УГОДА
між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення

Україна та Держава Ізраїль (далі - Договірні Сторони),

Бажаючи врегулювати відносини між двома державами у сфері соціального забезпечення,

Домовились про таке:

Частина I
Загальні положення

Стаття 1
Визначення

1. Для цілей цієї Угоди:

a) "Договірні Сторони" означає Україна та Держава Ізраїль.

b) "Законодавство" означає закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють види соціального страхування, визначені у статті 2 цієї Угоди;

c) "Уповноважений орган" означає:

- стосовно України: Міністерство соціальної політики;

- стосовно Ізраїлю: Міністр соціальних справ та послуг;

d) "Компетентна установа" означає установу або орган влади, відповідальний за застосування законодавства, визначеного у статті 2 цієї Угоди;

e) "Допомога та пенсія" означає будь-яку грошову виплату, передбачену законодавством, визначеним у статті 2 цієї Угоди, включаючи надбавки, доплати та підвищення які надаються згідно із законодавством Договірної Сторони, якщо інше не передбачено цією Угодою;

f) "Страховий стаж" означає періоди сплати страхових внесків, трудової діяльності або самостійної зайнятості, або проживання, визначені або визнані такими законодавством, згідно з яким вони набуті, а також всі періоди прирівняні до страхового стажу згідно із законодавством Договірної Сторони;

g) "Проживання" означає проживання відповідно до правових норм кожної з Договірних Сторін;

h) "Перебування" означає тимчасове проживання;

i) "Члени сім'ї" означає осіб, визначених або визнаних такими законодавством, що застосовується компетентною установою;

j) "Орган зв'язку" означає компетентні установи призначені Уповноваженими органами Договірних Сторін здійснювати координацію та обмін інформацією з метою застосування цієї Угоди.

2. Інші терміни чи визначення, що використовуються у цій Угоді, мають значення, надане їм законодавством кожної з Договірних Сторін.

Стаття 2
Об'єктивна сфера застосування

1. Ця Угода застосовується до законодавства:

A. Стосовно України: до законодавства:

a) про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, (стосовно пенсій за віком, по інвалідності, по втраті годувальника);

b) про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

B. Стосовно Ізраїлю: Закон про національне страхування (Консолідована версія) 5755 - 1995 в частині, яка стосується таких видів страхування:

a) страхування за віком та на випадок втрати годувальника;

b) страхування на випадок інвалідності;

c) страхування від нещасного випадку на виробництві.

C. Ця Угода не застосовується до спеціальних схем пенсійного забезпечення, яке здійснюється на умовах, відмінних від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. Якщо інше не вказано у пункті 4 цієї Статті, ця Угода також застосовується до законодавства, яке узагальнює, змінює та доповнює законодавство, на яке міститься посилання у пункті 1 цієї Статті.

3. Протягом 3 місяців з дати набрання чинності цією Угодою, Уповноважені органи інформуватимуть один одного стосовно законодавства, згаданого у пункті 1 цієї Статті. До кінця лютого кожного року Уповноважені органи інформуватимуть один одного про зміни й доповнення у цьому законодавстві, прийняті протягом попереднього календарного року.

4. Ця Угода не застосовується до законодавства, яке поширює дію законодавства, вказаного у пункті 1 цієї Статті, на нові групи отримувачів допомоги, якщо тільки не буде досягнуто відповідної домовленості між Уповноваженими органами Договірних Сторін.

5. Ця Угода не стосується прав та обов'язків Договірних Сторін, що випливають із міжнародних договорів, укладених ними з третіми державами.

Стаття 3
Суб'єктивна сфера застосування

1. Ця Угода застосовується до громадян обох Договірних Сторін, які підпадають або підпадали під дію законодавства, згаданого у статті 2 цієї Угоди, а також членів їхніх сімей та утриманців.

Стаття 4
Рівне ставлення

Якщо інше не передбачено цією Угодою, нижчезазначені особи, на яких поширюється дія цієї Угоди, і які проживають на території однієї з Договірних Сторін, мають такі ж самі права та обов'язки згідно із законодавством цієї Договірної Сторони, як і її власні громадяни:

a) громадяни іншої Договірної Сторони;

b) біженці, як це визначено у Конвенції про статус біженців від 28 липня 1951 року та Протоколі до цієї Конвенції від 31 січня 1967 року;

c) особи без громадянства, як це визначено у Конвенції про статус апатридів від 28 вересня 1954 року;

d) члени сім'ї та утриманці осіб, заданих у підпунктах a) - c), стосовно прав, які вони набувають від цих осіб.

