УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких осіб

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Молдова (далі - Сторони),

посилаючись на положення Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова від 23 жовтня 1992 року та Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення від 29 серпня 1995 року,

погодилися про таке:

Стаття 1

Пенсійне забезпечення осіб держав Сторін, звільнених з військової служби Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства держав Сторін, Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, Збройних Сил та інших військових формувань колишнього СРСР, а також пенсійне забезпечення членів їх сімей здійснюється на умовах, за нормами і в порядку, встановленому законодавством держав Сторін за місцем постійного проживання зазначених осіб.

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори (далі - одноразова грошова допомога), або інші види їх соціального захисту здійснюються відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей призначаються та виплачуються відповідними уповноваженими органами Сторін виключно за місцем їх постійного проживання.

У разі переселення на постійне місце проживання з території однієї держави, яка підписала цю Угоду, на територію іншої держави виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється.

Матеріали пенсійних справ, що надсилаються для подальшого пенсійного забезпечення в рамках цієї Угоди, перекладаються на мову держави Сторони проживання пенсіонера або російську мову органом, який їх направляє.

Стаття 3

До вислуги років для призначення пенсії особам, звільненим з військової служби, зараховується час служби (в тому числі на пільгових умовах) у Збройних Силах, інших військових формуваннях, зазначених у статті 1 цієї Угоди, в порядку, встановленому законодавством держави Сторони, в якій особа, звільнена з військової служби, її проходила.

Розмір пенсії особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей визначається в порядку, встановленому законодавством держави Сторони, на території якої постійно проживають зазначені особи.

Стаття 4

Витрати на пенсійне забезпечення осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, а також надання їм державних соціальних гарантій, передбачених законодавством держави Сторони, на території якої вони постійно проживають, здійснюються Сторонами за рахунок власних коштів, передбачених для фінансування цих заходів, без проведення взаємних розрахунків між Сторонами.

Стаття 5

Особи, зазначені у статті 1 цієї Угоди, користуються всіма правами та державними соціальними гарантіями, які встановлені законодавством держави Сторони, на території якої вони постійно проживають.

Стаття 6

Сторони беруть на себе зобов'язання інформувати одна одну про діючі в їх державах нормативно-правові акти про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких осіб, про зміни, внесені до законодавства, а також здійснювати постійне співробітництво стосовно з'ясування обставин, що мають значення для своєчасного і правильного вирішення питань пенсійного забезпечення, виплати одноразової грошової допомоги або здійснення інших видів соціального захисту.

Стаття 7

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування окремих статей і положень цієї Угоди Сторони вирішують їх шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 8

Сторони за взаємною згодою можуть внести зміни та доповнення до цієї Угоди, що оформляються Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди та набирає чинності у порядку, передбаченому статтею 10.

Стаття 9

Положення цієї Угоди не зачіпають прав та зобов'язань Сторін, які випливають з інших міжнародних угод.

Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати одержання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Стаття 11

Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди у будь-який час, повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами. У такому разі Угода припиняє дію через три (3) місяці з дати надходження іншій Стороні такого повідомлення. При цьому всі права, надані пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, відповідно до цієї Угоди зберігаються за ними і після припинення дії Угоди.

Вчинено в м. Києві 21 жовтня 2007 року у двох примірниках, кожний українською, молдовською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди за основу береться текст російською мовою.

 

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Республіки Молдова