ДОГОВІР
про зону вільної торгівлі

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.10.2011
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 30.07.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.09.2012

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони),

ураховуючи необхідність належного та ефективного функціонування зони вільної торгівлі,

з метою формування умов для вільного руху товарів,

розуміючи необхідність інтеграції у світову економіку і міжнародну торговельну систему,

керуючись прагненням до постійного підвищення рівня життя населення своїх держав,

виходячи з того, що положення цього Договору застосовуються до торгівлі товарами між Сторонами,

визнаючи загальноприйняті норми міжнародного права та орієнтуючись на норми угод СОТ, зокрема ГАТТ 1994, у тому числі Статтю XXIV ГАТТ 1994,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

1. Поняття, що використовуються в цьому Договорі, означають таке:

СОТ - Світова організація торгівлі, створена відповідно до Угоди про заснування Світової організації торгівлі, підписаної в м. Марракеш 15 квітня 1994 року;

ГАТТ 1994 - Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року, що міститься в Додатку 1А до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року;

платежі, еквівалентні миту - платежі, що справляються при імпорті або експорті товару, а також в інших випадках, установлених національним законодавством Сторони, аналогічні за метою і економічним ефектом миту, і які не є митом, компенсацією вартості наданих послуг у зв'язку із здійсненням процедур увезення або вивезення і не пов'язані із застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових, компенсаційних заходів у взаємній торгівлі;

імпорт товару - увезення товару на митну територію Сторони без зобов'язання щодо зворотного вивезення;

експорт товару - вивезення товару з митної території Сторони без зобов'язання щодо зворотного ввезення;

реекспорт - вивезення товару, який походить з митної території однієї із Сторін, з митної території іншої Сторони в треті країни;

санкціонований реекспорт - реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберігає мито щодо експорту до третіх країн, здійснений за наявності належно оформленого письмового дозволу, який виданий уповноваженим органом країни походження товарів;

несанкціонований реекспорт - реекспорт товару, стосовно якого Сторона, що є країною походження цього товару, встановлює або зберігає мито щодо експорту до третіх країн, здійснений без належно оформленого письмового дозволу уповноваженого органу країни походження товарів.

2. При використанні в цьому Договорі посилань на положення ГАТТ 1994 або інші міжнародні договори, укладені в рамках СОТ, терміни "договірна сторона/договірні сторони" або "член/члени", що містяться в них, означають відповідно Сторона/Сторони, як вони визначені у преамбулі цього Договору.

Стаття 2
Застосування мита і платежів, еквівалентних миту

1. Сторона не застосовує мита та інших платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної території іншої Сторони, та/або імпорту товару, що походить з митної території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Сторони не підвищують рівня ставок мита у взаємній торгівлі стосовно товарів, зазначених у додатку 1 до цього Договору.

3. Якщо Сторона, що застосовує експортне мито згідно з додатком 1 до цього Договору, скасувала його або знизила його рівень стосовно третьої країни, то ця зміна застосовується по відношенню до Сторін. Це правило застосовується без шкоди для положень статті 18 цього Договору.

4. Якщо інше не передбачено цим Договором, мито не застосовується таким чином, який міг призвести до посилення дискримінації між Сторонами і третіми країнами.

5. Якщо стосовно товарів, зазначених у додатку 1 до цього Договору, передбачається механізм зміни ставок мита залежно від зміни економічних, статистичних або інших показників, за винятком митної вартості товару, то Сторони не змінюють такого механізму таким чином, який може призвести до підвищення рівня тарифного захисту.

6. Держава, яка приєдналася до цього Договору, не застосовує мита щодо експорту або імпорту товару, який походить з митних територій інших Сторін і призначений для митних територій цих інших Сторін, таким чином, щоб це призвело до збільшення ставки мита порівняно з тією, яка застосовувалася цією державою, що приєдналася, по відношенню до інших Сторін на дату набрання чинності цим Договором, якщо інше не випливає з порядку встановлення мита, який використовується на дату набрання чинності цим Договором.

7. Ніщо в цій статті не перешкоджає будь-якій Стороні справляти стосовно імпорту товару:

обов'язковий платіж, еквівалентний відповідно до положень статті 5 цього Договору внутрішньому податку, який справляє по відношенню до цього товару, якщо він вироблений на території цієї Сторони, або товару, з якого імпортований товар був повністю або частково виготовлений чи вироблений, або платіж, пов'язаний із застосуванням внутрішніх податків стосовно імпортованого товару відповідно до положень статті 5 цього Договору;

мито, що застосовується відповідно до положень статей 8 і 9 цього Договору.

8. Ніщо в цій статті не перешкоджає Стороні справляти стосовно імпорту або експорту товару збори, які ґрунтуються на вартості наданих послуг і застосовуються відповідно до положень пункту 1 Статті VIII ГАТТ 1994.

9. Сторона не змінює способів і порядку встановлення і застосування зборів, передбачених пунктом 7 цієї статті, таким чином, щоб це призвело до збільшення розміру збору порівняно з розміром збору, що застосовується цією Стороною на дату набрання чинності цим Договором, без збільшення вартості наданих послуг, якщо тільки така зміна не спрямована на більш повне відображення рівня вартості наданих послуг.

10. Протягом 30 днів з дати набрання чинності цим Договором Сторони повідомляють одна одну про збори, передбачені пунктом 8 цієї статті.

11. У разі коли Сторона застосовує нульові або знижені ставки експортних мит при експорті на митні території інших Сторін порівняно із ставками мит, які застосовуються щодо експорту товарів, призначених для митних територій третіх країн, то такі інші Сторони забороняють несанкціонований реекспорт таких товарів. У разі коли така заборона не встановлена або фактично не застосовується, Сторона, що застосовує нульові або знижені ставки експортних мит при експорті на митні території інших Сторін, має право збільшити їх до рівня, що застосовується при експорті на митні території третіх країн.

12. Сторони в рамках двосторонніх домовленостей можуть домовитися про інші способи врегулювання відносин, передбачених пунктом 11 цієї статті, що не передбачають уведення заборони на реекспорт.

13. Протягом 30 днів з дати набрання чинності цим Договором кожна із Сторін письмово повідомляє інші Сторони про товари, стосовно експорту яких до третіх країн справляється мито, а також про розміри ставок (і, коли це можливо щодо механізму розрахунку ставок) такого мита.

14. Будь-які зміни списку товарів, зазначених у пункті 13 цієї статті, а також будь-які зміни розмірів ставок або механізму розрахунку ставок мита, згаданих у пункті 13 цієї статті, письмово доводяться кожною Стороною до відома інших Сторін не пізніше ніж за 30 днів до дати набрання чинності такими змінами.

15. Сторони домовилися проводити переговори щодо зниження і поетапного скасування експортних мит, що зазначені в додатку 1 до цього Договору. Перший раунд таких переговорів відбудеться не пізніше ніж через 6 місяців після набрання чинності цим Договором.

Результати таких переговорів оформляються Протоколами.

Стаття 3
Скасування кількісних обмежень у взаємній торгівлі

1. Жодна із Сторін не встановлює та/або не зберігає на ввезення будь-якого товару з території іншої Сторони або на вивезення будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, ніяких заборон або обмежень крім тих, які дозволяються Статтею XI ГАТТ 1994, у тому числі Пояснювальними зауваженнями до цієї статті, а також статтями 8 і 9 цього Договору.

2. Заборони і обмеження, що підлягають скасуванню відповідно до пункту 1 цієї статті, які діють на момент набрання чинності цим Договором, скасовуються згідно з графіком, передбаченим додатком 2 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

3. Сторона, що встановлює кількісні обмеження, які допускаються відповідно до пункту 1 цієї статті, завчасно інформує інші Сторони про причини встановлення, форми і можливі терміни застосування згаданих обмежень, що стосуються інтересів Сторін, з обґрунтуванням такої дії.

4. Сторони вирішують всі питання, що виникають у зв'язку із застосуванням допустимих кількісних обмежень, шляхом консультацій.

5. При виборі заходів відповідно до цієї статті Сторони віддають перевагу тим з них, які найменш негативно впливають на досягнення цілей цього Договору.

6. У разі застосування кількісних обмежень Сторони дотримуються положень, передбачених Статтею XIII ГАТТ 1994.

Стаття 4
Визначення країни походження товарів

1. Для визначення країни походження товарів, що походять із Сторін і знаходяться в торговельному обороті між ними, Сторони керуються Правилами визначення країни походження товарів, що є невід'ємною частиною Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року.

2. Порядок визначення країни походження товарів, що походять і ввозяться на митні території Сторін з третіх країн, і вивозяться з митних територій Сторін у треті країни, регламентується національним законодавством Сторін і міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 5
Національний режим

Сторони надають одна одній національний режим відповідно до Статті III ГАТТ 1994.

Стаття 6
Державні закупівлі

1. Стосовно всіх законів, нормативних актів, процедур і практики, що стосуються державних закупівель у розумінні пункту 8(а) Статті III ГАТТ 1994, на які поширюються положення пункту 3 цієї статті, кожна із Сторін надає стосовно товарів та їх постачальників, що походять з території будь-якої іншої Сторони, режим не менш сприятливий ніж той, який надається:

1) вітчизняним товарам і постачальникам;

2) товарам, що походять з території будь-якої іншої Сторони, і їх постачальникам.

2. Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються щодо мита та інших платежів, еквівалентних миту, що справляються при імпорті.

3. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються на дво- або багатосторонній основі між заінтересованими Сторонами.

4. Протягом трьох місяців після набрання чинності цим Договором заінтересовані Сторони розпочнуть переговори щодо розроблення Протоколу до цього Договору, який визначатиме зобов'язання Сторін стосовно правил і процедур регулювання сфери державних закупівель, з метою їх завершення в трирічний термін.

Стаття 7
Свобода транзиту

1. Регулювання транзиту товарів і транспортних засобів у рамках цього Договору здійснюється Сторонами відповідно до положень Статті V ГАТТ 1994.

2. До транзиту товарів і транспортних засобів застосовуються такі умови:

1) товари, що переміщуються транзитом через територію Сторін, повинні одночасно:

а) залишатися в незмінному стані, крім змін унаслідок природного зносу або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

б) не використовуватися в будь-яких інших цілях, крім транзиту;

в) доставлятися в митний орган призначення в терміни, встановлені митним органом відправлення, виходячи з можливостей транспортного засобу, що перевозить товар, наміченого маршруту та інших умов перевезення;

2) у разі коли це не суперечить умовам цього Договору, Сторона може відповідно до свого законодавства встановлювати переліки окремих видів товарів, транзит яких заборонений, а також переліки окремих видів товарів, для транзиту яких потрібне отримання спеціальних дозволів уповноважених органів Сторін. Сторони повідомляють одна одну про свої переліки;

3) у разі переривання транзиту внаслідок аварії або настання обставин непереборної сили перевізник керується нормами, встановленими національним законодавством Сторони, на території якої відбулося переривання транзиту;

4) митні органи Сторін взаємно визнають національні засоби ідентифікації, інші засоби митного забезпечення, а також документи, необхідні для контролю товарів і транспортних засобів, що їх перевозять, відповідно до міжнародних конвенцій, учасниками яких є Сторони, та/або досягнутими між ними домовленостями;

5) кожна із Сторін надає товарам, які знаходяться в режимі транзиту через територію будь-якої іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той режим, який був би наданий таким товарам, якби вони транспортувалися з місця походження до місця призначення без переміщення через територію такої іншої Сторони.