Стаття 5
Переказ допомоги

Якщо інше не передбачено цією Угодою, пенсії та інша грошова допомога не може бути зменшена, змінена, зупинена або скасована через те, що особа проживає на території іншої Договірної Сторони.

Частина II
Законодавство, що застосовується

Стаття 6
Загальні правила

Якщо інше не передбачено у цій Угоді,

1. Особа, яка працює за наймом або є самозайнятою на території однієї з Договірних Сторін, підпадає під дію тільки законодавства цієї Договірної Сторони, незалежно від того, на території якої Договірної Сторони вона проживає.

2. Особа, яка працює за наймом або є самозайнятою на території обох Договірних Сторін, підпадає під дію законодавства Договірної Сторони, на території якої вона проживає. Ця особа вважається такою, що здійснює всю свою професійну діяльність на території Договірної Сторони, законодавство якої на неї поширюється.

3. Ця Угода не впливає на положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини або до загальних принципів звичаєвого міжнародного права стосовно консульських привілеїв та імунітетів з урахуванням законодавства, згаданого у пункті 1 статті 2 цієї Угоди.

4. Державні службовці та особи, прирівняні до них, розглядаються як такі, що підпадають під дію законодавства Договірної Сторони, у державних органах влади якої вони працевлаштовані.

Стаття 7
Особливі положення

1. Особа, яка:

a) працевлаштована роботодавцем, який зареєстрований на території Договірної Сторони,

b) підпадає під дію законодавства цієї Договірної Сторони та

c) направлена на роботу на територію іншої Договірної Сторони на користь цього ж самого роботодавця на період, що не перевищує 4 роки, продовжує підпадати під дію законодавства першої Договірної Сторони, так, ніби вона продовжує проживати та працювати на території цієї Договірної Сторони.

2. Подорожуючий персонал транспортної компанії або авіалінії, що здійснює діяльність на територіях обох Договірних Сторін, підпадає під дію законодавства Договірної Сторони, на території якої зареєстроване підприємство.

3. Особа, працевлаштована на борту судна, підпадає під дію законодавства Договірної Сторони, де розташований зареєстрований офіс роботодавця.

Стаття 8
Винятки із статей 6 та 7

Уповноважені органи Договірних Сторін або установи, визначені ними, можуть домовитись у письмовій формі про застосування винятків з положень статей 6 та 7 на користь особи або категорії осіб.

Стаття 9
Страхові внески

Внески на соціальне страхування за осіб, які підпадають під дію цієї Угоди, сплачуються згідно із законодавством Договірної Сторони, яке на них поширюється.

Частина III
Особливі положення стосовно різних видів допомоги

Стаття 10
Призначення допомоги та пенсій

1. Якщо інше не передбачено цією Угодою, при призначенні пенсії на підставі цієї Угоди Компетентні установи Договірних Сторін застосовують їхнє відповідне законодавство.

Стаття 11
Страховий стаж тривалістю менше 12 місяців

1. Якщо загальна тривалість страхового стажу, набутого згідно із законодавством однієї Договірної Сторони, є меншою ніж 12 місяців, та якщо на основі виключно цього стажу не виникає жодного права на допомогу згідно із цим законодавством, компетентна установа Договірної Сторони не зобов'язана надати допомогу на підставі згаданого стажу.

2. При визначенні права на допомогу або пенсію інша Договірна Сторона розраховує допомогу, беручи до уваги страховий стаж, згаданий у пункті 1 цієї статті, так ніби цей стаж був набутий згідно із законодавством цієї Договірної Сторони.

Застосування законодавства Ізраїлю

Стаття 12
Допомога за віком та у разі втрати годувальника

1. Якщо громадянин Договірної Сторони або особа, визначена у пунктах b) - d) статті 4 цієї Угоди, були застраховані в Ізраїлі, але не мають достатнього ізраїльського страхового стажу для набуття права на пенсію за віком або у разі втрати годувальника, страховий стаж, набутий згідно із законодавством України, враховується у тій частині, у якій він не збігається з ізраїльським страховим стажем. Ізраїльська Компетентна установа бере до уваги тільки страховий стаж, набутий згідно із законодавством України після 1 квітня 1954 року.

