ДОГОВІР
між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.06.2009 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 17.02.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.01.2012

Україна та Республіка Білорусь, далі - "Договірні Сторони",

виходячи з принципів державного суверенітету, рівноправності та взаємної поваги,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права і бажаючи розвивати міждержавне співробітництво у сфері виконання покарань,

враховуючи, що відбування засудженими покарання у державі, громадянами якої вони є, сприяє більш ефективному досягненню мети виконання покарання, поверненню засуджених до нормального життя у суспільстві,

керуючись принципами гуманізму та поваги прав людини,

домовились про наступне:

Стаття 1
Визначення термінів

Для досягнення цілей цього Договору нижченаведені терміни означають:

1) "держава винесення вироку" - Договірна Сторона, судом якої був винесений вирок про засудження особи до покарання у виді позбавлення волі;

2) "держава виконання вироку" - Договірна Сторона, якій передається для подальшого відбування покарання особа, засуджена до позбавлення волі, яка є її громадянином;

3) "засуджений" - особа, засуджена судом однієї з Договірних Сторін за вчинення злочину до покарання у виді позбавлення волі;

4) "близькі родичі" - особи, визначені як такі у порядку, встановленому законодавством кожної з Договірних Сторін;

5) "законні представники" - особи, визнані як такі в порядку, встановленому законодавством кожної з Договірних Сторін;

6) "компетентні органи" - органи Договірних Сторін, які виконують рішення про передачу засуджених;

7) "центральні органи":

в Україні - Міністерство юстиції України,

в Республіці Білорусь - Генеральна прокуратура Республіки Білорусь.

Стаття 2
Загальні положення

1. Договірні Сторони передають згідно з положеннями цього Договору на запит одна одній засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення злочинів на території держави винесення вироку і мають громадянство іншої Договірної Сторони, для відбування покарання в державі виконання вироку.

2. Запит про передачу засудженого може виходити, як від держави винесення вироку, так і від держави виконання вироку.

Стаття 3
Підстави для порушення процедури передачі засудженого

Підставою для порушення процедури передачі засудженого Договірній Стороні, громадянином якої він є, є заява цієї особи, її близьких родичів, законного представника або адвоката, направлена центральному органу однієї з Договірних Сторін.

Стаття 4
Умови передачі засудженого

1. Засуджена особа може бути передана відповідно до цього Договору, якщо:

1) ця особа є громадянином держави виконання вироку;

2) вирок суду стосовно цієї особи набрав законної сили;

3) на момент отримання запиту про передачу засуджений повинен ще відбувати покарання протягом не менш як шість місяців;

4) є письмова згода засудженої особи, або, у зв'язку з її віком, фізичним або психічним станом, що перешкоджають вільному волевиявленню, про це клопоче законний представник засудженої особи;

5) діяння, у зв'язку з яким було винесено вирок, є злочином відповідно до законодавства держави виконання вироку і тягне за собою покарання у виді позбавлення волі;

6) відшкодовано матеріальну шкоду, завдану злочином;

7) держава винесення вироку і держава виконання вироку дали згоду на передачу засудженої особи.

2. Засудженій особі, її близьким родичам або законному представникові, які направили відповідно до статті 3 цього Договору заяву про передачу, мають бути письмово роз'яснені посадовими особами компетентних органів держави винесення вироку умови передачі та її правові наслідки.

3. У виняткових випадках Договірні Сторони можуть погодитися на передачу засудженої особи, навіть якщо їй залишається відбувати покарання протягом менш ніж шість місяців або якщо матеріальна шкода, завдана злочином, відшкодована не в повному обсязі.

Стаття 5
Підстави для відмови у передачі засудженої особи

Передача засудженої особи не здійснюється, якщо:

1) не додержано умов, перелічених у пункті 1 статті 4 цього Договору;

2) покарання не може бути виконано в державі виконання вироку внаслідок закінчення строку давності або через іншу підставу згідно з законодавством цієї держави.

Стаття 6
Надання інформації

1. Центральні органи і компетентні органи Договірних Сторін роз'яснюють і забезпечують засудженим особам можливість звертатися з заявою про передачу відповідно до статті 3 цього Договору.

2. Центральні органи Договірних Сторін інформують засуджену особу про стан розгляду питання про його передачу.