3. Положення цієї статті не поширюються на трубопровідний транспорт.

4. Заінтересовані Сторони розпочнуть переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом і завершать такі переговори протягом 6 місяців після набрання чинності цим Договором.

Стаття 8
Застосування спеціальних захисних заходів у взаємній торгівлі

1. Ніщо в цьому Договорі не обмежує права Сторони (митного союзу1) застосовувати спеціальні захисні заходи. Такі заходи щодо промислових і сільськогосподарських товарів повинні застосовуватися тільки відповідно до Статті XIX ГАТТ 1994 Угоди СОТ із захисних заходів та цього Договору.

____________
1 Для цілей статті 8, 9 цього Договору під митним союзом розуміють об'єднання Сторін, в рамках якого передбачено застосування єдиних спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів.

2. При застосуванні спеціальних захисних заходів Сторона (митний союз) виключає з-під дії цих заходів товар, що походить з території іншої Сторони, за умови, що імпорт даного товару здійснювався в таких кількостях і на таких умовах, які не завдали шкоди та/або не створили загрози завдання шкоди національній промисловості цієї Сторони (митного союзу).

Імпорт товару, що походить з території іншої Сторони, розглядається як такий що не завдає шкоди та/або не загрожує завдати шкоду національній промисловості Сторони (митного союзу), якщо інша Сторона не входить до п'яти основних постачальників товару, що імпортується, за останні три роки і дотримуються одночасно такі умови:

за останні три роки обсяги імпорту з іншої Сторони скорочувалися або зростали в менших обсягах (в абсолютних і відносних показниках) порівняно з імпортом з інших країн;

рівень цін імпорту товарів з іншої Сторони дорівнює або вищий за рівень цін національного товаровиробника аналогічних або безпосередньо конкуруючих товарів на внутрішньому ринку Сторони (митного союзу), що імпортує.

3. У разі наміру однієї із Сторін (митного союзу) застосувати спеціальні захисні заходи ця Сторона (митний союз) не пізніше ніж за 30 днів до завершення розслідування інформує про такий намір інші Сторони, яких може торкнутися застосування заходу. Зацікавлені Сторони проводять консультації з метою знаходження взаємоприйнятного рішення.

4. При виборі виду спеціальних захисних заходів Сторони (митний союз) віддають перевагу тим заходам, які завдадуть найменшої шкоди досягненню цілей цього Договору.

Стаття 9
Застосування антидемпінгових і компенсаційних заходів у взаємній торгівлі

1. Ніщо в цьому Договорі не перешкоджає Стороні (митному союзу) застосовувати щодо імпорту товару, який походить з іншої Сторони, антидемпінгові або компенсаційні заходи. Такі заходи щодо промислових і сільськогосподарських товарів повинні застосовуватися тільки відповідно до Статей VI, XVI ГАТТ 1994, Угоди СОТ із застосування Статті VI ГАТТ 1994, Угоди СОТ із субсидій і компенсаційних заходів та цим Договором.

2. У разі наміру однієї із Сторін (митного союзу) застосувати антидемпінгові або компенсаційні заходи ця Сторона (митний союз) надає до застосування заходів іншим заінтересованим Сторонам відповідну інформацію щодо основних фактів і висновків, які є підставою для застосування заходів. Таке розкриття повинно здійснюватись завчасно, для того щоб Сторони змогли захистити свої інтереси, але не пізніше ніж за 30 днів до завершення розслідування.

3. Сторона (митний союз), яка має намір застосувати або продовжити дію антидемпінгових або компенсаційних заходів, повинна надати заінтересованим Сторонам адекватну можливість для проведення попередніх консультацій до завершення розслідування.

4. При виборі виду антидемпінгових або компенсаційних заходів Сторони (митний союз) віддають перевагу тим заходам, які завдадуть найменшої шкоди досягненню цілей цього Договору.

Стаття 10
Надання субсидій

1. Сторони надають субсидії відповідно до положень Статей VI, XVI ГАТТ 1994 та Угоди СОТ із субсидій і компенсаційних заходів.

2. Сторони не зберігають і не надають заборонених субсидій у тлумаченні статті 3 Угоди СОТ із субсидій і компенсаційних заходів, за винятком заходів, передбачених додатком 3 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

3. Сторони утримуються від надання специфічних субсидій у тлумаченні статті 2 Угоди СОТ із субсидій і компенсаційних заходів, які можуть призвести до серйозного утиску інтересів інших Сторін і спричинити негативні наслідки, передбачені статтею 6 Угоди СОТ із субсидій і компенсаційних заходів.

4. Кожна Сторона забезпечує прозорість надання державної допомоги підприємствам шляхом щорічного інформування інших Сторін про загальну суму і розподіл допомоги, що надається державою, і надання, на вимогу іншої Сторони інформації про надання державної допомоги в конкретних випадках і схеми надання такої допомоги.

Стаття 11
Технічні бар'єри в торгівлі

Сторони у взаємній торгівлі застосовують технічні заходи, включаючи технічні регламенти, стандарти і процедури оцінювання відповідності, керуючись правилами і принципами Угоди СОТ щодо технічних бар'єрів у торгівлі.

Сторони здійснюють співпрацю у сфері стандартизації, метрології, оцінювання (підтвердження) відповідності, акредитації, державного контролю (нагляду) в рамках Міждержавної Ради із стандартизації, метрології і сертифікації на основі Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року.

Стаття 12
Санітарні і фітосанітарні заходи

Сторони керуються у взаємній торгівлі правилами і принципами Угоди COT із застосування санітарних і фітосанітарних заходів, а також міжнародними договорами у відповідних галузях, учасниками яких вони є.

Стаття 13
Платежі

1. Сторони не зберігають і не встановлюють нових обмежень на міжнародні перекази і платежі за постачання товарів у рамках здійснення взаємної торгівлі товарами, за винятком обставин, передбачених статтею 14 цього Договору.

2. Ніщо в цьому Договорі не зачіпає права і зобов'язання Сторін як членів Міжнародного валютного фонду відповідно до Статей Угоди про Міжнародний валютний фонд або відповідно до положень спеціальної валютної угоди, що укладається Сторонами відповідно до пункту 3 цієї статті.

3. Якщо держава, що приєднується до цього Договору, не є учасником статей Угоди про Міжнародний валютний фонд, то з такою державою Сторони укладають спеціальну валютну угоду, яка встановлює порядок здійснення платежів у зв'язку із здійсненням взаємної торгівлі товарами.

Якщо яка-небудь Сторона виходить із Міжнародного валютного фонду відкликає чи яким-небудь іншим чином припиняє свої зобов'язання згідно із Статтею VIII Угоди про Міжнародний валютний фонд, то така Сторона з якнайкоротший термін укладає таку спеціальну валютну угоду з іншими Сторонами.

Стаття 14
Обмеження з метою забезпечення платіжного балансу

1. Будь-яка Сторона в разі суттєвих порушень рівноваги її платіжного балансу і серйозних погіршень зовнішнього фінансового становища може встановлювати або зберігати обмеження, що не суперечать нормам Статті XII ГАТТ 1994 і Тлумачення стосовно положень про платіжний баланс ГАТТ 1994, на торгівлю товарами з іншими Сторонами шляхом застосування заходів, що передбачені її законодавством, які призводять до обмеження кількості або вартості товару, дозволеного для імпорту, зокрема вводити обмеження на платежі і перекази у зв'язку із здійсненням торгівлі товарами зі Сторонами.

Заходи з обмеження взаємної торгівлі товарами, включаючи обмеження стосовно платежів і переказів, з метою, що згадана у цьому пункті, можуть застосовуватися, якщо тільки платежі за постачання товарів, що імпортуються Стороною, які здійснюються в рамках взаємної торгівлі, здійснюються у валютах, в яких формуються згадані в пункті 2 цієї статті валютні резерви Сторони, що застосовує такі обмеження взаємної торгівлі товарами.

2. Обмеження стосовно імпорту, включаючи платежі і перекази, що встановлюються, зберігаються або посилюються Стороною відповідно до цієї статті, не повинні бути більш значними, ніж це необхідно для запобігання неминучій загрозі серйозного скорочення валютних резервів такої Сторони, або відновлення розумного темпу зростання валютних резервів такої Сторони.

3. Будь-яка Сторона, що зазнає труднощів із станом платіжного балансу або зовнішнім фінансовим станом, насамперед, використовує для виправлення стану можливості, які дозволяють не зачіпати торгівлю товарами, а саме можливість залучення зовнішніх кредитів та інших ресурсів, і забезпечує належне використання таких кредитів або ресурсів.

4. Сторони, що застосовують обмеження згідно із цією статтею:

дотримуються Статей Угоди про Міжнародний валютний фонд або зобов'язань, передбачених у спеціальній валютній угоді;

не завдають надмірної шкоди комерційним, економічним і фінансовим інтересам будь-якої іншої Сторони;

не застосовують заходів, що виходять за межі необхідного у зв'язку із станом платіжного балансу;

не створюють дискримінації між Сторонами, якщо тільки заходи обмеження торгівлі товарами не спрямовані на вирівнювання балансу між валютами. У такому разі заходи не повинні виходити за межі необхідного дискримінаційного підходу;

поступово припиняють заходи, уведені відповідно до цієї статті, - у міру пом'якшення обставин, що спричинили введення таких заходів;

не перешкоджають без підстав при введенні заходів відповідно до цієї статті ввезенню будь-яких товарів у мінімальних комерційних кількостях, виключення яких з торговельного обороту порушило б звичайні канали торгівлі;

не застосовують обмежень, які перешкодили б увезенню комерційних зразків або дотриманню положень про патенти, товарні знаки, авторське право або аналогічних процедур.

5. До заходів, застосування яких допускається відповідно до цієї статті, не належать такі заходи, як уведення або збереження мит, ліцензування і квотування, якщо тільки через критичний стан платіжного балансу інші заходи не зможуть зупинити різкого погіршення стану щодо зовнішніх розрахунків.

6. Уводячи заходи, які обмежують здійснення платежів і переказів, що є поточними операціями, будь-яка Сторона, яка застосовує такі заходи, негайно інформує Міжнародний валютний фонд про обмеження свободи поточних операцій відповідно до положень Статті VIII Угоди про Міжнародний валютний фонд і проводить консультації з Міжнародним валютним фондом для виправлення стану щодо платіжного балансу або зовнішнього фінансового стану такої Сторони, виявлення економічних проблем, які могли призвести до погіршення стану платіжного балансу Сторони, і визначення оптимальності заходів, що застосовуються.

7. Будь-які обмеження, уведені або збережені Стороною відповідно до цієї статті, або будь-які зміни в них є предметом невідкладного повідомлення інших Сторін.