2. Якщо заінтересована особа або її утриманець відповідає вимогам для надання допомоги при підсумовуванні страхового стажу, набутого згідно із законодавством обох Договірних Сторін, ізраїльська Компетентна установа призначає допомогу таким чином:

a) Ізраїльська допомога, що має виплачуватися особі, яка набула необхідний страховий стаж згідно із законодавством Ізраїлю, береться до уваги у якості теоретичної суми.

b) На основі згаданої теоретичної суми Компетентна установа розраховує частину допомоги, що має виплачуватись відповідно до пропорції між тривалістю ізраїльського страхового стажу, набутого особою згідно із законодавством Ізраїлю, та загальною тривалістю страхового стажу, набутого згідно із законодавством обох Договірних Сторін.

3. Право на допомогу за віком залежить від того, чи проживав отримувач допомоги на території Ізраїлю або Україні безпосередньо перед досягненням віку, який надає право на пенсію за віком.

4. Право на пенсію у разі втрати годувальника залежить від того, чи проживала особа, що померла, на території Ізраїлю або України на момент смерті, або чи отримувала особа, що померла, пенсію за віком безпосередньо перед смертю.

5. Виплати на професійне навчання та матеріальна допомога для удів (удівців) та сиріт виплачується особам, визначеним у пункті 1 цієї статті, тільки якщо вони проживають в Ізраїлі та протягом часу, коли вони фактично присутні в Ізраїлі.

Стаття 13
Допомога по інвалідності

1. Особа, на яку поширюється дія цієї Угоди, має право на допомогу по інвалідності у разі, якщо вона була застрахована як резидент Ізраїлю безпосередньо перед отриманням інвалідності.

2. Спеціальні послуги для осіб з обмеженими можливостями, матеріальна допомога дітям з обмеженими можливостями застрахованої особи, професійна реабілітація, професійне навчання та матеріальна допомога дружині/чоловіку надається вищезгаданій особі, за умови, що вона проживає в Ізраїлі, та протягом часу, коли вона фактично присутня в Ізраїлі.

3. Особа, на яку поширюється дія цієї Угоди, яка проживає за межами Ізраїлю та має право на ізраїльську пенсію по інвалідності, продовжує отримувати пенсію, яка була призначена, навіть якщо підвищення ступеня інвалідності, внаслідок загострення інвалідності або появи нової причини інвалідності, відбувається за кордоном.

Застосування законодавства України

Стаття 14
Визначення права на пенсію

1. При визначенні права на пенсію згідно із законодавством України враховується, у разі необхідності, також страховий стаж, набутий на території Держави Ізраїль так, ніби він набутий на території України, крім випадків, коли періоди цього стажу співпадають у часі.

2. При визначенні права на пенсію на пільгових умовах за роботу з особливими умовами праці згідно із законодавством України враховується страховий стаж, набутий на території Держави Ізраїль в аналогічних умовах праці, крім випадків, коли періоди такого стажу співпадають у часі.

3. Якщо підсумовані таким чином періоди пільгового страхового стажу не відповідають умовам, що дають право на пенсію на пільгових умовах, то ці періоди зараховуються до українського страхового стажу на загальних підставах.

4. Право на пенсію у разі втрати годувальника залежить від того, чи проживала особа, що померла, на території України або Ізраїлю на момент смерті, або чи отримувала особа, що померла, пенсію за віком безпосередньо перед смертю.

Стаття 15
Розрахунок пенсії

1. Якщо громадянин однієї з Договірних Сторін виконає умови, необхідні для отримання пенсії відповідно до законодавства України без урахування страхового стажу, набутого на території Держави Ізраїль, Компетентна установа України призначає пенсію і визначає її розмір лише на підставі страхового стажу та заробітку, отриманого на території України, незалежно від проживання заявника на території однієї з Договірних Сторін.

2. Якщо право на пенсію згідно із законодавством України виникає лише при врахуванні страхового стажу, набутого на території Держави Ізраїль, то Компетентна установа України при призначенні пенсії враховує страховий стаж, набутий на території Держави Ізраїль.

Обчислення розміру пенсії здійснюється згідно із законодавством України пропорційно, виходячи із страхового стажу і заробітку, отриманого лише на території України.

