МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2013

м. Київ

N 717

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2134/24666

Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків

Відповідно до пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Реєстру великих платників податків, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І. С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
27.11.2013 N 717

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2134/24666

 

 

 

 

 

 

Порядок
формування Реєстру великих платників податків

I. Загальні положення

1.1. Формування та затвердження Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр ВПП) здійснюються Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів України) щороку.

1.2. До Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.3. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості, визначені Кодексом для великих платників податків.

II. Відбір платників податків, формування та затвердження Реєстру ВПП

2.1. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, на підставі аналізу інформації:

1) про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (надається структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції організації робіт з приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності);

2) про суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року (надається структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції організації роботи з ведення обліку доходів і зборів).

2.2. Інформація, визначена у підпунктах 1, 2 пункту 2.1 цього розділу, надається підрозділу Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, до 27 серпня поточного року.

2.3. За результатами аналізу структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, формує переліки великих платників податків, які до 4 вересня поточного року направляються до головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс).

2.4. Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центральний офіс аналізують отримані переліки великих платників податків та до 11 вересня поточного року подають до Міндоходів України засобами електронного зв'язку обґрунтовані пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків великих платників податків.

2.5. Структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, розглядає надані пропозиції та формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.6. Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 27 вересня поточного року затверджується наказом Міндоходів України, який надсилається до головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-порталі Міндоходів України.

III. Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру ВПП

3.1. Структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, до 15 жовтня поточного року надсилає (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, повідомлення про включення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік за формою N 1-ВПП (додаток 2).

3.2. Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центральний офіс:

1) після отримання Реєстру ВПП проводять роз'яснювальну роботу з великими платниками податків, які не перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, щодо виконання вимог Кодексу в частині обов'язковості переведення на облік до таких контролюючих органів, порядку такого переведення та забезпечують взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних контролюючих органах;

2) до 20 листопада поточного року інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, про подання/неподання заяв про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платниками податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік;

3) до 3 січня року, на який сформовано Реєстр ВПП, інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платників податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП.

3.3. Великі платники податків, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, самостійно визначають нове основне місце обліку шляхом подання до обраного відповідного контролюючого органу заяви за формою N 1-ОПП не пізніше 15 листопада поточного року.

3.4. Щодо великих платників податків, які самостійно не визначилися з вибором контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, та не подали до самостійно обраного відповідного контролюючого органу заяви за формою N 1-ОПП у визначений пунктом 3.3 цього розділу термін, Міндоходів України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган.

Рішення Міндоходів України про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган надсилаються (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) великим платникам податків, які не подали у встановлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, за формою N 2-ВПП (додаток 3).

3.5. Міндоходів України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючих органів за їх місцезнаходженням тих платників податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, і які самостійно не перейшли на облік до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням (крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення).

IV. Внесення змін до Реєстру ВПП

4.1. Протягом календарного року, на який сформовано Реєстр ВПП, до зазначеного Реєстру можуть бути внесені зміни:

1) якщо платник податків у наступних після затвердження Реєстру ВПП податкових періодах досяг критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (у тому числі за рахунок подання уточнюючих декларацій (розрахунків) або за результатами перевірок, проведених контролюючими органами);

2) у разі припинення юридичної особи.

4.2. Внесення змін до Реєстру ВПП оформляється наказом Міндоходів України, проект якого готується структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, на підставі відповідних подань начальників (перших заступників начальників) головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу.

 

Директор
Координаційно-моніторингового
департаменту

І. С. Санжаревська

 

 

Додаток 1
до Порядку формування Реєстру великих платників податків
(пункт 2.5)

 

 

 

 

 

РЕЄСТР
великих платників податків

на ____ рік

N
з/п

Код за ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

1

2

3

 

 

 

Додаток 2
до Порядку формування Реєстру великих платників податків
(пункт 3.1)

 

 

Форма N 1-ВПП

 

 

КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ від "___" ____________ 20__ року N _________________-ВПП,

 

направленого _________________________,
                                   (найменування платника податків)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

про включення до Реєстру великих платників податків.

Повідомлення отримано "___" ____________ 20__ року

       
 

 

Посадовою особою платника податків

Повідомлення про вручення

  
______________________________________________
(підпис та прізвище, ініціали посадової особи платника податків)

(місце приклеювання повідомлення про вручення)

 

 

-------------------------------------------------------------- Лінія відрізу --------------------------------------------------------

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

від "___" ____________ 20__ року

N _______________________________-ВПП

 

 

На виконання пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України
Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що платника податків:

____________________________________,
(найменування платника податків)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від "___" ____________ 20__ року N ______
включено до Реєстру великих платників податків
на підставі досягнення ним критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

 

обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень
  
  

 

 

загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує дванадцять мільйонів гривень

 

Згідно з абзацом другим пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України у разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на ______ рік на нього поширюється обов'язок стати на облік в одному з визначених у переліку контролюючих органів, що здійснюють супроводження великих платників податків, чи інших контролюючих органів, наведеному на зворотному боці цього повідомлення.

Для зміни основного місця обліку _______________________________________________________
                                                                                                                    (найменування платника податків)
необхідно до "___" ____________ 20__ року подати заяву про взяття на облік до самостійно обраного контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу.

         
 

 

Керівник (заступник керівника) Міністерства доходів і зборів України
  

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік повідомлення

Перелік контролюючих органів, що здійснюють супроводження великих платників податків, чи інших контролюючих органів:

1.   _______________________, місцезнаходження: __________________________,
        (назва податкового органу)                                                                                        (адреса)

      тел. ____________________;

2.   _______________________, місцезнаходження: __________________________,
        (назва податкового органу)                                                                                        (адреса)

      тел. ____________________;

3.   _______________________, місцезнаходження: __________________________,
        (назва податкового органу)                                                                                        (адреса)

      тел. ____________________.

 

 

 

Додаток 3
до Порядку формування Реєстру великих платників податків
(пункт 3.4)

 

 

Форма N 2-ВПП

 

КОРІНЕЦЬ РІШЕННЯ від "___" ____________ 20__ року N _________________

про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган

 

 

__________________________________________
(найменування платника податків)

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення отримано "___" ____________ 20__ року

 

 

Посадовою особою платника податків

Повідомлення про вручення

  
______________________________________________
(підпис та ініціали, прізвище посадової особи платника податків)

(місце приклеювання повідомлення про вручення)

 

 

--------------------------------------------------------- Лінія відрізу ----------------------------------------------------------

 

 

РІШЕННЯ

від "___" ____________ 20__ року

N ______________

про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган

_____________________________________,
(найменування платника податків)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

         
 

 

У зв'язку з невиконанням _______________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування платника податків)
вимог абзацу четвертого пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та керуючись абзацом п'ятим цього пункту,

ВИРІШИВ:

1. Змінити основне місце обліку великого платника податків _________________________________

______________________________________,
(найменування платника податків)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

шляхом переведення його на облік до
_____________________________________________________________________________________.
                      (найменування контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків,
                                                                                    чи іншого контролюючого органу)

2. Надіслати інформацію про прийняття цього рішення до:

1) ___________________________________________________________________________________;
                                (найменування контролюючого органу, де перебуває на обліку великий платник податків)
2) ___________________________________________________________________________________
                                 (найменування контролюючого органу за новим місцем обліку великого платника податків)

для вжиття заходів щодо переведення платника податків відповідно до пункту 10.2 розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300.

 

 

Керівник (заступник керівника) Міністерства доходів і зборів України
  

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

____________