8. Якщо дозволяють обставини, жодна із Сторін не вводить обмежень відповідно до цієї Статті до проведення консультацій з іншими Сторонами, чиїх інтересів це стосується. Якщо обмеження введені до проведення консультацій, консультації проводяться в можливо короткі терміни.

Консультації проводяться з метою:

оцінки характеру і масштабів ускладнень щодо платіжного балансу і зовнішнього фінансового становища Сторони, що вводить заходи обмеження торгівлі товарами відповідно до цієї статті;

оцінки зовнішньоекономічних і торговельних умов, у яких опинилася така Сторона;

виявлення можливих альтернативних корегуючих заходів, які можуть бути використані.

Стаття 15
Загальні винятки

Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає застосуванню будь-якою Стороною заходів, які належать до Загальних винятків відповідно до Статті XX ГАТТ 1994, з дотриманням умов, викладених у вказаній статті ГАТТ 1994.

Стаття 16
Винятки з міркувань безпеки

Щодо заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки, Сторони застосовують норми Статті XXI ГАТТ 1994.

Стаття 17
Питання адміністрування

Справляння зборів, здійснення формальностей, пов'язаних з імпортом та експортом, застосування правил торгівлі здійснюються відповідно до Статей VIII і X ГАТТ 1994.

Стаття 18
Угоди про митні союзи, вільну торгівлю, прикордонну торгівлю

1. Цей Договір не перешкоджає Сторонам брати участь в угодах про митний союз, вільну торгівлю та/або прикордонну торгівлю відповідно до правил СОТ, і, зокрема, статті XXIV ГАТТ 1994.

2. Положення цього Договору застосовуються у відносинах між учасниками Митного союзу і Єдиного економічного простору в тій частині, в якій вони не суперечать:

міжнародним договорам, що укладені ними в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також ухваленим на їх підставі рішенням органів Митного союзу;

двостороннім договорам, що укладені між учасниками Митного союзу і Єдиного економічного простору.

3. Участь Сторін у міжнародних договорах, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, не обмежує їх права і не звільняє від зобов'язань за цим Договором перед іншими Сторонами, що не є учасниками таких договорів (додаток 6).

4. В разі якщо участь однієї із Сторін в угоді, передбаченої пунктом 1 цієї статті, суттєво негативно впливає на взаємну торгівлю учасників цього Договору, за пропозицією будь-якої зацікавленої Сторони, Сторони проводять консультації з метою вироблення і прийняття заходів, направлених на відновлення взаємної торгівлі.

Стаття 19
Спірні питання

1. Сторони вживуть усіх необхідних заходів для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

2. У разі, коли одна із Сторін вважатиме, що інша Сторона не виконує своїх зобов'язань за цим Договором і таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати шкоди економічним інтересам першої Сторони, обидві Сторони проводять консультації з метою взаємоприйнятного вирішення розбіжностей, що виникли.

У разі недосягнення згоди спір може, на вибір першої Сторони, бути переданий на вирішення Економічного Суду СНД, якщо обидві Сторони є учасницями Угоди про статус Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав від 6 липня 1992 року, або комісії експертів відповідно до процедури вирішення спорів, передбаченої додатком 4 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

3. Спір між Сторонами, що є членами COT, щодо питань, які в цьому Договорі регулюються шляхом посилання на положення Угод COT, вирішуються у порядку, передбаченому відповідними Угодами COT. Положення цього пункту не перешкоджають Сторонам, що є членами COT, врегулювати спори відповідно до пункту 2 цієї статті.

Стаття 20
Зміни і доповнення

За взаємною згодою Сторін до цього Договору можуть бути внесені зміни і доповнення, що є його невід'ємною частиною, які оформляються відповідним протоколами.

Протоколи набирають чинності в порядку, передбаченому для набрання чинності цим Договором за виключенням протоколів, передбачених в пункті 15 статті 2 цього Договору.

Стаття 21
Застереження

Застереження до цього Договору не допускаються.

Стаття 22
Набрання чинності

1. Цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2, У відносинах між Сторонами, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 23
Співвідношення з іншими міжнародними зобов'язаннями

1. Для Сторін, для яких цей Договір набрав чинності, у відносинах між ними застосовуються його положення і припиняють діяти міжнародні договори згідно з переліком (Додаток 5 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною).

2. Сторони домовилися про те, що з дати набрання чинності для них цим Договором, вживуть заходів для припинення двосторонніх міжнародних договорів про вільну торгівлю, що діють між ними, в порядку і терміни, передбачені такими договорами, якщо Сторони не домовились про інше.

Стаття 24
Приєднання

Цей Договір після набрання ним чинності відкритий для приєднання будь-якої держави шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави - учасниці СНД цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Для держави, яка не є учасницею СНД, цей Договір набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документу про приєднання, а також узгоджених Сторонами умов приєднання до цього Договору.

Стаття 25
Термін дії, припинення дії, вихід

1. Цей Договір укладається на невизначений термін.

Кожна із Сторін має право вийти з цього Договору, направивши депозитарію письмове повідомлення про свій намір не пізніше ніж за 12 місяців до виходу і врегулювавши фінансові та інші зобов'язання, що виникли за час дії цього Договору.

2. Для цілей вирішення можливих спорів і претензій, зокрема матеріального характеру, положення цього Договору продовжують діяти стосовно Сторони, що припинила участь, аж до повного врегулювання всіх зобов'язань.

Учинено у м. Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цей Договір, його засвідчену копію.

 

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

____________

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Туркменістан

(Підпис)

____________

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

____________

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Молдова

 

(Підпис)

 


 

Додаток 1
до Договору про зону вільної торгівлі
18 жовтня 2011 року


I. Мито, що застосовується стосовно імпорту товарів відповідно до статті 2 Договору про зону вільної торгівлі

Сторона

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка мита

Термін дії мита (дата скасування)

Республіка Вірменія
Залишає за собою право застосовувати імпортне мито стосовно Сторін, які застосовують стосовно Республіки Вірменія імпортні мита крім тих, які вказані в частині 1 додатку 1. Про введення вказаних заходів республіка Вірменія завчасно повідомить Сторони

Всі Сторони

2402 20 900
Цигарки

2011 рік - 1500 драмів за 1000 шт.
2012 рік - 1250 драм за 1000 шт.
2013 рік - 1000 драмів за 1000 шт.

1 січня 2014 року

Цигарки без фільтра

2011 - 2013 роки - 1300 драмів за 1000 шт.

 

Республіка Білорусь

Україна

1701 99 100
Цукор білий

340 дол. за 1 т

Термін буде визначений по взаємній домовленості

Республіка Казахстан

Україна

1701 99 100
Цукор білий

340 дол. за 1000

Термін буде визначений по взаємній домовленості

2208 60 Горілка

2 євро за 1 л

1 січня 2015 року

Киргизька Республіка

Не застосовує

Республіка Молдова

Україна

1701
цукор з цукрової тростини або цукрового буряку і хімічночиста сахароза, в твердому стані

75 %

1 січня 2015 року (після закінчення терміну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)

1702
Інші види цукру, включаючи хімічно чисту лактозу, мальтозу, глюкозу і фруктозу (левулезу) в твердому стані; сиропи цукрові без додавання смакоароматичних або фарбувальних речовин; штучний мед, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелевий кулер, за винятком позиції 1702 30 990 - інші

75 %

1 січня 2015 року (після закінчення терміну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)

2207
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту не менше 80 про. %, етиловий спирт і інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації

0,5 євро за 1 л

1 січня 2013 року

Російська Федерація

Україна

1701 99 100
Цукор білий

340 дол. за 1 т

Термін буде визначений по взаємній домовленості

Республіка Таджикистан
Не застосовує

Україна

Республіка Білорусь

1701 99 10 00
Цукор білий

50 %

Термін буде визначений по взаємній домовленості

Республіка Казахстан

1701 99 10 00
Цукор білий

50 %

Термін буде визначений по взаємній домовленості

Республіка Молдова

1209 10 00 00
Насіння цукрового буряка

5 %

1 січня 2013 року

1701
Цукор з цукрової тростини або цукрового буряку і хімічно чиста сахароза, в твердому стані

50 %

1 січня 2015 року (по закінченню терміну - в об'ємах узгоджених безмитних квот)
 

1702
Лактоза і сироп лактози: інші (окрім патоки крохмальної)

5 %

Російська Федерація

1701 99 10 00
Цукор білий

50 %

Термін буде визначений по взаємній домовленості


II. Мито, яке застосовують відносно експорту товарів в державах - учасницях СНД відповідно до статті 2 Договору про зону вільної торгівлі

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка митного збору

Республіка Вірменія

Не застосовує

Республіка Білорусь
(стосовно товарів, що вивозяться з території Республіки Білорусь за межі митних територій держав - членів ЄврАзЕС)
Стосовно нафтопродуктів застосовується мито по відношенню до держав - учасниць СНД, які не є членами Митного союзу)

В разі введення Республікою Таджикистан стосовно товарів, що постачаються з Республіки Білорусь, експортних мит Республіки Білорусь залишає за собою право застосовувати аналогічні заходи.

Про введення вказаних заходів Республіка Білорусь завчасно повідомить Сторони.

1205
Насіння ріпаку, або кользи, роздроблені або нероздроблені

100 євро за 1000 кг

2709 00, 2710 11 - 2710 19 490 0, 2710 19 510 - 2710 99 000 0, 2711 12 - 2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Нафта сира і нафтопродукти

Спеціальна формула, ідентична тій, що використовується Російською Федерацією

Застосовується при вивезенні з території Республіки Білорусь за межі митної території Митного союзу.

3104
Калійні добрива

75 євро за 1000 кг

4101, 4103
Шкури необроблені

500 євро за 1000 кг

4104, 4106
Дублена шкіра або шкіряний краст

10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг

4401 10 000 9
Деревина паливна

100 євро за 1 куб. м

4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0
Лісоматеріали необроблені

100 євро за 1 куб. м

4404 20 000 0
Деревина листяних порід

100 євро за 1 куб. м

4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0
Лісоматеріалів оброблені

100 євро за 1 куб. м

Республіка Казахстан
(стосовно товарів, що вивозяться з території Республіки Казахстан за межі митної території Митного союзу)

Стосовно товарів, що вивозяться з Республіки Казахстан в Киргизьку Республіку і Республіку Таджикистан, питання застосування мита можуть регулюватися іншим багатосторонніми і/або двосторонніми домовленостями

Про введення вказаних заходів Республіка Казахстан завчасно повідомить Сторони.