Стаття 16
Допомога в разі нещасного випадку на виробництві, професійних захворювань

Допомога в разі нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання надається Компетентною установою тієї Договірної Сторони, законодавство якої поширювалось на особу під час настання нещасного випадку або під час виконання нею останній раз трудової діяльності, яка спричинила виникнення професійного захворювання, незалежно від того, на території якої Договірної Сторони констатований зв'язок нещасного випадку, професійного захворювання або смерті з цих причин з виконанням трудової діяльності.

Стаття 17
Надання допомоги у зв'язку із професійним захворюванням

1. Якщо особа, яка отримала професійне захворювання, згідно із законодавством обох Договірних Сторін здійснювала діяльність, яка за своєю природою могла спричинити таке захворювання, допомога, на яку ця особа або її утриманець може претендувати, виплачується виключно згідно із законодавством Договірної Сторони, відповідно до якого така діяльність востаннє фактично здійснювалась.

2. При цьому, у випадках, коли відповідне захворювання очевидно властиве діяльності певного характеру, здійснюваної відповідно до законодавства однієї з Договірних Сторін, застосовується тільки законодавство цієї Договірної Сторони.

Стаття 18
Ускладнення професійного захворювання

У разі ускладнення професійного захворювання, за яке особа отримувала або отримує допомогу згідно із законодавством Договірної Сторони, застосовуються такі правила:

a) Якщо заінтересована особа у період отримання допомоги не здійснювала професійну діяльність згідно із законодавством іншої Договірної Сторони, яка могла погіршити зазначене захворювання, Компетентна установа першої Договірної Сторони виплачує допомогу згідно із положеннями законодавства, як вона застосовує, беручи до уваги погіршення захворювання;

b) Якщо заінтересована особа у період отримання допомоги здійснювала таку діяльність згідно із законодавством іншої Договірної Сторони, Компетентна установа першої Договірної Сторони виплачує допомогу згідно із законодавством, яке вона застосовує, не беручи до уваги погіршення захворювання. Компетентна установа другої Договірної Сторони здійснює заінтересованій особі доплату, розмір якої дорівнює різниці між розміром допомоги, яка має виплачуватись після погіршення захворювання, та розміром допомоги, який би мав виплачуватись до погіршення захворювання згідно із законодавством, яке вона застосовує, якщо б зазначене захворювання виникло згідно із законодавством цієї Договірної Сторони.

Стаття 19
Врахування попередніх нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Якщо законодавство Договірної Сторони прямо або опосередковано передбачає, що попередні нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання мають братися до уваги при визначенні ступеню втрати професійної працездатності або встановлення інвалідності, Компетентна установа цієї Договірної Сторони повинна також брати до уваги попередні нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання, підтверджені або діагностовані відповідно до законодавства іншої Договірної Сторони, так ніби застосовувалось законодавство першої Договірної Сторони.

Частина IV
Різні положення

Стаття 20
Адміністративна домовленість та обмін інформацією

Уповноважені органи:

a) домовляються щодо процедури застосування цієї Угоди шляхом укладання Адміністративної домовленості;

b) здійснюють обмін інформацією стосовно заходів, вжитих для застосування цієї Угоди;

c) здійснюють обмін інформацією стосовно усіх змін у їхньому відповідному законодавстві, які можуть вплинути на застосування цієї Угоди;

d) визначають органи зв'язку з метою спрощення застосування цієї Угоди шляхом укладання Адміністративної домовленості.

Стаття 21
Адміністративна допомога

1. Уповноважені органи та установи Договірних Сторін надають одні одним допомогу у застосуванні цієї Угоди, так ніби вони застосовували б свої закони. Адміністративна допомога є безоплатною, якщо тільки Уповноважені органи не домовляться про відшкодування певних коштів.

2. Уповноважені органи та установи Договірних Сторін можуть спілкуватися безпосередньо між собою та із заінтересованими особами або їхніми представниками.

Стаття 22
Медичні обстеження

Медичні обстеження для визначення ступеню інвалідності та ступеню втрати працездатності здійснюються відповідно до законодавства кожної з Договірних Сторін. Компетентна установа здійснює обстеження на території, де проживає отримувач допомоги за рахунок Компетентної установи. Медичні документи, засвідчені Компетентною установою однієї Договірної Сторони, визнаються іншою Договірною Стороною.

Стаття 23
Захист даних

Будь-які дані, що стосуються фізичних осіб, які з метою застосування цієї Угоди передаються однією Договірною Стороною іншій, мають бути конфіденційними та використовуватися виключно для визначення права на допомогу згідно із цією Угодою, яка зазначена у запиті про інформацію, або пов'язані із нею.