3. Компетентний орган держави винесення вироку письмово повідомляє про передачу засудженої особи дипломатичному представництву або консульській установі Договірної Сторони, громадянином якої є засуджена особа.

Стаття 7
Запит про передачу засудженої особи та необхідні документи

1. Запит про передачу засудженої особи складається у письмовій формі.

2. Для розгляду питання про передачу засудженої особи центральний орган держави винесення вироку направляє центральному органу держави виконання вироку:

1) відомості про особу засудженого (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження);

2) документ, що підтверджує громадянство засудженої особи;

3) текст статей кримінального закону, на підставі якого особу засуджено;

4) письмову заяву засудженої особи або, у випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 1 статті 4 цього Договору, її законного представника про згоду на передачу;

5) копії вироку і всіх наявних у справі рішень судових органів, документу про набрання вироком законної сили;

6) документ про відбуту частину покарання і ту частину покарання, яка підлягає подальшому відбуванню;

7) документ про виконання додаткового покарання, якщо воно було призначено;

8) медичний висновок про стан здоров'я і відомості про особливості поведінки засудженої особи;

9) відомості про наявність матеріальної шкоди, її розміру та порядку її відшкодування;

10) копії інших документів, які додаються за взаємною згодою центральних органів Договірних Сторін.

3. Для розгляду питання про передачу засудженого центральний орган держави виконання вироку направляє центральному органу держави винесення вироку:

1) відомості про особу засудженого (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження);

2) документ, що підтверджує громадянство засудженого;

3) текст статей кримінального закону держави виконання вироку, на підставі якого дія або бездіяльність, за вчинення яких засуджено особу, є кримінально караними;

4) копії інших документів, які додаються за взаємною згодою центральних органів Договірних Сторін.

4. Запит про передачу засудженої особи має бути підписаним керівником центрального органу відповідної Договірної Сторони і засвідченим гербовою печаткою. Інші документи, які направляються відповідно до цієї статті, повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою компетентного органу Договірної Сторони, який їх складає, і засвідчені гербовою печаткою.

Стаття 8
Рішення по запиту про передачу засудженої особи

1. Рішення про згоду або відмову в передачі засудженої особи приймається центральним органом Договірної Сторони протягом сорока днів з дня отримання документів, перелічених у статті 7 цього Договору. Про прийняте рішення в письмовій формі повідомляється центральному органу другої Договірної Сторони, а також засудженій особі та особі, яка звернулася з заявою про передачу.

2. Рішення про відмову в передачі засудженої особи має бути мотивованим.

Стаття 9
Гарантія добровільності згоди

1. Держава винесення вироку забезпечує, щоб особа, яка дає згоду на передачу відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 4 цього Договору, робила це добровільно і з повним розумінням правових наслідків такої згоди.

2. Держава винесення вироку надає державі виконання вироку можливість перевірити за допомогою консульської посадової особи або іншої офіційної особи, визначеної за погодженням з державою винесення вироку, про те, що згода на передачу засудженої особи була отримана відповідно до пункту 1 цієї статті.

Стаття 10
Процедура передачі засудженої особи

1. Передача засудженої особи здійснюється компетентними органами Договірних Сторін у міжнародних пунктах пропуску на підставі дійсних документам на право перетину державних кордонів Договірних Сторін.

2. Час і порядок передачі засудженої особи погоджуються компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 11
Виконання покарання

1. Держава виконання вироку повинна забезпечити виконання вироку у повному обсязі, керуючись своїм законодавством.

2. Держава виконання вироку забезпечує продовження відбування покарання відповідно до свого законодавства, не погіршуючи становища засудженої особи. Питання, пов'язані з виконанням покарання другою Договірною Стороною, регулюються законодавством цієї Договірної Сторони.

3. Призначене покарання відбувається засудженою особою на підставі вироку суду держави винесення вироку. Суд держави виконання вироку, виходячи з винесеного вироку, приймає рішення про його виконання. У строк покарання у виді позбавлення волі зараховується строк, відбутий у державі винесення вироку.

4. Якщо за законодавством держави виконання вироку за дане діяння граничний строк позбавлення волі є меншим, ніж призначено вироком, суд держави виконання вироку визначає максимальний строк позбавлення волі, передбачений законодавством цієї держави за таке саме діяння.