1201 00
Соєві боби, роздроблені або нероздроблені

20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг

1205
Насіння ріпаку, або кользи, роздроблені або нероздроблені

15 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

1206 00
Насіння соняшнику, роздроблені або нероздроблені

20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

2709 00 900 2, 2709 00 900 8
Нафта сира

Спеціальна формула

2710 11 110 0 - 2710 11 900 9
Легкі дистиляти і продукти

Розмір ставки мита обчислюється по наступній формулі: СВМ = До х (Ц-138,6)

де СВМ - ставка вивізного мита;

До - 50 % середньоарифметичного значення коефіцієнтів 0,35 і 0,4, використовуваних у формулі розрахунку умовної ставки і помножених на поправочний коефіцієнт, згідно таблиці, представленій нижче

Ц - середня ринкова ціна сирої нафти, що склалася за період моніторингу

2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
Середні дистиляти: для специфічних процесів переробки, для хімічних перетворень в процесах, окрім вказаних в субпозиції 2710 19 110; для інших цілей

2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
Важкі дистиляти: газойлі

2710 19 510 1, 2710 19 510 9,
окрім важкого дистилятного рідкого палива, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9
Важкі дистиляти: рідкі палива

2710 19 550 9
Важкі дистиляти: палива рідкі

2710 19 610 1 - 2710 19 690 9
Важкі дистиляти: палива рідкі

2713 20 000 0 - 2713 90 900 0
Бітум нафтовий

2710 19 310 0 - 2710 19 350 0
Важкі дистиляти: газойлі

Затверджені ставки вивізних митних зборів на товари, вироблені з нафти, щокварталу коректуються на основі даних середньої ринкової ціни з урахуванням щомісячного моніторингу цін на світових ринках нафтової сировини

2711 21 000 0
Газ природний

30 %

2711 29 000 0
Газ інший

5 %

2705 00 000 0
Газ камінновугільний, водяний, генераторний і аналогічні гази

5 %

4101
Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, двоєні або недвоєні

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

4102
Необроблені шкури овець або шкірки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, двоєні або недоєні,крім зазначених у примітці їв до даної групи

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

4103
Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, двоєні або недоєні, окрім виключених приміткою 1б або 1в до даної групи

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

5101
Вовна, не піддана кардо- або гребнечесанню

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5102
Волосся тварин, тонкий або грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5103
Відходи вовни або тонкого або грубого волосся тварин, включаючи прядильні відходи, але виключаючи розщипану сировину

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5104 00 000 0
Розщипана сировина з шерсті або тонкого або грубого волоса тварин

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

7204
Відходи і брухт чорних металів; злитки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

15 %, але не менше 20 євро за 1000 кг

7302
Вироби з чорних металів, які використовуються для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки і зубчаті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетину, перекладні штанги і інші поперечні з'єднання, шпали, стикові накладки і підкладки, клини, опорні плити, рейкові болти крюків, подушки і розтяжки, станини, поперечина і інші деталі, призначені для з'єднання або кріплення рейок.

20 %, але не менше 20 євро за 1000 кг

7404 00
Відходи і брухт міді

30 %, але не менше 330 євро за 1000 кг

7601
Алюміній необроблений, окрім алюмо-берилливої лігатури, що класифікується кодом ТН ЗЕД з 7601 10 000 0

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7602 00
Відходи і брухт алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7603
Порошки і ошурки алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7604 10 100 0
Прутки з алюмінію нелегованого

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7604 29100 0
Прутки інші з алюмінієвих сплавів

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7605
Дріт алюмінієвий

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7606
Плити, листи, смуги або стрічки алюмінієві товщиною більше 0,2 мм

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7607
Фольга алюмінієва (без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси або аналогічних матеріалів) товщиною (не рахуючи основи) не більше 0,2 мм

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7608
Труби і трубки алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7609 00 000 0
Фітинги для труб або трубок алюмінієвих (наприклад, муфти, коліна, фланці)

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7610
Металоконструкції алюмінієві (крім збірних будівельних металоконструкцій товарної позиції 9406) і їх частини (наприклад, мости і їх секції, башти, решітчасті щогли, перекриття для дахів, будівельні ферми, двері, вікна і їх рами, дверні пороги, балюстради, опори і колони); листи, прутки, профілі, труби і аналогічні вироби алюмінієві, призначені для використання в металоконструкціях

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7611 00 000 0
Резервуари, цистерни, баки і аналогічні алюмінієві ємкості для будь-яких речовин (окрім стисненого або зрідженого газу) місткістю більше 300 л, з облицюванням або з термоізоляцією або без них, але без механічного або теплотехнічного обладнання

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7612
Бочки, барабани, банки, ящики і аналогічні ємкості (включаючи жорсткі або такі, що деформуються трубчасті ємкості) алюмінієві для будь-яких речовин (окрім стисненого або зрідженого газу) місткістю не більше 300 л, з облицюванням або з термоізоляцією або без них, але без механічного або теплотехнічного устаткування

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7613 00 000 0
Ємкості для стисненого або зрідженого газу алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7614
Скручений дріт, троси, плетені шнури і аналогічні вироби з алюмінію без електричної ізоляції

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7615
Вироби для їдальні, кухонні або інші для побутових потреб і їх частини з алюмінію; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички і аналогічні вироби з алюмінію; обладнання санітарно-технічне і його частини з алюмінію

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7616
Інші вироби з алюмінію

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

8607
Частини залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

20 %, але не менше 15 євро за 1000 кг


Таблиця з коригуючими коефіцієнтами

Класифікація товару по ТН ЗЕД

Коригуючий коефіцієнт

До

2710 11 110 0 - 2710 11 900 9

1,2

0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 1,2 = 0,225

2710 19 110 0 - 2710 19 290 0

2710 19 410 0 - 2710 19 490 0

2710 19 510 1 - 2710 19 550 9

2710 19 610 1 - 2710 19 690 9

0,8

0,5 х (0,35 + 0,4) /2 х 0,8 = 0,15

2710 193100 - 2710 19 350 0

0,8

0,5 х (0,3 5 +0,4) /2 х 0,8 = 0,15

2713200000 - 2713 90 900 0

0,8

0,5 х (0,3 5 +0,4) /2 х 0,8 = 0,15

Республіка Казахстан стосовно окремих видів товарів застосовує рентний податок на експорт відповідно до Податкового кодексу Республіки Казахстан.

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка мита

Киргизька Республіка

У разі введення Республікою Таджикистан стосовно товарів, що постачаються в Киргизьку Республіку, експортного мита Киргизька Республіка залишає за собою право застосовувати аналогічні заходи.

Стосовно товарів, що вивозяться з Киргизької Республіки в Республіку Казахстан, питання застосування мита можуть регулюватися іншими багатосторонніми і/або двосторонніми угодами.

Стосовно товарів, що вивозяться з Киргизької Республіки в Російську Федерацію, питання застосування мита можуть регулюватися іншими багатосторонніми (в тому числі Договором про приєднання Киргизької Республіки до угод про Митний союз від 29 березня 1996 року) і/або двосторонніми угодами.

Про введення вказаних заходів Киргизька Республіка завчасно повідомить Сторони.

0401
Молоко і вершки незгущені і без додавання цукру або інших підсолоджувачів

 

0401 10 900 0
Інші

11 сом за кг

0401 20 190 0
Інші

11 сом за кг

0401 20 990 0
Інші

11 сом за кг

0401 30 190 0
Інші

11 сом за кг

0401 30 390 0
Інші

11 сом/кг

0401 30 990 0
Інші

11 сом за кг

4707
Регенерований папір і картон (макулатура і відходи)

10 сом за 1 кг

Республіка Молдова

Не застосовує

У разі невиконання Сторонами домовленостей відносно Республіки Молдова згідно пункту 15 статі 2, Молдавська Сторона резервує за собою право на застосування адекватних заходів по відношенню до тих Сторін, які застосовують вилучення в торгових відносинах з Республікою Молдова.

Про введення вказаних заходів Республікою Молдова завчасно повідомить Сторони.

Російська Федерація
(відносно товарів, що вивозяться з території Російської Федерації за межі митної території Митного союзу)

Стосовно товарів, що вивозяться з Російської Федерації в Киргизьку Республіку і Республіку Таджикистан, питання застосування можуть бути врегульовані іншими багатосторонніми (в тому числі Договором про приєднання Киргизької Республіки до угод про Митний союз від 29 березня 1996 року Договором про приєднання Республіки Таджикистан до угод про Митний союз від 26 лютого 1999 року) і/або двосторонніми угодами.

Про введення вказаних заходів Російська Федерація завчасно повідомить Сторони.

0302359000
Тунець синій або звичайний

5 %

0303
Риба морожена, за винятком рибного філе і м'яса риби товарної позиції 0304

5 %

0306
Ракоподібні в панцирі або без панцира, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, солоні або в розсолі

10 %

1201 00
Соєві боби дроблені або недроблені

20 євро, але не менше 35 євро за 1000 кг

1205
Насіння ріпаку або кользи, дроблене або недроблене

20 євро, але не менше 35 євро за 1000 кг

120600
Насіння соняшнику дроблене або недроблене

20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

1207 50
Насіння гірчиці

10 %, але не менше 25 євро за 1000 кг

1605
Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні

5 %

2207, 2208
Спирт етиловий

6,5 %

2503 00
Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої і колоідної

6,5 %

2510
Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієвокальцеві природні і крейда фосфатна

6,5 %

2519
Карбонат магнію природний (магнезіт); магнезія плавлена; магнезія перепалена (анломерована), що містить невелику кількість інших оксидів, що добавляються перед агломерацією; інші оксиди магнію

6,5 %

2523
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент суперсульфатний і аналогічні гідравлічні цементи, нефарбовані або фарбовані, готові або у формі клинкерів

6,5 %

2524
Азбест

3 %

2601
Руди і концентрати залізні, включаючи опалений пірит

6,5 %

2613
Руди і концентрати молібденові

6,5 %

2615
Руди і концентрати цирконієві

6,5 %

2620 19
Інші відходи виробництва чорних металів

6,5 %

2704 00
Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту або торфу, вугілля ретортне

6,5 %

2705 00 000 0
Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні гази крім нафтових газів і інших газоподібних вуглеводнів

5 %

2706 00 000 0
Смоли кам'яновугільні, буровугільні, торф'яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або не зневоднені частково ректифіковані або не ректифіковані, включно "відновлені" смоли

5 %

2707
Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільної смоли; аналогічні продукти, в яких маса ароматичних складових часток перевищує масу неароматичних

5 %

2707 10
Бензол

Особлива формула

2707 20
Толуол

Особлива формула

2707 30
Ксилол

Особлива формула

2708
Пек і кокс пекований, отримані з кам'яновугільної смоли або інших мінеральних смол

5 %

2709 00
Нафта сира і нафтопродукти сирі,, отримані із бітумінозних порід

По спеціальній формулі залежно від ціни нафти на світовому ринку

2710 11
Легкі дистиляти і продукти

Особлива формула

2710 19
Середні дистиляти

Особлива формула

2710 91, 2710 99
Відпрацьовані нафтопродукти

Особлива формула

2711 11
Газ природний скраплений

40 євр за 1000 кг

2711 12
Пропан

Особлива формула

2711 13
Бутан

Особлива формула

2711 14 000 0
Етилен, пропиляний, бутилен і бутадієн

Особлива формула

2711 19 000 0
Інше

Особлива формула

2711 21 000 0
Газ природний в газоподібному стані

30 % (для України застосовується по спеціальній формулі)

