ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 квітня 2011 року N 236

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

(Витяг)

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" з метою впровадження єдиного порядку направлення та обліку запитів на проведення зустрічних звірок, оформлення, накопичення та реалізації їх матеріалів органами державної податкової служби наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (додаються).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 01.10.2008 р. N 622 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податковою законодавства".

3. Вилучити:

3.1. абзаци четвертий, сьомий, десятий і одинадцятий пункту першого наказу ДПА України від 11.09.2008 р. N 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення", у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

3.2. абзаци четвертий - десятий підпункту 3.1.4 підпункту 3.1 пункту 3 розділу I та розділ III Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень, затверджених наказом ДПА України від 11.09.2008 р. N 584, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять перший розділу I вважати абзацами четвертим - чотирнадцятим.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України  

В. Ю. Захарченко 


 

Додаток 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами державної податкової служби.

1.2. При організації та проведенні зустрічних звірок необхідно керуватись вимогами Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" та іншими нормативно-правовими актами.

2. Відбір суб'єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок

2.1. Для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

2.2. Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

3. Направлення запитів на проведення зустрічних звірок

3.1. З метою проведення зустрічної звірки орган ДПС, що ініціює проведення такої звірки (далі - орган ДПС - ініціатор) надсилає органу ДПС, на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання (далі - орган ДПС-виконавець), Запит про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (додаток 1) за допомогою Інформаційної системи "Зустрічні звірки" (далі - ІС "Зустрічні звірки").

Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

Слід врахувати, що форма запиту є примірною та заповнюється залежно від наявних даних про платника податків та/або суб'єкта господарювання, виду здійснених господарських операцій та їх документального підтвердження.

Недотримання органом ДПС - ініціатором примірної форми запиту не є підставою для відмови органом ДПС - виконавцем у здійсненні зустрічної звірки.

При цьому з метою забезпечення результативності та оперативності проведення зустрічної звірки орган ДПС - ініціатор повинен максимально чітко та повно навести у запиті інформацію щодо здійснених господарських операцій платника податків із суб'єктом господарювання та навести повний і чіткий перелік питань, дослідити які необхідно при проведенні зустрічної звірки для з'ясування реальності здійснених операцій та повноти їх відображення в обліку платника податків.

Зустрічна звірка може бути проведена органом ДПС - ініціатором самостійно у разі коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому самому органі ДПС, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

3.2. Отриманий органом ДПС - виконавцем запит реєструється як вхідна кореспонденція у загальному порядку.

З метою спрощення процедури проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання (особливо тих, які віднесені до категорії великих платників податків) за наявності інформації, зазначеної у запиті органу ДПС - ініціатора, та її документального підтвердження, орган ДПС - виконавець протягом трьох робочих днів проводить на їх підставі зустрічну звірку та складає Довідку про результати проведення зустрічної звірки відповідно до підпункту 4.6 пункту 4 Методичних рекомендацій.

При цьому інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявними в органі ДПС - виконавця у зв'язку із направленням суб'єктом господарювання за місцем реєстрації інформації відповідно до вимог статей 72 та 73 глави 7 розділу II та інших норм Кодексу, за результатами попередньо проведених звірок (перевірок) та отриманих відповідних документів суб'єкта господарювання тощо.

У разі відсутності в органі ДПС - виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження, такий орган протягом 2-х робочих днів з дня отримання запиту надсилає завірений печаткою Запит про надання інформації та її документального підтвердження (додаток 2) суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному (уповноваженому) представникові під розписку. Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

3.3. Обов'язок здійснення відповідних заходів (направлення запитів, повторних запитів, здійснення моніторингу відповідей, що надходять, тощо) з метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення зустрічних звірок, у тому числі і по ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) покладається на орган ДПС - ініціатора. При цьому обов'язок направлення запиту на адресу суб'єкта господарювання та забезпечення проведення зустрічної звірки покладається на орган ДПС - виконавця, в якому такий суб'єкт господарювання перебуває на обліку (крім випадків, визначених у абзаці шостому п. 3.1 Методичних рекомендацій).

3.4. З метою забезпечення належного контролю за повнотою та своєчасністю вжиття заходів щодо завершення всіх звірок суб'єктів господарювання керівник структурного підрозділу, який ініціював їх проведення (надсилав запити на проведення таких звірок до інших органів ДПС), забезпечує щоквартальне (станом на останній робочий день кварталу) проведення інвентаризації виконання направлених запитів на проведення зустрічних звірок за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

За результатами інвентаризації по непроведених (незакінчених) звірках за письмовим поданням керівника такого структурного підрозділу щодо доцільності вжиття додаткових заходів з метою забезпечення подальшого проведення таких звірок чи припинення їх проведення із відповідним обґрунтуванням причин керівником органу ДПС або його заступником приймається письмове рішення.

Рішення про недоцільність подальшого проведення (ініціювання проведення) зустрічних звірок може бути прийнято, зокрема, у зв'язку із ліквідацією платника податків (суб'єкта господарювання) при отриманні наявної в органі ДПС - виконавця інформації щодо такої звірки, підтвердження у повному обсязі господарських відносин платника податків із суб'єктом господарювання по першому ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) за відсутності сумнівів (на підставі баз даних органів ДПС) щодо їх подальшого проходження від виробника (імпортера) до кінцевого споживача тощо.

4. Проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів

4.1. Зустрічні звірки проводяться органом ДПС - виконавцем або органом ДПС - ініціатором - у випадках, встановлених пунктом 3.1 Методичних рекомендацій.

4.2. У разі необхідності до проведення зустрічних звірок органом ДПС - виконавцем можуть залучатися працівники інших органів ДПС (у тому числі органу ДПС - ініціатора) за погодженням з керівниками цих органів, про що видається відповідний наказ.

4.3. При отриманні запиту про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання структурний підрозділ органу ДПС, визначений керівником (заступником керівника) органу ДПС, відповідальним за її проведення (далі - відповідальний підрозділ), у той самий день проводить аналіз інформації та документального її підтвердження, які містяться в інформаційних базах органу ДПС та справі суб'єкта господарювання.

4.4. У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (далі - Акт) (додаток 3), реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) (далі - Журнал реєстрації довідок/актів) (додаток 4) та вживає відповідних заходів, передбачених актами ДПС України.

При подальшому залученні суб'єкта господарювання (посадових осіб суб'єкта господарювання) до проведення зустрічної звірки відповідальний підрозділ органу ДПС забезпечує проведення такої звірки.

4.5. При отриманні від суб'єкта господарювання (у встановлений статтею 73 Кодексу термін) інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ проводить зустрічну звірку суб'єкта господарювання протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.

4.6. За результатами проведення зустрічної звірки складається Довідка про результати проведення зустрічної звірки (далі - Довідка) (додаток 5) у двох примірниках та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів не пізніше останнього робочого дня терміну, відведеного для проведення зустрічної звірки відповідно до пункту 3.2 або 4.5 Методичних рекомендацій.

4.7. Довідка підписується та вручається суб'єкту господарювання у порядку, передбаченому пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", не пізніше наступного робочого дня від дати її складання. 

4.8. У разі відмови суб'єкта господарювання (законного чи уповноваженого представника) від підписання Довідки (неявки для підписання) посадовими особами органу ДПС складається відповідний акт в довільній формі, що засвідчує факт такої відмови (неявки), та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

5. Передача результатів проведеної зустрічної звірки

5.1. Електронні копії підписаного керівником (заступником керівника) органу ДПС супровідного листа про результати проведення зустрічної звірки, складеної Довідки/Акта, інших документів та наданих суб'єктом господарювання матеріалів не пізніше наступного робочого дня від дати їх складання надсилаються до органу ДПС - ініціатора за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

У разі непідтвердження господарських відносин із суб'єктом господарювання зазначені матеріали (один примірник складених працівниками органу ДПС Довідки/Акта та належним чином завірені копії отриманих від суб'єкта господарювання матеріалів) одночасно із направленням електронних копій надсилаються органу ДПС - ініціатору поштою із повідомленням про вручення, при цьому отримана від суб'єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження залишається органу ДПС - виконавцю.

У разі неможливості проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання разом із Актом органу ДПС - ініціатору надсилаються належним чином засвідчені копії наявних матеріалів, що підтверджують цей факт, матеріалів щодо вжитих заходів з метою проведення зустрічної звірки, а також інших наявних в органі ДПС матеріалів, що мають або можуть мати відношення до питань запиту і не підтверджують дані платника податків, наведені у такому запиті.

5.2. Отримана від суб'єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження в подальшому використовується для проведення зустрічних звірок та повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб'єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб'єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

6. Алгоритм направлення запитів на проведення зустрічних звірок, їх обліку та опрацювання, внесення даних та передача результатів проведених зустрічних звірок

6.1. Направлення запитів на проведення зустрічних звірок, їх автоматизований облік, зберігання та опрацювання, а також направлення відповідей на такі запити здійснюється за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

6.2. Порядок використання ІС "Зустрічні звірки" доводиться окремим листом ДПА України.

7. Реалізація матеріалів проведеної зустрічної звірки

7.1. Результати проведеної зустрічної звірки суб'єкта господарювання підлягають врахуванню в результатах перевірки платника податків органом ДПС - ініціатором та долучаються до матеріалів такої перевірки.

7.2. При отриманні матеріалів зустрічної звірки після закінчення перевірки платника податків орган ДПС - ініціатор:

у разі підтвердження реальності здійснення господарських відносин із суб'єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - долучає матеріали зустрічної звірки до матеріалів перевірки;

у разі непідтвердження реальності здійснення господарських відносин із суб'єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - здійснює заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки такого платника податків з урахуванням вимог Кодексу.