Усі обміни даними між Договірними Сторонами здійснюються відповідно до законодавства кожної з Договірних Сторін.

Стаття 24
Звільнення від податків, зборів та легалізації

1. Якщо законодавство Договірної Сторони передбачає, що будь-яка заява або документ звільняється, повністю або частково, від податків, поштових зборів, судових та реєстраційних зборів, наскільки це стосується застосування законодавства цієї Договірної Сторони, таке звільнення поширюється також на заяви чи документи, видані органами влади іншої Договірної Сторони для застосування цієї Угоди.

2. Документи та довідки, які подаються для цілей цієї Угоди, звільняються від легалізації дипломатичними чи консульськими установами або від інших подібних внутрішніх формальних процедур.

Стаття 25
Подання заяв

1. Заяви, повідомлення та звернення, подані до Компетентної установи однієї Договірної Сторони, вважаються такими, що подані до Компетентної установи іншої Договірної Сторони у той самий день.

2. Заява на допомогу, яка має виплачуватися згідно із законодавством однієї Договірної Сторони, вважається заявою на відповідну допомогу, яка має виплачуватись згідно із законодавством іншої Договірної Сторони, за умови, що така заява надіслана до Компетентної установи іншої Договірної Сторони. Це не застосовується, якщо заявник чітко просить відстрочити призначення пенсії за віком згідно із законодавством однієї з Договірних Сторін.

Стаття 26
Заяви про відшкодування

1. Якщо Компетентна установа Договірної Сторони виплатила отримувачеві суму, яка перевищує суму, що належить цьому отримувачеві, тоді, у межах обсягу та умов законодавства, що застосовується, Компетентна установа може звернутися до Компетентної установи іншої Договірної Сторони із проханням щодо утримання суми, еквівалентної надлишково сплаченій сумі, з будь-якої суми, що підлягатиме сплаті цьому отримувачеві цією Компетентною установою. Утримання грошових коштів цією Компетентною установою здійснюється у межах та за умов, що відповідають законодавству, що застосовується, так ніби Компетентна установа вимагала б повернення власних коштів. Утриману суму ця Компетентна установа передає Компетентній установі, яка звернулась за її утриманням.

2. Якщо установа Договірної Сторони здійснила авансовий платіж за період, протягом якого отримувач допомоги мав право на допомогу згідно із законодавством іншої Договірної Сторони, ця установа може звернутися до Компетентної установи іншої Договірної Сторони з проханням утримати суму, еквівалентну сплаченій авансом, з допомоги, яка виплачується цією установою отримувачу допомоги за той самий період. Таке утримання цією установою здійснюється у межах та за умов, що відповідають законодавству, що застосовується, та утримана сума переказується установі, що зробила такий запит.

Стаття 27
Використання мов

Уповноважені органи та установи Договірних сторін при застосуванні цієї Угоди можуть використовувати офіційні мови Договірних Сторін або англійську мову, як це передбачено у статті 16 Адміністративної домовленості, згаданій у підпункті a) статті 20 цієї Угоди.

Стаття 28
Валюта та способи виплат

1. Виплата будь-якої допомоги згідно із цією Угодою здійснюється Компетентною установою відповідної Договірної Сторони у доларах США.

2. Переказ платежу здійснюється Договірними Сторонами таким чином:

a) Стосовно України: через орган зв'язку Ізраїлю, який здійснить переказ платежу отримувачу згідно із принципами, визначеними в Адміністративній домовленості.

b) Стосовно Ізраїлю: безпосередньо отримувачам.

3. Якщо будь-якою з Договірних Сторін прийняті положення щодо обмеження обміну або переказу валют, Компетентні установи обох Договірних Сторін невідкладно вживають заходів з метою забезпечення переказу сум, які виплачуються на підставі цієї Угоди.

Стаття 29
Вирішення спорів

1. Спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються наскільки це можливо, Уповноваженими органами.

2. У разі, якщо Уповноважені органи не можуть вирішити спор згідно із пунктом 1 цієї статті, Договірні сторони вирішують його шляхом переговорів дипломатичними каналами.

Частина V
Перехідні та прикінцеві положення

Стаття 30
Перехідні положення

1. Ця Угода не надає жодних прав на виплату допомоги за будь-який період, що передував даті набрання чинності цією Угодою.