2711 29 000 0
Гази інші в газоподібному стані

5 %

2712 10
Вазелін нафтовий

Особлива формула

2712 20
Парафін із змістом масел менше 0,75 мас. %:

Особлива формула

2712 90 310 0
Для специфічних процесів переробки

Особлива формула

2712 90 330 0
Для хімічних перетворень в процесах, окрім вказаних в під субпозиції 2712 90 310 0

Особлива формула

2712 90 390 0
Для інших цілей

Особлива формула

Інше:

 

2712 90 910 0
Суміш 1-алкенів, що містить 80 мас. % або більш 1-алкенів з довжиною вуглецевого ланцюга в 24 атоми вуглецю і більш, але не більше 28 атомів вуглецю

Особлива формула

2712 90 990 0
Інше

Особлива формула

2713 11 000 0
Кокс нафтовий некальцинований

Особлива формула

2713 20 000 0
Бітум нафтовий

Особлива формула

2713 90
Інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід

Особлива формула

2714 90 000 0
Бітум і асфальт природні, асфальтіти і асфальтові породи

5 %

2715 00 000 0
Суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміщу для шляхового покриття)

5 %

2825
Гідразин і гідроксил амін і їх неорганічні солі; неорганічні основи інші; оксиди, гідроксиди і пероксиди металів інші:

6,5 %

2902 20
Бензол:

Особлива формула

2902 30
Толуол

Особлива формула

2902 41 000 0
o-ксилол

Особлива формула

2902 42 000 0
м-ксилол

Особлива формула

2902 43 000 0
n-ксилол

Особлива формула

2905 13 000 0
Бутан - 1 - ол (спирт н-бутиловий)

6,5 %

3104, 3105
Добрива мінеральні або хімічні

5 %

3901, 3902
Полімери етилену, припилену або інших олефінів в первинних формах

6,5 %

4101, 4102, 4103
Необроблені шкури

500 євро за 1000 кг

4104, 4105, 4107
Дублена шкіра або шкіряний краст з шкурки великої рогатої худоби, з шкурки овець або шкірок ягнят, шкіра додатково оброблена або у вигляді шкіряного красту

10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг

4401
Деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, в'язанок хмизу або в аналогічних видах; щепа або стружка деревинна; тирса і деревинні відходи і скрап, неагломеровані або агломеровані у вигляді колод, брикетів, гранул або в аналогічних видах

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4403
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або не видаленою корою або заболонью або грубо брусовані або небрусовані

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4406
Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних колій

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4407
Лісоматеріали розпиляні або розщеплені уздовж, розшаровані або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або не шліфовані, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки більше 6 мм:

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4408 90
Листи для облицювання (включаючи вироблені розділенням багатошарової деревини) для клеєної фанери або для аналогічної слоїстої деревини і інші лісоматеріали, що розпилені вздовж, розділені на прошарки або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або не шліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки не більше 6 мм з деревини інших видів (інших ніж хвойних або тропічних порід)

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421
Пиломатеріали у вигляді профільованого погонажа, плити дерево тирсові, деревоволокнисті, фанера клеєна, деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусів або профільованих форм, виробів столярних і плотницьких, дерев'яних, будівельні, вироби дерев'яні інші

У відповідності до законодавства Російської Федерації

4701
Дерев'яна маса

10 %

4703
Целюлоза деревинна, натронна або сульфатна, крім розчинних сортів

10 %

4703 21
Напівпобілена або білена з хвойних порід

10 %, але не менше 40 євро за 1000 кг

4704
Целюлоза деревинна, сульфітна, крім розчинних сортів

10 %

4704 21
Напівпобілена або білена з хвойних порід

5 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

4706, 4707
Маса волокниста, виготовлена із регенеруючого паперу або картону (макулатура і відходи) або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і відходи)

10 %

4801
Папір газетний в рулонах або листах

5 %

4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823
Папір і картон, вироби з паперової маси, папір або картон

10 %

7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112
Коштовні або напівкоштовні камені, дорогоцінні метали, метали плаковані дорогоцінними металами, вироби з них

6,5 %

7204, 7302 10 900 0
Відходів І брухт чорних металів, злитки чорних металів для переплавки (шихтові злитки); використані рейки

15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

7401, 7402, 7403
Штейн мідний, мідь цементаційна (мідь осаджена), мідь нерафінована; мідні аноди для електролітичного рафінування, мідь рафінована і сплави мідні необроблені

10 %

7404
Відходи і брухт мідні

50 %, але не менше 420 євро за 1000 кг

7405
Лігатури на основі міді

10 %

7501, 7502
Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю і інші проміжні продукти металургії нікелю; нікель необроблений

У відповідності до законодавства Російської Федерації

7503
Відходи і брухт нікелеві

30 %, але не менше 720 євро за 1000 кг

7601
Алюміній необроблений

5 %

7602
Відходи і брухт алюмінієві

50 %, але не менше 380 євро за 1000 кг

7802
Відходи і брухт свинцеві

30 %, але не менше 105 євро за 1000 кг

7901
Цинк необроблений

5 %

7902
Відходи і брухт цинкові

30 %, але не менше 180 євро за 1000 кг

8001, 8002
Олово необроблене, відходи і лом олов'яні

6,5 %

8101 94, 8101 97, 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30
Вольфрам необроблений, відходи і лом вольфраму; молібден необроблений, відходи і лом молібденовий, тантал необроблений, відходи і лом танталу

6,5 %

8105 30
Відходи і брухт кобальту

30 %, але не менше 1200 євро за 1000 кг

8106, 8107
Вісмут і вироби з нього, включаючи відходи і лом; кадмій і вироби з нього, включаючи відходи і лом

6,5 %

8108 20
Титан необроблений, порошки

6,5 %

8108 30
Відходи і лом титановий

30 %, але не менше 225 євро за 1000 кг

8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52
Відходів і брухт цирконієві; сурм'янисті; марганець і вироби з нього, включаючи відходи і лом; відходи і лом берилієві, хромові, германієві, відходи і лом ванадію, відходи і лом талієві, відходи і лом ніобію (Колумбію), ренію, галію, індію

6,5 %

8607 19
Частини залізничних локомотивів або моторних вагонів трамваїв або рухомого складу: вісі, колеса і їх частини

15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

Республіка Таджикистан

Залишає за собою право застосування експортних митних зборів по відношенню до Сторін Договори, які застосовують у взаємній торгівлі з Республікою Таджикистан експортні мита, за наступною номенклатурою.

0102, 0104
Живі тварини

10 %

0201
М'ясо охолоджене

10 %

0701 - 0713
Овочі і коренеплоди

7 %

0802, 0804 - 0814
Фрукти і горіхи

7 %

1301
Смола ферули

50 %, але не менше 500 євро за 1000 кг

2001 - 2009
Продуктів переробки овочів, фруктів

5 %

2711
Гази нафтові і вуглеводні газоподібні

30 %

2716
Електроенергія

10 євро за 1000 кВт/час

4101 - 4103
Шкурки і шкіряна сировина

300 євро за 1000 кг

5001 - 5006
Кокони і шовк

20 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

5101 - 5110
Вовна

20 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

5201 - 5212
Бавовна - волокно

10 %

7101 - 7116
Коштовні і напівкоштовні камені

30 %

7204
Відходи і брухті чорних металів

30 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002
Відходи і брухт кольорових металів

30 %, але не менше 300 євро за 1000 кг

7601, 7601 - 7616
Алюміній і вироби з нього

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

Про введення вказаних заходів Республіка Таджикистан завчасно повідомить Сторону.

Україна

Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан

1206 00 99 00
Насіння соняшника, дроблені або недроблені

3 1 січня 2007 року ставка мита (16 %) щорічно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %

7202 99 80 00
Ферохромнікель і інші феросплави

Ставка вивізного (експортною) мита у відсотках митної вартості відповідно до року членства України у СОТ

перший - 30 %,
другий - 27 %,
третій - 24 %,
четвертий - 24 %,
п'ятий - 21 %,
шостий - 18 %,
сьомий - 15 %
(2010 і 2011 роки - 24 %)

7204 21 Відходи і брухт легованої сталі, неіржавіючої сталі

7204 29 00 00 Відходи і брухт легованої сталі інші

7204 50 00 00
Відходи в злитках (шихтові злитки) для переплавлення, з легованої сталі

7218 10 00 00 Сталь неіржавіюча у вигляді злитків і інших первинних формах

7401 00 00 00
Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)

7402 00 00 00
Мідь нерафінована; мідні аноди для електролітичного рафінування

7403 12 00 00
Литі заготовки для виробництва дроту (ваербарси) з рафінованої міді

7403 13 00 00
Квитки з рафінованої міді

7403 19 00 00
Мідь рафінована інша

7403 21 00 00
Сплави на основі міді і цинку (латунь)

7403 22 00 00
Сплави на основі міді і олова (бронза)

7403 29 00 00
Інші сплавів з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

7404 00 Відходи і брухт міді

7405 00 00 00
Лігатури на основі міді

7406
Порошки та луска з мідні

7415 29 00 00
Інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружинячі)

7415 39 00 00
Інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів і гайок)

7418 19 90 00
Господарські вироби з міді і їх частини інші

7419
Інші вироби з міді

7419 99 10 00 тканина (включаючи нескінченну стрічку), решітки і сітки з мідного дроту з розміром поперечного перетину, що не перевищує 6 мм; витяжний для просічення лист мідний Решітки і сітки з мідного дроту

7503 00 Відходи і брухт нікелю

7602 00
Відходів і брухт алюмінієві

7802 00 00 00
Відходів і брухт свинцю

7902 00 00 00
Відходів і брухт цинку

8002 00 00 00
Відходи і брухт олова

810197 00 00
Відходів і брухт вольфраму

8105 30 00 00
Штейн кобальтовий і інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи і брухт: штейн кобальтовий і інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи і брухт; порошки: відходи і брухт

8108 30 00 00 Відходи і брухт титану

8113 00 40 00
Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи і брухт: відходи і брухт

Республіка Казахстан, Російська Федерація

Велика рогата худоба свійських видів, окрім чистопорідних (чистокровних) племінних тварин:

Починаючи з 1 січня року, що наступає після вступу України до Світової організації торгівлі, ставка вивізного (експортною) мита на товари по кодах щорічно зменшується на 5 процентних пунктів до значення 10 % (ставка на момент вступу України у СОТ складала 50 %)

2011 рік - 35 %

0102 90 05 00
Свійські види масою не більше 80 кг

0102 90 2100
Свійські види масою більше 80 кг, але не більше 160 кг для забою

0102 90 29 00
Свійські види масою більше 80 кг, але не більше 160 кг не для забою

0102 90 41 00
Свійські види масою більше 160 кг, але не більше 300 кг для забою

0102 90 49 00
Домашніх видів масою більше 160 кг, але не більше 300 кг не для забою

0102 90 51 00
Нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою

0102 90 59 00
Нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою

0102 90 61 00
Корови масою понад 300 кг для забою

0102 90 69 00
Корови масою понад 300 кг не для забою

0102 90 71 00
Свійських видів, крім нетелей і корів масою понад 300 кг для забою

0102 90 79 00
Свійських видів, крім нетелей і корів масою понад 300 кг не для забою

0102 90 90 00
Не свійські види великої рогатої худоби живі

Вівці живі:

0104 10 10 00
Вівці чистопородні (чистокровні)

Племінні тварини:

0104 10 30 00
Ягнята (віком до одного року)

0104 10 80 00
Інші живі вівці, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин і ягнят (у віці до одного року)

4101
Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини кінських (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4102
Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених в примітці 1в до групи 41 згідно з УКТЗЕД

4103 30 00 00, 4103 90 00 00
Шкури необроблені (шкірсировина) (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених в примітках 1б або 1в до групи 41 згідно з УКТЗЕД, крім кіз або козенят і рептилій.