 

Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб ДПА України 

В. М. Андрухів 


 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 


Зразок форми Запиту
про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

__.__.__ N _____  

______________________________
           (назва органу ДПС - виконавця)
______________________________
            (назва органу ДПС - ініціатора) 


Про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

У зв'язку з проведенням _________________________________________________________________
                                                                                         (камеральної, документальної планової/позапланової)
перевірки _____________________________________________________________________________
                          (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи1)
за період з __.__.__ по __.__.__ ________________________________________________ на підставі
                             (дата)                  (дата)                                                      (назва органу ДПС)
п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України просить провести зустрічну звірку ____________________
______________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
що перебував у господарських відносинах з _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи) 

по ___ ланці ланцюга проходження _______________________________________________________
ТМЦ (робіт, послуг, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) відповідно до укладеного правочину (угоди, контракту) від __.__.__ N ___ про _________________________________________
                                                                                                                                     (стислі умови угоди, договору, контракту) 

____________
*
У разі необхідності та/або наявності відповідної інформації зазначаються інші дані.

1 Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

При проведенні зустрічної звірки суб'єкта господарювання необхідно дослідити та відобразити в Довідці про результати проведення зустрічної звірки інформацію щодо:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
(зазначається вичерпний перелік питань, що потребують дослідження у суб'єкта господарювання, на підставі встановлених ризикових операцій платника податків, щодо яких виникають сумніви стосовно факту здійснення господарських операцій та є необхідність у співставленні даних первинних, бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків).

____________
**
У разі необхідності в запиті зазначаються питання із примірного переліку питань. 

_______________________________________
   (посада керівника (заступника) податкового органу) 

_____________
(підпис)  

___________________________
(ініціали, прізвище)  

_______________________________________
                      виконавець, робочий телефон 

  

  

____________
Примірний перелік інших даних для відображення у запиті.

Відповідно до виписаних (оформлених) накладних (актів виконаних робіт тощо), податкових накладних: 


N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенк-
латура 

Од. виміру 

Кіль-
кість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
**
Примірний перелік питань для відображення у запиті.

1. Загальні питання:

загальні відомості про суб'єкта господарювання;

підтвердити господарські відносини між платником податків і суб'єктом господарювання відповідно до вищенаведених угод (контрактів) та первинних документів, повноти відображення їх результатів у податковому та бухгалтерському обліку;

форма розрахунків (грошова, вексельна, взаємозалік) між платником податків та суб'єктом господарювання, стан таких розрахунків на кінець періоду, за який перевіряється платник податків, та на дату проведення звірки;

оформлення довіреностей на отримання ТМЦ (посадові та/або службові особи, що отримали (відпустили) ТМЦ (роботи, послуги тощо));

умови зберігання (наявність власних або орендованих складських приміщень) та транспортування (наявність власних або орендованих транспортних засобів) товарно-матеріальних цінностей;

наявність необхідних ліцензій (дозволів тощо), направлених (в разі необхідності) запитів на отримання цінової експертизи продукції (робіт, послуг);

наявність у суб'єкта господарювання відповідних виробничих потужностей, матеріальних і фінансових ресурсів, наявність необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо;

наявність всіх необхідних висновків про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також реєстрації обов'язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ГОСТу, ТУ, марки, типу, заводу-виробника) тощо.

Наведений перелік питань не є обов'язковим та/або вичерпним і формується працівником підрозділу, відповідального за проведення перевірки платника податків, індивідуально по кожному суб'єкту господарювання залежно від наявних даних про платника податків та суб'єкта господарювання, а також встановлених фактів, що викликають сумнів стосовно здійснених господарських операцій та їх документального підтвердження тощо.

При цьому з метою забезпечення результативності та оперативності проведення зустрічної звірки працівник підрозділу, відповідального за проведення перевірки, повинен максимально чітко та повно навести у запиті інформацію щодо здійснених господарських операцій платника податків із суб'єктом господарювання та повний і чіткий перелік питань, дослідити які необхідно при проведенні зустрічної звірки для з'ясування реальності здійснених операцій та повноти їх відображення в обліку платника податків.

2. У разі проведення зустрічної звірки суб'єктів господарювання - постачальників по ланцюгу придбання ТМЦ (робіт, послуг тощо) орган ДПС - ініціатор додатково може вказати такі питання:

а) якщо суб'єкт господарювання є виробником (імпортером) - собівартість виготовлення готової продукції (митну/ фактурну вартість ТМЦ); постачальників матеріалів та сировини (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, реквізити накладних/ВМД); наявність основних фондів (власних або орендованих), а також їх використання у виробничому процесі, достатню кількість персоналу необхідної кваліфікації для виробництва (виконання) того або іншого виду продукції (робіт, послуг) тощо;

б) якщо суб'єкт господарювання не є виробником (імпортером), для встановлення повної схеми фінансово-господарських відносин та повноти нарахування і сплати податкових зобов'язань на кожній ланці ланцюга проходження ТМЦ (робіт тощо) - інформацію про постачальника (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ тощо), укладені угоди (контракти), виписані накладні (акти виконаних робіт), податкові накладні тощо.

3. У разі проведення зустрічної звірки суб'єктів господарювання - покупців по ланцюгу реалізації ТМЦ (робіт, послуг тощо) орган ДПС - ініціатор у запиті може вказати:

якщо суб'єкт господарювання не є кінцевим споживачем ТМЦ (робіт, послуг, тощо), для встановлення повної схеми фінансово-господарських відносин та повноти нарахування і сплати податкових зобов'язань на кожній ланці ланцюга проходження ТМЦ (робіт, послуг, тощо) - інформацію про наступного у ланцюзі придбання покупця (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ тощо), укладені угоди (контракти), виписані накладні (акти виконаних робіт), податкові накладні, умови транспортування, отримані довіреності тощо.

4. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що вчинений правочин із суб'єктом господарювання є нікчемним та є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину, орган ДПС - ініціатор у запиті може вказати:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                    (зазначити встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що укладені угоди є нікчемними)

У зв'язку з цим просимо отримати у суб'єкта господарювання і відобразити в Довідці про результати проведення зустрічної звірки інформацію та її документальне підтвердження щодо:

фактичної наявності у суб'єкта господарювання відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо;

використання отриманих ТМЦ (робіт, послуг) у господарській діяльності суб'єкта господарювання відповідно до оформлених документів та фактично дослідити систематичність їх отримання (відвантаження (надання));

відображення суб'єктом господарювання у первинних документах та документах бухгалтерського обліку обсягів операцій з відвантаження товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг тощо), що не могли бути транспортовані або вироблені у зазначених обсягах (виконані, надані тощо);

наявності відповідних складських приміщень, умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, документального оформлення їх руху (оприбуткування, переміщення та відвантаження), проведення (в разі необхідності) інвентаризації та/або опитування матеріально відповідальних осіб;

перевізників товарно-матеріальних цінностей на всіх етапах його руху від постачальника до покупця, проведення опитування (в разі необхідності) безпосередніх виконавців такого перевезення та здійснених розрахунків за надані послуги із транспортування;

результатів опитування суб'єкта господарювання та/або (керівників (засновників) суб'єкта господарювання) в разі необхідності на предмет їх відношення до створення і діяльності такого суб'єкта господарювання, фактичного здійснення та способу здійснення господарських операцій із визначенням осіб, причетних до оформлення податкових декларацій і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також осіб, причетних до виробництва товарів (робіт, послуг), оприбуткування (відвантаження, надання, отримання) ТМЦ (робіт, послуг);

іншої інформації, яка доводить, що відомості первинних документів та документів бухгалтерського обліку не відповідають дійсності та/або є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину.

5. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлено факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що суб'єкт господарювання здійснює фіктивну діяльність, орган ДПС - ініціатор у запиті зазначає:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                           (зазначити встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що суб'єкт 
                                                                       господарювання здійснює фіктивну діяльність) 

У зв'язку з цим просимо надати відповідну інформацію, що підтверджує (спростовує) встановлені факти, та у разі підтвердження - завірені органами державної податкової служби копії таких документів:

свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію;

статутних документів;

протоколів засідання засновників підприємства;

довідок про внесення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

довідок органу ДПС про взяття на облік суб'єкта господарювання, про його реєстрацію (перереєстрацію) як платника податку на додану вартість;

довідок з дозвільної системи про надання дозволу на виготовлення печатки та штампа;

довідок з паспортного столу про втрату паспортів (якщо цей випадок має місце);

пояснень суб'єкта господарювання (керівників (засновників) суб'єкта господарювання), що значаться в установчих, реєстраційних, банківських та інших документах стосовно створення підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності;

карток банківських установ із зразками підписів, відбитків печатки та інформацію про рух коштів;

довідок про отримання ліцензій (патентів, дозволів тощо), їх завірених копій;

актів перевірки місцезнаходження платника податків;

інформацію про вжиті органом ДПС заходи щодо такого суб'єкта господарювання (копії службових записок та відповідей на них).

6. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлено факти винесення судовим органом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (визнання банкрутом) суб'єкта господарювання, у запиті додатково зазначаються такі питання:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (зазначити встановлені факти, що свідчать про те, що по суб'єкту господарювання судовим органом винесено ухвали
                     про порушення провадження у справі про банкрутство (визнано суб'єкта господарювання банкрутом)) 

У зв'язку з цим просимо надати відповідну інформацію, що підтверджує (спростовує) встановлені факти, та у разі підтвердження - завірені органами державної податкової служби копії таких документів:

ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (визнання банкрутом) суб'єкта господарювання;

ухвали про затвердження реєстру кредиторів;

відомості про особу-ліквідатора;

ліквідаційного балансу;

інших документів, що стосуються банкрутства. 


 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 


Зразок форми Запиту
про надання інформації та її документального підтвердження

__.__.__ N ______  

______________________________________
(найменування/П. І. Б. суб'єкта господарювання) 


Про надання інформації та її документального підтвердження

На підставі пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 та п. 73.3 та п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва органу ДПС)
у зв'язку із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників додаткового кредиту та податкових зобов'язань) просить надати протягом одного місяця за адресою _____________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса місцезнаходження органу ДПС, N кімнати)
інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах тощо) результатів операцій по господарських відносинах із
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи)
у періоді з __.__.__ по __.__.__, з таких питань:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
(зазначити реквізити укладених угод (контрактів), виписаних (оформлених) первинних документів (накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні тощо), операції, що потребують надання інформації суб'єктом господарювання (із наведенням чітких питань, які зазначені у запиті органу ДПС - ініціатора, та переліку документів, копії та оригінали яких необхідно отримати для проведення звірки та дослідження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків)).