2. При визначенні права на допомогу на підставі цієї Угоди, береться до уваги будь-який страховий стаж, набутий до набрання чинності цією Угодою.

3. Ця Угода може бути застосована навіть до випадків, які сталися до набрання чинності цією Угодою.

4. Допомога, призначена до набрання чинності цією Угодою може, за заявою отримувача допомоги, бути переглянута згідно із положеннями цієї Угоди. Такий перегляд не може спричинити жодного зменшення розміру допомоги.

5. Будь-яка допомога, яка не була призначена або була зупинена з причини громадянства заінтересованої особи або її проживання на території іншої Договірної Сторони, за заявою цієї особи має бути призначена або поновлена згідно із цією Угодою та з моменту набрання чинності цією Угодою,

6. Якщо заява, згадана у пунктах 4 та 5 цієї статті, подана протягом двох років з дати набрання чинності цією Угодою, права на підставі цієї Угоди надаються з цієї дати. Якщо заява, згадана у пунктах 4 та 5 цієї статті, подана після закінчення дворічного періоду після набрання чинності цією Угодою, права, які не були втрачені або погашені обмеженням, надаються з дати подання заяви, за винятком, коли більш сприятливі положення законодавства будь-якої з Договірних Сторін застосовуються.

Стаття 31
Чинність та припинення дії

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Кожна з Договірних Сторін може у будь-який час припинити дію цієї Угоди. У такому разі ця Угода припиняє дію 31-го грудня наступного року після дати письмового повідомлення дипломатичними каналами, направленого іншій Договірній Стороні.

3. У разі припинення дії цієї Угоди всі права не допомогу, набуті згідно із її положеннями, зберігаються.

Стаття 32
Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності у перший день третього місяця, наступного за місяцем, в якому було направлено останнє повідомлення однією з Договірних Сторін іншій у письмовій формі дипломатичними каналами про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Укладено у м. Нью-Йорку 28 вересня 2012 року року, що відповідає 12 тішреі 5773 року за Єврейським календарем, у двох оригінальних примірниках українською, івритом та англійською мовами, при цьому усі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Україну

За Державу Ізраїль

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ДОМОВЛЕНІСТЬ
щодо застосування Угоди між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення

Відповідно до пункту a) статті 20 Угоди між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення, підписаної в Нью-Йорку 28 вересня 2012 р. (далі - Угода), Уповноважені органи Договірних Сторін домовилися про таке:

ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Терміни, що використовуються у цій Адміністративній домовленості, мають таке ж саме значення, як і в Угоді.

Стаття 2

1. Органами зв'язку, згаданими у пункті d) статті 20 Угоди є:

1) для України:

a) з питань застосування положень статтей 6 - 8 Угоди - Міністерство соціальної політики або визначена ним установа;

b) з питань призначення та виплати пенсій - Пенсійний фонд України;

c) з питань призначення та виплати допомоги у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання - Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

d) з питань оцінки ступеня та причин інвалідності, а також стійкої втрати працездатності - Відділ медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я України;

2) для Ізраїлю: Національний інститут страхування, Єрусалим.

2. Адреси та інші дані органів зв'язку наведено у Додатку 1.

3. Органи зв'язку, визначені у пункті 1 узгоджують спільні процедури та формуляри для підтвердження та інших повідомлень, необхідні для застосування Угоди та цієї Адміністративної домовленості, які наведено у Додатку 2.

ЧАСТИНА II
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Стаття 3

1. Якщо законодавство Договірної Сторони застосовується згідно з будь-якими положеннями статтей 6 - 9 Угоди, установа цієї Договірної Сторони видає довідку, яка підтверджує, що працівник або самозайнята особа залишається суб'єктом цього законодавства. Ця довідка є підтвердженням того, що вони звільняються від сплати внесків на соціальне страхування іншої Договірної Сторони.

2. Довідку, згадану у пункті 1, видає:

a) в Україні: Міністерство соціальної політики або визначена ним установа;

b) в Ізраїлі: Національний інститут страхування, Єрусалим.

3. Установи, визначені у пункті 2 надають одна одній копію довідки.

