ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, підписану 19 листопада 2010 року в м. Санкт-Петербурзі, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 грудня 2011 року
N 4211-VI

 

 

 

УГОДА
про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,

бажаючи розвивати науково-технічне, торговельно-економічне та соціально-культурне співробітництво;

визнаючи, що обов'язковою умовою для розвитку такого співробітництва є ефективна охорона й захист інтелектуальної власності;

усвідомлюючи важливість ужиття погоджених і скоординованих заходів з розвитку системи правової охорони й захисту інтелектуальної власності на територіях держав - учасниць цієї Угоди;

керуючись міжнародними зобов'язаннями й законодавством держав - учасниць цієї Угоди,

домовились про таке:

Стаття 1

З метою координації спільної діяльності з удосконалення міждержавної системи охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності Сторони здійснюють співробітництво шляхом:

а) зміцнення контактів, проведення спільних досліджень та обміну думками у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності;

б) обміну інформацією про законодавство держав - учасниць цієї Угоди у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності;

в) погодження питань, пов'язаних з охороною й захистом інтелектуальної власності, у ході здійснення співробітництва у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури, а також сприяння
в укладенні відповідних міжнародних договорів;

г) здійснення спільних дій із запобігання правопорушенням, а також виявлення та припинення їх у сфері інтелектуальної власності й протидії таким правопорушенням;

д) ужиття ефективних заходів для запобігання правопорушенням та припинення їх у сфері інтелектуальної власності;

е) взаємного захисту суб'єктів господарської діяльності держав - учасниць цієї Угоди від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Сторони створюють Міждержавну раду з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності (далі - Рада).

Рада здійснює свою діяльність на основі Положення про Раду, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 3

Для цілей цієї Угоди "інтелектуальна власність" розуміється в значенні, зазначеному в статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, від 14 липня 1967 року (зі змінами від 2 жовтня 1979 року).

Стаття 4

Сторони здійснюють співробітництво через свої вповноважені (компетентні) органи відповідно до цієї Угоди, дотримуючись законодавства й міжнародних договорів держав - учасниць цієї Угоди.

Стаття 5

Сторони визначають перелік своїх уповноважених (компетентних) органів та повідомляють про це депозитарієві під час здачі повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Про зміни в переліку вповноважених (компетентних) органів кожна зі Сторін протягом одного місяця письмово дипломатичними каналами повідомляє депозитарієві.

Стаття 6

Уповноважені (компетентні) органи Сторін здійснюють співробітництво у сфері інтелектуальної власності шляхом координації та проведення спільних досліджень, заходів із запобігання правопорушенням, виявлення та припинення їх, обміну думками, інформацією.

Стаття 7

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін, що випливають для неї з інших міжнародних договорів, учасницею яких є її держава.

Стаття 8

До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною й оформлюються відповідним протоколом та набирають чинності в порядку, передбаченому для набрання чинності цією Угодою.

Стаття 9

Спірні питання між Сторонами, які виникають у ході застосування та тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів заінтересованих Сторін або шляхом іншої погодженої Сторонами процедури.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання депозитарієм третього письмового повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 11

Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави, що поділяє її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарієві документів про приєднання.

Для держави, яка приєднується, Угода набирає чинності:

а) через 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання за умови, що на момент здачі депозитарієві документів про приєднання Угода набрала чинності;

б) з дати набрання чинності Угодою за умови, що на момент здачі депозитарієві документів про приєднання Угода не набрала чинності.

Стаття 12

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарієві письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до виходу та врегулювавши зобов'язання, що виникли протягом строку дії Угоди.

Стаття 13

Для держав - учасниць цієї Угоди з дати набрання чинності цією Угодою припиняють свою дію Угода про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності від 12 березня 1993 року й Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 6 березня 1998 року.

Учинено в місті Санкт-Петербург 19 листопада 2010 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Російської Федерації

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Республіки Таджикистан

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Туркменістану

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

За Уряд
Республіки Молдова

 

 

 

Додаток
до Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності
19.11.2010

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавну раду з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності

I. Загальні положення

1.1. Міждержавна рада з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності (далі - Рада) створюється відповідно до Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності від ______________ року (далі - Угода) з метою координації спільної діяльності держав - учасниць Угоди з удосконалення міждержавної системи охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Рада здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Виконавчим комітетом СНД, а також іншими органами Співдружності.

1.2. Рада є органом галузевого співробітництва СНД, що здійснює свою діяльність у межах своїх повноважень та є підзвітним Раді глав урядів і Економічній раді СНД.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Статутом СНД, договорами та рішеннями, прийнятими в рамках Співдружності, Загальним положенням про органи галузевого співробітництва СНД, а також цим Положенням.

II. Функції Ради

Рада виконує такі функції:

2.1. Координацію спільної діяльності держав - учасниць Угоди зі створення, розвитку та удосконалення механізмів правової охорони й захисту інтелектуальної власності, розвитку науково-технічного, торговельно-економічного та соціально-культурного співробітництва, здійснення спільних дій із запобігання правопорушенням, а також виявлення та припинення їх у сфері інтелектуальної власності.

2.2. Сприяння обмінові законодавчою, нормативною, методичною та іншою інформацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності.