Також пропонуємо з'явитись до __________________________________________________________
                                                                                                          (адреса місцезнаходження органу ДПС, N кімнати)
для підписання Довідки "Про результати проведення зустрічної звірки" на третій робочий день, наступний за днем надання інформації за цим запитом та її документального підтвердження, до органу ДПС.
 

_______________________________________
   (посада керівника (заступника) податкового органу)  

______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.  

  

  

виконавець, робочий телефон 

  

  


 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 


Зразок форми акта
про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

Акт

__.__.__ N _____/_____/______
                           (дата) 

___________________________________
(місце складання) 

про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання _______________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи)
щодо підтвердження господарських відносин із платником податків ____________________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи1

На підставі службового посвідчення серія __ N ___, виданого __.__.__ __________________________
                                                                                                                                                                                (назва органу ДПС)
______________________________________________________________________________________,
       (прізвища, ім'я та по батькові, посади працівників органу ДПС, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)

(у разі здійснення зустрічної звірки органом ДПС - виконавцем вказується: відповідно до запиту ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ від __.__.__ N ___)
                                                                     (назва органу ДПС - ініціатора)
згідно із п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
                                                 картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
з питань підтвердження господарських відносин з платником податків __________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                             або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__.

Зустрічну звірку неможливо провести у зв'язку з тим, що ______________________________________
______________________________________________________________________________________
 (зазначити встановлені в ході організації проведення зустрічної звірки причини неможливості її проведення із наведенням
                                        реквізитів документів, що підтверджують цей факт (копії яких додаються до акта)) 

____________
1
Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

При цьому в ході організації проведення зустрічної звірки з метою забезпечення підтвердження господарських відносин вжито такі заходи: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (навести детальний перелік вжитих заходів та їх документальне підтвердження (зазначається в разі, якщо суб'єкта
             господарювання не виключено із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Відомості про суб'єкта господарювання

Відповідно до матеріалів, що знаходяться у справі суб'єкта господарювання*, інформаційних баз даних _________________________________________________________________________________
                                                                                                     (зазначити такі бази) 
що використовуються в ____________________________________________________________, інших
                                                                                                                           (орган ДПС)
джерел інформації ___________________________________________________________ встановлено:
                                                                                                 (зазначити такі джерела) 

1. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник (фізична особа - підприємець) ____________________________________________________
                            (П. І. Б./П. І. Б. фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки
                                                                                       платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
(за наявності вказати: період з __.__.__ по __.__.__, наказ про призначення/звільнення
від __.__.__ N ___.)

головний бухгалтер ____________________________________________________________________
                                        (П. І. Б., код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія
                                                                                                              паспорта фізичної особи)
(за наявності вказати: період з __.__.__ по __.__.__, наказ про призначення/звільнення
від __.__.__ N ___.)

2. ___________________________________________________________ зареєстрований(не) __.__.__
                                                    (назва суб'єкта господарювання)
в _____________________________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію
                                  (повна назва органу державної реєстрації)
від __.__.__ N ___.

3. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи: ________________________________________.

4. Податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію:

5. Суб'єкта господарювання взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N ___, станом на __.__.__ (дату складання акта) перебуває на обліку в ________________.
                                                                                                                                                                                            (назва органу ДПС) 

6. Суб'єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ, Свідоцтво(а) про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, видане(і) ______________________________________,
                                                                                                                                                              (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - ______________________________________________________.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі _____________________
______________________________________________________________________________________.
                                     (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво, та причини його анулювання) 

7. Статутний капітал суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів на момент його створення становив _______ тис. грн., станом на __.__.__. (дату складання акта) - ________ тис. грн. 


N
з/п 

Дані про учасника (засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи 

Найменування суб'єкта господарювання/
П. І. Б. фіз. особи 

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн. 

Форма внеску 

Частина у статутному капіталі, % 

  

  

  

  

  

  


8. Суб'єкт господарювання не має філій, дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів тощо або має філії, дочірні підприємства, відокремлені структурні підрозділи тощо, перелік яких наведено у таблиці: 


N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва підрозділу, дані про реєстрацію 

Статус підрозділу 

Місцезна-
ходження 

Форма сплати податків 

Назва органу ДПС, в якому підрозділ перебуває на обліку, дата взяття на облік 

  

  

  

  

  

  

  


9. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці: 


Вид діяльності згідно з Довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва) 

Чи займався фактично суб'єкт господарювання цим видом діяльності (так/ні) 

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності (ліцензій/патентів/
дозволів/не передбачено) 

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  


10. Відповідно до наданих повідомлень суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах (на дату складання акта): 


Назва рахунка, валюта рахунка 

Номер 

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку) 

Дата відкриття 

Дата закриття 

Дата повідомлення органу ДПС 

про відкриття 

про закриття 

  

  

  

  

  

  

  


11. Суб'єкт господарювання користувався (не користувався) пільгами зі сплати окремих податків, зборів, обов'язкових платежів: 


Код пільги згідно з довідником пільг 

Вид податку, збору чи платежу, щодо якого застосовано податкову пільгу 

Стаття, назва та реквізити законодавчого акта, що передбачає надання податкової пільги 

Податковий період, в якому застосовано податкову пільгу 

  

  

  

  


