УГОДА
про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.09.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.09.2011

Міністерство соціальної політики України та Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні (далі - Сторони), усвідомлюючи важливість консолідації зусиль Сторін у розробці та реалізації потенційних спільних програм і проектів, які становлять спільний інтерес, у сфері міграції, переміщених осіб та діаспори для максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків,

домовилися про таке:

Стаття 1

У межах відповідних повноважень і з урахуванням наявних ресурсів Сторони погоджуються здійснювати співробітництво в таких галузях:

1. Розробки спільних заходів (наприклад, зустрічей, семінарів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких кампаній) для максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

2. Розробки пропозицій та рекомендацій для підготовки методології, програм і планів заходів для максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

3. Підтримки розвитку міжнародного співробітництва, у тому числі поїздок за кордон з метою обміну позитивним досвідом для максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

4. Інших спільно погоджених формах співробітництва, розроблених для максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

Стаття 2

1. Для забезпечення успішної реалізації Угоди в Україні Сторони в межах своїх відповідних повноважень і з урахуванням наявних ресурсів:

1.1. Проводять у разі необхідності постійні консультації стосовно найефективніших методів максимального збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

1.2. Розробляють і реалізовують спільні програми та проекти, беруть участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних ініціатив.

1.3. Здійснюють співробітництво на основі майбутніх спільно погоджених довгострокових планів заходів.

2. Будь-які конкретні спільні заходи в рамках цієї Угоди погоджуються Сторонами в окремій угоді.

Стаття 3

Для реалізації Угоди та досягнення її цілей Сторони можуть здійснювати співробітництво з іншими установами та організаціями (незалежно від їхнього права власності, форм та підпорядкування), залучати фізичних осіб до співробітництва й створювати тимчасові робочі групи, інші органи та допоміжні установи.

Стаття 4

1. Обидві Сторони поводяться з усією інформацією, документами, відомостями, що чітко встановлені як конфіденційні або внутрішні, як із цілком конфіденційними.

2. Сторони уникають будь-яких дій, які можуть спричинити моральні, економічні або інші збитки будь-якій зі Сторін.

Стаття 5

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати її підписання належним чином уповноваженими представниками двох Сторін.

2. Дію Угоди може бути припинено шляхом надіслання будь-якою зі Сторін письмового повідомлення іншій Стороні за один місяць до очікуваної дати припинення дії цієї Угоди.

Стаття 6

1. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення. Запропоновані зміни та доповнення оформляються письмово у формі протоколів, які є невід'ємною частиною Угоди.

2. Ніщо в цій Угоді не впливає на привілеї та імунітети МОМ як міжурядової організації.

3. Будь-який спір, суперечка або претензія, які випливають із цієї Угоди або стосовно неї, вирішуються згідно зі статтею 5 Угоди між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 3 грудня 1999 року.

Учинено в м. Київ 15.09.2011 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами. Усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага віддається текстові англійською мовою.

 

За Міністерство соціальної
політики України

За Представництво Міжнародної
організації з міграції (МОМ)
в Україні