2.3. Розробку рекомендацій зі створення системи:

підвищення ефективності правової охорони й захисту інтелектуальної власності;

протидії недобросовісній конкуренції у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності;

протидії виробництву й розповсюдженню контрафактної продукції;

удосконалення механізмів захисту об'єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав.

2.4. Підготовку для розгляду на засіданнях Ради глав урядів СНД та органів галузевого співробітництва СНД пропозицій стосовно розвитку співробітництва з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

2.5. Розробку пропозицій стосовно співробітництва держав - учасниць Угоди у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

2.6. Сприяння організаційному та навчально-методичному забезпеченню фахівцями у сфері інтелектуальної власності.

III. Права Ради

Рада для виконання своїх функцій має право:

3.1. Вносити у встановленому порядку на розгляд Ради глав урядів та Економічної ради СНД проекти документів, а також інформацію про виконання рішень з питань, що належать до компетенції Ради.

3.2. Запитувати в установленому порядку в держав - учасниць Угоди та органів галузевого співробітництва СНД інформацію з питань, що належать до її компетенції.

3.3. Створювати постійно діючі робочі комісії з питань:

а) авторського права та суміжних прав;

б) промислової власності;

в) протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності,

а також як постійно діючі, так і тимчасові міждержавні робочі групи експертів:

для розробки проектів міжнародних договорів та інших документів, необхідних для реалізації механізмів правової охорони й захисту інтелектуальної власності, розробки ефективних засобів протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та розповсюдженню контрафактної продукції;

розгляду питань обміну патентною, нормативно-методичною документацією та іншою інформацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності;

розробки пропозицій з удосконалення системи охорони й захисту інтелектуальної власності.

3.4. Здійснювати контроль за діяльністю постійно діючих робочих комісій, а також як постійно діючих, так і тимчасових міждержавних робочих груп експертів, створених в рамках Ради, та вживати заходів для забезпечення їхньої нормальної роботи.

3.5. Заслуховувати звіти голови Ради та готувати відповідні пропозиції для держав - учасниць Угоди.

3.6. Розробляти й затверджувати Регламент своєї роботи, а також вносити до нього зміни.

IV. Порядок формування Ради

4.1. Рада формується з керівників органів державної влади держав - учасниць Угоди, які відповідають за питання охорони й захисту інтелектуальної власності.

У разі направлення на засідання Ради осіб, які заміщують членів Ради, їхні повноваження повинні бути підтверджені.

До складу Ради з правом дорадчого голосу можуть входити керівник секретаріату Ради та представники Виконавчого комітету СНД.

4.2. Головування в Раді здійснюється почергово кожною державою - учасницею Угоди в особі її представника, що обирається в порядку російського алфавіту назв держав - учасниць СНД, на строк не більше одного року, якщо іншого не буде встановлено рішенням Ради.

Попередній і наступний голови Ради є її співголовами.

У разі тимчасової відсутності Голови Ради його обов'язки покладаються на одного зі співголів.

V. Організація роботи

5.1. Засідання Ради проводяться не менше одного разу на рік. У разі необхідності можуть скликатися позачергові засідання.

Позачергове засідання Ради скликається Головою за його ініціативою або за пропозицією не менше трьох членів Ради.

5.2. Рішення Ради є правочинними, якщо на засіданні представлені не менше ніж дві третини членів Ради.

5.3. Місце проведення засідань визначається за попередньою домовленістю членів Ради.

5.4. Щорічно Рада надає Виконавчому комітетові СНД інформацію про свою діяльність.

5.5. За рішенням Ради на її засіданнях як спостерігачі можуть бути присутніми представники заінтересованих відомств держав, що не є учасницями СНД, та організацій, у тому числі міжнародних.

5.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні, якщо іншого не визначено Радою.

У ході прийняття рішень кожна держава має один голос.

Будь-який член Ради може заявити про свою незаінтересованість у тому чи іншому питанні, що не повинно розглядатися як перешкода для прийняття рішення.

Члени Ради, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання.

5.7. Рішення Ради підписуються Головою та відповідальним секретарем Ради.

5.8. Засідання Ради проводяться відповідно до Регламенту, затвердженого Радою.

5.9. Матеріали до чергового засідання Ради розсилаються членам не пізніше ніж за 30 днів до дати його проведення.

5.10. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється її секретаріатом.

5.11. Функції секретаріату Ради виконує відповідний орган державної влади держави - учасниці Угоди, представник якої головує в Раді, спільно зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

Керівником секретаріату Ради є представник органу державної влади держави - учасниці Угоди, яка головує в Раді, а заступником керівника секретаріату - представник Виконавчого комітету СНД.

5.12. Рішення Ради, які безпосередньо зачіпають інтереси якоїсь держави - учасниці Угоди, не можуть прийматися у разі відсутності її представника.

5.13. Рада обирає Голову на першому засіданні.

5.14. Голова організовує роботу Ради, керує її засіданнями, забезпечує дотримання Регламенту.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Витрати, пов'язані з організацією проведення засідань Ради, несуть відповідні органи державної влади держави - учасниці Угоди, яка приймає.

Витрати на відряджання членів Ради та учасників засідання несуть органи державної влади та організації держав - учасниць Угоди, що направляють.

6.2. Робочою мовою Ради є російська мова.

6.3. Рішення про скасування Ради приймається Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав.

____________