12. Остання звітність подана _____________________________________________________________
                                  (зазначити дати, номери останніх поданих податкових декларацій та звітів (по кожному податку та збору), 
                                    які мають (можуть мати) відношення щодо питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки) 

13. За періоди, по яких необхідно провести зустрічну звірку, суб'єктом господарювання подана така податкова звітність _____________________________________________________________________
    (зазначити дати, номери та показники поданих податкових декларацій та звітів по кожному податку та/або збору у розрізі
     податкових періодів, які мають (можуть мати) відношення до питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки)

14. За податкові періоди, по яких необхідно здійснити зустрічну звірку, попередньо проводились такі документальні перевірки (зустрічні звірки), що мають (можуть мати) відношення до питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки __________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у разі проведення попередніх документальних перевірок планових або позапланових (зустрічних звірок) контрагента з питань, що відповідають (можуть відповідати) меті проведення зустрічної звірки, інформація відображається в цьому акті (з відповідним наданням копій матеріалів такої перевірки (звірки) ініціатору запиту в разі непідтвердження даних платника податків, наведених у запиті))

15. При проведенні аналізу наявної в органі ДПС інформації та її документального підтвердження також встановлено, що __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у разі наявності зазначається інша інформація (в т. ч. отримана від підрозділів податкової міліції), що має відношення до питань запиту і може бути використана органом-ініціатором при перевірці. Одночасно надаються належним чином завірені копії таких документів, що не підтверджують дані платника податків, наведені у запиті)
 

________________________________________
          Посади працівників органу податкової служби 

______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

Акт складено у двох примірниках.

____________
*
При складанні акта зазначені за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації, приватного підприємця) або П. І. Б. фізичної особи, господарські відносини з якою звіряються. 


 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 


Зразок форми
Журналу реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

Журнал реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

_________________________________________________
назва органу ДПС

Но-
мер з/п* 

Дата скла-
дання довідки (акта) 

Назва документа (довідка/ акт)** 

Код суб'єкта господа-
рювання за ЄДРПОУ/
реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи*** 

Найме-
нування/
П. І. Б. суб'єкта господа-
рювання 

Код платника податків за ЄДРПОУ/ реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи*** 

Найме-
нування/
П. І. Б. платника податків 

П. І. Б. інспектора 

Переві-
ряємий період з ______
до ______ 

Результати звірки (при складанні довід-
ки)**** 

Причини неможливості проведення звірки (при складанні акта про неможливість проведення зустрічної звірки)***** 

При-
мітки 

6

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
номер графи 1 одночасно є номером довідки про результати проведення зустрічної звірки (акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

** У разі складання довідки про результати проведення зустрічної звірки - зазначається "довідка", акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання - "акт про неможливість проведення", акта неявки для підписання - "акт про неявку", акта відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки - "акт про відмову від підписання".

*** Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

**** Зазначається один із таких результатів щодо перевірки отриманих відомостей від платника податків:

- підтверджено повністю

- підтверджено частково

- не підтверджено

***** Стисло зазначається причина неможливості проведення зустрічної звірки (відсутній за податковою адресою, знаходиться у розшуку тощо)

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 


Зразок форми довідки
про результати проведення зустрічної звірки

Довідка

__.__.__ N ___/___/____
    (дата) 

__________________________________
(місце складання) 

про результати проведення зустрічної звірки _______________________________________________
                                                                              (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
                                                                            облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи1)
щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ____________
_____________________________________________________________________________________
              (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
                                                            податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
їх реальності та повноти відображення в обліку за період з __.__.__ по __.__.__

1. Вступна частина

На підставі службового посвідчення серія ____ N ___, виданого __.__.__ _______________________
(назва органу ДПС)
______________________________________________________________________________________
       (прізвища, ім'я та по батькові, посади працівників органу ДПС, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)
(у разі здійснення зустрічної звірки органом ДПС - виконавцем вказується: відповідно до запиту ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ від __.__.__ N ___)
                                                         (назва органу ДПС - ініціатора)
згідно із п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України проведено зустрічну звірку ___________________
______________________________________________________________________________________
             (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
                                                  картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
з питань підтвердження господарських відносин з платником податків _________________________
______________________________________________________________________________________
             (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
                                                                         або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__.

____________
1
Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2. Загальні положення

2.1. Зустрічна звірка проводилась з__.__.__ по __.__.__.

2.2. У періоді, за який проводилась зустрічна звірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання* були (є):

керівник ______________________________________________________________________________
                                 (посада, П. І. Б./П. І. Б. фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер 
                                                  облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи) 

за період з __.__.__ по __.__.___ (або по день підписання довідки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від __.__.__ N ___. Наказ (інший документ) про звільнення від __.__.__ N ___);

головний бухгалтер _____________________________________________________________________
                         (П. І. Б./реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__ (або по день підписання довідки), наказ керівника ________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                               (П. І. Б.)
про призначення від __.__.__ N ___. Наказ керівника _________________________________________
                                                                                                                                                                        (П. І. Б.)
про звільнення від __.__.__ N ___).

2.3. Суб'єкт господарювання зареєстрований(не) __.__.__ у ___________________________________,
                                                                                                                                                 (повна назва органу державної реєстрації)
свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ N ___ (для державних підприємств - орган управління ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________).