Республіка Молдова

4101
Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

Починаючи з 1 січня року, що настає після вступу України до СОТ, ставка вивізного (експортного) мита щорічно зменшується на 1 процентний пункт до значення 20 % (ставка на момент вступу України до СОТ становила 30 %)

2011 рік - 27 %

4102
Необроблених шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, окрім вказаних в примітці 1в до групи 41 згідно УКТЗЕД

4103 30 00 00, 4103 90 90 00
Шкури необроблені (шкірсировина) (свіжі або солоні, сушені, оброблені-вапном, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1б або 1в до групи 41 згідно УКТЗЕД, крім кіз або козенят і рептилій

7204 10 00 00
Відходи та брухт ливарного чавуну

Ставки мита, євро за 1 тонну, за роки членства України у СОТ:

перший - 25 євро за 1000 кг,
другий - 18 євро за 1000 кг,
третій - 16,4 євро за 1000 кг,
четвертий - 14,8 євро за 1000 кг,
п'ятий - 13,2 євро за 1000 кг,
шостий - 11,6 євро за 1000 кг,
сьомий - 10 євро за 1000 кг,
У роках, що настають за сьомим роком після вступу України до СОТ, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року

2011 рік - 14,8 євро за 1000 кг,

7204 30 00 00
Відходи та брухт чорних металів, луджені

7204 411 0 00
Токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів

7204 41 91 00
Відходи обрізання або штампування, пакетовані з чорних металів

7204 41 99 00
Відходи обрізання або штампування, непакетовані з чорних металів

7204 49 10 00
Відходи та брухт чорних металів, подрібнені (різані)

7204 49 30 00
Відходів та брухт чорних металів, пакетовані

7204 49 90 00
Відходи та брухт чорних металів, несортовані

7204 49 90 00
Відходи та брухт чорних металів, сортовані

7204 50 00 00
Відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавлення з чорних металів, крім сталі легованої

Російська Федерація

1204 00 90 00
Насіння льону, подріблене або неподріблене

3 1 січня 2007 ставка мита (16 %) щорічно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %

1206 00 91 00, 1206 00 99 00
Насіння соняшнику, подріблене або неподріблене

1207 99 97 00
Тільки насіння рижію

7204 10 00 00
Відходи та брухт ливарного чавуну

Ставки мита за роки членства України у СОТ:

перший - 25 євро за 1000 кг,
другий - 18 євро за 1000 кг,
третій - 16,4 євро за 1000 кг,
четвертий - 14,8 євро за 1000 кг,
п'ятий - 13,2 євро за 1000 кг,
шостий - 11,6 євро за 1000 кг,
сьомий - 10 євро за 1000 кг

В роках, що наступають за сьомим роком після вступу України у СОТ, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року.

2011 рік - 14,8 євро за 1000 кг

7204 30 00 00
Відходи та брухт чорних металів, луджені

7204 41 10 00
Токарна стружка, обрізання, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів

7204 41 91 00
Відходів обрізання або штампування, пакетовані з чорних металів

7204 41 99 00
Відходи обрізання або штампування, непакетовані з чорних металів

7204 49 10 00
Відходи та брухт чорних металів, подрібнені (різані)

720449 30 00
Відходи та брухт чорних металів, пакетовані

7204 49 90 00
Відходи та брухт чорних металів, несортовані

7204 49 90 00
Відходи та брухт чорних металів, сортовані

7204 50 00 00
Відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавлення з чорних металів, крім сталі легованої

       


 

Додаток 2
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


Заборони і кількісні обмеження, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

Республіка Вірменія
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

Республіка Білорусь
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

Республіка Казахстан
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

Республіка Киргизія
Квотування і заборони імпорту/експорту

Алкогольна продукція: горілка і горілка особлива, лікеро-горілчані вироби, матеріали для виробництва вина, вина, ігристі вина, шампанське, винні напої, коньяк, бренді, кальвадос, пиво, інші міцні алкогольні напої, інші слабоалкогольні напої (коди ТН ЗЕД 2203 - 2208)

Квотування імпорту алкогольної продукції, включаючи пиво, за винятком імпорту коньячного спирту і матеріалів для виробництва вина, призначених для виробництва коньяку і шампанського. Закон Киргизької Республіки від 9 липня 2007 року N 98 "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту алкогольної і продукції, що містить спирт".
Розповсюджується на імпорт алкогольної продукції з країн, що не є членами СОТ.

Об'єми квот і порядок квотування встановлені постановою Уряду Киргизької Республіки від 5 квітня 2004 року N 227 "Про затвердження Положення про порядок квотування ввезення до Киргизької Республіки алкогольної продукції і визначення імпортної квоти"

Дата відміни 1 січня 2015 року

 

Республіка Молдова
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

 

Російська Федерація
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

 

Республіка Таджикистан
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

 

Україна
Немає заборон і кількісних обмежень, що підлягають відміні відповідно до пункту 1 статті 3

 


 

Додаток 3
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


Вилучення на перехідний період в частині статей 5 "Національний режим" і 10 "Надання субсидій"

Опис заходів

Термін дії заходів

Республіка Казахстан

У частині статті 5
Положення Договору не перешкоджають Республіці Казахстан застосовувати вимоги до обов'язкових закупівель товарів вітчизняного виробництва при здійсненні інвестиційних проектів і контрактів на використання надр в рамках законодавства Республіки Казахстан, включаючи Закон Республіки Казахстан "Про надра і використання надр", і надавати пільги вітчизняним виробникам при здійсненні закупівель компаніями, які прямо або опосередковано належать державі (частка держави в яких складає 50 % і більше)

До моменту набуття чинності відповідних зобов'язань Республіки Казахстан в рамках СОТ

У частині пункту 2 статті 10
1. Умовне зниження ціни вітчизняним виробникам при здійсненні закупівель надрокористувачами та компаніями, які прямо або опосередковано належать державі (частка держави в яких складає 50 % і більше)

До моменту набуття чинності відповідних зобов'язань Республіки Казахстан в рамках СОТ

2. Субсидування процентної ставки по кредитах банків експортно-орієнтованих виробництв відповідно до постанови Уряду Республіки Казахстан від 13 квітня 2010 року N 301 "Про затвердження Програми "Дорожня карта бізнесу 2020"

До 1 липня 2016 року по кредитах, виданих кредитними організаціями до 1 липня 2011 року

3. Звільнення товарів, визнаних казахськими відповідно до критеріїв достатньої переробки від мита і податків при вивозі з митного режиму "Вільний склад" на митну територію Митного союзу відповідно до Кодексу Республіки Казахстан від 30 червня 2010 року "Про митну справу в Республіці Казахстан", Закону Республіки Казахстан від 10 грудня 2008 року N 99-1 "Про податки і обов'язкові платежі до бюджету" (Податковий кодекс), постанови Уряду Республіки Казахстан від 22 жовтня 2009 року N 1647 "Про затвердження Правил про визначення країни походження товару, складання і видачу акту експертизи про походження товару і оформлення, посвідчення і видачу сертифікату про походження товару", Угоди між Урядом Республіки Білорусь, Уряду Республіки Казахстан і Уряду Російської Федерації про вільні склади і митну процедуру вільного складу від 18 червня 2010 року

До 1 січня 2017 року

4. Преференція, які надаються в рамках угод про промислове складання моторних транспортних засобів, які укладені відповідно до законодавства Республіки Казахстан

До 31 грудня 2020 року

Російська Федерація

У частині пункту 2 статті 10
1. Заходи відносно інвестиційних угод, які включають положення, що встановлюються Указом Президента Російської Федерації від 5 лютого 1998 року N 135 "Про додаткові заходи по залученню інвестицій для розвитку вітчизняної автомобільної промисловості", постановами Уряду Російської Федерації від 23 квітня 1998 року N 413 "Про додаткові заходи по залученню інвестицій для розвитку вітчизняної автомобільної промисловості", від 29 березня 2005 N 166 "Про внесення змін до Митного тарифу Російської Федерації стосовно автомобільних комплектуючих, які ввозяться для промислової збірки або акти, що прийняті на їх зміну"

До 31 грудня 2020 року

2. Заходи, які використовуються відповідно до Федерального закону від 22 січня 1996 року N 13-Ф3 "Про особливу економічну зону в Калінінградській області"

До 1 квітня 2016 року

3. Заходи, які використовуються відповідно до Федерального закону від 31 травня 1999 року N 104-ФЗ "Про особливу економічну зону в Магаданській області"

До 1 січня 2015 року


 

Додаток 4
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


Правила вирішення спорів

1. Якщо протягом 60 днів після отримання прохання про консультації, згадані в пункті 2 статті 19 Договору, Сторони не вирішили свій спір або не дійшли згоди про його вирішення шляхом примирення, посередництва або іншого методу, Сторона, яка вважає, що інша Сторона не виконує своїх зобов'язань за Договором, і таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати шкоди економічним інтересам першої Сторони, може повідомити другу Сторону спору та інші Сторони про своє рішення передати спір на вирішення комісії експертів.

2. У своєму повідомленні Сторона викладає суть спору, указує, які положення Договору, на її думку, належать до спору, а також призначає члена комісії експертів і пропонує до трьох кандидатур на посаду голови комісії експертів.

3. Друга Сторона, що бере участь у спорі, протягом 15 днів з моменту отримання повідомлення, вказаного в пункті 1 цих Правил, призначає члена комісії експертів і пропонує до трьох кандидатур на посаду голови комісії експертів, про що повідомляє першу Сторону та інші Сторони.

4. Обидві Сторони прагнуть досягти згоди щодо голови комісії експертів протягом 15 днів після призначення члена комісії експертів згідно з пунктами 2 і З цих Правил. У разі досягнення згоди Сторони повідомляють про це інші Сторони.

5. Якщо член комісії експертів не призначається Стороною згідно з пунктами 2 і 3 цих Правил, або якщо Сторони не досягають згоди щодо голови комісії експертів згідно з пунктом 4 цих Правил, такий член комісії експертів і її голова визначаються Головою Економічного Суду СНД протягом 15 днів після закінчення терміну, вказаного в пункті 4 цих Правил.

