ДОГОВІР
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, які далі іменуються Сторонами,

усвідомлюючи необхідність вжиття ефективних заходів для захисту законних прав і свобод людини та громадянина,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права,

спираючись на положення міжнародних договорів, учасницями яких є Сторони,

висловлюючи прагнення до створення ефективних механізмів співробітництва в міждержавному розшуку осіб,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цього Договору використовуються наступні терміни:

а) компетентні органи Сторін - органи, уповноважені відповідно до національного законодавства Сторін вступати у зносини з питань міждержавного розшуку осіб і приймати рішення про оголошення (припинення) міждержавного розшуку та/або здійснювати його;

б) міждержавний розшук осіб - комплекс оперативно-розшукових, пошукових, інформаційно-аналітичних та інших заходів, спрямованих на:

виявлення, затримання та взяття під варту з метою видачі або здійснення кримінального переслідування осіб, що переховуються від органів дізнання, слідства або суду та ухиляються від відбування кримінального покарання;

встановлення місцезнаходження осіб, що ухиляються від виконання рішення судів за позовами;

встановлення місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, або тих, хто втратив зв'язок з родичами;

встановлення особи людини, яка не здатна повідомити про себе установчі дані;

встановлення особи людини за непізнаним трупом,

а також надання інформації про всі категорії осіб, що розшукуються і встановлюються, які знаходяться за межами держави - ініціатора розшуку, але на територіях Сторін;

в) особа, яка переховується від органу дізнання, слідства або суду - особа, відносно якої є рішення органу дізнання, слідства або суду про оголошення в розшук;

г) особа, яка ухиляється від виконання вироку у кримінальній справі або рішення суду за позовом - особа, засуджена за скоєння злочину або зобов'язана рішенням суду до виконання зобов'язання, яка переховується в цілях ухилення від виконання вироку у кримінальній справі або рішення суду, місцезнаходження якої невідоме, відносно якої є рішення суду про оголошення в розшук або інші законні рішення;

д) особа, зникла безвісти - особа, відносно якої до компетентного органу надійшла заява або повідомлення про зникнення;

е) особа, яка втратила зв'язок з родичами - особа, яка через різні причини не підтримує яких-небудь стосунків з родичами, та не повідомляє відомостей про своє місцезнаходження, відносно якої до компетентного органу надійшла заява про розшук;

ж) особа, яка не здатна повідомити про себе установчі дані - особа, яка через хворобу, вік або інший стан не здатна повідомити компетентному органу дані, що дозволяють з достовірністю встановити її особу.

Стаття 2

1. Сторони відповідно до цього Договору, інших міжнародних договорів і національного законодавства здійснюють співробітництво в міждержавному розшуку осіб через свої компетентні органи.

2. Перелік компетентних органів визначається кожною Стороною і надається депозитарію при передачі на зберігання повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Договором.

Про зміни в переліку компетентних органів кожна зі Сторін у місячний термін письмово повідомляє депозитарій.

Стаття 3

1. Компетентні органи Сторін здійснюють співробітництво в наступних формах:

а) виконання запитів про проведення заходів з міждержавного розшуку осіб;

б) обмін оперативною, розшуковою, оперативно-довідковою, криміналістичною та іншою інформацією про розшукуваних осіб;

в) планування та здійснення скоординованих оперативно-розшукових заходів;

г) направлення представників Сторін за погодженням з їх компетентними органами в службові відрядження для координації дій при проведенні оперативно-розшукових заходів;

д) надання сприяння співробітникам компетентних органів Сторін під час їх перебування в службових відрядженнях;

е) обмін досвідом роботи, проведення спільних нарад, конференцій і семінарів;

ж) надання сприяння в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів;

з) обмін законодавчими та іншими нормативними правовими актами, методичними рекомендаціями;

и) участь у формуванні і веденні централізованого інформаційного масиву міждержавного розшуку осіб.

2. Компетентні органи Сторін можуть здійснювати співробітництво в інших взаємоприйнятних формах.

Стаття 4

Компетентні органи Сторін здійснюють міждержавний розшук осіб:

а) які переховуються від органів дізнання, слідства або суду та ухиляються від відбування кримінального покарання;

б) які ухиляються від виконання рішень судів за позовами;

в) зниклих безвісти;

г) які втратили зв'язок з родичами,

а також при встановленні особи людини, яка не здатна повідомити про себе установчі дані, і за непізнаним трупом.

Стаття 5

1. Організація міждержавного розшуку осіб здійснюється за допомогою запитів, які передбачені цим Договором, та інших звернень, що направляються компетентними органами запитуючої Сторони компетентним органам запитуваної Сторони.

Інформація може бути надана іншій Стороні без запиту, якщо є підстави вважати, що вона представляє інтерес для цієї Сторони.

2. Запит направляється у письмовій формі на офіційному бланку компетентного органу запитуючої Сторони, підписується керівником цього органу і завіряється гербовою печаткою.