2.3.1. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер): _____________________.

2.3.2. Податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію:
_____________________________________________________________________________________.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N ___, станом на __.__.__ (дату підписання довідки) перебуває на обліку в _____________________________________.
                                                                                                                                                                  (назва органу ДПС) 

2.4.1. У періоді, за який проводилась звірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, виданого ______________________________________,
                                                                                                                                                                (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - _______________________, був зареєстрований платником ПДВ
з __.__.__ по __.__.__.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі _____________________
______________________________________________________________________________________
                                      (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво, та причини його анулювання) 

2.5. Статутний капітал суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів на момент його створення складав ____ тис. грн., станом на __.__.__ (останній день періоду, що звіряється) - _____ тис. грн. 


N
з/п 

Дані про учасника (засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи 

Найменування суб'єкта господарювання/
П. І. Б. фіз. особи 

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн. 

Форма внеску 

Частина у статутному капіталі, % 

6

  

  

  

  

  

  


2.6. У разі якщо суб'єкт господарювання володів корпоративними правами, слід зазначити таке:

Суб'єкт господарювання в період, що підлягав звірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці: 


N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва 

Засновник (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи) 

Сума внеску, тис. грн. 

Частка в статутному капіталі, % 

Період, в якому суб'єкт господарювання володів корпоративними правами 

з (__.__.__) 

по (__.__.__) 

  

  

  

  

  

  

  

  


2.7. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання за період, що звірявся, які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці: 


Вид діяльності згідно з довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва) 

Чи займався фактично суб'єкт господарювання цим видом діяльності (так/ні) 

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності (ліцензій/патентів/
дозволів/не передбачено) 

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу 

Примітка 

б 

  

  

  

  

  

  


2.8. У періоді, що підлягав звірці, та на дату складання довідки звірки суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах: 


Назва рахунку, валюта рахунку 

Номер 

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку) 

Дата відкриття 

Дата закриття 

Залишок коштів на останній день періоду, що звірявся 

  

  

  

  

  

  


2.9. У періоді, що звірявся, суб'єкт господарювання використовував у своїй діяльності офісні, виробничі (торговельні, складські приміщення тощо) _________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (зазначити перелік таких приміщень та відповідних документів, на підставі яких вони перебувають у власності
                              суб'єкта господарювання, іншу інформацію, що характеризує можливість їх використання
                                                                             у власній господарській діяльності) 

2.10. За повноту та достовірність наданої інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки відповідальність несуть керівник та головний бухгалтер суб'єкта господарювання/фізична особа - підприємець.

3. Документальне підтвердження господарських відносин із платником податків, дослідження їх реальності здійснення та повноти відображення в обліку

Для проведення зустрічної звірки по господарських відносинах з _______________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування/П. І. Б. платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
                                                                 податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
суб'єктом господарювання на запит органу ДПС від __.__.__ N ___ було надано такі первинні документи (завірені копії документів): ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
   (навести перелік документів (за необхідності згрупованих за типами), наданих суб'єктом господарювання із зазначенням
    їх назв та податкового(их) періоду(ів), в яких такі документи були складені (відображені у бухгалтерському обліку тощо)
згідно з якими у періоді, який звірявся, суб'єкт господарювання уклав правочин (угоду, контракт) із ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування/П. І. Б. платника податків)
за N ___ від __.__.__ про ________________________________________________________________
                                                                                  (умови угоди, договору, контракту) 

Відповідно до умов угоди суб'єктом господарювання виписано (оформлено) такі накладні (акти виконаних робіт тощо) та податкові накладні на поставку товарів (робіт, послуг): 


N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенк-
латура 

Одиниця виміру 

Кількість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Вищенаведені операції відображено суб'єктом господарювання в бухгалтерському обліку таким чином: _______________________________________________________________________________.
                                           (вказати бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкових зобов'язань відповідного періоду, відображених у реєстрі виданих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, даним декларації з ПДВ за ____________ 200_ року та/або даним Єдиного реєстру податкових накладних.

Реалізовану продукцію одержано за довіреністю N ___ від __________, що видана ________________
______________________________________________________________________________ особисто
                                                                               (найменування платника податків)
______________________________________________________________________________________.
                                                                        (П. І. Б., посада особи, що отримала товар) 

Транспортування товару та вантажні роботи проводились ____________________________________
__________________________________________________________________________________
          (найменування суб'єкта господарювання - перевізника, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
           податків або номер та серія паспорта фізичної особи, місцезнаходження, документи, що підтверджують перевезення)
за рахунок ____________________________________________________________________________.
                                          (найменування суб'єкта господарювання/платника податків, номера платіжних документів) 

Розрахунки за транспортування проводились у _____________________________________________
                                                                                                                           (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній)
формі на суму _____________ гривень.

Станом на кінець періоду, що звірявся, дебіторська/кредиторська заборгованість по розрахунках із
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування суб'єкта господарювання - перевізника)
становить ____________ гривень відповідно до бухгалтерського рахунку _______________________.