ЧАСТИНА III
СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РІЗНИХ ВИДІВ ДОПОМОГИ

Пенсії за віком, у разі втрати годувальника та по інвалідності

Стаття 4

1. Для отримання пенсії, відповідно до статей 12 - 15 Угоди, заявник подає заяву на формулярі встановленої форми UA/IL-202 (IL/UA-202) до компетентної установи тієї Договірної Сторони, де проживає, відповідно до процедур, передбачених її законодавством.

2. Компетентна установа, яка прийняла заяву, відмічає дату отримання заяви та невідкладно надсилає її разом із необхідними документами через орган зв'язку до органу зв'язку іншої Договірної Сторони для визначення права заявника на пенсію.

3. Передача засвідченого формуляра з персональними даними звільняє орган зв'язку від необхідності надсилати оригінали документів іншій Договірній Стороні.

4. Персональні дані стосовно заявника, які містяться у заяві-формулярі та інших формулярах зв'язку, мають бути належним чином засвідчені органом зв'язку.

5. Кожна Компетентна установа визначає право заявника на пенсію та інформує іншу установу через органи зв'язку про прийняте рішення.

Стаття 5

Компетентна установа кожної Договірної Сторони на підставі поданої заяви та необхідних документів готує формуляр-довідку про підтвердження страхового стажу UA/IL-205 (IL/UA-205), який накопичений згідно із законодавством кожної Договірної сторони. Компетентні установи невідкладно обмінюються формулярами-довідками про підтвердження страхового стажу через органи зв'язку.

Стаття 6

Для поновлення виплати пенсії відповідно до пункту 5 статті 30 Угоди заявник подає до Компетентної установи наступні документи:

- заяву-формуляр IL/UA-203 встановленої форми про поновлення виплати пенсії;

- паспорт (засвідчена копія);

- документ, що підтверджує проживання на території іншої Договірної Сторони (засвідчена копія);

- документ, що підтверджує, працює заявник чи ні на дату звернення;

- іншу інформацію, яка може бути використана для поновлення виплати пенсії.

Нещасний випадок на виробництві та професійні захворювання

Стаття 7

1. Коли нещасний випадок підтверджено або професійне захворювання діагностовано на території Договірної Сторони, іншої ніж та, де знаходиться Компетентна установа, про такий випадок або захворювання повідомляється Компетентна установа згідно із процедурами, передбаченими законодавством, яке нею застосовується.

2. Компетентна установа має право отримувати від органів влади та установ іншої Договірної Сторони будь-які медичні та документальні докази, які ця установа вважає необхідними для розгляду заяви.

Стаття 8

Якщо установа Договірної Сторони, якій повідомлено про професійне захворювання згідно із статтею 5 цієї Адміністративної домовленості, визначить, що особа, яка страждає на таке захворювання, востаннє здійснювала діяльність, яка могла спричинити таке професійне захворювання, на території іншої Договірної Сторони, установа направляє повідомлення та будь-які супровідні документи іншій Договірній Стороні, підтверджуючи її рішення.

Стаття 9

1. Коли ускладнення професійного захворювання відбувається на території Договірної Сторони, іншої ніж та, де знаходиться Компетентна установа, про таке ускладнення повідомляється інша Договірна Сторона згідно із процедурою, передбаченою законодавством, яке застосовуються цією установою.

2. Компетентна установа, від якої особа, що страждає на професійне захворювання, отримувала або отримує допомогу, має право отримувати від органів влади та установ іншої Договірної Сторони усю наявну інформацію стосовно будь-якої діяльності, що могла спричинити або ускладнити професійне захворювання, яка здійснювалась особою, яка страждає на таке захворювання, на території іншої Договірної Сторони.

3. Якщо для застосування пункту b) статті 18 Угоди установа, від якої особа отримувала або отримує допомогу у зв'язку із професійним захворюванням, визначить, що вона не зобов'язана покривати витрати, пов'язані з будь-яким ускладненням професійного захворювання, ця установа має надати Компетентній установі іншої Договірної Сторони обгрунтування свого рішення, а також усі медичні та документальні підтвердження попередньо встановленого професійного захворювання.

ЧАСТИНА IV
ДОПОМОГА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Стаття 10

1. На запит, орган зв'язку Договірної Сторони надає органу зв'язку іншої Договірної Сторони наявну медичну інформацію та документи, які стосуються заявника або отримувача допомоги щодо яких необхідно, щоб заявник підписав відмову від медичної конфіденційності.