У невідкладних випадках запит може передаватися:

а) шифротелеграмами;

б) в електронному вигляді по магістральній мережі передачі даних;

в) з використанням інших технічних засобів передачі тексту;

г) усно з наступним обов'язковим письмовим підтвердженням в строк не пізніше ніж через три доби.

3. У запиті вказуються:

а) найменування компетентних органів запитуючої та запитуваної Сторін;

б) номер, дата та підстава заведення розшукової справи;

в) мета і обґрунтування запиту;

г) за необхідності - опис особливого порядку виконання запиту і обґрунтування цієї необхідності;

д) інші відомості, що можуть бути потрібні для виконання запиту.

Компетентний орган запитуваної Сторони має право запитати додаткові відомості, необхідні для належного виконання запиту.

4. Виконання запиту може бути відкладено або в його виконанні може бути відмовлено, якщо компетентний орган запитуваної Сторони вважає, що виконання запиту може завдати шкоду суверенітету, безпеці, громадському порядку чи іншим істотним інтересам його держави або суперечить національному законодавству або міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони.

5. Про відмову у виконанні запиту або затримку його виконання компетентний орган запитуваної Сторони повідомляє компетентний орган запитуючої Сторони із зазначенням причини відмови або затримки.

Стаття 6

1. Компетентний орган кожної зі Сторін забезпечує конфіденційність отриманих відомостей, у тому числі факту отримання і змісту запиту, якщо компетентний орган запитуючої Сторони вважає небажаним розголошення їх змісту.

2. У разі неможливості дотримання конфіденційності при виконанні запиту компетентний орган запитуваної Сторони інформує про це компетентний орган запитуючої Сторони для прийняття рішення про можливість виконання запиту на таких умовах.

Стаття 7

Формування і ведення централізованого інформаційного масиву міждержавного розшуку осіб здійснює Головний інформаційно-аналітичний центр Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у рамках Міждержавного інформаційного банку.

Стаття 8

Компетентні органи Сторін самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання цього Договору, якщо у кожному конкретному випадку не буде узгоджений інший порядок.

Стаття 9

Порядок міждержавного розшуку осіб визначається окремим документом, що затверджується Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав.

Стаття 10

Цей Договір не зачіпає прав і зобов'язань кожної із Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

Стаття 11

За згодою Сторін до цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення, що є його невід'ємною частиною, які оформлюються відповідним протоколом.

Стаття 12

Спірні питання, що виникають при застосуванні та тлумаченні цього Договору, вирішуються шляхом консультацій і переговорів заінтересованих Сторін.

Стаття 13

Цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Для Сторін, що виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 14

Цей Договір після набрання ним чинності відкритий для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, яка поділяє його положення, цілі та принципи, шляхом передачі депозитарію документів про приєднання.

Для держави, що приєднується, цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідного документа про приєднання.

Стаття 15

Цей Договір укладається на невизначений термін.

Кожна Сторона може вийти з цього Договору, надіславши депозитарію письмове повідомлення про такий намір не пізніше ніж за шість місяців до виходу і врегулювавши фінансові та інші зобов'язання, які виникли під час дії Договору.

Припинення дії цього Договору не спричиняє за собою припинення зобов'язань Сторін із захисту конфіденційної інформації, передбачених статтею 6 цього Договору.

Учинено в місті Москва 10 грудня 2010 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Договір, його засвідчену копію.

 

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

(Підпис із застереженням)

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Республіку Таджикистан

(Підпис із застереженням)

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Туркменістан

(Підпис)

--------

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

(Підпис)

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

--------

За Республіку Молдова

 

(Підпис)

 


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
до Договору держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб

За винятком п. п. в), г) пункту 1 статті 3.

Азербайджанська сторона виходить з того, що у ході реалізації положень Договору надання інформації третій стороні (не учасникам Договору) може здійснюватися за наявності згоди Сторони, що надала інформацію.

Жодні з прав, обов'язків і положень, викладених у Договорі, не застосовуватимуться Азербайджанською Республікою відносно Республіки Вірменія до звільнення Республікою Вірменія усіх окупованих територій Азербайджанської Республіки та повного усунення наслідків агресії.

 

Президент
Азербайджанської Республіки

 
(Підпис) І. Алієв


 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ
До Договору держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб

У зв'язку з представленням Азербайджанської Республіки застереження до Договору держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб, жодні з прав, обов'язків і положень, викладених в Договорі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб, не застосовуватимуться Республікою Вірменія відносно Азербайджанської Республіки до врегулювання Нагорно-Карабаського конфлікту, що є результатом здійснення Азербайджанською Республікою політики етнічних чисток відносно народу Нагорного Карабаху, який самовизначився, та розв'язання військової агресії проти Нагорно-Карабаської Республіки.

 

Президент
Республіки Вірменія

(Підпис) С. Саргсян