5. Якщо вирок стосується двох чи більше діянь, з яких одне чи декілька не визнаються злочинами в державі виконання вироку, суд цієї держави визначає, яка частина покарання застосовується до діяння, що є злочином.

6. Рішення про виконання додаткового покарання приймається судом держави виконання вироку, якщо таке покарання за вчинене діяння передбачено законодавством цієї держави.

Стаття 12
Помилування та амністія

Кожна Договірна Сторона відповідно до свого законодавства має право застосувати до переданої засудженої особи помилування або амністію.

Стаття 13
Компетенція судів

1. Переглядати вирок в частині його обґрунтованості стосовно переданої засудженої особи правомочним є тільки суд держави винесення вироку.

2. Якщо після передачі засудженої особи для відбування покарання вирок в державі винесення вироку скасовано і законодавством передбачено нове розслідування чи судовий розгляд, копія рішення про це, матеріали кримінальної справи та інші матеріали за результатами проведення необхідних процесуальних дій, можливих у відсутності засудженої особи, разом з засвідченим перекладом матеріалів кримінальної справи на російську мову, направляються державі виконання вироку для здійснення кримінального переслідування за законодавством цієї держави.

3. У разі закриття кримінальної справи за результатами нового розслідування з реабілітуючих підстав чи винесення судом виправдувального вироку шкода, завдана особі безпідставним притягненням до кримінальної відповідальності, відшкодовується державою винесення вироку.

4. Якщо після передачі засудженої особи для відбування покарання вирок змінено державою його винесення, копія рішення про це та інші необхідні матеріали направляються центральному органу держави виконання вироку. Суд держави виконання вироку вирішує питання про виконання такого рішення в порядку, передбаченому статтею 11 цього Договору.

Стаття 14
Правові наслідки

1. Стосовно засудженої особи, переданої для відбування покарання державі виконання вироку, настають такі самі правові наслідки засудження, як і стосовно осіб, засуджених на території цієї держави за вчинення такого ж діяння.

2. Засуджена особа, передана для виконання вироку, винесеного судом другої Договірної Сторони, не може бути знову притягнута до кримінальної відповідальності на території держави виконання вироку за те саме діяння, у зв'язку з яким було винесено вирок, що набрав законної сили.

Стаття 15
Транзитне перевезення

1. Кожна Договірна Сторона відповідно до свого законодавства може задовольнити запит про транзитне перевезення засудженої особи через її територію, якщо друга Договірна Сторона звертається до неї з таким запитом і якщо Договірна Сторона, що звертається, домовилася з третьою державою про передачу такої особи на її територію або з її території. Транзитне перевезення засудженої особи через територію Договірної Сторони здійснюється відповідно до її законодавства. При цьому забезпечуються необхідні умови тримання засудженого під вартою.

2. Витрати, пов'язані із здійсненням транзитного перевезення засудженої особи, несе Договірна Сторона, що звернулася з запитом про таке перевезення.

Стаття 16
Вирішення спірних питань

Договірні Сторони вирішують спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням і застосуванням положень цього Договору, шляхом консультацій і переговорів між їх центральними органами.

Стаття 17
Витрати

Всі витрати, пов'язані з передачею засудженої особи, крім тих, які виникли виключно на території держави винесення вироку, несе держава виконання вироку.

Стаття 18
Мова

1. При виконанні цього Договору Договірні Сторони користуються своїми державними мовами.

2. До документів, виконаних державною мовою Договірної Сторони, додаються їх засвідчені переклади російською мовою.

Стаття 19
Дія у часі

Дія цього Договору розповсюджується також на осіб, засуджених судами Договірних Сторін до набуття чинності цим Договором.

Стаття 20
Внесення змін

За взаємною згодою Договірних Сторін до цього Договору можуть вноситись необхідні зміни і доповнення, які оформлюються окремим протоколом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Стаття 21
Відношення до інших міжнародних договорів

Положення цього Договору не зачіпають прав і зобов'язань Договірних Сторін, що витікають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 22
Заключні положення

1. Цей Договір укладається на невизначений строк.

2. Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності через тридцять днів після обміну Договірними Сторонами ратифікаційними грамотами.

3. Дія цього Договору припиняється після закінчення шести місяців з дати отримання однією із Договірних Сторін письмового повідомлення другої Договірної Сторони про намір припинити його дію.

Укладено в м. Києві "12" червня 2009 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

 

За Україну 

За Республіку Білорусь