фізичних осіб немає"


Усі поля форми N 1-РН повинні бути заповнені, якщо в описі полів не вказано інше.

При внесенні змін до форми N 1-РН у поле "Дія" вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюються показники 1 - 3 та поля, які зазнали змін.

У кінці заяви обов'язково проставляються дата подачі заяви, підпис керівника, відбиток печатки.

Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність установчим документам.


 

Додаток 2
до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій


_______________________________________
  (найменування органу державної податкової служби)

 


РІШЕННЯ N _____
від ____________ 20__ року
про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості

_____________________________________________________________________________________
(потрібне підкреслити)

На підставі статті 157 розділу III Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою N 1-РН)

_____________________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування неприбуткової установи (організації))
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження неприбуткової установи (організації))
_____________________________________________________________________________________

Попереднє рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (дата ____________ N  ___), ознака неприбуткової установи (організації) ____________________________
_____________________________________________________________________________________
(заповнюється у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості)


Ознака неприбуткової установи (організації)

 

 

 

 


_______________________________
       (посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


Примірник рішення отримано:


____________________________
  (посада особи установи (організації),
                 яка отримала рішення)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


"___" ____________ 20__ року
    (дата отримання рішення)


____________