6. У разі смерті або відмови члена або голови комісії експертів від участі в роботі замість нього призначається (обирається) інша особа протягом 15 днів відповідно до процедури, яка застосовувалася при його призначенні (обранні). У цьому випадку термін роботи, встановлений для комісії експертів, припиняється на період, що починається в день смерті або відмови особи і закінчується в день призначення (обрання) замість неї іншої особи.

7. Призначення (обрання) членів і голови комісії експертів відповідно до цих Правил здійснюються з числа осіб, включених до списку, складеного депозитарієм Договору відповідно до пропозицій Сторін. На протязі 90 днів після набуття чинності Договором Сторони повинні направити такі пропозиції Депозитарію Договору.

Кожна Сторона може призначити трьох фізичних осіб, що мають бажання і здатні виконувати обов'язки членів комісії експертів. Прізвища всіх призначених таким чином осіб утворюють список осіб, що запрошуються до вирішення спорів.

Такі особи призначаються виключно, виходячи з їх здатності бути об'єктивними, чесними, розумно мислити, і вони повинні володіти найширшими знаннями і досвідом у сфері права, міжнародної торгівлі або з інших питань, регульованих Договором. При виконанні будь-яких обов'язків відповідно до цих Правил такі призначені особи не повинні мати зв'язків з будь-якою Стороною або отримувати від неї вказівки.

Ці особи призначаються строком на п'ять років, який може поновлюватися, і виконують свої обов'язки доти, доки не призначаються їх наступники. Призначена особа, термін повноважень якої закінчується, продовжує виконувати будь-які обов'язки, для яких ця особа була обрана згідно з цими Правилами.

8. Крім випадків, коли Сторони, що беруть участь у спорі, домовляться про інше, голова комісії експертів не повинен бути громадянами Сторін, що є сторонами в спорі.

9. При вирішенні спору враховуються інтереси інших Сторін. Будь-яка інша Сторона, яка істотно зацікавлена у справі, має право бути заслуханою комісією експертів і надсилати їй письмові подання за умови, що як Сторони, які беруть участь у спорі, так і інші Сторони отримали письмове повідомлення про її зацікавленість не пізніше дати утворення комісії експертів.

10. Комісія експертів уважається утвореною з дня повідомлення згідно з пунктом 4 або пункту 5 цих Правил.

11. Комісія експертів у своїй роботі керується Типовими правилами процедури вирішення спорів, викладеними в Доповненні до цих Правил. Комісія експертів також має право приймати додаткові правила процедури, що не суперечать Типовим правилам процедури вирішення спорів.

12. Під час розгляду справи в комісії експертів кожна Сторона, що бере участь у спорі, і будь-яка інша Сторона, що повідомила про свою зацікавленість відповідно до пункту 9 цих Правил, мають право, щонайменше, на одне заслуховування в комісії експертів і на подання письмової заяви. Сторони, що беруть участь у спорі, також мають право на надання письмових контраргументів.

Комісій експертів може позитивно розглядати прохання будь-якої іншої Сторони, що повідомила про свою зацікавленість відповідно до пункту 9 цих Правил, про доступ до будь-якого письмового подання до комісії експертів з відома Сторони, що зробила це подання.

13. Розглянувши зустрічні вимоги, комісія експертів представляє на розгляд Сторін, що беруть участь у спорі, описові розділи проекту своєї письмової доповіді, включаючи констатацію фактів і короткий виклад доводів, висунутих Сторонами, що беруть участь у спорі. Сторонам, що беруть участь у спорі, надається можливість надати письмові зауваження до описових розділів у встановлений комісією експертів термін.

14. Після дати, встановленої для надання зауважень Сторонами, комісія експертів представляє на розгляд Сторін, що беруть участь у спорі, попередню письмову доповідь, що містить як описові розділи, так і запропоновані висновки та рішення комісії експертів.

Протягом установленого комісією експертів терміну Сторона, що бере участь у спорі, може звернутися до комісії експертів з письмовим проханням про перегляд комісією експертів певних аспектів попередньої доповіді до видання остаточної доповіді.

До видання остаточної доповіді комісія експертів може, на свій розсуд, зустрітися із Сторонами, що беруть участь у спорі, для розгляду питань, порушених у такому проханні.

15. Остаточна доповідь містить описові розділи (включаючи виклад фактів і резюме доводів, висунутих Сторонами, що беруть участь у спорі), підсумки і висновки комісії експертів, а також обговорення доводів, висунутих щодо конкретних аспектів попередньої доповіді на стадії її перегляду. В остаточній доповіді розглядається кожне істотне питання, поставлене перед комісією експертів і необхідне для вирішення суперечки, та обґрунтовуються прийняті комісією експертів рішення.

16. Комісія видає свою остаточну доповідь, надаючи її негайно Сторонам, що беруть участь у спорі, а також розповсюджує остаточну доповідь серед інших Сторін.

17. Розгляд у комісії експертів має конфіденційний характер. Комісія експертів об'єктивно вивчає представлені на її розгляд питання, включаючи обставини спору і відповідність заходів положенням Договору.

18. При здійсненні своїх обов'язків комісія експертів консультується із Сторонами, що беруть участь у спорі, і забезпечує їм належну можливість дійти взаємоприйнятного рішення. Якщо Сторони, що беруть участь у спорі, не домовляться про інше, комісія експертів засновує своє рішення на доказах і поданнях Сторін, що беруть участь у спорі.

19. Якщо Сторони, що беруть участь у спорі, не домовляться про інше, всі використовувані комісією експертів процедури, включаючи випуск її остаточної доповіді, повинні бути завершені протягом 180 днів з дати утворення комісії експертів.

У разі справ особливої терміновості, включаючи спори, пов'язані з товарами, які швидко псуються, комісія експертів робить усе можливе, щоб завершити випуск остаточної доповіді протягом 90 днів з дня її утворення. Ні за яких обставин цей термін не повинен перевищувати 120 днів.

Комісія експертів може зробити попередній висновок щодо того, чи є відповідна справа терміновою.

20. Комісія експертів сама визначає власну юрисдикцію; таке рішення є остаточним і обов'язковим.

Будь-яке заперечення Сторони, що бере участь у спорі, яка вважає, що та або інша суперечка належить до компетенції комісії експертів, розглядається комісією, яка вирішує, чи розглядати таке заперечення як попереднє питання або залучити його до обставин спору.

Усі рішення комісії експертів, зокрема про ухвалення остаточної доповіді і винесення будь-якого попереднього висновку, ухвалюються більшістю голосів.

21. Якщо комісія експертів дійде висновку, що захід, запроваджений або збережений Стороною, проти якої подано скаргу, не відповідає положенням Договору, комісія рекомендує привести цей захід із відповідність з Договором. На додаток до своїх рекомендацій комісія експертів може запропонувати способи виконання рекомендації.

Сторона, проти якої подано скаргу, протягом 30 днів з дня випуску остаточної доповіді комісії експертів інформує іншу Сторону в спорі і також інші Сторони про ті заходи, які вона має намір зробити з метою виконання рішення та/або рекомендації комісії експертів, і, у відповідних випадках, про той прийнятний термін, який, на її думку, необхідний для вжиття заходів.

22. Якщо Сторона не виконує протягом прийнятного терміну рішення та/або рекомендації комісії експертів, що містяться в остаточній доповіді, то Сторона, яка бере участь у спорі і зазнала збитків в результаті такого невиконання, може передати Стороні, що не виконує рішення, письмове прохання про те, щоб Сторона, яка не виконує рішення, вступила в переговори з метою узгодження взаємоприйнятної компенсації. У разі отримання такого прохання Сторона, що не виконує рішення, негайно розпочинає такі переговори.

23. Якщо протягом 30 днів з моменту надання прохання про взаємоприйнятну компенсацію не вдається досягти угоди, Сторона, що зазнала збитків, має право припинити по відношенню до Сторони, що не виконує рішення комісії експертів, дію поступок або інших зобов'язань за Договором, розмір та/або дія яких еквівалентні анульованим або скороченим вигодам у результаті застосування заходу, що порушує Договір.

Якщо припинення дії поступок або інших зобов'язань за Договором в тому ж секторі або секторах, які підпали під вплив заходу, що визнаний, як такий, що суперечить Договору, неможливо або неефективно, то Сторона, що зазнала збитків, може припинити дію поступок або інших зобов'язань стосовно Договору в інших секторах.

24. До припинення дії поступок або інших зобов'язань Сторона, що зазнала збитків, інформує Сторону, що не виконує рішення, про характер і обсяг наміченого нею припинення.

Якщо Сторона, що не виконує рішення, передає Стороні, що зазнала збитків, письмове заперечення проти запропонованого останньою обсягу поступок або інших зобов'язань, які припиняються, то таке заперечення передається в арбітраж, як це передбачено нижче. Запропоноване припинення дії поступок або інших зобов'язань відкладається до завершення арбітражу і до того моменту, коли вирішення арбітражної комісії стане остаточним і обов'язковим.

25. Арбітражною комісією є та сама комісія експертів, яка ухвалила рішення або рекомендацію щодо порушення Договору, і яка працює за її процедурними правилами.

26. Арбітражна комісія визначає, чи відповідає рівень поступок або інших зобов'язань, запропонованих до припинення Стороною, що зазнала збитків, рівню скорочення або анулювання вигод, а також можливість запровадження такого припинення. Вона не розглядає характеру поступок, що припиняються, або зобов'язань, за винятком випадків, коли вони невід'ємні від визначення обсягу поступок або зобов'язань, що припиняються.

27. Арбітражна комісія надсилає своє письмове визначення Стороні, що зазнала збитків, і Стороні, що не виконує рішення, та іншим Сторонам протягом 60 днів після утворення комісії або протягом такого іншого терміну, який може бути узгоджений між Стороною, що зазнала збитків, і Стороною, що не виконує рішення. Визначення арбітражної комісії стає остаточним і обов'язковим через 30 днів з дати його винесення.

28. Припинення дії пільг має тимчасовий характер і застосовується Стороною, що зазнала збитків, до того моменту, поки захід, визнаний невідповідним положенням Договору, не буде скасований або змінений з метою приведення у відповідність із положеннями Договору або поки Сторони не досягнуть іншого взаємоприйнятного рішення.

29. Будь-який термін, згаданий у цих Правилах, може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.

 

Доповнення до Додатка 4
(Правила вирішення спорів)
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


Типові правила процедури вирішення спорів

Визначення

1. У цих Типових правилах:

"радник" означає особу, що наймається Стороною для консультування або надання їй допомоги у зв'язку з розглядом спору в рамках комісії експертів;

"Сторона-позивач" означає будь-яку Сторону, що звертається з проханням створити комісію експертів відповідно до цих Типових правил;

"представник Сторони" означає працівника державної установи або будь-якого іншого державного органу Сторони.

2. Якщо Сторони не домовилися про інше, вони збираються з комісією експертів в 15-денний термін з моменту її створення з метою вирішити такі питання:

розмір винагороди членів і голови комісії експертів і розмір відшкодованих ним витрат, які зазвичай відповідають нормам СОТ, порядок і терміни виплати винагороди і відшкодування витрат;

місце проведення та організація розгляду;

деякі інші питання, які, на думку Сторін, належить вирішити.