2. Якщо Компетентна установа Договірної Сторони вимагає, щоб заявник або отримувач допомоги, який проживає на території іншої Договірної Сторони, пройшов медичне обстеження, таке обстеження організовується органом зв'язку іншої Договірної Сторони згідно з правилами установи, яка його організовує.

Стаття 11

1. Органи зв'язку Договірних Сторін надають одині одним всю відповідну інформацію, яка стосується виплати допомоги, у тому обсязі, який їм відомий, зокрема стосовно:

а) смерті особи;

б) зміни адреси та прізвища, ім'я та по батькові;

в) переселення до іншої країни;

г) набуття іншого громадянства;

д) зміни тривалості страхового стажу з одночасним підтвердженням нового страхового стажу;

е) припинення, поновлення трудової діяльності;

є) інші дані.

Стаття 12

Якщо Компетентна установа Договірної Сторони потребує адміністративної допомоги стосовно прав та обов'язків заявника або отримувача допомоги згідно з Угодою, який проживає або перебуває на території іншої Договірної Сторони, така допомога має бути надана через орган зв'язку або безпосередньо Компетентною установою іншої Договірної Сторони, на території якої заявник або отримувач допомоги проживає або перебуває. Така допомога є безкоштовною.

ЧАСТИНА V
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГРОШОВИХ ВИПЛАТ

Стаття 13

1. Орган зв'язку України здійснює грошові виплати особам, які проживають на території Ізраїлю, через орган зв'язку Ізраїлю щоквартально.

2. Орган зв'язку України передає органу зв'язку Ізраїлю відомість виплат допомоги та пенсій, підготовлену кожний квартал згідно із встановленим зразком, яка належним чином засвідчується. Розмір грошових виплат у відомості виплат допомоги та пенсій зазначається у гривнях та доларах США.

Курс валют установлюється на день складання відомостей виплат допомоги та пенсій відповідно до курсу валют Національного банку України та зазначається у кожній відомості.

3. Відомості виплат допомоги та пенсій на відповідний квартал в двох примірниках пересилаються органу зв'язку Ізраїлю до 10 числа останнього місяця кварталу, якого вона стосується. Разом із відомостями виплат орган зв'язку України перераховує на рахунки в банках органу зв'язку Ізраїлю кошти для виплати допомоги та пенсій у доларах США.

4. Отримавши відомість виплат допомоги та пенсій та грошові кошти, які підлягають виплаті, відповідний орган зв'язку Ізраїлю здійснює виплату сум особам, що зазначені у відомості виплат.

5. Орган зв'язку Ізраїлю повертає органу зв'язку України другий примірник відомостей виплат допомоги та пенсій з відміткою про виплачені/невиплачені суми до 10 числа місяця, що настає за відповідним кварталом.

6. Невиплачені суми коштів залишаються на рахунках органу зв'язку Ізраїлю в рахунок наступних платежів.

Стаття 14

1. Пенсійний фонд України та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України несуть витрати, пов'язані з переказом на банківський рахунок Національного інституту страхування Держави Ізраїль грошових коштів на виплату допомоги та пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Держави Ізраїль.

2. Національний інститут Держави Ізраїль несе витрати пов'язані з виплатою допомоги та пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Держави Ізраїль.

Стаття 15

Органи зв'язку щорічно обмінюються статистичними даними стосовно виплат, здійснених на підставі Угоди та цієї Адміністративної домовленості.

VI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 16

1. Органи зв'язку Договірних Сторін використовують англійську та державні мови для застосування Угоди та, у разі необхідності, надають один одному допомогу у перекладі заяв та інших документів.

2. Формуляри та інші документи, необхідні для застосування Угоди будуть складені англійською мовою та державними мовами Договірних Сторін.

Стаття 17

Уповноважені органи за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до цієї Адміністративної домовленості, які оформляються у вигляді протоколів, що становлять невід'ємну частину цієї Адміністративної домовленості і набирають чинності з дати підписання.

Стаття 18

Ця Адміністративна домовленість набирає чинності з моменту її підписання, але не раніше дати набрання чинності Угодою та є чинною протягом строку дії Угоди.

Укладено в м. Нью-Йорк 28 вересня 2012 року, що відповідає 12 тішреі 5773 року за Єврейським календарем, у двох оригінальних примірниках українською, івритом та англійською мовами, при цьому усі тексти є рівно автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

Від імені Уповноваженого органу
України

Від імені Уповноваженого органу
Держави Ізраїль