Розрахунки між суб'єктами господарювання за відвантажений товар (надані роботи, послуги) проводились у ___________________________________________________________________ формі.
                                                                                (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній) 

У рахунок оплати за відвантажений товар (або в рахунок передплати) отримано:
______________________________________________________________________________________
       (згрупований по звітним періодам перелік платіжних документів (номери, дати та суми), накладних на відвантаження,
                                              бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Встановлені вексельні форми розрахунку наведено в додатку ____ до довідки.

При здійсненні взаємозаліку вказати дату, номер, суму акта, зустрічні вимоги, наявність по бухгалтерському обліку та підстави виникнення дебіторської (кредиторської") заборгованості.

На кінець періоду, що звірявся, дебіторська/кредиторська заборгованість за відвантажений товар (надані роботи, послуги) за розрахунками із ________________________________________________
                                                                                                                                (найменування платника податків)
становить ______________ гривень відповідно до бухгалтерського рахунку _____________________.

У разі якщо суб'єкт господарювання є виробником (імпортером) зазначити таке.

Суб'єкт господарювання, що звіряється, є виробником (імпортером).

Реалізований товар (роботи, послуги) вироблено (надано) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
(вказати перелік виробничих засобів (потужностей) суб'єкта господарювання для виробництва ТМЦ чи надання робіт (послуг), інформацію щодо наявності необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо згідно зі штатним розкладом, передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації згідно з чинною нормативною базою), а також чи були в наявності в момент такого виробництва виробничі запаси, необхідні для виготовлення продукції чи надання послуг)

У разі якщо суб'єкт господарювання є посередником зазначити таке.

Постачальником реалізованої продукції є____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (найменування суб'єкта господарювання - постачальника, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
                                                      платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи) 

Суб'єктом господарювання укладено угоду (контракт) з ______________________________________
                                                                                                                       (найменування суб'єкта господарювання - постачальника)
за N ___ від __.__.__ про ________________________________________________________________.
                                                                                                       (умови угоди, договору, контракту) 

На поставлені товари (роботи) суб'єктом господарювання - постачальником виписані накладні (акти виконаних робіт тощо) та податкові накладні: 


N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенклатура 

Одиниця виміру 

Кількість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Розрахунки між суб'єктами господарювання за отриманий товар (виконані роботи) проводились у
_________________________________________________________________________________ формі.
                                                                   (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній) 

У рахунок оплати за одержаний товар (або в рахунок передплати) отримано:
______________________________________________________________________________________
                                                    (номери та дати платіжних документів, накладних на відвантаження) 

Встановлені вексельні форми розрахунку наведено в додатку _____ до довідки.

При здійсненні взаємозаліку вказати дату, номер, суму акта, зустрічні вимоги, наявність та підстави виникнення дебіторської (кредиторської) заборгованості.

На момент звірки дебіторська/кредиторська заборгованість за відвантажений товар (надані роботи, послуги) за розрахунками з _______________________________________________________________
                                                                                            (найменування суб'єкта господарювання - постачальника)
становить __________________ гривень.

Вищенаведені операції по отриманню товарів (робіт) та проведених розрахунків відображено суб'єктом господарювання в бухгалтерському обліку таким чином: _____________________________
______________________________________________________________________________________.
                                   (вказати бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Зазначаються результати звірки інших питань, які зазначені в запиті про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання.

Під час звірки не були надані _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (вказати інформацію, первинні або інші документи, які не були надані суб'єктом господарювання на запит органу
                                                     ДПС про надання інформації та її документального підтвердження) 

У разі надання письмових пояснень суб'єктом господарювання (посадовими (службовими) особами (засновниками)) щодо встановлених фактів непідтвердження господарських відносин та/або причин ненадання інформації, первинних та інших документів, що підтверджують встановлені факти, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ________________________________ від __.__.__, _______________
                                                                                                       (П. І. Б., посада)                                          (дата)
_____________________________________________. Пояснення додається у додатку ____ до довідки.
                                  (короткий зміст пояснення) 

У разі відмови суб'єкта господарювання (посадових осіб) надати посадовим особам органу ДПС письмові пояснення щодо встановлених фактів непідтвердження господарських відносин та/або причин ненадання інформації, первинних та інших документів, що підтверджують встановлені факти (розбіжності), відобразити такі факти відмови.

4. Висновок

1. Звіркою суб'єкта господарювання документально підтверджено (не підтверджено, частково підтверджено) реальність здійснення господарських відносин із ________________________________,
                                                                                                                                                           (найменування платника податків)
їх вид, обсяг, якість та розрахунки.

2. Звіркою суб'єкта господарювання встановлено відображення (невідображення, неповне відображення) в податковому обліку господарських операцій та розрахунків із ____________________.
                                                                                                                                                                      (найменування платника податків)
 

Посади працівників органу ДПС  

________________
(підпис)  

_________________________________
(ініціали, прізвище) 

 
Підтверджуємо, що надана інформація, первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні зустрічної звірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про господарські відносини з ________________ (спростовують викладені в довідці факти) за період, що (найменування платника податків) звіряється, відсутні. 

 
Керівник/фізична особа - підприємець  

 
__________________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Довідка складена у двох примірниках.

____________
*
При складанні довідки зазначені за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації, приватного підприємця), господарські відносини з яким звіряються. 


____________