Виплачувані винагороди і витрати розподіляються між Сторонами у спорі порівну.

Повноваження

3. Якщо Сторони не домовилися про інше в 20-денний термін з моменту звертання з проханням про створення комісії експертів, її повноваження є такими:

розглянути з урахуванням відповідних положень Договору питання, викладені в повідомленні, поданому згідно з пунктом 2 цих Типових правил, і надати висновок про відповідність спірних заходів Договору.

4. Сторони негайно доводять всі узгоджені повноваження до відома комісії експертів.

Письмові подання та інші документи

5. Сторона або комісія експертів направляє будь-яке прохання, письмове подання або інший документ відповідно до угоди, досягнутої згідно пункту 2 цих Типових правил в частині організації вирішення спорів.

6. Сторона, по можливості, надає копію документа на магнітному носії.

7. Якщо інше не обумовлене відповідно до пункту 2 цих Типових правил, Сторона надсилає копію кожного свого письмового подання іншій Стороні і кожному з членів комісії експертів.

8. Сторона-позивач надсилає своє первинне письмове подання не пізніше ніж через 25 днів з моменту створення комісії експертів.

Сторона-відповідач надсилає своє письмове зустрічне подання не пізніше ніж через 20 днів з моменту отримання первинного письмового подання.

Якщо інше не обумовлене відповідно до пункту 2 цих Типових правил стосовно будь-якого прохання, повідомлення або іншого документа, яке пов'язане з роботою комісії експертів і охоплюється положеннями пунктів 6 або 7 цих Типових правил, одна Сторона надає іншій Стороні і кожному з членів комісії експертів копію документа факсимільним зв'язком або за допомогою іншого засобу електронної передачі даних.

9. Несуттєві помилки канцелярського характеру в будь-якому проханні, повідомленні, письмовому поданні або іншому документі, пов'язаному з роботою комісії експертів, можуть бути виправлені шляхом надання нового документа з чіткою вказівкою внесених змін.

10. Якщо останній день доставки документа припадає на офіційний вихідний день або будь-який інший день, в який установи не працюють за рішенням уряду або внаслідок форс-мажорних обставин, документ може бути доставлений на наступний робочий день.

Організація роботи комісій експертів

11. Усі засідання комісії експертів веде її голова. Комісія експертів може делегувати голові повноваження ухвалювати рішення з адміністративних і процедурних питань.

12. За винятком випадків, коли цими Типовими правилами передбачене інше, комісія експертів може проводити свою роботу будь-якими методами, зокрема, шляхом телефонного, факсимільного або комп'ютерного зв'язку.

13. В обговореннях на засіданнях комісії експертів можуть брати участь тільки представники Сторін, але комісія експертів може дозволити помічникам, адміністративному персоналу, усним або письмовим перекладачам бути присутніми під час будь-якого такого обговорення.

Будь-яка особа, присутня при такому обговоренні, дотримує конфіденційності в тій мірі, яка потрібна для виконання даного завдання при виконанні ним своїх функцій або після їх закінчення.

14. Якщо виникає процедурне питання, що не охоплюється цими Типовими правилами, комісія експертів може прийняти відповідну процедуру, яка не повинна суперечити правилам вирішення спорів.

15. Якщо комісія експертів вважає, що є необхідність змінити будь-які терміни роботи або внести будь-які інші процедурні або адміністративні корективи у роботи, вона інформує Сторони у письмовій формі про причини такої зміни з вказівкою необхідних термінів або корегування.

Слухання

16. Голова встановлює дату і час проведення слухання, в консультуючись із Сторонами та іншими членами комісії експертів відповідно до угоди, досягнутої в рамках пункту 2 цих Типових правил.

Сторони повідомляються у письмовій формі про дату, час і місце проведення слухання відповідно до угоди, досягнутої в рамках пункту 2 цих Типових правил.

17. Якщо Сторони не домовилися про інше, слухання проводиться в Санкт-Петербурзі.

18. Комісія експертів може скликати додаткові слухання, якщо Сторони з цим згодні.

19. На слуханнях можуть бути присутніми такі особи:

представники Сторін;

радники Сторін за умови, що вони не звертаються до комісії експертів і що ні вони, ні їх наймачі, ділові партнери або члени сім!ї не мають ні фінансової, ні особистої зацікавленості в розгляді;

адміністративний персонал, усні і письмові перекладачі;

помічники представників Сторін.

20. Не пізніше ніж за п'ять днів до дати слухання кожна Сторона надає список тих, хто виступатиме або наводитиме факти на слуханні від імені цієї Сторони, та інших представників або радників, які будуть присутніми на слуханні.

21. Слухання проводиться комісією експертів таким чином, за умови, що Стороні-позивачеві і Стороні-відповідачеві буде надано однаковий час.

Аргументація

22. Аргументи Сторони-позивача.

23. Виступ у відповідь Сторони-відповідача.

Спростування

24. Відповідь Сторони-позивача.

25. Відповідь Сторони-відповідача.

26. Під час слухань члени комісії експертів можуть ставити питання будь-якій із Сторін, що домовляються, у будь-який час.

27. Протокол кожного слухання складається відповідно до домовленості, досягнутої згідно з пунктом 2 цих Типових правил, і в найкоротші терміни після його складання подається Сторонам і комісії експертів.

28. У ході роботи комісія експертів може у будь-який час письмово ставити питання одній або обом Сторонам.

29. Сторона, якій комісія експертів надсилає письмові питання, надає екземпляр будь-якої письмової відповіді.

Кожній Стороні надається можливість давати письмові коментарі щодо відповіді протягом п'яти днів після її надання.

30. Протягом 10 днів після дати слухання кожна Сторона може надіслати додаткове письмове подання з будь-якого питання, що виникло в ході слухання.

Правила тлумачення і тягар доведення

31. Комісія тлумачить положення Договору відповідно до норм міжнародного публічного права.

32. Сторона, яка стверджує, що захід іншої Сторони не відповідає положенням Договору, несе тягар доведення такої невідповідності.

33. Сторона, яка стверджує, що захід підпадає під виняток згідно з Договором, несе тягар доведення того, що такий виняток застосований.

Конфіденційність

34. Сторони, всі експерти, що беруть участь у підготовці і проведенні розгляду, та всі учасники слухань зберігають конфіденційність слухань в комісії експертів, її роботи і первинної доповіді, а також усіх письмових подань і повідомлень до комісії експертів.

35. Комісія експертів може запитати інформацію. При цьому в жодної із Сторін не вимагається надавати інформацію, якщо розкриття цієї інформації перед органом, що запитує, заборонене національним законодавством Сторони, якій належить інформація, або буде не сумісне з найважливішими інтересами цієї Сторони.

36. Конфіденційна інформація, розповсюдження якої не забороняється, але юридично обмежено або яка у разі розповсюдження може торкнутися інтересів Сторони, надається тільки з письмової згоди джерела такої інформації.

37. Комісія експертів зберігає і забезпечує конфіденційність будь-якої інформації, наданої їй у довірчій формі Стороною в ході розгляду, і відхиляє будь-яке клопотання третьої сторони про розкриття такої інформації, яка не має повноважень від Сторони, що надала інформацію.

Контакти без участі однієї із Сторін

38. Комісія експертів не зустрічається з якою-небудь із Сторін і не має контактів з нею у відсутність іншої Сторони.

Роль експертів

39. На прохання однієї із Сторін або за її власною ініціативою комісія експертів може запитувати у будь-якої особи або органу інформацію або технічні рекомендації, які вона визнає необхідними, за умови, що Сторони згодні з цим, і відповідно до таких умов, з якими можуть погодитися Сторони.

40. Якщо відповідно до пункту 39 цих Типових правил надходить прохання надати письмову доповідь експерта, будь-який термін, що застосовується до розгляду в комісії експертів, припиняється на час, що починається з дати надання прохання і закінчується в день надання доповіді в комісію експертів.

Доповіді комісії експертів

41. Якщо Сторони не домовилися про інше, комісія експертів ґрунтує свою доповідь на поданнях і аргументах Сторін і на будь-якій інформації, наданій їй відповідно до пункту 39 цих Типових правил.

42. Після розгляду письмових зауважень Сторін щодо первинної доповіді комісія експертів за власною ініціативою або на прохання однієї із Сторін може:

запитати думку іншої Сторони;

переглянути свою доповідь;

провести будь-яке інше дослідження, яке вона визнає необхідним.

Випадки особливої терміновості

43. У випадках особливої терміновості комісія експертів відповідним чином корегує терміни надання первинної доповіді і зауважень Сторін щодо такої доповіді.

Письмовий і усний переклад

44. Сторона повідомляє у письмовій формі про мову, якою робитимуться письмові та усні подання, не пізніше ніж на зустрічі, передбаченій пунктом 2 цих Типових правил.

Кожна Сторона організовує і несе витрати на переклад своїх письмових подань російською мовою. На прохання Сторони, що надала подання, комісія експертів може припинити розгляд на час, необхідний для того, щоб ця Сторона завершила переклад.

Доповіді комісії експертів складаються російською мовою.

Розрахунок часу

45. Там, де необхідно зробити що-небудь відповідно до Правил вирішення спорів або цих Типових правил, або коли комісія експертів вимагає що-небудь зробити протягом ряду днів після, до або в конкретний день або під час конкретного заходу, вказана дата або дата, коли відбувається вказаний захід, не враховується при розрахунку цієї кількості днів.

46. Коли внаслідок дії пункту 10 цих Типових правил Сторона отримує документ у день, відмінний від того, коли той самий документ був отриманий іншою Стороною, будь-який термін, розрахунок якого залежить від такого отримання, розраховується з дати отримання останнього такого документа.

 

Додаток 5
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


ПЕРЕЛІК
міжнародних документів, дія яких припиняється після набрання чинності цим Договором про зону вільної торгівлі

N/N

Найменування документа

Примітка

1

Угода про створення зони вільної торгівлі
(15.04.94, м. Москва, Рада глав держав СНД)

 

2

Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року
(02.04.99, м. Москва, Рада глав держав СНД)

 

3

Протокол про правила процедури проведення консультацій про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі держав - учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі
(24.12.99, м. Москва, Економічна рада СНД за дорученням Рада глав урядів СНД)

 

4

Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі
(30.11.2000, м. Мінськ, Рада глав урядів СНД)

 

5

Протокол про поетапне скасування обмежень у взаємній торгівлі держав - учасниць СНД
(03.06.2005, м. Тбілісі, Рада глав урядів СНД)

 


 

Додаток 6
до Договору про зону вільної торгівлі
від 18 жовтня 2011 року


Застосування пункту 1 статті 18 Договору про зону вільної торгівлі державами - учасницями митного союзу

У випадку якщо участь однієї із Сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої Сторони в таких обсягах, які завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловості Митного союзу, держави - учасниці Митного союзу без шкоди для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій Сторонами залишають за собою право ввести мита стосовно імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони у розмірі ставки режиму найбільшого сприяння.

____________